©
Die Eifelblicke, auch bei Nacht beeindruckend schön., © Tourismus NRW e.V.

Bui­ten­ge­wo­ne cam­pings


Unie­ke na­tuur­be­le­ve­nis­sen of ex­clu­sief glam­ping

Naar bui­ten in de na­tuur, ko­ken op een cam­ping­for­nuis­je, 's avonds de ster­ren tel­len en 's mor­gens heel lang­zaam uit de knuf­fe­lig war­me slaap­zak krui­pen of luxu­eus glam­ping in goed in­ge­rich­te Hob­bit-huis­jes, sa­fa­ri-lod­ges, in een wel­l­ness-bun­ga­low of in een ge­zel­li­ge bouw­keet langs de ri­vier - de meest op­val­len­de lo­ca­ties en gekste slaap­mo­ge­lijk­he­den vind je in on­ze top-tips voor bui­ten­ge­wo­ne cam­pings in Noor­drijn-West­fa­len.

©
Freies Zelten in der Eifeler Landschaft, © Andreas Rüther

Unie­ke na­tuur­be­le­ve­nis­sen


Kam­pe­ren in de open­lucht, Ei­fel
In het Na­tuur­park Ho­hes Venn-Ei­fel zijn de eer­ste trek­king-tent­lo­ca­ties van Noor­drijn-West­fa­len te vin­den. Dat be­te­kent: Je be­reikt ze al­leen te voet tij­dens het hi­ken en je mag je daar­om op een nacht on­der de ster­ren­he­mel, ver weg van de be­woon­de we­reld en zijn ge­lui­den, ver­heu­gen. Ie­de­re tent­plaats biedt plaats voor maxi­maal twee ten­ten.
www.trek­king-ei­fel.de

Camp Ham­mer
Niet al­leen mid­den­in de na­tuur, na­me­lijk in het Na­ti­o­nal­park Ei­fel, maar Camp Ham­mer is ook een sy­no­niem voor de na­tuur. Een bij­zon­der high­light: Al­le bui­ten­lam­pen op de cam­ping zijn naar be­ne­den ge­richt en niet naar de he­mel. De lam­pen op de cam­ping gaan ie­de­re nacht uit. Zo blijft de na­tuur­lij­ke nacht­he­mel be­hou­den en kun­nen cam­ping­gas­ten 's nachts een adem­be­ne­men­de ster­ren­he­mel be­won­de­ren, soms zelfs de melk­weg.
www.camp-ham­mer.de

Over­nach­ten als een schaaps­hoe­der, Bad Wü­n­nen­berg en Bad Ber­le­burg
Net zo­als vroe­ger de her­ders op het veld slie­pen, kun­nen na­tuur­lief­heb­bers te­gen­woor­dig nog op de Sint­feld-Höhen­weg in de buurt van het kloos­ter Dal­heim in het Teu­to­bur­ger­woud over­nach­ten - in een ori­gi­neel na­ge­bouw­de her­ders­wa­gen, om­ge­ven door vel­den en bos­sen.

Ook rond­om Bad Ber­le­burg is het mo­ge­lijk in een her­ders­wa­gen te over­nach­ten - gas­ten kun­nen hier niet met de au­to te­recht, want de bouw­ke­ten staan ver­deeld in de na­tuur en zijn bin­nen één à twee uur wan­de­len te be­rei­ken. De na­tuur­be­le­ve­nis wordt per­fect door di­ver­se the­ma's: Gas­ten kun­nen bij­voor­beeld over­nach­ten te mid­den van de wi­sent-wil­der­nis of in de herfst op de ve­ran­da van de her­ders­wa­gen met een kop­je thee luis­te­ren naar de paar­tijd en het bur­len van de her­ten.
www.sint­feld-hoe­hen­weg.de | www.event­wan­dern-hei­di-dic­kel.de

