©
Historische Arbeit mit dem Pferdepflug, © Klaus Stange

Ber­gis­ches Land en fa­mi­lies


Stuw­me­ren, be­le­ve­nis­pa­den en ge­heim­zin­ni­ge we­rel­den

On­ze fa­mi­lie­tips voor het Ber­gis­ches Land: in de oor­spron­ke­lij­ke na­tuur van het Ber­gis­ches Land be­proe­ven klei­ne ont­dek­kers hun zin­tui­gen. Sprook­jes­bos en apen­park zijn leu­ke ex­cur­sie­doe­len voor kin­de­ren en hun ou­ders.

Kaart van NRW

Avon­tuur in de wil­de na­tuur

De oor­spron­ke­lij­ke na­tuur van het Ber­gis­ches Land weet niet al­leen vol­was­sen wan­de­laars of fiet­sers te be­ko­ren, maar in het bij­zon­der ook kin­de­ren, die hier al hun zin­tui­gen kun­nen be­proe­ven en he­le­maal op kun­nen gaan in hun ple­zier voor be­we­ging. Het Ber­gis­ches Land staat be­kend voor zijn stuw­dam­men en stuw­me­ren, de niet al­leen mooi glin­ste­ren in de zon, maar ook nog eens een ide­a­le ex­cur­sie voor fa­mi­lies zijn. Bij de po­pu­lai­re stuw­dam­men zo­als de Be­ver­tal­sper­re of Bru­cher-Tal­sper­re kun­nen fa­mi­lies zwem­men, zij­len, roei­en of op een  wa­ter­fiets fiet­sen, hen­ge­len, dui­ken maar ook ge­woon langs de oe­vers ont­span­nen, een pot­je voet­bal­len of ge­woon een beet­je dol­len. Be­waak­te stand­ba­den bie­den bo­ven­dien vei­lig­heid in en langs het wa­ter; ge­lijk­tij­dig zijn er ook nog tal van mo­ge­lijk­he­den, op een pit­to­res­ke, een­za­me plek in het bos tus­sen de bo­men in het wa­ter te dui­ken.

Een wan­de­ling door de na­tuur is voor kin­de­ren al­tijd een groot avon­tuur; en in het Ber­gis­ches Land zijn er ge­noeg avon­tu­ren voor klei­ne ont­dek­kers! Tal­rij­ke na­tuur­be­le­ve­nis­pa­den no­di­gen fa­mi­lies uit, plan­ten, die­ren en de sa­men­stel­ling van de com­ple­te re­gio in­ten­sief te le­ren ken­nen. Het bo­dem­leer­pad Kö­nigsforst gaat bij­voor­beeld voor­bij aan zes sta­ti­ons waar kin­de­ren en hun ou­ders van stuif­zand tot turf ver­schil­len­de soor­ten bo­dems kun­nen le­ren ken­nen. De melk­weg daar­en­te­gen gaat he­le­maal over de koe en de zui­vel­nij­ver­heid van het Ber­gis­ches Land. Toe­ren met gids, waar kin­de­ren en vol­was­se­nen veel we­tens­waar­di­ge en span­nen­de ver­ha­len rond­om het le­ven in het bos en op de wei­den te ho­ren krij­gen maar ook pro­gram­ma's om mee te doen wor­den bij­voor­beeld door de Bi­o­lo­gi­sche Sta­ti­on Ober­berg aan­ge­bo­den.

Ge­heim­zin­ni­ge be­le­ve­nis­we­rel­den

De bui­ten­ge­wo­ne na­tuur van het Ber­gis­ches Land is niet al­leen van bui­ten te be­won­de­ren, maar ook van bin­nen; een ge­heim­zin­ni­ge we­reld staat te wach­ten, om door klei­ne ont­dek­kers te wor­den ont­dekt. Een ex­cur­sie in een grot is voor­al voor de iets ou­de­re kin­de­ren erg span­nend. De Ag­ger­tal­höhle en de Wiehler Tropf­stein­höhle bie­den be­zoe­ken aan en we­ten zo­wel kin­de­ren als­ook vol­was­se­nen te over­tui­gen met hun na­tuur­lij­ke ar­chi­tec­tuur en de ge­heim­zin­ni­ge maar ook ro­man­ti­sche sfeer.

