Düsseldorf Rheinpanorama, © Tourismus NRW e.V.

Ge­ge­vens­be­scher­ming

De­cem­ber 2022

De vol­gen­de richt­lij­nen ge­ven een een­vou­dig over­zicht van wat met per­soons­ge­ge­vens ge­beurt wan­neer men de­ze web­si­te be­zoekt.

1. Gegevensbescherming: overzicht

Algemene opmerkingen
De volgende tips geven een eenvoudig overzicht van wat met persoonsgegevens gebeurt wanneer men deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan men persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt men in onze uitgebreide privacyverklaring onder deze tekst.

Verzamelen van gegevens op deze website

 • Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
  De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de websitebeheerder. Men vindt diens contactgegevens in de rubriek "Nota met betrekking tot de verantwoordelijke instantie" in deze privacyverklaring.
 • Hoe verzamelen wij gegevens?
  Enerzijds worden gegevens verzameld wanneer men ze aan ons verstrekt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die men in een contactformulier invult. Andere gegevens worden bij een bezoek aan de website automatisch of met toestemming door onze IT-systemen verzameld. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra men deze website betreedt.
 • Waarvoor gebruiken wij gegevens?
  Een deel van de gegevens wordt verzameld om te waarborgen dat de website zonder fouten functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren het gebruikersgedrag.
 • Welke rechten heeft men met betrekking tot gegevens?
  Men heeft altijd het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van diens opgeslagen persoonsgegevens. Men heeft ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien men toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kan men deze toestemming steeds intrekken voor de toekomst. Men heeft ook het recht om te vragen dat de verwerking van persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft men het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Men kan altijd contact met ons opnemen over deze en andere vragen met betrekking tot gegevensbescherming.

Analytische tools en tools van derden
Bij een bezoek aan deze website kan het surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt hoofdzakelijk met zogenaamde analyseprogramma's.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt men in de volgende privacyverklaring.


2. Algemene voorschriften en verplichte informatie                               

Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer ernstig. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring. Wanneer men deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan men persoonlijk kan worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook leggen we uit hoe en met welk doel dit gebeurt. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie via e-mail) tekortkomingen inzake veiligheid kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 • Nota met betrekking tot de verantwoordelijke instantie
  De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
  Tourismus NRW e.V.
  Völklinger Str. 4
  D-40219 Düsseldorf
  Telefoon: +49 211 91320-500
  E-mail: info@nrw-tourismus.de
  De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen, een beslissing neemt met betrekking tot het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).
 • Opslagduur
  Tenzij in deze privacyverklaring een specifiekere opslagduur is aangegeven, blijven persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Indien men een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of de toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om de persoonsgegevens te bewaren (bv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens gewist nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.
 • Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming
  Voor onze onderneming hebben wij als functionaris voor gegevensbescherming aangesteld:
  UIMC DR. VOSSBEIN GmbH & Co KG
  Datenschutzbeauftragter: Dr. Heiko Haaz
  Otto-Hausmann-Ring 113
  42115 Wuppertal 
  Telefoon: +49 202 946 7726 200
  E-mail: datenschutz.nrw-tourismus@uimc.de
 • Categorieën ontvangers van de gegevens
  Voor de verwerking van uw gegevens maken wij gebruik van verwerkers. De door deze verwerkers verrichte verwerkingen omvatten bijvoorbeeld hosting, e-mailing, onderhoud en ondersteuning van IT-systemen, klanten- en orderbeheer, orderverwerking, boekhouding en facturering, marketingactiviteiten of vernietiging van bestanden en gegevensdragers. Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

  Verwerkers gebruiken de gegevens niet voor hun eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking uitsluitend uit voor de verantwoordelijke voor de verwerking en zijn contractueel verplicht passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de gegevens te waarborgen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan instanties zoals post- en bezorgdiensten, huisbank, belastingadviesbureau/ accountantskantoor of de financiële administratie. Met het oog op het traceren van infecties kunnen gegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke volksgezondheidsdienst. Verdere ontvangers kunnen voortvloeien uit de volgende informatie.
 • Opmerking met betrekking tot de gegevensoverdracht naar Derde landen
  Onze gegevensverwerking kan de overdracht van bepaalde persoonsgegevens naar derde landen inhouden, d.w.z. landen waar de GDPR niet van toepassing is. Een dergelijke doorgifte is toegestaan indien de Europese Commissie heeft vastgesteld dat in het betrokken derde land een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd. Indien een dergelijk besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid niet bestaat, vindt een doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land alleen plaats indien er passende garanties overeenkomstig artikel 46 van de GDPR zijn of indien aan een van de voorwaarden van artikel 49 van de GDPR is voldaan.

