©
Eifel Herfst, © Tourismus NRW e.V.

On­ze TOP 6 ex­cur­sie­tips voor de herfst


Op­win­den­de lo­ca­ties en ont­span­nen­de na­tuur

Wan­del door rui­sen­de bla­de­ren, be­leef de pop­cul­tuur in de ste­den of ge­niet van de fris­se lucht in de bos­sen - er zijn veel ver­schil­len­de ex­cur­sie­tips voor een ge­luk­te herfst in NRW.

Herfst; de laat­ste war­me zon­ne­stra­len op het ge­zicht, door rui­sen­de bla­de­ren wan­de­len of met een warm kop­je thee ge­zel­lig voor de open haard zit­ten. Wij heb­ben tips voor je bij el­kaar ge­zocht, zo­dat je heer­lijk kunt ge­nie­ten van de herfst in jouw Noor­drijn-West­fa­len.

1. Ge­niet van de In­di­an Sum­mer

Als de bla­de­ren aan de bo­men vuur­rood, hel­der geel of ha­zel­noot­bruin wor­den, is een wan­de­ling door de bos­sen van Noor­drijn-West­fa­len nog veel leu­ker. Klei­ne tip: Bij de stuw­me­ren, bij­voor­beeld in de Ber­gis­ches ste­den­drie­hoek of in het Ber­gis­ches Land, kun je bij­zon­der goed ge­nie­ten van dit moois dank­zij het vrije zicht op de bos­sen. Schip­per ge­zel­lig voor­bij met een schip langs het in herfst­kleu­ren ge­dom­pel­de Sie­ben­ge­bir­ge met zijn 'Dra­chen­fels'. Maar ook langs de We­zer kun je ge­nie­ten van de In­di­an Sum­mer - op de stei­le hel­lin­gen van de Zie­gen­berg en Bruns­berg bij Höx­ter heb je een bij­zon­der goed uit­zicht op het loof van de beu­ken­bos­sen. Wie al­tijd al zin had om eens mee te doen aan het slak­ken­berg-heu­vel-hop­ping, moet dit ab­so­luut eens in de herfst doen: Niet te warm en niet te koud en je hebt een fan­tas­tisch uit­zicht op het herfst­land­schap van het Ruhr­ge­bied.
www.die-ber­gi­schen-drei.de | www.das­ber­gi­sche.de | www.b-p-s.de | www.kul­tur­land.org

2. Zout­op­los­sin­gen en zout be­le­ven

In de mij­nen met ge­nees­krach­ti­ge wer­king of in het gra­deer­werk in het Teu­to­bur­ger­woud kun je scho­ne lucht in­a­de­men - en dat is heer­lijk ge­zond. Waar­om? Het zout-be­le­ve­nis­mu­se­um in Bad Sas­sen­dorf ver­telt niet al­leen op een dui­de­lij­ke ma­nier de ge­schie­de­nis van de zout­win­ning, de be­zoe­kers krij­gen hier ook meer in­for­ma­tie over de voor­de­len voor de ge­zond­heid van het 'wit­te gou­d'.
www.west­fae­li­sche-sal­zwel­ten.de

3. Bos­ba­den

Op de vro­lij­ke ge­kleur­de bla­de­ren wan­de­len en be­wust ge­nie­ten van de bos­lucht; dat is niet al­leen goed voor de ge­zond­heid en sti­mu­le­rend voor het im­muun­sys­teem, maar heeft zelfs een naam: 'S­h­in­rin-Yo­ku' of 'Bos­ba­den' wordt de pau­ze in de na­tuur ge­noemd. Tij­dens een wan­de­ling, een hi­ke of ge­woon zit­tend op een boom­stam; tij­dens het bos­ba­den is het van es­sen­ti­eel be­lang, be­wust te ont­span­nen en de scho­ne bos­lucht in te ade­men.
www.nrw-tou­ris­mus.de/wald­ba­den

4. Cul­tu­re­le high­lights op het land ont­dek­ken

Ont­dek de ver­bor­gen schat­ten en unie­ke sie­ra­den ver weg van de gro­te ste­den. Wa­ter­kas­teel, kas­teel of in­du­stri­eel mo­nu­ment; in to­taal 46 pak­ket­jes bie­den je aan­be­ve­lin­gen voor cul­tu­re­le kor­te rei­zen door jouw Noor­drijn-West­fa­len; met ge­hei­me tips voor res­tau­rant­be­zoek­jes of bui­ten­ge­wo­ne over­nach­tings­mo­ge­lijk­he­den.

5. Nieu­we sta­d­rond­lei­din­gen rond­om de pop­cul­tuur

De warm­te van de zo­mer heeft zich te­rug­ge­trok­ken uit de stra­ten en de lich­te herfst­wind zorgt voor een fris bries­je in de ste­den van Noor­drijn-West­fa­len: Ide­a­le om­stan­dig­he­den voor een ste­den­trip met mu­ziek! Trips voor ogen en ogen biedt de nieu­we web-app 'The Sound of #ur­ba­na­na', die de ge­brui­ker van­af ein­de au­gus­tus mee­neemt op een reis door de pop­ge­schie­de­nis van Noor­drijn-West­fa­len. Na de com­ple­te af­ron­ding brengt de on­li­ne-toe­pas­sing meer dan 150 pop­cul­tu­reel be­lang­rij­ke plek­ken in Keu­len, Düs­sel­dorf en in het Ruhr­ge­bied on­der de aan­dacht; dat al­les na­tuur­lijk met pas­sen­de mu­ziek.

6. Fla­ne­ren over de groot­ste ker­mis in een oud stads­cen­trum in Eu­ro­pa

Al­ler­hei­li­gen­ker­mes in Soest; dat is tra­di­ti­o­neel. De ker­mis wordt al sinds 1338 ge­or­ga­ni­seerd, maar dat wil niet zeg­gen dat de ker­mis saai en stof­fig is. Voor­al de cou­lis­se en de ge­zel­li­ge sfeer zor­gen er­voor dat hij bij­zon­der is: Mid­den in de stad, tus­sen vak­werk­hui­zen en ker­ken, wordt het oud­ste volks­feest in Noor­drijn-West­fa­len ge­vierd; dit jaar van 6 tot 10 no­vem­ber 2019.

Meer tips voor de herfst