©
Das Sparrenburgfest, © Bielefeld Marketing GmbH

Bie­le­feld voor fa­mi­lies


Van het kas­teel tot en met een klim­park

On­ge­acht of klim­park, kas­teel­be­zoek of die­ren aai­en in het Hei­mat-Tier­park: Bie­le­feld heeft veel in pet­to voor fa­mi­lies met kin­de­ren.

De Spar­ren­burg is het be­kend­ste her­ken­nings­te­ken van Bie­le­feld en een zeer ge­liefd ex­cur­sie­doel ? ook voor fa­mi­lies. Het bo­ven­grond­se ge­deel­te van de ves­ti­ging uit de 13de eeuw kan ge­du­ren­de het he­le jaar gra­tis wor­den be­zich­tigd; an­de­re de­len van het bouw­werk zijn slechts toe­gan­ke­lijk tus­sen april en ok­to­ber. Een high­light vormt ie­der jaar weer het Spar­ren­burg­fest, waar­bij het kas­teel ver­an­derd in een his­to­ri­sche cou­lis­se voor een Mid­del­eeuws spek­ta­kel met goo­che­laars, rid­ders en mu­zi­kan­ten.

www.spar­ren­burg.in­fo

Ook het Hei­mat-Tier­park Ol­der­dis­sen is zeer ge­liefd bij fa­mi­lies. Op het on­ge­veer 16 hec­ta­re gro­te ter­rein, iets bui­ten Bie­le­feld ge­le­gen, wo­nen meer dan 450 bos- en wil­de die­ren - 90 ver­schil­len­de soor­ten, waar­on­der mar­ters, be­ren en wil­de zwij­nen. En­ke­le van de die­ren kan men nog maar zeer zel­den of he­le­maal niet meer in de vrije na­tuur vin­den. De kin­der­boer­de­rij met scha­pen en gei­ten is na­tuur­lijk erg ge­liefd bij de kin­de­ren. Wie het park vak­kun­dig wil be­le­ven, kan deel­ne­men aan één van de rond­lei­din­gen met ver­schil­len­de on­der­wer­pen; of na­tuur­lijk aan een ral­lye.

Spe­ci­aal voor kin­de­ren tot on­ge­veer twaalf jaar wordt er één keer per maand een zon­dags­school aan­ge­bo­den, waar­bij de deel­ne­mers die­ren en plan­ten kun­nen be­le­ven en kun­nen le­ren be­grij­pen. Wie niet tot de­ze zon­dag wil wach­ten, kan ook de ten­toon­stel­ling met ge­pre­pa­reer­de die­ren be­zoe­ken. Hier kan men 650 ver­schil­len­de die­ren uit de in­heem­se fau­na be­won­de­ren. De toe­gang tot de ten­toon­stel­ling is gra­tis. 

www.bie­le­feld.de

Ac­tie­ve­lin­gen kun­nen zich in Bie­le­feld in het klim­park op de Jo­han­nis­berg uit­le­ven. Op meer dan 90 klim- en ba­lans­sta­ti­ons op acht hoog­tes en vier oe­fen­par­cours ko­men niet al­leen de pro­fes­si­o­ne­le klim­mers, maar ook de be­gin­ners aan hun trek­ken. Hier­bij is het doel, op de gi­gan­ti­sche trak­tor­ban­den te ba­lan­ce­ren, af­gron­den te over­win­nen of snel op een surf­plank te sprin­gen. Voor kin­de­ren van­af acht jaar zijn er spe­ci­a­le drie uur du­ren­de klim­toe­ren.

www.in­terak­team.de

Ope­nings­tijd:

Spar­ren­burg:
April tot en met ok­to­ber: da­ge­lijks van 10.00 tot 18.00 uur
No­vem­ber tot en met maart: Tij­dens het week­ein­de en ge­du­ren­de feest­da­gen: van 11.00 ? 18.00 uur

Hei­mat-Tier­park:
Zo­mer­tijd: ie­de­re woens­dag even­als tij­dens het week­ein­de en op feest­da­gen: van 10.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 18.00 uur
tij­dens de win­ter sluit het park een uur­tje eer­der

Klim­park:
Sei­zoen: ca. april tot en met ok­to­ber: Week­ein­de, feest­da­gen en ATV-da­gen: Start­tij­den 10.00 tot max. 17.00 uur
van­af me­dio sep­tem­ber drie uur voor be­gin van de sche­me­ring
tij­dens de va­kan­tie­pe­ri­o­de in Noor­drijn-West­fa­len ook van dins­dag tot en met vrij­dag

Meer In­for­ma­tie:
Spar­ren­burg­fest: ie­der jaar in ju­li

Kaart van NRW

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Kletterpark auf dem Johannisberg, © Bielefeld Marketing GmbH
Das Sparrenburgfest, © Bielefeld Marketing GmbH
Heimat-Tierpark Olderissen, © Bielefeld Marketing GmbH
Panorama von Bielefeld, © Timo Blaschke
Schloss Sparrenburg, © Bielefeld Marketing GmbH

Meer voor fa­mi­lies met kin­de­ren

Odysseum Themenwelt, © Odysseum Köln
©

Keu­len voor fa­mi­lies

Neanderthal Museum, © Neanderthal Museum / H.Neumann
©

Ne­an­der­land voor fa­mi­lies

Heimat-Tierpark Olderissen, © Bielefeld Marketing GmbH
©

Bie­le­feld voor fa­mi­lies

Aussicht auf die Region, © aachen tourist service e.v.
©

Aken voor fa­mi­lies

Radrast auf Eifeler Heuballen, © Archiv Eifel Tourismus GmbH
©

De Ei­fel voor fa­mi­lies

Fahrspaß auch für kleine Motorsportfreunde, © Michael Schumacher Kart & Event Center
©

Rhein-Erft-Kreis voor fa­mi­lies

KulturPur in Hilchenbach-Lützel, © KulturBüro des Kreises Siegen-Wittgenstein
©

Sie­ger­land-Witt­gen­stein voor fa­mi­lies

Planetarium Bochum von Außen, © Stadt Bochum Presse u. Informationsamt  Planetarium
©

Het Ruhr­ge­bied voor fa­mi­lies

Schwimmen im See, © Sauerland Tourismus e.V.
©

Sau­er­land voor fa­mi­lies

Freizeitspaß für die ganze Familie im Mitmach Erlebnispark Ketteler Ho, © Münsterland e.V. / Robert Denzer
©

Mün­ster­land voor fa­mi­lies