Wallraf-Richartz-Museum, Graphisches Kabinett, © Wallraf-Richartz-Museum

Mu­sea voor kunst


Cul­tu­re­le plek­ken to­nen schil­de­rij­en, sculp­tu­ren en fo­to­gra­fie­ën van gro­te na­men

Het zijn kunstenaars als Rembrandt, van Gogh, Picasso of Beuys, die in de meest populaire kunstmusea van de deelstaat worden vereeuwigd. Musea zoals Museum Folkwang, de Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen of het Museum Ludwig presenteren centrale stukken van de meest invloedrijke schilders, beeldhouwers en fotografen tijdens hun tentoonstellingen. Kunstliefhebbers maar ook nieuwelingen kunnen zich tijdens een wandeling door de musea verheugen op een reis door de tijdperken en verschillende stijlen. En bij de meeste musea is alleen al de architectuur een kunst op zich en een bezoekje waard.

Wij verzoeken je voor een bezoek van de locatie op de websites van de respectievelijke huizen en organisatoren te kijken, om te zien of er wijzigingen zijn in de data en openingstijden. Hier vind je meestal ook informatie over de geldende gedragsregels, toegang en de hygiënische voorzorgsmaatregelen.

Show all spots
Bundeskunsthalle Bonn Ansicht © Peter Oszvald Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, © Peter Oszvald Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

Bun­des­kunst­hal­le in Bonn


Cul­tuur le­ven en cul­tu­re­le uit­wis­se­ling sti­mu­le­ren: De kunst- en ten­toon­stel­lings­hal van de Bonds­re­pu­bliek Duits­land ver­vult een of­fi­ci­ë­le taak. Tot wel vier ten­toon­stel­lin­gen kun­nen ge­lijk­tij­dig wor­den ge­or­ga­ni­seerd in de in­stel­ling. Daar­naast or­ga­ni­seert het huis hoog­waar­di­ge eve­ne­men­ten, me­dia­con­fe­ren­ties en con­cer­ten.

Kunstpalast Düsseldorf, Außenansicht, © Anne Orthen

Kunst­pa­last in Düs­sel­dorf


De ruim­tes to­nen gra­fi­sche kost­baar­he­den, schil­de­rij­en uit meer­de­re eeu­wen, kost­baar­he­den van de Düs­sel­dorf­se Ma­ler­schu­le, ico­nen uit de ge­schie­de­nis van de fo­to­gra­fie of uit­ste­ken­de stuk­ken uit am­bacht- en de­sign­kunst even­als be­lang­rij­ke glas­kunst. In­druk­wek­ken­de sculp­tu­ren zul­len de be­zoe­ker ver­steld doen staan. Mu­ziek­lief­heb­bers ko­men aan hun trek­ken in de ka­mer-con­cert­zaal.

Museum Folkwang Essen, Chipperfield Neubau, © Giorgio Pastore

Mu­se­um Fol­kwang in Es­sen


Ooit was het het “mooi­ste mu­se­um voor mo­der­ne kunst” en ook te­gen­woor­dig be­hoort het Mu­se­um Fol­kwang tot de meest ge­re­nom­meer­de Duit­se kunst­mu­sea. De be­lang­rij­ke col­lec­tie van het mu­se­um om­vat on­der an­de­re stuk­ken van Cé­zan­ne, van Gogh en Ma­net. Hoog­waar­di­ge wis­se­len­de ten­toon­stel­lin­gen ron­den het re­per­toi­re af.

Schloss Moyland ist ein Wasserschloss bei Bedburg-Hau, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Slot Moy­land in Bed­burg-Hau


Sinds de res­tau­ra­tie in de ja­ren '90 van de vo­ri­ge eeuw is het nieuw­go­ti­sche wa­ter­kas­teel een be­lang­rijk mu­se­um voor mo­der­ne en he­den­daag­se kunst. De stich­ting Mu­se­um Schloss Moy­land be­zit on­der an­de­re de we­reld­wijd groot­ste ver­za­me­ling van Jo­seph Beuys en is een on­der­zoeks­cen­trum van in­ter­na­ti­o­na­le rang. Rond­om het kas­teel langs de Nie­der­r­hein be­vindt zich bo­ven­dien een his­to­risch tuin­com­plex.

