©
Freizeitspaß für die ganze Familie im Mitmach Erlebnispark Ketteler Ho, © Münsterland e.V. / Robert Denzer

Mün­ster­land voor fa­mi­lies


Leu­ke ex­cur­sie­tips voor ou­ders en kin­de­ren

On­ze fa­mi­lie­tips voor het Mün­ster­land: Speel- en be­le­ve­nis­par­ken, die­ren­tui­nen en mu­sea zijn span­nen­de ex­cur­sie­doe­len voor fa­mi­lies met kin­de­ren.

Kaart van NRW

Fiet­sen en paard­rij­den

Het Mün­ster­land staat be­kend voor zijn uit­ge­strek­te park­land­schap­pen: vlak­ke we­gen slin­ge­ren door een groen en uit­ge­strekt land­schap. Daar­om is de­ze re­gio ook op­ti­maal ge­schikt voor fiets­toe­ren met de he­le fa­mi­lie. Door het uni­for­me net­werk kun­nen ook kor­te toe­ren wor­den ge­pland en op de vlak­ke rou­tes ko­men de kin­der­fiets­jes al bij­na van­zelf voor­uit. Waar­merk van de re­gio is de 100-Schlös­ser-Rou­te, waar­bij ook de kin­der­ogen de bij­zon­der prach­ti­ge kas­te­len, burch­ten en he­ren­hui­zen kun­nen be­won­de­ren.
www.muen­ster­land-tou­ris­mus.de/rad­tou­ren

Ook op een an­der als het fiets­za­del voe­len kin­de­ren zich in het Mün­ster­land op hun ge­mak: in de paar­den­re­gio van Noor­drijn-West­fa­len be­vin­den zich tal van ma­ne­ges. Ve­len daar­van bie­den ook paardrij­va­kan­ties of dag­rit­ten voor kin­de­ren aan. In de paar­den­hoofd­stad Wa­ren­dorf kun­nen gro­te en klei­ne be­zoe­kers de mooie die­ren tij­dens hun de­mon­stra­ties be­won­de­ren; bij­voor­beeld tij­dens de jaar­lijk­se Wa­ren­dor­fer Hengst­pa­ra­de. En in de Meer­fel­der Bruch krij­gen fa­mi­lies zelfs de in vrije wild­baan le­ven­de Dül­me­ner Wild­p­fer­den te zien.
www.muen­ster­land-tou­ris­mus.de/rei­ten

Speel- en mee­doe-par­ken

Geen paar­den, maar in plaats daar­van tal van an­de­re die­ren kun­nen kin­de­ren bij de Ket­te­ler Hof in Hal­tern am See be­zoe­ken. Bij de kin­der­boer­de­rij staan her­ten, scha­pen, gei­ten en veel ca­vi­a's te wach­ten om ge­aaid te wor­den. Bo­ven­dien is het speel- en mee­doe-park ook al voor de klein­tjes een echt kin­der­pa­ra­dijs: op de wa­ter­speel­plaats mag naar har­ten­lust met wa­ter wor­den ge­speeld en de hou­ten ra­ce­au­to's rij­den hier op rails. Gro­te­re en moe­di­ge­re kin­de­ren gaan met een rot­vaart naar be­ne­den op de wa­ter- en de golf­glij­baan of klim­men op één van de ve­le klim­toe­stel­len tot op een gi­gan­ti­sche hoog­te. Op meer dan 30 sta­ti­ons kun­nen kin­de­ren en hun ou­ders bij de Ket­te­ler Hof bo­ven­dien veel span­nen­de we­tens­waar­dig­he­den over de flo­ra en fau­na in de re­gio te we­ten ko­men.
www.ket­te­ler­hof.de

Ook in het Vier-Jah­res­zei­ten-Park Oel­de kun­nen be­zoe­kers veel nieu­we din­gen ont­dek­ken. De avon­tuur- en be­le­ve­nis­lust kan hier op het speel­kas­teel en de mod­der- of bos­speel­tuin, het vlot, de be­le­ve­nis­die­ren­tuin en zelfs op gro­te hoog­te op hang­brug­gen van boom­hut naar boom­hut wor­den uit­ge­leefd. De vro­lijk ge­kleur­de na­tuur van het voor­ma­li­ge Lan­des­gar­tenschau-ter­rein weet op zijn beurt de ou­ders te be­ko­ren. Ie­der sei­zoen biedt het Vier-Jah­res­zei­ten-Park bo­ven­dien een pas­send fa­mi­lie­feest, bij­voor­beeld met jong­leurs en ar­ties­ten in de zo­mer en een koud ijs­ple­zier in de win­ter.

