LWL-Museum für Archäologie, Spurensuche im Großsteingrab, © LWL_P.Jülich

Mu­sea voor be­leef­ba­re ge­schie­de­nis


Ten­toon­stel­lingslo­ca­ties ma­ken een ont­dek­kings­tocht door de tijd mo­ge­lijk

Tal van drukbezochte musea nemen de bezoekers mee op een reis door de eeuwen en decennia. Industriële geschiedenis, ontwikkelingsgeschiedenis of culturele geschiedenis spelen een rol in de musea.  Soms ligt het oogpunt op de breedtesport, soms bij de evolutie of de wandel van een volk. Hobby-historici worden prehistorische onderzoekers of specialisten op het gebied van de voortgang van een nijverheidstak. In de levendige geschiedenisruimtes kunnen gasten in de huid van Romeinse legionairen, Neanderthalers of topatleten kruipen. Je kunt net zo goed van kortstondig entertainment tijdens de excursies en rondleidingen op aan als nieuw opgedane kennis.

Show all spots
LVR-Römermuseum in Xanten, Außenansicht bei Nacht, © Axel Thuenker DGPh

LVR-Rö­mer­mu­se­um in Xan­ten


Op­gra­vin­gen ge­tui­gen van het le­ven van de Ro­mein­se bur­gers en le­gi­oe­nen. In ori­gi­neel na­ge­bouw­de ge­bou­wen wordt de ge­schie­de­nis voor ie­der­een be­reik­baar. Be­zoe­kers kun­nen zich op han­dels­we­gen, be­lang­rij­ke mi­li­tai­re ba­ses en ste­den van het im­pe­ri­a­le rijk in de re­gio in­for­me­ren.

Deutsches Bergbau-Museum, Außenansicht in der Dämmerung, © Deutsches Bergbau Museum/Karlheinz Jardner

Deut­s­ches Berg­bau-Mu­se­um in Bochum


Het groot­ste mijn­bouw-mu­se­um ter we­reld laat op een in­druk­wek­ken­de ma­nier zien dat geen an­de­re be­drijfs­tak zo ver­bon­den is met het Ruhr­ge­bied als de mijn­bouw. Be­zoe­kers kun­nen van dicht­bij be­le­ven hoe het was, kom­pel in de mijn­bouw te zijn. Een mijn die toe­gan­ke­lijk is voor het pu­bliek, vier ten­toon­stel­lings­rond­gan­gen en een gro­te schacht­bok kun­nen wor­den be­won­derd.

Eingang zur Ausstellung, © Stiftung Haus der Geschichte, Axel Thünker

Haus der Ge­schich­te in Bonn


De Mer­ce­des van Ade­nau­er, een bios­coop uit de ja­ren 50 van de vo­ri­ge eeuw en een trein­wa­gon - Het mu­se­um in Bonn brengt de Duit­se ge­schie­de­nis dich­ter­bij. Ook com­plexe on­der­wer­pen uit on­ze tijd wor­den door het mu­se­um in de vas­te ten­toon­stel­ling op­ge­pikt. Gas­ten kun­nen meer le­ren over glo­ba­li­se­ring, mi­gra­tie en di­gi­ta­li­se­ring.

Deutsches Sport & Olympia Museum, Innenansicht, Besucherandrang, © Deutsches Sport & Olympia Museum

Deut­s­ches Sport & Olym­pia Mu­se­um in Keu­len


Be­lang­rij­ke ra­ces, on­ver­ge­te­lij­ke wed­strij­den en be­roem­de par­tij­en spe­len een heel gro­te rol in de vas­te ten­toon­stel­ling van het Deut­s­ches Sport & Olym­pia Mu­se­um. Het mu­se­um biedt een his­to­risch kijk­je van de oud­heid tot het he­den. Op een op­per­vlak van 2.000 vier­kan­te me­ter kun­nen gas­ten ge­nie­ten van bui­ten­ge­wo­ne mu­se­um­stuk­ken, va­ri­ë­rend van een bob­slee tot en met ba­se­ball-hand­schoen.

Ruhr Museum Essen, Zeche Zollverein Panorama, © Tourismus NRW e.V.

Ruhr Mu­se­um bij het we­rel­derf­goed Zol­l­ve­rein in Es­sen


Het Ruhr Mu­se­um biedt in het voor­ma­li­ge mijn­com­plex een unie­ke com­ple­te en­sce­ne­ring van de ge­schie­de­nis van het Ruhr­ge­bied. De vas­te ten­toon­stel­ling toont met be­hulp van 6.000 mu­se­um­stuk­ken de ont­wik­ke­lin­gen ge­du­ren­de de tijd. Voor­al de mijn­bouw en zijn oor­sprong in de hui­di­ge in­du­stri­ë­le re­gio wor­den aan­schou­we­lijk weer­ge­ge­ven.

Schokoladenbrunnen, © Schokoladenmuseum Köln

Cho­co­la­de­mu­se­um Keu­len


In het Keul­se mu­se­um kun je niet al­leen de ge­schie­de­nis be­le­ven, maar ook lek­ker­nij­en van de po­pu­lai­re zoe­tig­heid pro­be­ren. Bij de drie me­ter ho­ge fon­tein stroomt voort­du­rend 200 ki­lo­gram cho­co­la­de waar­van mag wor­den ge­proefd. Bij de 'pra­li­ne­cur­sus­sen' kent de fan­ta­sie geen gren­zen.

Die Ausstellung im Neanderthal Museum erklärt den Lebensalltag der Urmenschen, © Neanderthal Museum / M.Pietrek

Ne­an­der­thal Mu­se­um in Mett­mann


Hoe heb­ben de Ne­an­der­tha­ler ge­leefd in Noor­drijn-West­fa­len? Welk ge­reed­schap heb­ben ze ge­pro­du­ceerd? En wat heb­ben ze ge­ge­ten? Het Ne­an­der­thal Mu­se­um heeft de ant­woor­den op de­ze vra­gen. De ont­wik­ke­ling van de mens staat cen­traal in de vas­te ten­toon­stel­ling van het mu­se­um.

Rautenstrauch-Joest-Museum, Thementag Indien, Foyer Reisspeicher, © Guido Schiefer

Rau­ten­s­trauch-Joest-Mu­se­um in Keu­len


Het eni­ge mu­se­um in Noor­drijn-West­fa­len dat zich he­le­maal be­zig­houdt met de et­no­lo­gie, stelt de be­wo­ners van de aar­de met hun ge­woon­tes en ei­gen­aar­dig­he­den voor. Hier­door kun je je be­ter ver­plaat­sen in de an­de­re leef­we­rel­den. Tot de 65.000 ten­toon­stel­lings­ob­jec­ten be­hoort een gi­gan­ti­sche In­do­ne­si­sche rijst­op­slag af­kom­stig van het ei­land Su­la­we­si maar ook tal van kle­ding­stuk­ken, kunst- en cul­tuur­ob­jec­ten.

Ont­dek hier meer mu­sea in NRW

Der Mittelaltermarkt, © Niederrheinisches Freilichtmuseum

Nie­der­r­hei­nis­ches Frei­licht­mu­se­um Do­ren­burg in Gre­frath

lees meer
Das Museum Folkwang in Essen bei Nacht, © Peter Wieler

Mu­se­um Fol­kwang in Es­sen

lees meer
Bundeskunsthalle Bonn Ansicht © Peter Oszvald Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, © Peter Oszvald Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

Bun­des­kunst­hal­le in Bonn

lees meer
LVR-Römermuseum in Xanten, Außenansicht bei Nacht, © Axel Thuenker DGPh

LVR-Rö­mer­mu­se­um in Xan­ten

lees meer
Archäologische Vitrine im Elisengarten Aachen, © Peter Hinschläger / Aachen

Ka­rel de Gro­te en de Rou­te Char­le­mag­ne in Aken

lees meer
Deutsches Bergbau-Museum, Außenansicht in der Dämmerung, © Deutsches Bergbau Museum/Karlheinz Jardner

Deut­s­ches Berg­bau-Mu­se­um in Bochum

lees meer
Eingang zur Ausstellung, © Stiftung Haus der Geschichte, Axel Thünker

Haus der Ge­schich­te in Bonn

lees meer
Museum Ludwig, Menschenandrang, © Museum Ludwig

Mu­se­um Lud­wig in Keu­len

lees meer
Deutsches Sport & Olympia Museum, Innenansicht, Besucherandrang, © Deutsches Sport & Olympia Museum

Deut­s­ches Sport & Olym­pia Mu­se­um in Keu­len

lees meer
In dem Museum Kunstsammlung NRW, © Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH

Kunst­samm­lung NRW in Düs­sel­dorf

lees meer