  Tenzij hieronder anders vermeld, gebruiken wij de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU als passende waarborgen voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen. U hebt de mogelijkheid om een kopie van deze EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming te verkrijgen of ze in te zien. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen op het adres dat onder Contact is vermeld.  

  Als u instemt met de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de overdracht plaats op basis van art. 49, lid 1, a DSGVO.
 • Herroepen van de toestemming inzake gegevensverwerking
  Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uitdrukkelijke toestemming. Men kan diens reeds gegeven toestemming steeds intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.
 • Bezwaarrecht tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing(art. 21 AVG)
  Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op art. 6, par. 1, letter e of f van de AVG, heeft men het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit een bijzondere situatie; dit geldt ook voor een testonderzoek op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, vindt men in deze privacyverklaring. Indien men bezwaar maakt, zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te voeren of te verdedigen. (Bezwaar overeenkomstig art. 21, par. 1 van de AVG).
  Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft men het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor het testonderzoek, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien men bezwaar maakt, zullen de persoonsgegevens vervolgens niet meer worden gebruikt voor direct marketing (Bezwaar overeenkomstig art. 21, par. 2 van de AVG).
 • Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
  In geval van inbreuken op de AVG hebben betrokkenen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats of hun werkplek hebben, of op de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Men heeft het recht om gegevens die wij op basis van toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan zichzelf of aan derden te laten overmaken. Indien men verzoekt om rechtstreekse overmaking van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke instantie, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.
 • SSL- of TLS-versleuteling
  Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of vragen die men ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling. Men kan een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die men aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.
 • Inlichtingen, schrappen en correctie
  In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft men steeds het recht op gratis informatie over de opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of het verwijderen van deze gegevens. Men kan hiervoor en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens altijd contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht een beperking van de verwerking van de persoonsgegevens te verlangen. Daartoe kan men steeds contact met ons opnemen. Het recht op een beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Indien men de juistheid van de door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij in regel wat tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft men het recht te verzoeken om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken.
 • Indien de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is gebeurd, kan men verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van de gegevens te wissen.
 • Indien wij persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar men heeft ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft men het recht om een beperking van de verwerking van de persoonsgegevens te vragen in plaats van de gegevens te wissen.
 • Indien men overeenkomstig artikel 21, par. 1 van de AVG bezwaar heeft aangetekend, moet een afweging van de belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen voorrang hebben, heeft men het recht te verzoeken om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken.
 • Indien men de verwerking van persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met toestemming of met het oog op het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een recht of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

 

3. Verzamelen van gegevens op deze website

Cookies
Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan het eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op het eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van een bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op het eindapparaat opgeslagen totdat men ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door de webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van andere bedrijven op het eindapparaat worden opgeslagen wanneer men onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of een gebruiker in staat gebruik te maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven. Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door de gebruiker gewenste functies te bieden (functionele cookies, bv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6, par. 1, letter f van de AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de cookies in kwestie uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (§ 25 Abs. 1 TTDSG  en art. 6, par. 1, letter a van de AVG); de toestemming kan altijd worden ingetrokken.

U kunt een browser zo instellen dat men geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als men cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Voor zover cookies door derde ondernemingen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij hierover in het kader van deze privacyverklaring apart informatie verstrekken en zo nodig om toestemming vragen.

 

 • Contactformulier
  Als men ons via het contactformulier vragen stuurt, worden de gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die daar worden verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, par. 1, letter b van de AVG indien een verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, par. 1, letter f van de AVG) of op toestemming (art. 6, par. 1, letter a van de AVG) indien daarom is verzocht.

