Header Ruhrgebiet Duisburg Landschaftspark , © Tourismus NRW e.V.

In­du­strie­cul­tuur in NRW

To­neel voor kunst, cul­tuur en cre­a­tie­ve eco­no­mie

Het in­du­stri­ë­le erf­goed van Noor­drijn-West­fa­len is gi­gan­tisch: geen an­de­re deel­staat heeft een der­ge­lij­ke over­vloed en di­ver­si­teit aan in­du­stri­ë­le mo­nu­men­ten.

Het industriële erfgoed van Noordrijn-Westfalen is gigantisch: geen andere deelstaat heeft een dergelijke overvloed en diversiteit aan industriële monumenten. De thema-routes die dwars door het land verlopen brengen u naar mijnen, Gasometers, kooksfabrieken, hoogovens, fabriekshallen of takelinstallaties. De industriële monumenten die niet meer in gebruik zijn, houden niet alleen de industriële geschiedenis levendig, maar zijn ook bewijs van de structurele verandering en tegenwoordig schouwplaats voor kunst, cultuur en creatieve economie. Neem een kijkje in de geschiedenis van de industrie en beleef creatieve noviteiten uit de industriële cultuur in je eigen Noordrijn-Westfalen!

Gaso­me­ter Ober­hau­sen

Waar vroe­ger gas werd op­ge­sla­gen, be­weegt nu een pa­no­ra­ma­lift heen en weer: Fan­tas­tisch uit­zicht op een hoog­te van 117 me­ter en fas­ci­ne­ren­de ten­toon­stel­lin­gen we­ten te over­tui­gen in de Gaso­me­ter Ober­hau­sen.

lees meer

Haus Rips­horst in Ober­hau­sen

Ont­dek de na­tuur van het Ruhr­ge­bied! Van his­to­risch land­goed Haus Rips­horst kom je te­recht in het Em­scher Land­schafts­park en be­wan­del je de weg “Vom Ur­wald zum Kul­tur­wald”.

lees meer

Het LWL-mu­se­um Hen­richs­h­üt­te

Be­kijk in de gie­te­rij, hoe het ij­zer wordt ge­smol­ten en be­ge­leidt ver­vol­gens je kin­de­ren naar de speel-hoog­oven - de Hen­richs­h­üt­te in Hat­tin­gen is meer dan al­leen maar een mu­se­um.

lees meer

De Ko­ke­rei Han­sa

Be­wan­del het Er­leb­nis­pfad Na­tur & Tech­nik en ont­dek de ge­schie­de­nis van ko­len en co­kes in het mu­se­um van het in­du­strie­mo­nu­ment Ko­ke­rei Han­sa.

lees meer

Het Land­schafts­park Duis­burg-Nord

Dat is in­du­stri­ë­le cul­tuur: Nau­we­lijks een an­der voor­ma­lig in­du­strie­ter­rein wordt zo di­vers, cre­a­tief, spor­tief en cul­tu­reel ge­bruikt als het ter­rein van het Land­schafts­park.

lees meer