Ruhrgebied Duisburg Landschapspark Panorama Zon , © Tourismus NRW e.V.

In­du­stri­ë­le na­tuur in Noor­drijn-West­fa­len

Nieuw le­ven op oud brak lig­gend ter­rein

Plan­ten en die­ren heb­ben de voor­ma­li­ge mijn­ter­rei­nen en an­de­re uit­ge­ran­geer­de in­du­stri­ë­le ter­rei­nen in het Ruhr­ge­bied weer her­o­verd. Je kunt er zeld­za­me soor­ten ont­dek­ken, vro­lijk ge­kleur­de bloe­men en op­val­len­de groei­vor­men - van exo­tisch tot tra­di­ti­o­neel.

Om­hoog en om­laag in het Ruhr­ge­bied

Je kunt door al­le hoog­ovens het Ruhr­ge­bied niet meer zien? Geen pro­bleem dank­zij de ve­le slak­ken­ber­gen en uit­kijk­pun­ten: Een­maal bo­ven aan­ge­ko­men bie­den zij uit­ge­strek­te pa­no­ra­ma's op het span­nen­de in­du­stri­ë­le land­schap.

lees meer

Land­schaps­park Duis­burg-noord

Het land­schaps­park Duis­burg-noord is één van de meest be­ken­de mo­nu­men­ten van de in­du­stri­ë­le cul­tuur in het Ruhr­ge­bied en is te­gen­woor­dig een at­trac­tie voor de he­le fa­mi­lie.

lees meer

Haus Rips­horst in Ober­hau­sen

Ont­dek de na­tuur van het Ruhr­ge­bied! Van his­to­risch land­goed Haus Rips­horst kom je te­recht in het Em­scher Land­schafts­park en be­wan­del je de weg “Vom Ur­wald zum Kul­tur­wald”.

lees meer

Ge­o­park Ruhr­ge­bied

Ont­dek het we­reld­wijd eer­ste ge­o­lo­gi­sche park da­ta zich in een ag­glo­me­raat be­vindt en be­leef in het Ge­o­park Ruhr­ge­biet, wel­ke in­vloed de bo­dem en de ge­steen­te­la­gen op ons le­ven heb­ben!

lees meer

Slak­ken­ber­gen-heu­vel-hop­ping

Twaalf the­ma­ti­sche rou­tes com­bi­ne­ren na­tuur­lij­ke ber­gen en kunst­ma­tig aan­ge­leg­de slak­ken­ber­gen. Naast fan­tas­ti­sche uit­zich­ten bie­den de af­zon­der­lij­ke sta­ti­ons ex­tra in­for­ma­tie rond­om on­der­wer­pen zo­als mijn­bouw en struc­tu­re­le ver­an­de­ring, ste­den en men­sen maar ook de in­du­stri­ë­le na­tuur.

lees meer