Een heel an­de­ren, maar daar­voor niet min­der ge­heim­zin­ni­ge be­le­ve­nis­we­reld staat te wach­ten in het Sprook­jes­bos Al­ten­berg. Het sprook­jes­pad brengt je op een klei­ne wan­de­ling door de na­tuur van het Ber­gis­ches Land en ver­telt je aan de hand van fan­ta­sie­rijk vorm­ge­ge­ven huis­jes de ge­schie­de­nis van 18 sprook­jes van de ge­broe­ders Grimm. As­se­poes­ter woont als het wa­re naast Rood­kap­je en de Kik­ker­ko­ning; en al­len ko­men dank­zij de tech­niek re­gel­ma­tig tot le­ven. Een kin­der­wa­gen­pad zorgt er bo­ven­dien voor, dat ook de klein­ste broer­tjes en zus­jes mak­ke­lijk mee kun­nen.

Apen­park en open­lucht­mu­se­um

In het Ber­gis­ches Land be­vindt zich wel­is­waar geen die­ren­tuin, want die be­vindt zich di­rect om de hoek in het Ber­gi­sche drie. Het apen- en vo­gel­park Ec­ken­ha­gen be­looft ech­ter even­eens leu­ke ont­moe­tin­gen met beest­ach­ti­ge vrien­den. Al­hoe­wel zich in het park al­leen maar apen en vo­gels be­vin­den, zijn er wel meer dan 180 ver­schil­len­de soor­ten. Één van de high­lights zijn de doods­ko­paap­jes: De die­ren be­we­gen hier niet al­leen van boom tot boom, maar gaan ook graag op het hoofd of de schou­ders van de be­zoe­kers zit­ten. Bo­ven­dien kun­nen de be­zoe­kers tal­rij­ke vro­lijk ge­kleur­de vo­gels be­won­de­ren; van ro­ze fla­mingo's en prach­ti­ge fa­zan­ten en pa­pa­gaai­en tot en met de pra­ten­de geel­kuif­ka­ke­toe. Een on­ge­veer drie ki­lo­me­ter lan­ge rond­lo­pen­de rou­te loopt door het park; als de heu­vel­ach­ti­ge weg dan toch een beet­je te lang is voor de kor­te been­tjes, kun­nen fa­mi­lies met klei­ne kin­de­ren ook ge­bruik ma­ken van de berg­baan.

Even­eens door een heu­vel­ach­tig land­schap, over wie­den en vel­den loopt de weg door het Ber­gis­ches Frei­licht­mu­se­um Lin­d­lar. Hier wer­den di­ver­se huis­jes vol­gens het Ber­gis­ches voor­beeld na­ge­bouwd om be­zoe­kers de ver­ha­len over het le­ven van de lan­de­lij­ke be­vol­king tij­dens de 19de en 20ste eeuw te ver­tel­len. Ex­tra voor kin­de­ren is er een span­nen­de mu­se­um­ral­ley en een mi­li­eu­werk­plaats, waar­in veel in­te­res­san­te we­tens­waar­dig­he­den rond­om de on­der­wer­pen af­val, re­cy­cling, tex­tiel en wa­ter kun­nen wor­den ont­dekt.

Meer in­for­ma­tie


Nu ontdekken!

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Totenkopfäffchen hautnah erleben, © Klaus Stange
Kinder im Hochseilgarten, © Klaus Stange
Familienspaß im Märchenwald, © Klaus Stange
Historische Arbeit mit dem Pferdepflug, © Klaus Stange

Meer voor fa­mi­lies met kin­de­ren

Odysseum Themenwelt, © Odysseum Köln
©

Keu­len voor fa­mi­lies

Neanderthal Museum, © Neanderthal Museum / H.Neumann
©

Ne­an­der­land voor fa­mi­lies

Heimat-Tierpark Olderissen, © Bielefeld Marketing GmbH
©

Bie­le­feld voor fa­mi­lies

Aussicht auf die Region, © aachen tourist service e.v.
©

Aken voor fa­mi­lies

Radrast auf Eifeler Heuballen, © Archiv Eifel Tourismus GmbH
©

De Ei­fel voor fa­mi­lies

Fahrspaß auch für kleine Motorsportfreunde, © Michael Schumacher Kart & Event Center
©

Rhein-Erft-Kreis voor fa­mi­lies

KulturPur in Hilchenbach-Lützel, © KulturBüro des Kreises Siegen-Wittgenstein
©

Sie­ger­land-Witt­gen­stein voor fa­mi­lies

Planetarium Bochum von Außen, © Stadt Bochum Presse u. Informationsamt  Planetarium
©

Het Ruhr­ge­bied voor fa­mi­lies

Schwimmen im See, © Sauerland Tourismus e.V.
©

Sau­er­land voor fa­mi­lies

Freizeitspaß für die ganze Familie im Mitmach Erlebnispark Ketteler Ho, © Münsterland e.V. / Robert Denzer
©

Mün­ster­land voor fa­mi­lies