©
Rothirsch Brunftrudel im Wildwald Vosswinkel, © Karl-Heinz Volkmar

Te gast bij die­ren


Kam­pe­ren in de Keul­se die­ren­tuin
Één keer een he­le die­ren­tuin (bij­na) voor je­zelf heb­ben. Daar­van droomt toch ie­der kind, en ook vol­was­se­nen. De Kö­l­ner Zoo maakt de­ze droom waar: Op spe­ci­a­le da­gen wor­den over­dag sa­men de die­ren ge­voerd, 's avonds, als al­le an­de­re be­zoe­kers al­lang naar huis zijn, wor­den dan tus­sen de die­ren­ver­blij­ven de ten­ten op­ge­sla­gen. Het cam­ping­aan­bod is er voor kin­de­ren, vol­was­se­nen en fa­mi­lies. Om­dat het kam­pe­ren in de die­ren­tuin zo po­pu­lair is, moet je er als de kip­pen bij zijn. Want de da­ta zijn al­tijd snel uit­ge­boekt.
www.koel­ner­zoo.de

Knuf­fe­len met koei­en in het Ber­gis­ches Land
Mid­den­in het Ber­gis­ches Land le­ven de zwart­bon­te Isa­bel­la en de brui­ne Va­len­ti­no met hun kud­de op een wei­de. Op het eer­ste oog zien ze er niet echt uit als knuf­fels, maar ze ge­nie­ten toch van ie­de­re stre­ling. Heel voor­zich­tig kun­nen be­zoe­kers naast de koei­en gaan lig­gen, hun gro­te hoofd aai­en en tot rust ko­men. 's Avonds ga je dan mid­den op de wei­de sla­pen - hier ligt de kud­de ook al in het gras. 's Mor­gens kun je ont­bij­ten in het Kräu­ter­ca­fé (krui­den­ca­fé) bij de Ku­h­kuschel­hof.
www.slee­peroo.de

Over­nach­ten in een gei­ten­stal, Arns­berg
Het Wild­wald Vosswin­kel in Arns­berg in het Sau­er­land no­digt je uit, een nacht­je in het bos door te bren­gen. Waar je slaapt, mag je zelf be­slis­sen: In een rus­tie­ke hou­ten hut of een bouw­keet? Of toch lie­ver op de wild­kan­sel? Bij­zon­der po­pu­lair is ook het gei­ten­ho­tel, een zol­der di­rect bo­ven een gei­ten­stal. Ter­wijl op de ga­le­rij tot 15 men­sen kun­nen sla­pen, sla­pen di­rect er­on­der de die­ren.
www.wild­wald.de

©
Bauwagen in Mülheim an der Ruhr, © Tourismus NRW e.V.

Langs het wa­ter


An­na Fleuth
De­ze ge­zel­li­ge cam­ping ligt mid­den­in de na­tuur, di­rect langs de ri­vier Is­su­mer Fleuth, en zorgt er­voor dat je he­le­maal tot rust komt. De klei­ne ri­vier heeft zijn bron bij Is­sum en is de leef­ruim­te voor tal van ver­schil­len­de die­ren en plan­ten. Op de fa­mi­li­a­re cam­ping le­ren de be­zoe­kers de schoon­heid van de Nie­der­r­hein ken­nen - pak de fiets en ont­dek al fiet­send het land­schap.
www.an­na-fleuth.de

Sla­pen in een bouw­keet langs de ri­vier, Mül­heim an der Ruhr
In vier rood-wit­te, lief­de­vol ge­res­tau­reer­de en in­ge­rich­te bouw­ke­ten kun je di­rect langs de oe­ver van de Ruhr in Mül­heim ook over­dag heer­lijk weg­dro­men. In twee gro­te bouw­ke­ten, com­pleet in­ge­richt met een klei­ne keu­ken en voor­zien van een ver­war­ming, kun­nen fa­mi­lies te­recht. In twee klei­ne­re ke­ten kun­nen pa­ren of in­di­vi­du­en in het zo­mer­sei­zoen van april tot en met ok­to­ber een ont­span­nen ont­snap­ping uit het al­le­daag­se le­ven ne­men.
www.ka­nu-kett­wig.de

Vi­kin­ger­vat bij het Frei­zeit­park Wis­se­ler See
Zons­op­gang bij het meer, wo­nen in een Vi­kin­ger­vat of glam­ping in het vo­gel­nest - het Frei­zeit­park Wis­se­ler See langs de Nie­der­r­hein biedt voor ie­der­een de juis­te be­le­ve­nis. Een va­kan­tie in het Vi­kin­ger­dorp is iets heel bij­zon­ders: De slaap­va­ten he­ten hier Il­vy, Snoer­re, Hal­ver en na­tuur­lijk Wic­ki.
www.wis­se­ler-see.de

