©
Anreise via Auto, © pixabay.com

Heen­reis met de au­to


Al­leen al on­ge­veer 2.200 ki­lo­me­ter snel­weg ver­bin­den Noor­drijn-West­fa­len di­rect en snel met het gro­te Eu­ro­pe­se ver­keers­net­werk. Bin­nen goed twee uur kom je dan van­af Am­ster­dam aan in de hoofd­stad van de deel­staat Noor­drijn-West­fa­len; Düs­sel­dorf.

Noor­drijn-West­fa­len heeft een com­plex, goed on­der­hou­den we­gen­net. Ie­de­re be­lang­rij­ke plaats van de deel­staat heeft goe­de ver­bin­din­gen met de in to­taal 2.200 ki­lo­me­ter snel­weg in Noor­drijn-West­fa­len en is zo­doen­de goed aan ge­slo­ten op het Eu­ro­pe­se au­to­snel­we­gen­net. Of de va­kan­tie­gan­ger uit Ne­der­land nu voor de rou­te aan de rech­ter­kant van de Rijn via de A3 of de lin­ker­kant van de Rijn via de A57 kiest: men heeft van Am­ster­dam naar Düs­sel­dorf ge­mid­deld nog geen 2,5 uur no­dig.

Ver­keers­in­for­ma­tie:

www.au­to­bahn.nrw.de