Cul­tuur en mu­sea voor de klein­tjes

Het Vier-Jah­res­zei­ten-Park biedt nog een high­light voor klei­ne ont­dek­kers: in het kin­der­mu­se­um Klipp Klapp no­di­gen vier the­ma­we­rel­den rond­om de his­to­ri­sche Kra­mer­sche Was­ser­m­ühle uit om mee te doen. Kruip een keer in de huid van de mo­le­naar, maal zelf graan of ga voor de ca­me­ra staan en pre­sen­teer het weer­be­richt; hier is aan­ra­ken en pro­be­ren uit­druk­ke­lijk ge­wenst.
www.oel­de.de

In het Mu­se­um für Lack­kunst in Mün­ster gaat het in het kin­der­pro­gram­ma daar­en­te­gen om dra­ken, ge­luks­go­den en vleer­mui­zen. Het mu­se­um­pe­da­go­gi­sche pro­gram­ma van het we­reld­wijd unie­ke mu­se­um is kos­te­loos en is be­doeld voor kin­de­ren tus­sen de acht en twaalf jaar oud. Kin­de­ren en vol­was­se­nen kun­nen hier zelfs ob­jec­ten uit de tijd voor Chris­tus be­won­de­ren.
www.mu­se­um-fu­er-lack­kunst.de

Rei­zen in de oud­heid zijn so­wie­so al­tijd span­nend voor kin­de­ren en jon­ge­ren. In het LWL-Rö­mer­mu­se­um in Hal­tern am See kun­nen klei­ne toe­kom­sti­ge ar­che­o­lo­gen de res­ten van een Ro­meins kamp, dat vroe­ger daad­wer­ke­lijk op de­ze plek heeft ge­staan, ont­dek­ken. Een keer per jaar kun­nen fa­mi­lies zelfs een echt beeld van het le­ven toen­ter­tijd krij­gen: tij­dens de Rö­mer­ta­gen wor­den pot­ten ge­bak­ken, ge­mu­si­ceerd, ge­speeld en ge­stre­den zo­als dat ge­beur­de ten tij­de van de Ro­mei­nen.
www.lwl-roe­mer­mu­se­um-hal­tern.de

Een ex­cur­sie naar het LWL Mu­se­um für Na­tur­kun­de in Mün­ster is ook een be­zoek­je waard voor fa­mi­lies. Steeds weer wis­se­len­de ten­toon­stel­lin­gen rond­om span­nen­de the­ma's maar ook het aan­ge­slo­ten pla­ne­ta­ri­um bie­den ve­le er­va­rin­gen voor weet­gie­ri­ge be­zoe­kers.
www.lwl.org/na­tur­kun­de­mu­se­um

Die­ren­tui­nen en die­ren­par­ken

Ter­wijl in het Na­tur­kun­de­mu­se­um voor­al ge­pre­pa­reer­de die­ren te be­won­de­ren zijn, kun­nen fa­mi­lies in die­ren­tui­nen en die­ren­par­ken van het Mün­ster­land hun lie­ve­lings­die­ren le­ven­dig en van dicht­bij be­le­ven. Het bij­zon­de­re aan de Al­l­wet­ter­zoo Mün­ster is, dat be­zoe­kers de mees­te hui­zen van het die­ren­park ook tij­dens slecht weer en met dro­ge voe­ten kun­nen be­rei­ken; daar­voor zor­gen de "Al­l­wet­ter­gän­ge". Ver­de­re ex­cur­sie­tips voor beest­ach­ti­ge be­le­ve­nis­sen in het Mün­ster­land zijn de Na­tur­zoo Rhei­ne, het Wild­park Fran­ken­hof in Re­ken maar ook het Tier­park An­hol­ter Schweiz, dat aan de grens met Ne­der­land ligt.
www.muen­ster­land-tou­ris­mus.de/zoos

 

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Ansicht auf die Burg Hülshoff, © Münsterland e.V.
Im Allwetterzoo Münster gibt es unter anderem Katas, © Allwetterzoo Münster
Freizeitspaß für die ganze Familie im Mitmach Erlebnispark Ketteler Ho, © Münsterland e.V. / Robert Denzer
Ansicht auf das Schloss Räsfeld, © Münsterland e.V.
Spannende Lernspiele im Klipp KLapp Kindermuseum in Oelde, © Kindermuseum KLIPP KLAPP

Meer in­for­ma­tie


Nu ontdekken!

Meer voor fa­mi­lies met kin­de­ren

Odysseum Themenwelt, © Odysseum Köln
©

Keu­len voor fa­mi­lies

Neanderthal Museum, © Neanderthal Museum / H.Neumann
©

Ne­an­der­land voor fa­mi­lies

Heimat-Tierpark Olderissen, © Bielefeld Marketing GmbH
©

Bie­le­feld voor fa­mi­lies

Aussicht auf die Region, © aachen tourist service e.v.
©

Aken voor fa­mi­lies

Radrast auf Eifeler Heuballen, © Archiv Eifel Tourismus GmbH
©

De Ei­fel voor fa­mi­lies

Fahrspaß auch für kleine Motorsportfreunde, © Michael Schumacher Kart & Event Center
©

Rhein-Erft-Kreis voor fa­mi­lies

KulturPur in Hilchenbach-Lützel, © KulturBüro des Kreises Siegen-Wittgenstein
©

Sie­ger­land-Witt­gen­stein voor fa­mi­lies

Planetarium Bochum von Außen, © Stadt Bochum Presse u. Informationsamt  Planetarium
©

Het Ruhr­ge­bied voor fa­mi­lies

Schwimmen im See, © Sauerland Tourismus e.V.
©

Sau­er­land voor fa­mi­lies

Freizeitspaß für die ganze Familie im Mitmach Erlebnispark Ketteler Ho, © Münsterland e.V. / Robert Denzer
©

Mün­ster­land voor fa­mi­lies