Waterburcht Nordkirchen, uitzicht vanuit de tuin, © Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.

Ar­chi­tec­to­ni­sche hoog­stand­jes


He­mel­se to­rens, glans­pun­ten en be­to­ve­ren­de par­ken

Sommige bouwwerken in het kastelen- en burchtenlandschap van Noordrijn-Westfalen onderscheiden zich als architectonische meesterstukken: Soms is het een prestige-object uit een tijdperk zoals de barok of renaissance, soms is het een glanspunt uit een hele regio. In een idyllische natuurlijke coulisse steken indrukwekkende torens ver in de hemel en onderscheiden zich van de omgeving. Middenin uitgestrekte parken vormen buitengewoon mooi vormgegeven bloementuinen, betoverende vijver- en waterlandschappen, die werden ontworpen door kunstenaars, één geheel. Op elkaar afgestemde vormen en kleuren zorgen voor een harmonisch geheel voor een betoverende coulisse. Kostbare stuc evenals prachtige wandversieringen garanderen bewonderende blikken. De rondleiding kan beginnen.

Google Maps wordt hier weergegeven. Als Google Maps wordt geaccepteerd, worden de gegevens doorgestuurd naar Google Maps.

Accepteer Google Maps
Show all spots
Schloss Nordkirchen & Schlosspark, © Johannes Höhn

Pa­leis Nord­kir­chen Nord­kir­chen


Het park be­hoort tot de mooi­ste tui­nen van Eu­ro­pa, sa­men met het prach­ti­ge pa­leis wordt het ge­heel in Mün­ster­land ook wel het “West­faals Ver­sail­les” ge­noemd. Be­zoe­kers kun­nen het kost­ba­re stuc, bui­ten­ge­woon mooie pla­fond­schil­de­rin­gen en fij­ne hout­snij­kunst be­won­de­ren.

Schloss Anholt gilt als eines der größten und schönsten Wasserschlösser des Münsterlands, © Andreas Lechtape

Slot An­holt


De burcht geldt als een van de mooi­ste wa­ter­kas­te­len in het Mün­ster­land. In de Haupt­burg wach­ten groot­se kunst­col­lec­ties om ont­dekt te wor­den. Bui­ten lokt een wan­de­ling door de ba­rok­ke tuin en het groot­se, En­gel­se land­schaps­park.

Unesco-Welterbe Schloss Augustusburg, © Horst Gummersbach

Slot Au­gus­tus­burg en slot Fal­ken­lust in Brühl


De ba­rok­ke pronk van de kas­te­len in Brühl houdt be­zoe­kers in adem. Wie in het trap­pen­huis staat be­grijpt, waar­om an­de­re vor­sten­hui­zen ooit ja­loers op Brühl wa­ren. Te­gen­woor­dig zijn de ge­bou­wen sa­men met de tui­nen en par­ken op­ge­no­men op de Unes­co-we­rel­derf­goed­lijst.

Das Düsseldorfer Schloss Benrath wurde 1775 erbaut, © Stiftung Schloss und Park Benrath

Slot Ben­rath Düs­sel­dorf


Düs­sel­dorf kan niet al­leen pom­peus op de Kö: Slot Ben­rath geldt als het be­lang­rijk­ste, ar­chi­tec­to­nisch com­ple­te kunst­werk van de hoofd­stad van de deel­staat. El­ke ruim­te in het slot is ge­kop­peld aan een tuin­ruim­te van de gro­te tuin. Het in­druk­wek­ken­de slot­park is een trek­pleis­ter voor on­der­hou­den­de eve­ne­men­ten.