  De gegevens die men in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat men ons verzoekt de gegevens te wissen, de toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bv. nadat wij de verwerking van de aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.
 • Aanvraag via e-mail, telefoon of telefax
  Indien men per e-mail, telefoon of telefax contact met ons opneemt, worden de aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van de aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder toestemming.
  De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, par. 1, letter b van de AVG indien een verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, par. 1, letter f van de AVG) of op toestemming (art. 6, par. 1, letter a van de AVG) indien daarom is verzocht.
  De gegevens die men ons via contactinformatie toestuurt, blijven bij ons totdat men ons vraagt ze te wissen, de toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bv. nadat wij het verzoek volledig hebben verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven ongewijzigd.

4. Analytische tools en reclame

 • Google Analytics
  Wij maken op onze website gebruik van de Google Analytics-dienst van de provider Google Ireland Limited (Google Ireland/EU).

  Google Analytics is een webanalysedienst waarmee wij gegevens kunnen verzamelen en analyseren over het gedrag van de bezoekers van onze website. Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van onze website te analyseren. Het gaat hierbij om de verwerking van persoonsgegevens in de vorm van online-identificatiemiddelen (waaronder cookie-identificatiemiddelen), IP-adressen, apparaatidentificatiemiddelen en informatie over de interactie met onze website.

  Een deel van deze gegevens is informatie die is opgeslagen in het eindapparaat dat u gebruikt. Daarnaast wordt via de gebruikte cookies ook verdere informatie op uw eindapparaat opgeslagen. Dergelijke opslag van informatie door Google Analytics of toegang tot informatie die reeds op uw eindapparaat is opgeslagen, vindt alleen plaats met uw toestemming.

  Google Ireland zal de aldus verzamelde gegevens in onze opdracht verwerken om het gebruik van onze website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten op onze website samen te stellen en om ons verdere diensten in verband met het gebruik van onze website en het gebruik van het internet aan te bieden. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden opgesteld.

  Het plaatsen van cookies en de hier beschreven verdere verwerking van persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in verband met de Google Analytics-dienst is daarom art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken via onze Consent Management Tool met effect voor de toekomst.

  De persoonsgegevens die namens ons worden verwerkt om Google Analytics te verstrekken, kunnen worden doorgegeven aan elk land waar Google Ierland of de subverwerkers van Google Ierland faciliteiten hebben. Zie de informatie in de rubriek "Gegevensoverdracht naar derde landen".
 • Browser Plugin
  Men kan voorkomen dat Google extra gegevens verzamelt en verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
  Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens met Google Analytics vindt men in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de      
 • Google Analytics 4 en bewaartermijn
  Wij gebruiken de Google Analytics 4-variant, waarmee wij interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies kunnen volgen. Zo kunnen we individuele gebruikersacties in een context plaatsen en langetermijnrelaties analyseren.

  Gegevens over gebruikersacties worden gedurende 14 maanden bewaard en daarna automatisch gewist. Alle andere gebeurtenisgegevens worden 2 maanden bewaard en daarna automatisch gewist. Het wissen van gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, gebeurt automatisch eenmaal per maand.
 • Opslagduur
  Gegevens die door Google worden opgeslagen op het niveau van gebruikers en gebeurtenissen en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificatiemiddelen (bv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details hierover vindt men onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=d
 • Google Tag Manager
  Op deze website wordt de dienst "Google Tag Manager" gebruikt. De Tag Manager is een hulpmiddel voor het beheer van zogenaamde tags, die worden gebruikt voor tracking bij online marketing. De Tag Manager zelf verwerkt geen persoonsgegevens, aangezien deze uitsluitend dient voor het beheer van andere diensten - bv. Google Analytics, enz. Meer informatie over de Tag Manager vindt men op: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html       

 5. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens
Indien men de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij een e-mailadres nodig, alsook informatie waarmee wij kunnen nagaan of men de eigenaar van het opgegeven e-mailadres is en of men ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens zullen niet of slechts op vrijwillige basis worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op toestemming (art. 6, par. 1, letter. a van de AVG). Men kan de toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die men verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat men zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat men zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel heeft opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons rechtmatig belang volgens art. 6, par. 1, letter f van de AVG.

