©
Bonn Panorama Innenstadt, © Michael Sondermann, Bundesstadt Bonn

Beet­ho­ven­stad Bonn


Kunst, cul­tuur en ro­man­tiek langs de Rijn

Be­leef de “Rijn­ro­man­tiek”, be­zoek het ge­boor­te­huis van Beet­ho­ven of amu­seer je op de Pützchens Markt. De voor­ma­li­ge hoofd­stad van de Bonds­re­pu­bliek weet met zijn na­tuur­lij­ke cou­lis­se en cul­tu­reel aan­bod te over­tui­gen.

De stad bon heeft een be­wo­gen ver­le­den: Het was niet al­leen van 1949 tot en met 1990 de hoofd­stad van de Bonds­re­pu­bliek Duits­land, maar kan ook te­rug blik­ken op een ge­schie­de­nis van meer dan 2000 jaar. De stad be­hoort zo­doen­de tot de oud­ste ste­den in Duits­land. Hier heb­ben zich ooit ook al de Ger­ma­nen en de Ro­mei­nen ge­ves­tigd. In 1770 werd in Bonn bo­ven­dien een kun­ste­naar ge­bo­ren, die op mu­zi­kaal ge­bied voor op­zien zorg­de: Lud­wig van Beet­ho­ven kwam toen­ter­tijd in een huis in de Bon­n­gas­se ter we­reld. Tot op de dag van van­daag staat Bonn daar­om ook be­kend als Beet­ho­ven­stad en het ach­ter­huis in de bin­nen­stad is al­lang een be­de­vaarts­oord voor mu­zi­ka­le fans van­uit de he­le we­reld. Te­gen­woor­dig is het Beet­ho­ven-huis een mu­se­um, dat de groot­ste Beet­ho­ven-ver­za­me­ling ter we­reld in zijn be­zit heeft. Één keer per jaar hul­digt de stad zijn be­roem­de zoon bo­ven­dien met het Beet­ho­ven­fest; dat deels met bui­ten­ge­wo­ne in­ter­pre­ta­ties van Beet­ho­ven zich we­reld­wijd heeft we­ten te eta­ble­ren. 

Be­lang­rij­ke ge­bou­wen uit een lang ver­le­den tijd

Naast het Beet­ho­ven-huis zijn ook tal van an­de­re bouw­wer­ken in de stad langs de Rijn een be­zoek­je waard. Mid­den in het cen­trum van de stad be­vindt zich het Bon­ner Mün­ster, dat op de gra­ven van de mar­te­laars van bei­de be­scherm­hei­li­gen van de stad, Cas­si­us en Flo­ren­ti­us, is ont­staan. Door de eeu­wen heen werd het in­druk­wek­ken­de Bon­ner Mün­ster steeds ver­der uit­ge­breid en te­gen­woor­dig geldt het als Eu­ro­pees mo­nu­ment, diens Mid­del­eeuw­se kruis­gang een bij­zon­de­re be­ziens­waar­dig­heid is. Het hui­di­ge ge­bouw is voor­al ge­ba­seerd op de druk­ke bouw­werk­zaam­he­den uit de 11de tot en met 13de eeuw. Ro­man­ti­sche en go­ti­sche stij­len ver­smel­ten in het Mün­ster en zor­gen voor een zeld­za­me har­mo­nie. Ook de op­maak, die meest­al af­kom­stig is uit de ba­rok, het ein­de van de af­ge­lo­pen eeuw even­als de­ze eeuw, past zich aan de ruim­te aan en ver­leent de ba­si­liek een heel ei­gen at­mos­feer.

Een ver­der bouw­kun­dig sie­raad van de stad is het ou­de stad­huis op de Bon­ner markt. In de stijl van de ro­co­co werd het rond 1780 af­ge­rond. Het drie eta­ges tel­len­de ge­bouw was met zijn ver­gul­de trap naar de markt toe her­haal­de­lijk het to­neel voor be­lang­rij­ke ge­beur­te­nis­sen: The­o­dor Heuss, Char­les de Gaul­le, Jo­hn F. Ken­ne­dy, ko­nin­gin Eli­za­beth II. en ook Mi­chael Gor­batsjov hiel­den hier reeds een toe­spraak. Te­gen­woor­dig is het het bu­reau van de bur­ge­mees­ter en wordt het ge­bruikt voor re­pre­sen­ta­tie­ve doel­ein­den voor de stad.

