LWL-Museum für Archäologie, Spurensuche im Großsteingrab, © LWL_P.Jülich

Mu­sea voor be­leef­ba­re ge­schie­de­nis


Ten­toon­stel­lingslo­ca­ties ma­ken een ont­dek­kings­tocht door de tijd mo­ge­lijk

Tal van drukbezochte musea nemen de bezoekers mee op een reis door de eeuwen en decennia. Industriële geschiedenis, ontwikkelingsgeschiedenis of culturele geschiedenis spelen een rol in de musea.  Soms ligt het oogpunt op de breedtesport, soms bij de evolutie of de wandel van een volk. Hobby-historici worden prehistorische onderzoekers of specialisten op het gebied van de voortgang van een nijverheidstak. In de levendige geschiedenisruimtes kunnen gasten in de huid van Romeinse legionairen, Neanderthalers of topatleten kruipen. Je kunt net zo goed van kortstondig entertainment tijdens de excursies en rondleidingen op aan als nieuw opgedane kennis.

Google Maps wordt hier weergegeven. Als Google Maps wordt geaccepteerd, worden de gegevens doorgestuurd naar Google Maps.

Accepteer Google Maps
Show all spots
Eingang zur Ausstellung, © Stiftung Haus der Geschichte, Axel Thünker

Haus der Ge­schich­te in Bonn


De Mer­ce­des van Ade­nau­er, een bios­coop uit de ja­ren 50 van de vo­ri­ge eeuw en een trein­wa­gon - Het mu­se­um in Bonn brengt de Duit­se ge­schie­de­nis dich­ter­bij. Ook com­plexe on­der­wer­pen uit on­ze tijd wor­den door het mu­se­um in de vas­te ten­toon­stel­ling op­ge­pikt. Gas­ten kun­nen meer le­ren over glo­ba­li­se­ring, mi­gra­tie en di­gi­ta­li­se­ring.

LVR-Römermuseum in Xanten, Außenansicht bei Nacht, © Axel Thuenker DGPh

LVR-Rö­mer­mu­se­um in Xan­ten


Op­gra­vin­gen ge­tui­gen van het le­ven van de Ro­mein­se bur­gers en le­gi­oe­nen. In ori­gi­neel na­ge­bouw­de ge­bou­wen wordt de ge­schie­de­nis voor ie­der­een be­reik­baar. Be­zoe­kers kun­nen zich op han­dels­we­gen, be­lang­rij­ke mi­li­tai­re ba­ses en ste­den van het im­pe­ri­a­le rijk in de re­gio in­for­me­ren.

Aussenansicht Deutsches Fußballmuseum Dortmund - direkt am Hauptbahnhof, © Deutsches Fußballmuseum Dortmund

Deut­s­ches Fuß­ball­mu­se­um Dort­mund


Hier gaat het niet om ti­tels, doel­pun­ten en over­win­nin­gen. Het mu­se­um heeft zich toe­ge­wijd aan de scha­duw­zij­de van de sport maar ook het be­te­re be­grip tus­sen de vol­ke­ren door de bal­sport. Ster­ren staan hier net zo goed cen­traal als de ve­ler­lei fa­cet­ten ken­nen­de fan­cul­tuur en re­por­ter-stem­men uit ver­schil­len­de me­dia­ka­na­len.

Deutsches Bergbau-Museum, Außenansicht in der Dämmerung, © Deutsches Bergbau Museum/Karlheinz Jardner

Deut­s­ches Berg­bau-Mu­se­um in Bochum


Het groot­ste mijn­bouw-mu­se­um ter we­reld laat op een in­druk­wek­ken­de ma­nier zien dat geen an­de­re be­drijfs­tak zo ver­bon­den is met het Ruhr­ge­bied als de mijn­bouw. Be­zoe­kers kun­nen van dicht­bij be­le­ven hoe het was, kom­pel in de mijn­bouw te zijn. Een mijn die toe­gan­ke­lijk is voor het pu­bliek, vier ten­toon­stel­lings­rond­gan­gen en een gro­te schacht­bok kun­nen wor­den be­won­derd.

Ansicht auf das Schokoladenmuseum, © Schokoladenmuseum Köln

Cho­co­la­de­mu­se­um Keu­len


In het Keul­se mu­se­um kun je niet al­leen de ge­schie­de­nis be­le­ven, maar ook lek­ker­nij­en van de po­pu­lai­re zoe­tig­heid pro­be­ren. Bij de drie me­ter ho­ge fon­tein stroomt voort­du­rend 200 ki­lo­gram cho­co­la­de waar­van mag wor­den ge­proefd. Bij de 'pra­li­ne­cur­sus­sen' kent de fan­ta­sie geen gren­zen.

Deutsches Sport & Olympia Museum, Innenansicht, Besucherandrang, © Deutsches Sport & Olympia Museum

Deut­s­ches Sport & Olym­pia Mu­se­um in Keu­len


Be­lang­rij­ke ra­ces, on­ver­ge­te­lij­ke wed­strij­den en be­roem­de par­tij­en spe­len een heel gro­te rol in de vas­te ten­toon­stel­ling van het Deut­s­ches Sport & Olym­pia Mu­se­um. Het mu­se­um biedt een his­to­risch kijk­je van de oud­heid tot het he­den. Op een op­per­vlak van 2.000 vier­kan­te me­ter kun­nen gas­ten ge­nie­ten van bui­ten­ge­wo­ne mu­se­um­stuk­ken, va­ri­ë­rend van een bob­slee tot en met ba­se­ball-hand­schoen.

Ont­dek hier meer mu­sea in NRW

Eingang zur Ausstellung, © Stiftung Haus der Geschichte, Axel Thünker

Haus der Ge­schich­te in Bonn

lees meer
Het kunstpalast maakt indruk met zijn architectuur en centrale ligging. Het is gelegen aan de Ehrenhof, © Anne Orthen

Kunst­pa­last in Düs­sel­dorf

lees meer
Galerie im Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, © Joachim Busch

Kunst­mu­se­um Pa­blo Pi­cas­so in Mün­ster

lees meer
Aus dem Jahr 1844 stammt das Gebäude des heutigen Max Ernst Museums Brühl des LVR, © Tourismus NRW e.V.

Max Ernst Mu­se­um van het LVR

lees meer
Der Gestürzte (1914/15), Wilhelm Lehmbruck, © Johannes Höhn

Lehm­bruck Mu­se­um in Duis­burg

lees meer
Besuch im Hof, © ourismus & Congress GmbH Region Bonn  Rhein-Seig  Ahrweiler

Beet­ho­ven-Haus Bonn

lees meer
Rautenstrauch-Joest-Museum, Bereich Begegnung und Aneignung: Grenzüberschreitungen, © Martin Classen und Arno Jansen

Rau­ten­s­trauch-Joest-Mu­se­um in Keu­len

lees meer
Ansicht auf das Kolumba Museum in Köln, © Kolumba Köln, Helene-Binet

Ko­lum­ba Mu­se­um in Keu­len

lees meer
LVR-Römermuseum in Xanten, Außenansicht bei Nacht, © Axel Thuenker DGPh

LVR-Rö­mer­mu­se­um in Xan­ten

lees meer
Der Neubau des Kunstmuseums Bonn stammt von dem Berliner Architekten Axel Schultes. Er wurde 1992 eröffnet, © Kunstmuseum Bonn, Foto: David Ertl

Kunst­mu­se­um Bonn

lees meer