Nadat men zich van de nieuwsbriefdistributielijst heeft afgemeld, wordt het e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener in een zwarte lijst opgeslagen om, indien nodig, toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd.

Dit dient het belang van beide partijen om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van art. 6, par. 1, letter f van de AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. Men kan bezwaar maken tegen de opslag indien de eigen belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

Mission one Dialog+
Deze website gebruikt mission-one Dialog+ om nieuwsbrieven te verzenden. De provider is mission-one GmbH, Messerschmittstraße 7/1, 89231 Neu-Ulm. Mission one Dialog+ is een dienst waarmee de verzending van de nieuwsbrief kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die men invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven (bv. e-mailadres) worden op de servers van mission-one in Duitsland opgeslagen.

Onze nieuwsbrieven die met Mission one Dialog+ worden verzonden, stellen ons in staat het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Wij kunnen onder meer analyseren hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf bepaalde actie (bv. aankoop van een product op deze website) heeft plaatsgevonden nadat op de link in de nieuwsbrief is geklikt. Voor meer informatie over gegevensanalyse door Mission one Dialog+ nieuwsbrief, zie:
https://dialogplus.mission-one.de/wp-content/uploads/2017_PDB_dialogplus_DRUCK.pdf

De gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming (art. 6, par. 1, letter a van de AVG). Men kan deze toestemming op elk moment intrekken door zich voor de nieuwsbrief af te melden. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast. Indien men geen analyse door Mission one Dialog+ wenst, dient men zich voor de nieuwsbrief uit te schrijven. Daartoe voorzien wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link.

De gegevens die men ons verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat men zich voor de nieuwsbrief afmeldt en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat men zich voor de nieuwsbrief heeft afgemeld. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat men zich voor de distributielijst van de nieuwsbrief heeft afgemeld, wordt het e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen in een zwarte lijst om, indien nodig, toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient het belang van alle partijen om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van art. 6, par. 1, letter f van de AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. Men kan tegen de opslag bezwaar maken indien de eigen belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang. Voor meer details verwijzen wij naar de bepalingen inzake gegevensbescherming van Mission one Dialog+ op: https://mission-one.de/datenschutz

6. Plugins en tools

 • YouTube met uitgebreide gegevensbescherming
  Deze website integreert YouTube-video‘s. Beheerder van de sites is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
  Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus echter niet noodzakelijk uitgesloten. Zo maakt YouTube een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk - ongeacht of men een video bekijkt.

  Zodra men een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's men heeft bezocht.
  Wanneer men op een YouTube-account is ingelogd, stelt men YouTube in staat om het surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Men kan dit voorkomen door uit de YouTube account uit te loggen.
  Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op het eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang worden gezet, waarover wij geen controle hebben. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, par. 1, letter f van de AVG. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, par. 1, letter a van de AVG; de toestemming kan op elk moment worden herroepen.
  Meer informatie inzake gegevensbescherming bij YouTube vindt men in de privacyverklaring onder: https://policies.google.com/privacy?hl=de
 • Google Maps
  Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
  Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk het IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
  Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6, par. 1, letter f van de AVG. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, par. 1, letter a van de AVG; de toestemming kan op elk moment worden herroepen. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt men hier: https://privacy.google.com/businesses/AVGcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/AVGcontrollerterms/sccs/.
  Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt men in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de
 • Google reCAPTCHA
  Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het doel van reCAPTCHA is te controleren of de gegevens die op deze website worden ingevoerd (bv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gedaan. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA uiteenlopende informatie (bv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt. De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6, par. 1, letter f van de AVG. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen spam. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, par. 1, letter a van de AVG; de toestemming kan op elk moment worden herroepen. Voor meer informatie over Google reCAPTCHA verwijzen wij naar het privacybeleid van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google via de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de
 • Spotify
  Op deze website zijn functies van de muziekdienst Spotify geïntegreerd. De aanbieder is Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm in Zweden. Men herkent de Spotify plugins aan het groene logo op deze website. Een overzicht van de Spotify plugins vindt men op: https://developer.spotify.com
  Dit betekent dat wanneer men deze website bezoekt, er via de plugin een directe verbinding tussen de browser en de Spotify-server tot stand kan worden gebracht. Spotify ontvangt zo de informatie dat men met zijn IP-adres deze website hebt bezocht. Als men op de Spotify-knop klikt terwijl men op de Spotify-account is ingelogd, kan men de inhoud van deze website koppelen aan diens Spotify-profiel. Hierdoor kan Spotify het bezoek aan deze website koppelen aan het gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat bij het gebruik van Spotify cookies van Google Analytics worden gebruikt, zodat gebruiksgegevens ook bij het gebruik van Spotify aan Google kunnen worden doorgegeven. Google Analytics is een tool van de Google-groep voor de analyse van gebruikersgedrag, gevestigd in de VS.

