©
Planetarium Bochum von Außen, © Stadt Bochum Presse u. Informationsamt  Planetarium

Het Ruhr­ge­bied voor fa­mi­lies


De di­ver­si­teit van de me­tro­pool Ruhr voor de he­le fa­mi­lie

On­ze fa­mi­lie­tips voor het Ruhr­ge­bied: Zo groot en kleu­rig als het Ruhr­ge­bied is ook het aan­bod voor fa­mi­lies; hier is vrije­tijds­ple­zier voor kin­de­ren van ie­de­re leef­tijd en voor ie­der weer!

Kaart van NRW

Voor klei­ne na­tuur­vrien­den

Als het mooi weer is wil­len kin­de­ren maar één ding: naar bui­ten in de na­tuur, hup­pe­len, sprin­gen, ren­nen en ple­zier heb­ben. Maar gaat dat über­haupt in een zo dicht­be­volk­te re­gio als het Ruhr­ge­bied? Na­tuur­lijk, want de re­gio heeft niet al­leen tal van par­ken, na­tuur- en bos­ge­bie­den, maar maakt te­gen­woor­dig nog steeds ge­bruik van voor­ma­li­ge in­du­stri­ë­le ge­bie­den voor di­ver­se aan­bie­din­gen, waar­van ve­len ook be­stemd zijn voor fa­mi­lies met kin­de­ren. Het Land­schafts­park Duis­burg-Nord be­koort met zijn ge­va­ri­eerd aan­bod. Op het uit­ge­strek­te ter­rein kun­nen be­zoe­kers fiet­sen, wan­de­len, de ou­de hoog­ovens be­klim­men, maar ook op het klim­par­cours klim­men of in de bui­ten ge­bruik ge­stel­de Gaso­me­ter dui­ken.

De be­zoe­kers krij­gen in de his­to­ri­sche boer­de­rij Haus Rips­horst in Ober­hau­sen een over­zicht over de ve­le na­tuur­ge­bie­den van het Ruhr­ge­bied. In het in­for­ma­tie­cen­trum kun­nen ze zich in­for­me­ren over het Em­scher Land­schafts­park en van hier­uit het be­le­ve­nis­pad ?Vom Ur­wald zum Kul­tur­wald? door de span­nen­de na­tuur vol­gen.

Min­der wild, maar wel lek­ker groen gaat het er aan toe in het Gru­ga Park in Es­sen. Hier kun­nen kin­de­ren niet al­leen veel te we­ten ko­men over de flo­ra en fau­na, maar ook met de Gru­ga-Bahn rij­den, zich amu­se­ren op één van de ve­le speel­plaat­sen of op de uit­ge­strek­te wei­den een pot­je voet­bal spe­len.

Beest­ach­tig ple­zier in het Ruhr­ge­bied

In het Gru­ga Park kun­nen kin­de­ren ook en­ke­le in­heem­se dier­soor­ten be­kij­ken, bij­voor­beeld ui­len en ade­laars in de vo­li­è­res of ree­ën in het wild­park. Nog veel meer beest­ach­ti­ge vrien­den ont­moe­ten we in één van de ve­le die­ren­tui­nen van het Ruhr­ge­bied; en ie­de­re die­ren­tuin heeft zijn ei­gen bij­zon­der­he­den.

De Zoo Duis­burg was in de ja­ren '90 de eer­ste die­ren­tuin in Duits­land, waar men ko­a­la's pre­sen­teer­de en ook van­daag nog zijn de Au­stra­li­sche bui­del­die­ren voor­al bij de jon­ge­re die­ren­tuin­gas­ten erg po­pu­lair. In de Zoo Dort­mund met zijn zwaar­te­punt op Zuid-Ame­ri­ka wordt het span­nend: welk kind kent een boom­mie­ren­eter en hoe ziet een gro­te mie­ren­eter er­uit? In de Zoom Er­leb­nis­welt in Gel­sen­kir­chen kun­nen de be­zoe­kers van de die­ren­tuin ge­lijk vier ver­schil­len­de the­ma's be­wan­de­len en zo die­ren uit Afri­ka maar ook uit Alas­ka le­ren ken­nen.

