©
Urfttalsperre in der Eifel, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Reis­ar­ran­ge­men­ten


Laat je in­spi­re­ren!

Hier vind je de bes­te pro­duc­ten en in­te­res­san­te tips in Noor­drijn-West­fa­len.

Wan­de­len op de Vi­a­dukt Wan­der­weg

Büren – Tou­ris­tik­zen­tra­le Pa­der­bor­ner Land e.V.

Wan­de­len langs de spoor­weg­ge­schie­de­nis. Voor trein­lief­heb­bers geldt Al­ten­be­ken, aan de poort van het Eg­ge­ge­berg­te, al lang als pa­ra­dijs: steeds meer gas­ten ko­men hier­heen om de spoor­weg­tra­di­tie van de­ze plaats te ont­dek­ken.

lees meer

Aken klas­siek

Aachen – aachen tou­rist ser­vi­ce e. v.

Som­mi­gen zeg­gen dat het bij­zon­de­re van Aken zijn lig­ging op het drie­lan­den­punt Duits­land - Ne­der­land - Bel­gië is. An­de­ren vin­den dat het de dom van Aken is die zo veel be­zoe­kers naar de stad lokt. Wij zeg­gen dat het al­le­bei is – en nog veel meer. Laat je in­spi­re­ren door een stad met een span­nen­de ge­schie­de­nis en een pul­se­rend le­ven!

lees meer

Kei­zers­ple­zier Aken Trier

Prüm – Ei­fel Tou­ris­mus (ET) GmbH

Qua na­tuur heeft de Ky­ll een boel con­trast­rij­ke land­schap­pen in pet­to: na­tuur­lij­ke en stuw­me­ren, de door oer­krach­ten ge­do­mi­neer­de Vul­kaan­ei­fel, boom­gaar­den, in­tens groe­ne ooi­land­schap­pen en de no­di­ge klo­ven en rots­par­tij­en.

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen