Station op het "Waldfeenpfad", Brilon, © Tourismus NRW

Op naar nieu­we avon­tu­ren!


Dik­ke pret ook voor de al­ler­klein­sten

Deze gezinsbestemmingen nodigen uit tot nieuwe ontdekkingen en opwindende avonturen: Zo bieden grotten een reis naar magische onderaardse werelden, die tegelijk een omweg is naar het verleden van de aarde. Men kan kunstmatige onderwerelden bewonderen in kolenmijnen en ijzerfabrieken, waar gezinnen op aanschouwelijke wijze kunnen ervaren hoe het was om onder de grond te werken. Op boerderijen kunnen jonge kinderen zelfs kiezen tussen werken in de stal met koeien en konijnen of meedoen met de actie in de speelschuur. En er is nog veel meer dierenplezier, zelfs in het wild, waar op sommige plaatsen wilde paarden, Arctische wilde ganzen en bizons leven. Dieren uit de hele wereld zijn van dichtbij te zien in de dierentuinen en dierenparken, op het land en op het water. Als u met de fiets of te voet op pad gaat, vindt u onderweg spannende avonturen en extra mogelijkheden om stoom af te blazen. En zelfs slecht weer kan de kleine ontdekkingsreizigers niet tegenhouden, want in de verschillende praktijkmusea kan men (natuur)wetenschap uitproberen en het verleden aanraken.

  • Bomen, © Tourismus NRW e.V.
  • Aap, © Tourismus NRW e.V.
  • Stedelijke micro-avonturen, © Tourismus NRW e.V.

Ac­tief

Lo­pen, fiet­sen, sprin­gen, ra­vot­ten of wan­de­len: Kin­de­ren en vol­was­se­nen kun­nen de mooi­ste na­tuur­plek­jes van Noor­drijn-West­fa­len op heel ver­schil­len­de ma­nie­ren ont­dek­ken, net zo­als zij het leuk vin­den.

Nationaal Park Eifel, kind kijkt door verrekijker met boswachter , © Tourismus NRW e.V.

Wan­de­len met kin­de­ren

Op na­tuur­ont­dek­kings­pa­den, een ge­lei­de rond­lei­ding met zoek­tocht of met een dier als be­ge­lei­der aan de zij­de: in NRW be­le­ven de klein­ste wan­de­laars gro­te avon­tu­ren. De kin­der­wan­del­pa­den zijn ook voor vol­was­se­nen een ge­noe­gen en bie­den zo leu­ke avon­tu­ren voor het he­le ge­zin.
Details

Het PanoramaRadweg niederbergbahn, © BWS, Patrick Gawandtka

Fiet­sen met kin­de­ren

Ver weg van de druk­ke we­gen, gaat het tij­dens een fiets­tocht met het ge­zin door ver­schil­len­de land­schap­pen. On­der­weg valt er niet al­leen veel te zien, maar wach­ten er ook span­nen­de avon­tu­ren en ex­tra mo­ge­lijk­he­den om stoom af te bla­zen.
Details

Die­ren

Leeuw of la­ma? Ko­a­la of koe? NRW biedt bees­ti­ge ont­moe­tin­gen, zo­wel in de zoo’s en die­ren­parks als op boer­de­rij­en en in het wild.

Kudde wilde paarden uit Dülmen, © Tourismus NRW e.V.

Wil­de die­ren

Het mooi­ste is na­tuur­lijk om wil­de die­ren in het wild te be­le­ven. In NRW zijn er plaat­sen waar men met een beet­je ge­luk op wil­de paar­den, arc­ti­sche wil­de gan­zen of in­druk­wek­ken­de bi­zons kan sto­ten. Wij ver­ra­den je waar je die wil­de die­ren vindt.
Details

Zoom Erlebniswelt, Californische zeeleeuw, © ZOOM Erlebniswelt

Die­ren­tui­nen en die­ren­par­ken

Of het nu gaat om klas­sie­ke die­ren­tui­nen met die­ren uit al­le con­ti­nen­ten, wild­par­ken met in­heem­se be­wo­ners of aqua­par­ken die uit­no­di­gen voor een reis in de we­reld van de wa­ter­die­ren – in el­ke die­ren­tuin in Noor­drijn-West­fa­len vindt men heel bij­zon­de­re hoog­te­pun­ten.
Details

Varken op de Gertrudenhof, © Gertrudenhof

Va­kan­tie op de boer­de­rij

Mee­hel­pen in de stal, ra­vot­ten in de speel­schuur of 's nachts ge­nie­ten van het land­le­ven – in NRW bie­den ver­schil­len­de boer­de­rij­en uit­een­lo­pen­de ma­nie­ren om van het le­ven op de boer­de­rij te ge­nie­ten. Wat ze al­le­maal ge­meen heb­ben, is dat een be­zoek de moei­te waard en leuk is. Hier is een se­lec­tie van spe­ci­a­le aan­bie­din­gen in ver­band met het le­ven op het plat­te­land.
Vakantie op de boerderij

Avon­tu­ren

Ex­cur­sies naar grot­ten, steen­kool­mij­nen en staal­fa­brie­ken of naar ver­schil­len­de in­ter­ac­tie­ve doe-mu­sea bie­den weet­jes om uit te pro­be­ren en een ver­le­den om aan te ra­ken.

Planetarium Bochum, 50 jaar maanlanding 2019, © Stadt Bochum, Planetarium

Mu­sea voor kin­de­ren

Zelfs slecht weer kan de klei­ne en gro­te ont­dek­kers in NRW niet te­gen­hou­den. Als het meer of de ski­pis­te geen op­tie zijn, zijn er nog steeds de pi­ra­mi­des of het pla­ne­ta­ri­um.
Details

Het Stock en Scherenberger Erbstollen in Spockhövel, © Björn Salgert

Grot­ten, tun­nels en ga­le­rij­en

Lang, lang ge­le­den was Noor­drijn-West­fa­len ooit een gro­te zee. Ve­le mil­joe­nen ja­ren la­ter kwam de mijn­bouw. Wat van­daag over­blijft zijn tal­rij­ke grot­ten, tun­nels en ga­le­rij­en voor een reis in de on­der­we­reld.
Details

Achtbaan in de thema wereld "Rookburgh", Phantasialand, © Phantasialand

Pret­par­ken

Acht­ba­nen, wa­ter­glij­ba­nen of ket­ting­car­rou­sel: De pret­par­ken in NRW bie­den vol­op show, ac­tie en sen­sa­tie. Maar ook de al­ler­klein­sten ko­men aan hun trek­ken in min­der snel­le rit­ten.
Details

Schacht van de Zollverein kolenmijn, © Johannes Höhn

Ko­len­mij­nen en ij­zer­fa­brie­ken

De mijn­bouw heeft een lan­ge tra­di­tie in Noor­drijn-West­fa­len. Ge­zin­nen kun­nen tij­dens een ex­cur­sie naar ko­len­mij­nen en ij­zer­fa­brie­ken er­va­ren hoe zwe­te­rig het werk on­der de grond was en wat er al­le­maal naar bo­ven is ge­bracht.
Details