©
Odysseum Themenwelt, © Odysseum Köln

Keu­len voor fa­mi­lies


Die­ren, ro­bot­ten en cho­co­la­de

In Keu­len vindt ie­der­een het pas­sen­de ex­cur­sie­doel. Er is ook een breed aan­bod voor fa­mi­lies met kin­de­ren.

Uitjes voor fa­mi­lies kan Keu­len en mas­se aan­bie­den, bij­voor­beeld zijn die­ren­tuin. Het is niet al­leen de oud­ste die­ren­tuin in Noor­drijn-West­fa­len, maar ook met meer dan 10.000 die­ren één van de groot­ste die­ren­tui­nen in Duits­land.

Ter ge­le­gen­heid van zijn 150ste ver­jaar­dag in 2010 werd het nieu­we Hip­po­drom ge­o­pend, dat qua uit­voe­ring uniek is in Eu­ro­pa: In de be­wan­del­ba­re na­boot­sing van een Afri­kaans ri­vie­ren­land­schap kun­nen be­zoe­kers de die­ren van­uit tal van hoe­ken be­kij­ken, van­uit de lucht maar ook on­der wa­ter. Ook het oli­fan­ten­park is heel bij­zon­der. Met zijn af­me­tin­gen van twee hec­ta­re is hij vol­gens de in­for­ma­tie van de die­ren­tuin de groot­ste in zijn soort ten noor­den van de Al­pen. De die­ren­tuin biedt 's nachts re­gel­ma­tig een bij­zon­de­re be­le­ve­nis: Op meer­de­re da­ta ge­du­ren­de het he­le jaar kun­nen kin­de­ren maar ook vol­was­se­nen in de die­ren­tuin over­nach­ten in een tent.

www.koel­ner­zoo.de

Het Keul­se Odys­se­um is ook iets voor fa­mi­lies die wat wil­len be­le­ven. On­ge­acht of het nu een ex­pe­di­tie door de jun­gle, een bas­ket­ball-wed­strijd te­gen een ro­bot of een rit­je met de snel­heid van het licht gaat - in het avon­tu­ren-ken­nis­park is al­les mo­ge­lijk. Wie as­tro­naut wil wor­den, kan bo­ven­dien la­ten tes­ten, of hij über­haupt ge­schikt is voor het uni­ver­sum. Spe­ci­aal voor kin­de­ren is er ook een be­le­ve­nis­ge­deel­te bui­tens­huis, waar men ei­gen films op kan ne­men of de func­tie van een sluis kan ont­dek­ken. Bo­ven­dien no­digt het klim­park uit, een lek­ker rond­je te klim­men. De vas­te ten­toon­stel­ling is on­der­ver­deeld in meer­de­re on­der­wer­pen. Daar­voor wacht de ?Muis? uit de ?Sen­dung mit der Maus? in een ei­gen ge­deel­te op de be­zoe­kers.

www.odys­se­um.de

Een per­fect ex­cur­sie­doel voor fa­mi­lies met kin­de­ren is na­tuur­lijk het cho­co­la­de­mu­se­um. Hier kun­nen de be­zoe­kers een reis door de 3.000-ja­ri­ge cul­tu­re­le ge­schie­de­nis van de cho­co­la­de ma­ken, te be­gin­nen bij de ?go­den­spij­zen? van de Az­te­ken tot en met het mo­der­ne in­du­stri­ë­le pro­duct. Tot de hoog­te­pun­ten van de ten­toon­stel­ling be­ho­ren de tro­pi­sche kas, waar men de ca­cao­boom kan be­won­de­ren en het tro­pi­sche kli­maat kan voe­len, de gla­zen cho­co­la­de­fa­briek, waar de pro­duc­tie van klei­ne cho­co­la­de­re­pen, hol­le fi­gu­ren of pra­li­nes wordt ge­toond, even­als een gro­te cho­co­la­defon­tein, waar men kan proe­ven van het zoe­te goed. Het cho­co­la­de­mu­se­um ligt net als een fu­tu­ris­tisch schip ge­maakt van glas en alu­mi­ni­um in de Rheinau­ha­fen, niet ver van de dom van Keu­len.

www.scho­k­ola­den­mu­se­um.de

Ope­nings­tijd:
Die­ren­tuin:
het he­le jaar da­ge­lijks ge­o­pend
Maart tot en met ok­to­ber: van 9.00 tot 18.00 uur
No­vem­ber tot fe­bru­a­ri: van 9.00 tot 17.00 uur

Odys­se­um:
maan­dag tot en met don­der­dag: van 9.00 tot 18.00 uur
vrij­dag tot en met zon­dag en tij­dens de va­kan­tie­pe­ri­o­de in Noor­drijn-West­fa­len: van 9.00 tot 20.00 uur

Cho­co­la­de­mu­se­um:
dins­dag tot en met vrij­dag: van 10.00 tot 18.00 uur
Tij­dens het week­ein­de en ge­du­ren­de feest­da­gen: van 11.00 tot 19.00 uur

Kaart van NRW

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Rheinpanorama, © Dieter Jacobi / KölnTourismus GmbH
Besuch im Schokoladenmuseum, © Schokoladenmuseum
Odysseum Themenwelt, © Odysseum Köln
Unterwegs im Elefantenpark, © Kölner Zoo

Meer informatie


Nu ontdekken!

Meer voor fa­mi­lies met kin­de­ren

Odysseum Themenwelt, © Odysseum Köln
©

Keu­len voor fa­mi­lies

Neanderthal Museum, © Neanderthal Museum / H.Neumann
©

Ne­an­der­land voor fa­mi­lies

Heimat-Tierpark Olderissen, © Bielefeld Marketing GmbH
©

Bie­le­feld voor fa­mi­lies

Aussicht auf die Region, © aachen tourist service e.v.
©

Aken voor fa­mi­lies

Radrast auf Eifeler Heuballen, © Archiv Eifel Tourismus GmbH
©

De Ei­fel voor fa­mi­lies

Fahrspaß auch für kleine Motorsportfreunde, © Michael Schumacher Kart & Event Center
©

Rhein-Erft-Kreis voor fa­mi­lies

KulturPur in Hilchenbach-Lützel, © KulturBüro des Kreises Siegen-Wittgenstein
©

Sie­ger­land-Witt­gen­stein voor fa­mi­lies

Planetarium Bochum von Außen, © Stadt Bochum Presse u. Informationsamt  Planetarium
©

Het Ruhr­ge­bied voor fa­mi­lies

Schwimmen im See, © Sauerland Tourismus e.V.
©

Sau­er­land voor fa­mi­lies

Freizeitspaß für die ganze Familie im Mitmach Erlebnispark Ketteler Ho, © Münsterland e.V. / Robert Denzer
©

Mün­ster­land voor fa­mi­lies