Galerie im Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, © Joachim Busch

Kunst­mu­se­um Pa­blo Pi­cas­so in Mün­ster


Het Kunst­mu­se­um Pa­blo Pi­cas­so Mün­ster is het eer­ste en eni­ge Pi­cas­so-mu­se­um in Duits­land. In het on­der mo­nu­men­ten­zorg val­len­de ge­bouw in het ou­de cen­trum zijn meer dan 800 li­tho­gra­fie­ën van Pi­cas­so te vin­den en in zijn ver­bin­ding is het een unie­ke ver­za­me­ling we­reld­wijd.

Wallraf-Richartz-Museum, Graphisches Kabinett, © Wallraf-Richartz-Museum

Wall­raf-Ri­chartz-Mu­se­um & Fon­da­ti­on Cor­boud in Keu­len


De gro­te ten­toon­stel­ling pre­sen­teert Eu­ro­pe­se kunst, die af­kom­stig is uit in to­taal 700 jaar. In drie the­ma­tisch ge­rang­schik­te seg­men­ten kun­nen be­zoe­kers de mid­del­eeuw­se schep­pings­pe­ri­o­de, de ba­rok, het im­pres­si­o­nis­me en de Mo­der­ne be­won­de­ren. Mees­ters als Rem­brandt, Ru­bens, Van Gogh, Dürer en Lie­ber­mann zijn van de par­tij.

Von der Heydt Museum Wuppertal Außenansicht, © Von der Heydt-Museum

Von der Heydt-Mu­se­um Wup­per­tal


Het in­ter­na­ti­o­naal ge­re­nom­meer­de mu­se­um trekt kunst­lief­heb­bers aan met zijn gro­te ver­za­me­ling die in ver­schil­len­de etap­pes wordt ge­toond. De ver­za­me­ling van het mu­se­um om­vat kunst van de 16e eeuw tot en met het he­den. Im­pres­si­o­nis­me, ex­pres­si­o­nis­me en de ja­ren '20 vor­men hier­bij de speer­pun­ten.

In dem Museum Kunstsammlung NRW, © Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH

Kunst­samm­lung NRW in Düs­sel­dorf


In Düs­sel­dorf to­nen de ten­toon­stel­lingslo­ca­ties K20, K21 en F3 Sch­me­la Haus als 'Ort der Kunst' (plaats van de kunst), 'Ort der Künst­ler' (plaats van de kun­ste­naars) en 'Ort der Dis­kus­si­on' (plaats van dis­cus­sie) stuk­ken uit het Mo­der­nis­me en he­den­daag­se kunst. Het K21 in het Stän­de­haus biedt voor­al ruim­te voor wis­se­len­de ten­toon­stel­lin­gen.

Ont­dek hier meer mu­sea in NRW

Fahrradfahrer vor dem Schloss Anholt, © Thorsten Brönner, www.thorstenbroenner.de

Slot An­holt

lees meer
Ansicht auf das Kolumba Museum in Köln, © Kolumba Köln, Helene-Binet

Ko­lum­ba Mu­se­um in Keu­len

lees meer
Rautenstrauch-Joest-Museum, Bereich Begegnung und Aneignung: Grenzüberschreitungen, © Martin Classen und Arno Jansen

Rau­ten­s­trauch-Joest-Mu­se­um in Keu­len

lees meer
Die Ausstellung im Neanderthal Museum erklärt den Lebensalltag der Urmenschen, © Neanderthal Museum / M.Pietrek

Ne­an­der­thal Mu­se­um in Mett­mann

lees meer
Schokoladenbrunnen, © Schokoladenmuseum Köln

Cho­co­la­de­mu­se­um Keu­len

lees meer
LWL-Museum für Archäologie, