©
Peter-August-Böckstiegel Haus in Werther, © Tourismus NRW e.V.

Cul­tuur­land NRW


Kunst-high­lights en ver­bor­gen schat­ten af­ge­le­gen van de gro­te ste­den

Noor­drijn-West­fa­len is een schat­kist boor­de­vol cul­tu­re­le reis­doe­len. Wie een greep doet, vindt in­spi­re­ren­de hui­zen van kun­ste­naars, in­druk­wek­ken­de mu­se­u­m­ar­chi­tec­tuur en roe­ren­de am­bach­te­lij­ke ge­schie­de­nis. Ga op stap naar een cul­tu­re­le streek en ge­niet van de stil­te in de kloos­ter­tuin, het gran­di­o­ze uit­zicht van de kas­teel­to­rens en de in­zicht in kunst met een blij­ven­de waar­de. Aan­ge­vuld door het pas­sen­de ka­der­pro­gram­ma vind je hier kant-en-kla­re cul­tuur­pak­ket­jes voor jouw be­zoek in het cul­tuur­land Noor­drijn-West­fa­len.

Dekorationen bürgerllicher Wohnkultur aus längst vergangenen Zeiten, © Tourismus NRW e.V.

Cou­ven Mu­se­um van de Rou­te Char­le­mag­ne

Groot­se ma­nier van le­ven, woon­cul­tuur en cho­co­la­de

De 'Ad­ler-Apo­the­ke' in Aken geldt als een van de pi­o­niers van de zoet­wa­ren­pro­duc­tie in Duits­land. Een cho­co­la­tier pro­du­ceer­de in het huis aan de Hüh­ner­markt in 1857 de eer­ste reep cho­co­la­de. Het was een luxe voor die tijd! Te­gen­woor­dig is 'Haus Mon­heim' de thuis­ba­sis voor het Cou­ven-Mu­se­um, dat een kijk­je geeft in de ma­nier van le­ven van de groot­bur­gers van de Ro­co­co, de Na­po­le­o­nis­ti­sche heer­schap­pij tot en met de Bie­der­mei­er-tijd.

lees meer
Das Museum für Gegenwartskunst Siegen zeigt die Videoinstallation von Diane Thater, © MGK Siegen, Foto: Christian Wickler

Mu­se­um für Ge­gen­warts­kunst Sie­gen

Schil­de­rij­en en meer

De ge­boor­te­stad van de be­lang­rij­ke ba­rok­schil­der Pe­ter Paul Ru­bens gaat mee met zijn tijd. Het Mu­se­um für Ge­gen­warts­kunst Sie­gen wijdt zich aan de hui­di­ge po­si­tie van de kunst van schil­de­rij­en en fo­to­gra­fie en vi­deo tot en met ruim­te­lij­ke- en tijd­ge­re­la­teer­de in­stal­la­ties. Dank­zij de pri­vé­ver­za­me­ling Lam­brecht-Scha­de­berg heb­ben bo­ven­dien kun­ste­naars zo­als Sig­mar Pol­ke, Lu­ci­an Freud en Emil Schu­ma­cher een twee­de thuis ge­von­den in het Sie­ger­land.

lees meer
Ausblick auf das alte Dorf, © Foto Sabine König

Ber­gis­ches Frei­licht­mu­se­um Lin­d­lar

De we­reld van de be­vol­king van het Ber­gis­ches Land an­no 1900

Land­le­ven an­no 1900: Het Ber­gis­ches Frei­licht­mu­se­um no­digt u uit, een reis te ma­ken naar de af­ge­lo­pen eeuw. Au­then­tie­ke ge­bou­wen, tui­nen en vel­den bren­gen het boe­ren­le­ven dicht­bij.

lees meer
Messer ist nicht gleich Messer, das weiß in Solingen jeder, © Tourismus NRW e.V.

Deut­s­ches Klin­gen­mu­se­um So­lin­gen

Al­le soor­ten snijd­ap­pa­ra­tuur

Oor­spron­ke­lijk op­ge­richt als re­gi­o­naal-his­to­risch mu­se­um, heeft het Klin­gen­mu­se­um in So­lin­gen te­gen­woor­dig een in­ter­na­ti­o­naal ver­maar­de ver­za­me­ling van blan­ke wa­pens, be­stek, mes­sen en al­le soor­ten snijd­ap­pa­ra­tuur.

lees meer
bestimmung-herrenmensch-wsp-01-vogelsang-ip-roman-hoevel, © Roman Hövel

Fo­rum Vo­gelsang IP

Ge­schie­de­nis er­va­ren. Na­tuur be­le­ven. Toe­komst vorm­ge­ven.

Met de Or­dens­burg Vo­gelsang hoog bo­ven het na­ti­o­naal park Ei­fel de­mon­streer­den de na­ti­o­naal­so­ci­a­lis­ten ooit hun zelf­ge­noeg­zaam­heid en min­ach­ting voor de mens­heid. Te­gen­woor­dig is het ter­rein een 'In­ter­na­ti­o­na­le plek (IP) voor to­le­ran­tie, di­ver­si­teit een een vre­dig sa­men­le­ven'. Een plek waar ge­schie­de­nis er­va­ren, na­tuur be­leefd en toe­komst vorm­ge­ge­ven wordt.

lees meer
Ein besonderes Museum: hier in der Gesenkschmiede wird noch produziert, © Tourismus NRW e.V.

