Woonboten op de Diersfordter Waldsee aan de Nederrijn, © Tourismus NRW e.V.

NRW voor...


On­ze in­si­der-tips voor va­kan­ties in Noor­drijn-West­fa­len

NRW voor...

Ben je al­tijd op zoek naar nieu­we, span­nen­de uit­stap­jes? Dan heb­ben wij pre­cies wat je zoekt! Laat je in­spi­re­ren door on­ze aan­ra­ders voor dag­ex­cur­sies of kor­te uit­stap­jes, voor foodies, die­ren­lief­heb­ber of voor het he­le ge­zin. Noor­drijn-West­fa­len zit boor­de­vol met mo­ge­lijk­he­den; en jij kunt ze ont­dek­ken!

Mural, Home Street Home Co-design door Hoker, Oldhaus & Tubuku, © Johannes Höhn

around­the­cor­ner

Zes ste­den in Nor­drhein-West­fa­len ge­ven zich bloot. Over hoe ze wer­ke­lijk zijn, wat ze on­der­scheidt en wel­ke on­be­ken­de plek­jes ze niet lan­ger ge­heim wil­len hou­den. Soms zijn ze dro­me­rig en ge­voe­lig, soms swin­gend en kleur­rijk. Soms heel an­ders. Maar een ding heb­ben de­ze ste­den in NRW ge­meen: ze no­di­gen je uit voor een heel bij­zon­de­re rond­wan­de­ling.
date?

Header Tiger & Turtle Duisburg , © Ruhr Tourismus, Jochen Schlutius

Koop­jes­ja­ger

Kunst en in­du­stri­ë­le cul­tuur, kin­der­boer­de­rij en wil­de die­ren, ten­toon­stel­ling en avon­tu­ren­speel­tuin: in Noor­drijn-West­fa­len kunt u zelfs met een le­ge por­te­mon­nee een vol­ge­pakt ex­cur­sie­pro­gram­ma sa­men­stel­len dat voor al­le leef­tij­den een leu­ke en af­wis­se­len­de tijd be­looft.
Details

Station op het "Waldfeenpfad", Brilon, © Tourismus NRW

Fa­mi­lies

In NRW wordt een ge­zins­uit­stap een waar ge­noe­gen, ook voor de al­ler­klein­sten. Op ber­gen en in die­pe grot­ten, in het avon­tu­ren­mu­se­um en in het aqua­ri­um, in de koei­en­stal of op een wan­de­ling met bees­ti­ge be­ge­lei­ders. Er is niet al­leen een gro­te keu­ze aan ac­ti­vi­tei­ten – ook de pret is ge­ga­ran­deerd voor jong en oud.
Details

Innenansicht der Kletterkirche in Mönchengladbach., © Kletterkirche Mönchengladbach GmbH

Re­gen­ach­ti­ge da­gen

Zo­mer­se on­weers­bui­en, herfst­storm of ij­zi­ge kou? Blijf dan maar lie­ver bin­nen: In Noor­drijn-West­fa­len vind je van een klim­kerk tot en met moon­light-mid­get­golf tal van bui­ten­ge­wo­ne in­door-ac­ti­vi­tei­ten.
Details

Rijnfietsroute NRW , © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.

Uit­stap­jes langs de Rijn

Te voet, met de fiets, in de ka­bel­baan of op de rug van een ezel; in Noor­drijn-West­fa­len kun je de Rijn op heel ver­schil­len­de ma­nie­ren ont­dek­ken.
Details

NRW-nieuws­brief

Wat fijn om je hier te zien! Hier kan je je op on­ze Dein­N­RW-nieuws­brief abon­ne­ren. Re­gel­ma­tig ont­vang je dan in­for­ma­tie over ac­tu­e­le eve­ne­men­ten, ex­po­si­ties en bij­zon­de­re rei­zen, maar ook kor­te tips voor kor­te rei­zen.
Details