Uni­ver­si­teits­stad te mid­den van ro­man­ti­sche na­tuur­land­schap­pen

Sinds de 19de eeuw be­hoort de uni­ver­si­teit van Bonn tot de be­lang­rijk­ste uni­ver­si­tei­ten in Duits­land en de po­si­tie er­van wordt nog­maals dui­de­lijk, als men het hoofd­ge­bouw van de uni­ver­si­teit be­kijkt: Sinds 1818 ge­bruikt de fa­cul­teit voor gees­tes­we­ten­schap­pen de vroe­ge­re keur­vor­ste­lij­ke re­si­den­tie, dat oor­spron­ke­lijk een vas­te ver­blijf­plaats van de Keul­se aarts­bis­schop­pen uit de 13de eeuw was. Het kas­teel werd na meer­de­re ver­nie­lin­gen steeds weer op­nieuw op­ge­bouwd en is nog al­tijd in­druk­wek­kend met zijn mooie ar­chi­tec­tuur, de kas­teel­tuin met blik op het Sie­ben­ge­bir­ge en de lan­ge oost­vleu­gel, die bij­na tot aan de Rijn loopt. He­le­maal in het ka­der van de gees­tes­we­ten­schap­pen en de mooie kun­sten staan er ook tal van mu­sea in de stad. Één van de meest fa­vo­rie­te mu­sea is het Haus der Ge­schich­te, waar de be­zoe­ker de Duit­se ge­schie­de­nis van de tijd na de Oor­log tot aan het he­den kan ver­vol­gen. De Bun­des­kunst­hal­le is schouw­plaats voor wis­se­len­de ten­toon­stel­lin­gen van in­ter­na­ti­o­na­le be­te­ke­nis. An­de­re mu­sea vindt men op de Bon­ner Mu­se­um­mei­le langs de Bon­ner Ma­gi­stra­le.

Naast kunst en cul­tuur weet ook het adem­be­ne­mend mooie na­tuur­land­schap rond­om Bonn te be­ko­ren. De stad vormt de toe­gang tot het Mit­tel­r­hein­tal en laat zich hier van zijn ro­man­ti­sche kant zien. In het slin­ge­ren­de Rhein­tal los­sen rot­sen, hel­lin­gen met bos­sen en wijn­ter­ras­sen zich af. Hier en daar zijn grim­mi­ge burch­ten op gro­te hoog­te en Mid­del­eeuw­se ste­den aan de oe­ver van Duits­lands groot­ste ri­vier te zien. Reeds sinds eeu­wen ko­men kun­ste­naars en let­ter­kun­di­gen hier­heen. Zij leg­den hun in­druk­ken in ge­dich­ten en schil­de­rij­en vast en heb­ben zo door­slag­ge­vend hun stem­pel op het be­grip ?Rijn­ro­man­tiek? ge­zet. Het is een bij­zon­de­re be­le­ve­nis, de Rijn één keer per jaar in vlam­men te zien. Op de eer­ste za­ter­dag in Mei wor­den tij­dens ?Rhein in Flam­men? spec­ta­cu­lair vuur­werk af­ge­sto­ken, waar­door de ri­vier en zijn oe­vers in al­le denk­ba­re kleu­ren wor­den ver­licht. En ook tij­dens de jaar­lijk­se Pützchens Markt is er vuur­werk, dat de tra­di­ti­o­ne­le ker­mis ef­fect­vol af­sluit.

www.bonn-re­gi­on.de

Kaart van NRW

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Bonn Panorama Innenstadt, © Michael Sondermann, Bundesstadt Bonn
Das alte Rathaus in Bonn, © Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz vor der Post in Bonn, © Michael Sondermann
Bonner Münster, © Michael Sondermann
Ausblick auf die Museumsmeile, © Michael Sondermann / Bundesstadt Bonn
Bonn Kaiserplatz Poppelsdorfer Allee, © Michael Sondermann
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, © Michael Sondermann
Die Zuschauer genießen das Feuerwerk auf den Fähren, © Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler

Meer informatie


Nu ontdekken!