Ge­sen­k­schmie­de Hen­d­richs

Werk­plaats voor de we­reld

So­lin­gen was ooit de 'Werk­plaats voor de we­reld'. Al­le soor­ten mes­sen­ma­kers­werk wer­den in de 19e eeuw uit de stad in het Ber­gis­ches Land ge­le­verd naar de he­le we­reld. Tot de groot­ste ma­trijs­sme­den be­hoor­de de in 1886 op­ge­richt­te fir­ma Hen­d­richs, wat nog com­pleet be­hou­den is ge­ble­ven als LVR-In­du­strie­mu­se­um.

lees meer
Die Klosteranlage in Rheine im Münsterland direkt am Ufer der Ems, © Tourismus NRW e.V.

Kloos­ter Bent­la­ge

Kloos­ter­ge­schie­de­nis ont­moet kunst en mo­der­ne

Aan de lin­ker oe­ver van de Ems, mid­den­in een be­schermd land­schap­ge­bied ligt een van de best be­hou­den ge­ble­ven mid­del­eeuw­se kloos­ter­com­plexen van West­fa­len. Reeds in 1803 ge­se­cu­la­ri­seerd en door een Bel­gi­sche adel­fa­mi­lie om­ge­bouwd tot kas­teel, is kloos­ter Bent­la­ge te­gen­woor­dig een plek van kunst en cul­tu­re­le ont­moe­ting. Naast de be­lang­rij­ke ver­za­me­ling over de kloos­ter­ge­schie­de­nis her­bergt het de 'West­fä­li­sche Ga­le­rie' en is een ont­moe­ting­plek voor be­roem­de he­den­daag­se kun­ste­naars - en fiet­sers.

lees meer
Das Kloster Dalheim beherbergt heute ein in Deutschland einzigartiges Museum für klösterliche Kulturgeschichte, © Tourismus NRW e.V.

Kloos­ter Dal­heim

Cul­tu­re­le ge­schie­de­nis van het kloos­ter­le­ven

De ge­schie­de­nis van kloos­ter Dal­heim gaat ver te­rug in de ge­schie­de­nis. Reeds rond 800 zou, ge­le­gen aan de wes­te­lij­ke rand van het Eg­ge­ge­berg­te een klei­ne dorps­kerk heb­ben ge­staan. Een na­bouw dien­de in eer­ste in­stan­tie als kloos­ter­kerk van een vrou­wen­con­vent, voor­dat hier me­dio de 15e eeuw de Au­gus­tij­nen-koor­he­ren in Dal­heim gin­gen wo­nen en van het kloos­ter een gees­te­lijk en eco­no­misch cen­trum van het zui­de­lij­ke Pa­der­born­se land maak­ten. Te­gen­woor­dig is hier in het na­ge­noeg vol­le­di­ge be­hou­den ge­ble­ven com­plex het eni­ge Lan­des­mu­se­um voor kloos­ter­lij­ke cul­tu­re­le ge­schie­de­nis in Duits­land ge­ves­tigd.

lees meer
Auf Bänken und Liegestühle lässt sich die angenehme Wirkung der reinen Luft genießen, © Tourismus NRW e.V.

Klu­tert-grot

Ver­steen­de ko­ra­len met the­ra­peu­ti­sche wer­king

Het ont­dek­ken van grot­ten ont­moet de me­di­cijn: De Klu­tert-grot in En­ne­pe­tal biedt niet al­leen een in­druk­wek­ken­de na­tuur­schouw­spel van on­der­aard­se me­ren, ge­heim­zin­ni­ge gan­gen en ver­steen­de cre­a­tu­ren. Reeds sinds 1954 mag de grot zich van­we­ge de uit­ste­ken­de the­ra­pie­wer­king ook 'kli­maat­grot' noe­men en wor­den er re­gel­ma­tig bui­ten­ge­wo­ne cul­tu­re­le eve­ne­men­ten ge­or­ga­ni­seerd. Maar laat ons bij het be­gin be­gin­nen.

lees meer
Gartenseite Haus Esters, © Volker Döhne, Kunstmuseen Krefeld

Kunst­mu­sea Kre­feld

Drie plek­ken voor he­den­daag­se kunst

In het Ne­der­rijn­se Kre­feld vindt kunst niet al­leen in mu­sea plaats, maar ook de ge­bou­wen zelf zijn on­der­deel van de kunst­ge­schie­de­nis; en kun­nen niet di­ver­ser zijn. Hier het Kai­ser Wil­helm Mu­se­um, een prach­tig ge­bouw uit de la­te 19e eeuw, daar de mu­sea Haus Lan­ge en Haus Es­ters, twee oor­spron­ke­lijk als pri­vé­hui­zen ge­bouw­de ob­jec­tie­ve vil­la's uit de Bau­haus-pe­ri­o­de van de ja­ren '20 van de vo­ri­ge eeuw. Drie span­nen­de lo­ca­ties voor mo­der­ne beel­den­de en toe­ge­pas­te kunst met cen­tra­le pun­ten in de 20e en 21e eeuw, die het ver­band van de Kunst­mu­sea Kre­feld vor­men.

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen

Ont­dek jouw cul­tu­reel reis­land NRW!

Mies van der Rohe, Verseidag, Krefeld, © Mies van der Rohe Business Park 2018
©

Bau­haus

Blick aus dem Audienzsaal Schloss Augustusburg, © André Menne, Peter Wieler
©

UNES­CO-we­rel­derf­goed

Zeche Zollverein aus der Luft, © Jochen Tack  Stiftung Zollverein
©

In­du­stri­eecul­tuur

Schloss Dyck in Jüchen, © Tourismus NRW e.V.
©

Kas­te­len

Skulpturen im Park des Wasserschloss Nordkirchen, © Foto Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.
©

Par­ken en tui­nen

Zeltstadt KulturPur in Hilchenbach-Lützel, © KulturBüro! Siegen-Wittgenstein
©

Fes­ti­vals