  Spotify is als enige verantwoordelijk voor deze integratie. Als websitebeheerder hebben wij geen invloed op deze verwerking. De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 letter f van de AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een aantrekkelijk akoestisch ontwerp van zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art 6, par. 1, letter a van de AVG; de toestemming kan op elk moment worden herroepen.

  Meer informatie vindt men in de privacyverklaring van Sporify: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/
  Indien men niet wil dat Spotify het bezoek aan deze website in verband kan brengen met diens Spotify gebruikersaccount, log dan uit bij de Spotify gebruikersaccount.

7. Onze aanwezigheid op sociale media

Gegevensverwerking door sociale netwerken
Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De individuele door ons gebruikte sociale netwerken vindt men verder in dit document.

Sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter, enz. kunnen doorgaans het gebruikersgedrag uitgebreid analyseren wanneer men de website bezoekt of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bv. like-buttons of reclamebanners). Door onze sociale media te bezoeken, worden talrijke verwerkingen in gang gezet die relevant zijn voor de gegevensbescherming. Specifiek:

Wanneer men op diens sociale media-account is ingelogd en onze sociale media bezoekt, kan de exploitant van het sociale mediaportaal dit bezoek aan het gebruikersaccount toewijzen. De persoonsgegevens kunnen echter onder bepaalde omstandigheden ook worden verzameld als men niet is ingelogd of bij het desbetreffende sociale mediaportaal geen account heeft. In dat geval vindt de gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op het eindapparaat worden opgeslagen of door het IP-adres te registreren.

Met behulp van de aldus verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de sociale mediaportaalsites gebruikersprofielen aanmaken waarin voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties binnen en buiten de respectieve sociale media-aanwezigheid worden getoond. Als men een account bij het desbetreffende sociale netwerk heeft, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop men is of was ingelogd.

Wij wijzen er tevens op dat wij niet alle verwerkingen op de sociale media-portaalsites kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom verdere verwerkingsprocedures door de exploitanten van de sociale mediaportaalsites worden uitgevoerd. Voor meer informatie verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve sociale mediaportaalsites.

Wettelijke grondslag
Onze aanwezigheid op sociale media is bedoeld om een zo volledig mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6, par. 1, letter f van de AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgronden, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden vermeld (bv. toestemming in de zin van art. 6, par. 1, letter a van de AVG).

Bevoegd persoon en uitoefenen van rechten
Als men een van onze sociale mediasites (bv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. In principe kan men diens rechten (informatie, correctie, schrappen, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het desbetreffende sociale mediaportaal (bv. tegenover Facebook) doen gelden.

Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de sociale mediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking door de sociale mediaportaalsites. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve provider.

Opslagduur
De gegevens die wij rechtstreeks via de aanwezigheid op sociale media hebben verzameld, worden uit onze systemen gewist zodra het doel voor de opslag ervan niet meer van toepassing is, men ons verzoekt de gegevens te wissen, de toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op het eindapparaat totdat men ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagduur van gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kan men rechtstreeks met de exploitanten van de sociale netwerken contact opnemen (bv. in hun privacyverklaring, zie hieronder).

Specifieke sociale netwerken