Uitzicht op de Mediahaven van Düsseldorf inclusief de Rijntoren, © Tourismus NRW e.V.

Ste­den in NRW

Jouw flair

Van de schit­te­ren­de me­tro­po­len aan de Rijn tot aan Mün­ster, Aken en Wup­per­tal: Het wes­ten biedt vol­doen­de on­be­kend land voor ont­dek­kers van ste­den. Ver­baas je mid­den­in mo­der­ne ar­chi­tec­tuur, ga al­leen shop­pen of fla­neer door le­ven­di­ge ou­de stads­cen­tra.

Stads­avon­tuur

Van de schit­te­ren­de me­tro­po­len aan de Rijn tot aan Mün­ster, Aken en Wup­per­tal: Het wes­ten biedt vol­doen­de on­be­kend land voor ont­dek­kers van ste­den. Ver­baas je mid­den­in mo­der­ne ar­chi­tec­tuur, ga al­leen shop­pen of fla­neer door le­ven­di­ge ou­de stads­cen­tra.

Ste­den­trip

Van de schit­te­ren­de me­tro­po­len aan de Rijn tot aan Mün­ster, Aken en Wup­per­tal: Het wes­ten biedt vol­doen­de on­be­kend land voor ont­dek­kers van ste­den.
Details

Mural, Home Street Home Co-design door Hoker, Oldhaus & Tubuku, © Johannes Höhn

around­the­cor­ner

Zes ste­den in Nor­drhein-West­fa­len ge­ven zich bloot. Over hoe ze wer­ke­lijk zijn, wat ze on­der­scheidt en wel­ke on­be­ken­de plek­jes ze niet lan­ger ge­heim wil­len hou­den. Soms zijn ze dro­me­rig en ge­voe­lig, soms swin­gend en kleur­rijk. Soms heel an­ders. Maar een ding heb­ben de­ze ste­den in NRW ge­meen: ze no­di­gen je uit voor een heel bij­zon­de­re rond­wan­de­ling.
date?

Winkelen Brunnenstraße Düsseldorf, © Johannes Höhn

Win­ke­len in NRW

Van shop­ping­cen­ter tot en met luxu­eu­ze win­kel­stra­ten Noor­drijn-West­fa­len is een echt shop­ping-pa­ra­dijs. Je vindt hier luxu­eu­ze win­kel­stra­ten maar ook druk­ke voet­gan­gers­zo­nes, mo­der­ne pas­sa­ges, hip­pe buur­ten met klei­ne boe­tiek­jes en ech­te shop­ping-tem­pels.
Details

Essen-Kettwig, © Tourismus NRW e.V., Hannah Förster

His­to­ri­sche stads- en dorps­ker­nen

In de his­to­ri­sche stads- en dorps­ker­nen in Noor­drijn-West­fa­len kun­nen be­zoe­kers een kijk­je in het ver­le­den ne­men en in ori­gi­ne­le ca­fés of op ro­man­ti­sche plei­nen de bij­zon­de­re char­me van de­ze plek­ken be­le­ven.
Details

Das Restaurant "Glück und Seligkeit" in Bielefeld ist in einer früheren Kirche untergebracht., © glückundseligkeit.de

Bui­ten­ge­wo­ne gas­tro­no­mi­sche be­le­ve­nis­sen

Ou­de mu­ren of een in­du­stri­ë­le om­ge­ving, al­tijd nieuw of juist heel klas­siek Van een res­tau­rant in een voor­ma­li­ge kerk tot de pit­tig­ste cur­ry­wurst - wij heb­ben de meest on­ge­wo­ne gas­tro­no­mi­sche er­va­rin­gen op een rij­tje ge­zet.
Details

Gevels Merowingerstraße, Keulen, © Johannes Höhn

Be­min­de stra­ten

We kun­nen niet zo­maar door de­ze stra­ten lo­pen: Met hun heel ei­gen ei­gen­aar­dig­he­den heb­ben ze on­ze har­ten ver­o­verd - zo­dat we er het liefst voor al­tijd zou­den wil­len blij­ven.
Details

Marion Strehlow Persona, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.

Ma­ri­on Strehlow - Thuis in het ate­lier

Meer in­for­ma­tie over de mo­de­ont­wer­per & win­naar van de #ur­ba­na­na award

lees meer Meer Stories uit NRW