In het Sea Li­fe in Ober­hau­sen draait al­les om de wa­ter­be­wo­ners van ons con­ti­nent: fo­rel­len, pi­ran­ha's maar ook reu­ze-schild­pad­den; hier ko­men de klei­ne be­zoe­kers erg dicht bij de fas­ci­ne­ren­de die­ren. In het Bochu­mer Tier­park kun­nen jon­ge ar­che­o­lo­gen niet al­leen le­ven­de die­ren ob­ser­ve­ren, maar ook span­nen­de fos­sie­len van dicht­bij be­kij­ken en veel over de evo­lu­tie van mens en dier le­ren ken­nen.
www.vi­sit­se­a­li­fe.com/ober­hau­sen

Mu­sea om aan te ra­ken

In het LWL-Mu­se­um für Ar­chäo­lo­gie in Her­ne kun­nen kin­de­ren van­af ze­ven jaar zelfs zelf ar­che­o­loog wor­den en op fa­mi­lie­zon­da­gen met echt uit­gra­vings­ge­reed­schap vond­sten uit de Steen­tijd en de Ro­mein­se kei­zer­tijd of de mid­del­eeu­wen bloot leg­gen.
www.lwl-lan­des­mu­se­um-her­ne.de

Ook in de ve­le mu­sea voor in­du­stri­ë­le cul­tuur wordt het niet saai voor de kin­de­ren. In het LWL-In­du­strie­mu­se­um in de Hen­richs­h­üt­te Hat­tin­gen leidt de blau­we rat, de mas­cot­te van het mu­se­um, nieuws­gie­ri­ge klei­ne staal­ma­kers naar tal van ver­schil­len­de sta­ti­ons war ze din­gen kun­nen uit­pro­be­ren en waar ze deel kun­nen ne­men. In de Dort­mund­se kook­sfa­briek Han­sa leidt de Kook­sk­rui­mel Kar­l­chen klei­ne be­zoe­kers op een spe­ci­aal op kin­de­ren aan­ge­pas­te rond­lei­ding en bij de Ze­che Zol­lern in Dort­mund staat een rond­lo­pen­de weg klaar voor jon­ge mu­se­um­gas­ten, die door de berg­bouw­leer­ling Franz wordt uit­ge­legd. Na het be­zoek aan het mu­se­um kun­nen de kin­de­ren zich hier bo­ven­dien uit­le­ven op een speel-schacht­bok.

Mu­sea om aan te ra­ken, uit te pro­be­ren en te ex­pe­ri­men­ten zijn er ook in Es­sen en in Duis­burg. Het Ex­plo­ra­do Kin­der­mu­se­um in Duis­burg is zelfs het groot­ste kin­der­mu­se­um van Duits­land. Op drie eta­ges kun­nen kin­de­ren tus­sen vier en twaalf jaar hier fas­ci­ne­ren­de fe­no­me­nen uit het al­le­daag­se le­ven ont­dek­ken. De Phä­no­ma­nia Erfah­rungs­feld op het ter­rein van de Ze­che Zol­l­ve­rein in Es­sen biedt naast het bin­nen- ook een bui­ten­ge­deel­te, waar de klei­ne be­zoe­kers kun­nen dol­len en de ve­le ex­pe­ri­men­teer­sta­ti­ons uit kun­nen pro­be­ren.
www.ex­plo­ra­do-duis­burg.de | www.erfah­rungs­feld.de

At­trac­tie­par­ken: ple­zier en span­ning

Ook al is de ge­voe­li­ge maag van de ene of an­de­re ou­der niet echt on­der de in­druk: kin­de­ren en jon­ge­ren hou­den van at­trac­tie­par­ken! Ge­luk­kig zijn er ge­noeg te vin­den in het Ruhr­ge­bied! Zelfs de klein­ste be­zoe­kers heb­ben veel ple­zier tij­dens een be­zoek­je aan het at­trac­tie­park Schloss Beck: op acht­ba­nen met lie­ve­heers­beest­jes en gi­gan­ti­sche glij­ba­nen heb­ben zelfs de klein­tjes al ple­zier. Ook in het Aben­teu­er Park op het ter­rein van Cen­tro in Ober­hau­sen is al­les be­stemd voor de klei­ne­re be­zoe­kers, ter­wijl in het Leg­o­land Dis­co­ve­ry Cen­ter ook de ogen van va­ders en moe­ders be­gin­nen te glin­ste­ren, als ze tij­dens het bou­wen met de kleu­ri­ge ste­nen wor­den her­in­nerd aan hun ei­gen kin­der­tijd.

Het Mo­vie Park in Bot­trop biedt snel­le at­trac­ties voor jon­ge­ren en vol­was­se­nen, maar er zijn ook leu­ke at­trac­ties voor de klei­ne­re kin­de­ren. Een span­nen­de be­le­ve­nis­we­reld voor fa­mi­lies met kin­de­ren van­af acht jaar is sinds 2015 even­eens te vin­den in Bot­trop: In het groot­ste grie­ze­li­ge la­by­rinth van Duits­land kun­nen gro­te en klei­ne avon­tu­riers ang­sti­ge mo­men­ten be­le­ven.
www.grus­el­la­by­rinth.de

Reu­zen­rad en sui­ker­spin

Even­eens erg in trek bij kin­de­ren zijn de gro­te ker­mis­sen van het Ruhr­ge­bied. De Cran­ger Kir­mes in Her­ne is het groot­ste volks­feest in heel Noor­drijn-West­fa­len en biedt nog veel meer dan al­leen sui­ker­spin en reu­zen­rad. Nog een gro­te ker­mis is de jaar­lijk­se Sterk­ra­der Fron­leichnahms­kir­mes in Ober­hau­sen.
www.fron­leich­nams­kir­mes.de

Kleu­ri­ge tips voor slecht weer

Heb­ben de kin­de­ren geen zin meer om tij­dens re­gen­weer te knut­se­len? Dan wordt het tijd, an­de­re in­door-be­le­ve­nis­we­rel­den te ver­ken­nen! In het Aqua Park in Ober­hau­sen staat een groot ple­zier­bad met drie glij­ba­nen op klei­ne wa­ter­vlooi­en te wach­ten. En in het Pla­ne­ta­ri­um Bochum, dat ook veel aan­bie­din­gen spe­ci­aal voor kin­de­ren in zijn pro­gram­ma heeft, kun­nen klei­ne as­tro­no­men veel span­nen­de we­tens­waar­dig­he­den over het heel­al en de we­reld der ster­ren le­ren ken­nen.
www.aqua­park-ober­hau­sen.com | www.pla­ne­ta­ri­um-bochum.de

 

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Surfen als Attraktion, © Movie Park Germany GmbH
Familie am Turm, © RuhrtalRadweg
Movie Park am Abend, © Movie Park Germany GmbH
Planetarium Bochum von Außen, © Stadt Bochum Presse u. Informationsamt  Planetarium

Meer in­for­ma­tie


Nu ontdekken!

Meer voor fa­mi­lies met kin­de­ren

Odysseum Themenwelt, © Odysseum Köln
©

Keu­len voor fa­mi­lies

Neanderthal Museum, © Neanderthal Museum / H.Neumann
©

Ne­an­der­land voor fa­mi­lies

Heimat-Tierpark Olderissen, © Bielefeld Marketing GmbH
©

Bie­le­feld voor fa­mi­lies

Aussicht auf die Region, © aachen tourist service e.v.
©

Aken voor fa­mi­lies

Radrast auf Eifeler Heuballen, © Archiv Eifel Tourismus GmbH
©

De Ei­fel voor fa­mi­lies

Fahrspaß auch für kleine Motorsportfreunde, © Michael Schumacher Kart & Event Center
©

Rhein-Erft-Kreis voor fa­mi­lies

KulturPur in Hilchenbach-Lützel, © KulturBüro des Kreises Siegen-Wittgenstein
©

Sie­ger­land-Witt­gen­stein voor fa­mi­lies

Planetarium Bochum von Außen, © Stadt Bochum Presse u. Informationsamt  Planetarium
©

Het Ruhr­ge­bied voor fa­mi­lies

Schwimmen im See, © Sauerland Tourismus e.V.
©

Sau­er­land voor fa­mi­lies

Freizeitspaß für die ganze Familie im Mitmach Erlebnispark Ketteler Ho, © Münsterland e.V. / Robert Denzer
©

Mün­ster­land voor fa­mi­lies