Peter-August-Böckstiegel Huis in Werther, © Tourismus NRW e.V.

Cul­tuur­land NRW

Kunst-high­lights en ver­bor­gen schat­ten af­ge­le­gen van de gro­te ste­den

Noor­drijn-West­fa­len is een schat­kist boor­de­vol cul­tu­re­le reis­doe­len. Wie een greep doet, vindt in­spi­re­ren­de hui­zen van kun­ste­naars, in­druk­wek­ken­de mu­se­u­m­ar­chi­tec­tuur en roe­ren­de am­bach­te­lij­ke ge­schie­de­nis. Ga op stap naar een cul­tu­re­le streek en ge­niet van de stil­te in de kloos­ter­tuin, het gran­di­o­ze uit­zicht van de kas­teel­to­rens en de in­zicht in kunst met een blij­ven­de waar­de. Aan­ge­vuld door het pas­sen­de ka­der­pro­gram­ma vind je hier kant-en-kla­re cul­tuur­pak­ket­jes voor jouw be­zoek in het cul­tuur­land Noor­drijn-West­fa­len.

Cou­ven Mu­se­um van de Rou­te Char­le­mag­ne

Groot­se ma­nier van le­ven, woon­cul­tuur en cho­co­la­de

De 'Ad­ler-Apo­the­ke' in Aken geldt als een van de pi­o­niers van de zoet­wa­ren­pro­duc­tie in Duits­land. Een cho­co­la­tier pro­du­ceer­de in het huis aan de Hüh­ner­markt in 1857 de eer­ste reep cho­co­la­de. Het was een luxe voor die tijd! Te­gen­woor­dig is 'Haus Mon­heim' de thuis­ba­sis voor het Cou­ven-Mu­se­um, dat een kijk­je geeft in de ma­nier van le­ven van de groot­bur­gers van de Ro­co­co, de Na­po­le­o­nis­ti­sche heer­schap­pij tot en met de Bie­der­mei­er-tijd.

lees meer

Mu­se­um für Ge­gen­warts­kunst Sie­gen

Schil­de­rij­en en meer

De ge­boor­te­stad van de be­lang­rij­ke ba­rok­schil­der Pe­ter Paul Ru­bens gaat mee met zijn tijd. Het Mu­se­um für Ge­gen­warts­kunst Sie­gen wijdt zich aan de hui­di­ge po­si­tie van de kunst van schil­de­rij­en en fo­to­gra­fie en vi­deo tot en met ruim­te­lij­ke- en tijd­ge­re­la­teer­de in­stal­la­ties. Dank­zij de pri­vé­ver­za­me­ling Lam­brecht-Scha­de­berg heb­ben bo­ven­dien kun­ste­naars zo­als Sig­mar Pol­ke, Lu­ci­an Freud en Emil Schu­ma­cher een twee­de thuis ge­von­den in het Sie­ger­land.

lees meer

Burg Al­te­na

Rid­der­ro­man­tiek en her­berg

Burg Al­te­na is één van de mooi­ste hoog­ge­le­gen burch­ten van Duits­land. Ge­bouwd in de 12e eeuw, steekt hij hoog uit bo­ven de draad­trek­kerstad in het Mä­r­ki­sche Sau­er­land. Hij ver­wierf in­ter­na­ti­o­na­le be­kend­heid door de eer­ste per­ma­nen­te jeugd­her­berg, die werd op­ge­richt door Ri­chard Schir­r­mann in 1914 en dat te­gen­woor­dig als Mu­se­um Wel­t­ju­gend­her­ber­ge nog in ori­gi­ne­le toe­stand kan wor­den be­won­derd.

