©
Radrast auf Eifeler Heuballen, © Archiv Eifel Tourismus GmbH

De Ei­fel voor fa­mi­lies


Be­le­ve­nis­wan­de­lin­gen en va­kan­tie op de boer­de­rij

On­ze fa­mi­lie­tips voor de Ei­fel: de wil­de na­tuur­lij­ke land­schap­pen zijn ide­aal voor een va­kan­tie of een uit­stap­je met gro­te en klei­ne kin­de­ren.

In de Ei­fel staan veel span­nen­de ont­dek­kin­gen klaar voor fa­mi­lies met kin­de­ren. In het LVR-Frei­licht­mu­se­um Kom­mern kun­nen be­zoe­kers bij­voor­beeld be­le­ven, hoe het le­ven vroe­ger was. Er staan tien­tal­len his­to­ri­sche ge­bou­wen uit het Rhein­land ver­deeld op on­ge­veer 95 hec­ta­re grond van het op twee na groot­ste open­lucht­mu­se­um in Duits­land. Hier­on­der boer­de­rij­en, wind- en wa­ter­mo­lens maar ook werk­plaat­sen, een school- en bak­huis, dans­zaal en ka­pel. Bij­zon­der po­pu­lair zijn de ve­le jaar­lijk­se eve­ne­men­ten zo­als de gro­te Sint Maar­ten-op­tocht, het dank­zeg­gings­feest maar ook de his­to­ri­sche ker­mis.
www.kom­mern.lvr.de

Een uit­stap­je naar het be­le­ve­nis­pad in Net­ters­heim is ook erg span­nend. Op de zes ki­lo­me­ter lan­ge rond­lo­pen­de weg, die door het mooie Urft­dal met zijn on­ge­rep­te wei­den­land­schap­pen en over de hoog­tes met een mooi pa­no­ra­ma­zicht loopt, kun­nen kin­de­ren maar ook hun ou­ders bij­voor­beeld op zoek gaan naar fos­sie­len, met de luis­ter­buis naar ge­lui­den zoe­ken maar ook door het on­ge­rep­te kreu­pel­hout klim­men. Om­dat de weg spe­ci­aal is aan­ge­past aan de be­hoef­ten van klei­ne wan­de­laars, ont­ving hij in 2014 het zeld­za­me ?Löwen­zahn?-pre­di­caat van het Ver­band Deut­scher Na­tur­par­ke en de ZDF-uit­zen­ding ?Löwen­zahn?.

Naast de Net­ters­hei­mer be­le­ve­nis­weg biedt het na­bij ge­le­gen Na­tur­zen­trum Ei­fel ie­de­re zon­dag van april tot en met ok­to­ber een spe­ci­aal be­le­ve­nis­aan­bod voor fa­mi­lies met kin­de­ren; van klim­men in de klim­tuin en een wan­de­ling met een krui­den-pe­da­go­ge tot en met een spo­ren­zoek­tocht naar spo­ren uit ou­de cul­tu­ren. On­af­han­ke­lijk van de week­dag staat er bo­ven­dien een avon­tu­ren­speel­plaats met boom­hui­zen, klim­ber­gen en ka­bel­ba­nen te wach­ten op de klei­ne be­zoe­kers.

Voor een lan­ger uit­stap­je staat bo­ven­dien ge­lijk het pas­sen­de bed ter be­schik­king: op de boer­de­rij tus­sen de gei­ten­stal en de koe­wei­de. Tal van boer­de­rij­en in de Ei­fel bie­den een over­nach­tings­mo­ge­lijk­heid aan. Het kwa­li­teits­la­bel ?Na­tur­laub bei Freun­den? ga­ran­deert de kwa­li­teit van de aan­bie­din­gen. Het aan­bod is hier­bij zeer ge­va­ri­eerd: van sla­pen in de hooi­schuur tot en met een over­nach­ting in een ruim ap­par­te­ment. Bo­ven­dien bie­den tal van boer­de­rij­en in­mid­dels nog ex­tra's aan, bij­voor­beeld wel­l­ness-area's, waar de ou­ders kun­nen ont­span­nen ter­wijl de kin­de­ren op de boer­de­rij spe­len.

www.ei­fel.in­fo

Kaart van NRW

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Mit der Familie auf den Spuren der Römer in der Eifel, © Gemeinde Nettersheim
Urlaub auf dem Bauernhof in der Eifel, © Archiv Eifel Tourismus GmbH
Radtour mit den Kindern in der Eifel, © Archiv Eifel Tourismus GmbH
Die Formel 1 auf dem Nürburgring, © Nürburgring GmbH
Radrast auf Eifeler Heuballen, © Archiv Eifel Tourismus GmbH

Meer in­for­ma­tie


Nu ontdekken!

Meer voor fa­mi­lies met kin­de­ren

Odysseum Themenwelt, © Odysseum Köln
©

Keu­len voor fa­mi­lies

Neanderthal Museum, © Neanderthal Museum / H.Neumann
©

Ne­an­der­land voor fa­mi­lies

Heimat-Tierpark Olderissen, © Bielefeld Marketing GmbH
©

Bie­le­feld voor fa­mi­lies

Aussicht auf die Region, © aachen tourist service e.v.
©

Aken voor fa­mi­lies

Radrast auf Eifeler Heuballen, © Archiv Eifel Tourismus GmbH
©

De Ei­fel voor fa­mi­lies

Fahrspaß auch für kleine Motorsportfreunde, © Michael Schumacher Kart & Event Center
©

Rhein-Erft-Kreis voor fa­mi­lies

KulturPur in Hilchenbach-Lützel, © KulturBüro des Kreises Siegen-Wittgenstein
©

Sie­ger­land-Witt­gen­stein voor fa­mi­lies

Planetarium Bochum von Außen, © Stadt Bochum Presse u. Informationsamt  Planetarium
©

Het Ruhr­ge­bied voor fa­mi­lies

Schwimmen im See, © Sauerland Tourismus e.V.
©

Sau­er­land voor fa­mi­lies

Freizeitspaß für die ganze Familie im Mitmach Erlebnispark Ketteler Ho, © Münsterland e.V. / Robert Denzer
©

Mün­ster­land voor fa­mi­lies