©
Außenansicht Pod Campingpark Kerstgenshof , © Campingpark Kerstgenshof

Neem een duik in een an­de­re we­reld


Kam­pe­ren on­der een dak, Bonn
Zo is kam­pe­ren ook leuk als het voort­du­rend re­gent: In het Base­Camp Young Hos­tel in Bonn staan de ca­ra­vans na­me­lijk in een voor­ma­li­ge loods. Je hebt de keu­ze uit 16 re­tro-ca­ra­vans, waar­on­der een kit­sche­rig-ro­ze ca­ra­van, een hip­pie-ca­ra­van, een Tra­bant of een US-Air­stream. In 2014 werd het bij­zon­de­re con­cept on­der­schei­den met de Deut­sche Tou­ris­mu­s­preis.
www.base­camp-bonn.de

Va­kan­tie in het ooi­en­ge­bied, Sons­beck
Langs de Nie­der­r­hein kun­nen cam­per zich een beet­je voe­len als een Hob­bit. Op de cam­ping Kerst­gens­hof vind je zo­ge­naam­de Pods en klei­ne huis­jes die op hek­sen­huis­jes lij­ken, de ?Trolls?. De hut­ten bie­den wel­is­waar niet veel plaats, maar zijn des te ge­zel­li­ger.
www.kerst­gens­hof.de

Sa­fa­ri ti­me-out
Mo­gli-lod­ge, Yak­ari-lod­ge of Shirkan-lod­ge - in het Cam­ping­park Hei­de­wald in het Mün­ster­land be­leef je avon­tu­ren in de na­tuur, zon­der com­fort te hoe­ven mis­sen. In de goed uit­ge­rus­te sa­fa­ri-ten­ten voe­len cam­pers zich als­of ze op va­kan­tie zijn in Afri­ka, maar dan mid­den­in het Mün­ster­land.  
www.cam­ping­park-hei­de­wald.de

©
Kahler Asten Panorama , © Tourismus NRW e.V.

Ex­treem hoog, ex­treem ont­span­nen, ex­treem per­soon­lijk


Er­ho­lungs­park Wehlings­hei­de
Wat vind je van wel­l­ness-cam­ping? In het Er­ho­lungs­park Wehlings­hei­de is een sau­na-tuin met wel­l­ness-be­reik en een vij­ver met zand­strand. Wie lie­ver al­leen wil zwe­ten, kan een luxu­eu­ze bun­ga­low met ei­gen sau­na hu­ren. Ex­treem ont­span­nen.
www.wehlings­hei­de.de

Weer­sta­ti­on Kah­ler As­ten
Het uit­kijk­punt van de Kah­ler As­ten in het Sau­er­land ligt op een hoog­te van 862 me­ter en is een bij­zon­der luch­ti­ge slaap­plek. De ster­ren­he­mel, de laat­ste zon­ne­stra­len of een adem­be­ne­men­de zons­op­gang - hier­bo­ven heb je een uniek uit­zicht en kun je de fau­na ob­ser­ve­ren.
www.win­ter­berg.de

Zelt zu­hau­se
Het is ex­treem per­soon­lijk, de ei­gen tent ge­woon in de tuin van een buur­man of op de boer­de­rij van de dichtst­bij­zijn­de boer neer te zet­ten. Of er in de om­ge­ving nog vrije plek­ken zijn voor de ei­gen tent, de VW-bus of de ca­ra­van, zie je op het plat­form 'Zelt zu­hau­se'.
www.zelt­zu­hau­se.de

 • ©
  Vele woonwagens bij Basecamp in Bonn, © BaseCamp Young Hostel Bonn
  ©
  Pod und Troll auf dem Campingpark Kerstgenshof, © Campingpark Kerstgenshof
  ©
  Freies Zelten in der Eifeler Landschaft, © Andreas Rüther
 • ©
  Schäferwagen in Bad Berleburg, © Eventwandern Heidi Dickel
  ©
  Bauwagen in Mülheim an der Ruhr, © Tourismus NRW e.V.
  ©
  Erdmännchen im Kölner Zoo, © Kölner Zoo
Swipe, um mehr zu erfahren...

Ser­vi­ce­be­reik voor reis­pro­fes­si­o­nals


Reis­tips, Pers­aan­vra­gen en Re­search-Hulp

lees meer