lees meer

Burg Hüls­hoff

Pit­to­resk wa­ter­kas­teel ver­an­dert in het Cen­ter for Li­te­ra­tu­re

Reeds sinds twee eeu­wen is het ge­boor­te­huis van de dich­te­res An­net­te von Dros­te-Hüls­hoff (1797-1848) to­neel van uit­ste­ken­de po­ë­ti­sche kunst en scherp­zin­ni­ge re­flec­tie op de we­reld. In de ko­men­de ja­ren wordt het wa­ter­kas­teel in Ha­vix­beck in het Mün­ster­land ver­an­derd in een 'Zu­kunftsort Li­te­ra­tur' (toe­komst­plaats voor de li­te­ra­tuur).

lees meer

Deut­s­ches Klin­gen­mu­se­um So­lin­gen

Al­le soor­ten snijd­ap­pa­ra­tuur

Oor­spron­ke­lijk op­ge­richt als re­gi­o­naal-his­to­risch mu­se­um, heeft het Klin­gen­mu­se­um in So­lin­gen te­gen­woor­dig een in­ter­na­ti­o­naal ver­maar­de ver­za­me­ling van blan­ke wa­pens, be­stek, mes­sen en al­le soor­ten snijd­ap­pa­ra­tuur.

lees meer

Fo­rum Vo­gelsang IP

Ge­schie­de­nis er­va­ren. Na­tuur be­le­ven. Toe­komst vorm­ge­ven.

Met de Or­dens­burg Vo­gelsang hoog bo­ven het na­ti­o­naal park Ei­fel de­mon­streer­den de na­ti­o­naal­so­ci­a­lis­ten ooit hun zelf­ge­noeg­zaam­heid en min­ach­ting voor de mens­heid. Te­gen­woor­dig is het ter­rein een 'In­ter­na­ti­o­na­le plek (IP) voor to­le­ran­tie, di­ver­si­teit een een vre­dig sa­men­le­ven'. Een plek waar ge­schie­de­nis er­va­ren, na­tuur be­leefd en toe­komst vorm­ge­ge­ven wordt.

lees meer

Ge­sen­k­schmie­de Hen­d­richs

Werk­plaats voor de we­reld

So­lin­gen was ooit de 'Werk­plaats voor de we­reld'. Al­le soor­ten mes­sen­ma­kers­werk wer­den in de 19e eeuw uit de stad in het Ber­gis­ches Land ge­le­verd naar de he­le we­reld. Tot de groot­ste ma­trijs­sme­den be­hoor­de de in 1886 op­ge­richt­te fir­ma Hen­d­richs, wat nog com­pleet be­hou­den is ge­ble­ven als LVR-In­du­strie­mu­se­um.

lees meer

Kas­teel Dra­chen­burg Kö­nigs­win­ter

Ro­man­tiek langs de Rijn

Met de tand­rad­spoor­weg gaat het steil berg­op. Van de Dra­chen­fels bij Kö­nigs­win­ter, de meest 'be­klom­men' berg van Duits­land, heb je een groots uit­zicht op de Rijn. Al hal­ver­we­ge is een stop bij kas­teel Dra­chen­burg de moei­te waard.

lees meer

Kas­teel Dy­ck Jüchen

Ge­ïn­spi­reerd door En­ge­land en om­ge­ven van wa­ter

Het park met zijn ou­de bo­men ziet er nog net zo uit als in de 19de eeuw. Ge­lij­ker­tijd is kas­teel Dy­ck ook het in­ter­na­ti­o­na­le cen­trum voor tuin­kunst met zijn nieu­we ont­wik­ke­lin­gen...

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen

Ont­dek jouw cul­tu­reel reis­land NRW!

Mies van der Rohe, Verseidag, Krefeld, © Mies van der Rohe Business Park 2018

Bau­haus

lees meer
Blick aus dem Audienzsaal Schloss Augustusburg, © André Menne, Peter Wieler

UNES­CO-we­rel­derf­goed

lees meer
Park Nordkirchen Kasteel Münsterland, © Johannes Höhn

Par­ken en tui­nen

lees meer
Theaterzaal voor concerten in het landschapspark Duisburg Noord, © Johannes Höhn

Fes­ti­vals

lees meer