De binnenplaats van het klooster Dalheim, © Tourismus NRW e.V.

Cul­tuur in NRW

Jouw ont­dek­king

Ver­maar­de mu­sea en con­cert­ge­bou­wen lok­ken de be­zoe­kers met gro­te kunst. Ont­dek fes­ti­vals, in­du­stri­ë­le cul­tuur en in­druk­wek­ken­de kas­te­len - laat je in­spi­re­ren.

Puur cul­tuur

Ver­maar­de mu­sea en con­cert­ge­bou­wen lok­ken de be­zoe­kers met gro­te kunst. Ont­dek fes­ti­vals, in­du­stri­ë­le cul­tuur en in­druk­wek­ken­de kas­te­len - laat je in­spi­re­ren.

Marta Herford in Herford, buitenaanzicht van bovenaf, © Tourismus NRW e.V.

Mu­sea

Meer dan 1.000 mu­sea wach­ten in Noor­drijn-West­fa­len op nieuws­gie­ri­ge be­zoe­kers. Ont­dek hier de meest be­zoch­te en in­druk­wek­kend­ste mu­sea met hun unie­ke en bui­ten­ge­wo­ne ten­toon­stel­lin­gen.
Details


Kunstwerk im K21, © Nina Hüpen-Bestendonk

Top-Ten­toon­stel­lin­gen 2024

De mu­sea in NRW bie­den een gro­te se­lec­tie van span­nen­de ten­toon­stel­lin­gen met heel ver­schil­len­de fo­cus.
Details

Kasteel Altena, luchtfoto, © Tourismus NRW e.V.

Kas­te­len en burch­ten

Ont­dek hier de meest in­druk­wek­ken­de kas­te­len en burch­ten in het cul­tuur­land, die span­nen­de ver­ha­len uit ver­schil­len­de tijd­per­ken ver­tel­len.
Details

Ruhrgebiet Duisburg Landschaftspark , © Tourismus NRW e.V.

In­du­strie­cul­tuur in NRW

To­neel voor kunst, cul­tuur en cre­a­tie­ve eco­no­mie Het in­du­stri­ë­le erf­goed van Noor­drijn-West­fa­len is gi­gan­tisch: geen an­de­re deel­staat heeft een der­ge­lij­ke over­vloed en di­ver­si­teit aan in­du­stri­ë­le mo­nu­men­ten.
Details

Blick aus dem Audienzsaal Schloss Augustusburg, © André Menne, Peter Wieler

UNES­CO-we­rel­derf­goed

Noor­drijn-West­fa­lens be­lang­rijk­ste cul­tu­re­le mo­nu­men­ten Kei­zers en keur­vor­sten, pries­ters en gro­te in­du­stri­ë­len heb­ben hun spo­ren ach­ter­ge­la­ten in Noor­drijn-West­fa­len. Vijf van hun prach­ti­ge ge­bou­wen en een his­to­ri­sche grens staan in­mid­dels op de Unes­co We­rel­derf­goed­lijst: in­druk­wek­ken­de ker­ken, luis­ter­rij­ke kas­te­len, mo­nu­men­ten uit de Ro­mein­se tijd, een mach­ti­ge ou­de be­ne­dic­tijn­se ab­dij en de mooi­ste mijn ter we­reld be­ho­ren tot de in­druk­wek­ken­de ge­schie­de­nis.
Details

Mies van der Rohe, Verseidag, Krefeld, © Mies van der Rohe Business Park 2018

Bau­haus

Zo­als in nau­we­lijks een an­de­re deel­staat had­den de ont­wik­ke­lin­gen van het Bau­haus en zijn voor­af­gaan­de stro­min­gen, ge­lijk­tij­di­ge stro­min­gen en op­vol­gers een der­ge­lijk dui­de­lij­ke in­vloed op de ar­chi­tec­tuur en de ste­den­bouw als in het dichtst­be­volk­te en toen­ter­tijd groei­en­de ste­den van het Rijn­land en West­fa­len.
Details

Park Nordkirchen Kasteel Münsterland, © Johannes Höhn

Par­ken en Tui­nen in NRW

Kas­te­len en vor­sten­hui­zen pre­sen­te­ren be­lang­rij­ke land­schap­pe­lij­ke ar­chi­tec­tuur In Noor­drijn-West­fa­len no­di­gen de tui­nen van ba­rok­ke kas­te­len, de par­ken van voor­na­me vor­sten­hui­zen en de groe­ne oa­ses van voor­ma­li­ge tuin­ten­toon­stel­lin­gen uit, mooi te wan­de­len en te fla­ne­ren. In ie­de­re re­gio in Noor­drijn-West­fa­len vindt u ge­tui­gen van be­lang­rij­ke land­schap­pe­lij­ke ar­chi­tec­tuur of tuin­kunst en ook het één of an­der bij­zon­de­re ex­cur­sie­doel: bo­ta­ni­sche tui­nen met 1,80 ho­ge bloe­men, par­ken vol met sculp­tu­ren en tui­nen die ge­ïn­spi­reerd zijn door het Ver­re Oos­ten bie­den bij­zon­de­re be­le­ve­nis­sen.
Details

Theaterzaal voor concerten in het landschapspark Duisburg Noord, © Johannes Höhn

Fes­ti­vals in NRW

Mu­ziek, the­a­ter en li­te­ra­tuur Er is al­tijd wat te be­le­ven in Noor­drijn-West­fa­len. Elk jaar vin­den hier meer dan 200 fes­ti­vals plaats. Scroll door de high­lights in de eve­ne­men­ten­ka­len­der.
Details

Persona Jörg Albrecht, © Ralph Sondermann