©
Der Turm, eine begehbare Skulptur von Erwin Heerich im Museum Insel Hombroich, © Tomas Riehle/Arturimages

Een dag in het mu­se­um In­sel Hom­broich & een nacht op een ra­ket­ba­sis


Mu­se­um In­sel Hom­broich in Neuss

Een groeps­reis naar een bui­ten­ge­wo­ne plek aan de Nie­der­r­hein. Kunst, na­tuur, ar­chi­tec­tuur en we­reld­ge­schie­de­nis zor­gen hier voor zin­ne­lij­ke er­va­rin­gen


Kaart van NRW

Het Mu­se­um In­sel Hom­broich is een bij­zon­de­re plek, ver weg van het hec­ti­sche al­le­daag­se le­ven. De pre­sen­ta­tie volgt het idee van de in­di­vi­du­e­le waar­ne­ming van ie­de­re af­zon­der­lij­ke per­soon. De di­dac­ti­sche op­mer­kin­gen en be­weg­wij­ze­rin­gen wer­den be­wust weg­ge­la­ten. Het Mu­se­um In­sel Hom­broich no­digt uit te ver­po­zen en een zin­ne­lij­ke er­va­ring in de om­gang met kunst en na­tuur te be­le­ven.

Bij een be­zoek met je groep leidt een kun­ste­naar jul­lie door het mu­se­um, legt ach­ter­gron­den uit en ver­tel ver­ha­len over het ont­staan van de bui­ten­ge­wo­ne plaats.

Je over­nacht in de di­rec­te om­ge­ving van het Mu­se­um In­sel Hom­broich. Daar biedt het gas­ten­ver­blijf “Klos­ter” op de ra­ket­ba­sis Hom­broich de mo­ge­lijk­heid, in een bij­zon­de­re om­ge­ving te over­nach­ten.

De in het Mu­se­um In­sel Hom­broich ten­toon­ge­stel­de ver­za­me­ling be­vat, naast Azi­a­ti­sche kunst en ar­che­o­lo­gi­sche vond­sten, wer­ken van Jean Fau­trier, Lo­vis Co­rinth, Alexan­der Cal­der, Hans Arp, Hen­ri Ma­tis­se, Yves Klein en Got­t­hard Graub­ner. Het Mu­se­um In­sel Hom­broich heeft één van de be­lang­rijk­ste ver­za­me­lin­gen van Schwit­ters in zijn be­zit.

De schil­der Got­t­hard Graub­ner ont­wik­kel­de pre­sen­ta­tie van de ver­za­me­ling in tien pa­vil­joens. Kunst en cul­tuur­voor­wer­pen uit twee eeu­wen liet hij in dia­loog tre­den en zag dit als zijn ei­gen werk. Al­le in­for­ma­tie van bui­ten­af le­ken Graub­ner hier­bij eer­der sto­rend, want hij wil­de, dat de cul­tuur­his­to­ri­sche be­trek­kin­gen op de stuk­ken over­gaan en niet op bord­jes. Het Mu­se­um In­sel Hom­broich volgt dit con­cept con­se­quent op en laat daar­om al­le bor­den ach­ter­we­ge.

De pa­vil­joens van de beeld­hou­wer Er­win Hee­rich zijn pu­re dag­licht-ge­bou­wen, zo ont­plooi­en de kunst­wer­ken af­han­ke­lijk van het tijd­stip of het sei­zoen een wis­se­len­de wer­king.

Dien­sten voor groe­pen

  • Toe­gang met kor­ting tot het mu­se­um
  • Rond­lei­ding door het Mu­se­um In­sel Hom­broich
  • Snacks in de ca­fe­te­ria van het Mu­se­um In­sel Hom­broich
  • 1 over­nach­ting in een twee­per­soons­ka­mer in het gas­ten­ver­blijf “Klos­ter” op de ra­ket­ba­sis Hom­broich. Er staat een keu­ken ter be­schik­king, waar de groep zelf ont­bijt kan be­rei­den.

Ex­tra in­for­ma­tie:

Rou­te­be­schrij­ving: De cul­tuur­ruim­te Hom­broich is be­reik­baar met de Deut­sche Bahn, de au­to of met de fiets.

Par­keer­mo­ge­lijk­he­den: Kos­te­lo­ze par­keer­plaat­sen staan zo­wel bij het Mu­se­um In­sel Hom­broich maar ook bij de ra­ket­ba­sis Hom­broich ter be­schik­king.

Bar­ri­è­re­vrij­heid: Het Mu­se­um In­sel Hom­broich is niet bar­ri­è­re­vrij.

 

Ope­nings­tij­den:

1 april tot en met 30 sep­tem­ber: 10.00 tot 19.00 uur
1 tot en met 31 ok­to­ber: 10.00 tot 18.00 uur
1 no­vem­ber tot en met 31 maart: 10.00 tot 17.00 uur
Op 24, 25 en 31 de­cem­ber even­als op 1 ja­nu­a­ri is het mu­se­um ge­slo­ten.

Op de ra­ket­ba­sis Hom­broich kan bo­ven­dien het ten­toon­stel­lings­huis van de Lan­gen Foun­da­ti­on wor­den be­zich­tigd.


DATA & PRIJZEN


Meer informatie

Reisperiode

02.01.2019 - 31.12.2020

Duur in dagen

2

Prijzen

Dit aanbod kan alleen als groepsreis geboekt worden.

Per persoon in een tweepersoonskamer EUR 70,00 (bij een groepsgrootte van 12 personen)
Per persoon in een tweepersoonskamer EUR 75,00 (bij een groepsgrootte van 6 personen)

Forfaitaire prijs voor

  • groepen met 6 personen: EUR 450,00
  • groepen met 12 personen: EUR 840,00

 

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Der Turm, eine begehbare Skulptur von Erwin Heerich im Museum Insel Hombroich, © Tomas Riehle/Arturimages
Der Innenhof des Gästehauses "Kloster" auf der Raketenstation Hombroich, © Tomas Riehle/Arturimages
Gotthard Graubners „Gegenfeuer“ (1984-86), zu sehen im Museum Insel Hombroich, © Tomas Riehle/Arturimages
Der Ess- und Tagungsraum im Gästehaus „Kloster“ auf der Raketenstation Hombroich, © Tomas Riehle/Arturimages
Ein Gästezimmer im Gästehaus "Kloster" auf der Raketenstation Hombroich, © Tomas Riehle/Arturimages
Der Blick auf die Hohe Galerie, eine begehbare Skulptur von Erwin Heerich, in der Auenlandschaft im Museum Insel Hombroich, © Tomas Riehle/Arturimages
Eine Luftaufnahme von der Raketenstation Hombroich (2013), © Sichtflug / Stiftung Museum Insel Hombroich

Meer informatie


Nu ontdekken!

AANBIEDING AANVRAGEN vanaf 70,00 €


Informeer direct bij partner: Mu­se­um In­sel Hom­broich in Neuss


Vraag nu af

Reisgegevens

Jouw contactgegevens

De gegevens worden niet opgeslagen. Gedetailleerde informatie is te vinden in de Privacy Statement.

Velden met een * zijn verplicht.