©
Museum Marte Herford, © Tourismus NRW e.V.

Mu­sea in NRW


De meest be­zoch­te mu­sea in het cul­tu­re­le land

Een mu­se­um­be­zoek­je in Noor­drijn-West­fa­len is al­les be­hal­ve saai: meer dan 900 mu­sea wach­ten op en­thou­si­as­te be­zoe­kers. Ver­maar­de kunst­mu­sea maar ook open­lucht­mu­sea, in­du­stri­ë­le mu­sea of spe­ci­a­le mu­sea voor kin­de­ren ope­nen hun deu­ren. Wie wil, neemt een kijk­je in het ver­le­den en wan­delt in de voet­spo­ren van de Ro­mei­nen of ont­dekt in het he­den de fe­no­me­nen van de we­ten­schap. In de mu­sea in Noor­drijn-West­fa­len wordt het in elk ge­val niet saai!

Die Ausstellung im Neanderthal Museum erklärt den Lebensalltag der Urmenschen, © Neanderthal Museum / M.Pietrek

Ne­an­der­thal Mu­se­um in Mett­mann

Een tijd­reis in de ge­schie­de­nis van de ont­wik­ke­ling van de mens

Hoe heb­ben de Ne­an­der­tha­ler ge­leefd in Noor­drijn-West­fa­len? Welk ge­reed­schap heb­ben ze ge­pro­du­ceerd? En wat heb­ben ze ge­ge­ten? Het Ne­an­der­thal Mu­se­um heeft de ant­woor­den!

lees meer
Schokoladenbrunnen, © Schokoladenmuseum Köln

Cho­co­la­de­mu­se­um Keu­len

Een zoe­te ver­lei­ding in de Dom­stad langs de Rijn

In het Keul­se Cho­co­la­de­mu­se­um kan de ge­schie­de­nis van de zoe­te zon­de wor­den ont­dekt en lek­ke­re cho­co­la­de-heer­lijk­he­den wor­den ge­proefd.

lees meer
Schloss Moyland ist ein Wasserschloss bei Bedburg-Hau, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Slot Moy­land in Bed­burg-Hau

Nie­der­r­heins mek­ka voor Beuys-fans

Ont­dek Jo­seph Beuys en dé­tail: De we­reld­wijd groot­ste col­lec­tie aan wer­ken van de be­lang­rij­ke kun­ste­naar van de Nie­der­r­hein be­vindt zich in het in­druk­wek­ken­de slot Moy­land in Bed­burg-Hau.

lees meer
Kunstsammlung NRW, Dauerausstellung Tomás Saraceno : In Orbit im K21, © Kunstsammlung NRW/Studio Tomas Saraceno

Kunst­samm­lung NRW in Düs­sel­dorf

De “heim­li­che Na­ti­o­nal­ga­le­rie” staat in Noor­drijn-West­fa­len

Met de lo­ca­ties K20, K21 en F3 Sch­me­la Haus be­hoort de ga­le­rie, die ei­gen­dom is van de deel­staat Noor­drijn-West­fa­len, tot de meest ge­re­nom­meer­de col­lec­ties op het ge­bied van de mo­der­ne kunst.

lees meer
Aussenansicht Deutsches Fußballmuseum Dortmund - direkt am Hauptbahnhof, © Deutsches Fußballmuseum Dortmund

Deut­s­ches Fuß­ball­mu­se­um Dort­mund

De lie­ve­lings­sport van de Duit­sers graag ook lan­ger dan 90 mi­nu­ten

Hier gaat het niet om ti­tels, doel­pun­ten en over­win­nin­gen. Het mu­se­um heeft zich toe­ge­wijd aan de scha­duw­zij­de van de sport maar ook het be­te­re be­grip tus­sen de vol­ke­ren door de bal­sport.

lees meer
Ruhr Museum Essen, Zeche Zollverein Panorama, © Tourismus NRW e.V.

Ruhr Mu­se­um bij Ze­che Zol­l­ve­rein Es­sen

De ge­schie­de­nis van het Ruhr­ge­bied van­af het be­gin af aan be­le­ven

Een mu­se­um op een voor­ma­lig mijn­bouw­ter­rein: Het Ruhr Mu­se­um biedt een unie­ke com­ple­te en­sce­ne­ring van de ge­schie­de­nis van het Ruhr­ge­bied.

lees meer
Von der Heydt Museum Wuppertal Außenansicht, © VG Bild-Kunst, Bonn 2013

Von der Heydt-Mu­se­um Wup­per­tal

Im­pres­si­o­nis­me en meer in het voor­ma­li­ge stad­huis van El­ber­feld

Het in­ter­na­ti­o­naal ge­re­nom­meer­de mu­se­um trekt kunst­lief­heb­bers aan met zijn im­pres­si­o­nis­ti­sche ver­za­me­ling en tal van an­de­re ten­toon­stel­lin­gen.

lees meer
Bundeskunsthalle Bonn Ansicht © Peter Oszvald Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, © Peter Oszvald Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

Bun­des­kunst­hal­le Bonn

De kunst- en ten­toon­stel­lings­hal van de Bonds­re­pu­bliek Duits­land

Cul­tuur le­ven en cul­tu­re­le uit­wis­se­ling sti­mu­le­ren: De kunst- en ten­toon­stel­lings­hal van de Bonds­re­pu­bliek Duits­land ver­vult een of­fi­ci­ë­le taak.

lees meer
Eingang zur Ausstellung, © Stiftung Haus der Geschichte, Axel Thünker

Haus der Ge­schich­te in Bonn

Duit­se ge­schie­de­nis van de na­oor­log­se tijd tot en met het he­den

De Mer­ce­des van Ade­nau­er, een bios­coop uit de ja­ren 50 van de vo­ri­ge eeuw en een trein­wa­gon - Het mu­se­um in Bonn brengt de Duit­se ge­schie­de­nis dich­ter­bij.

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen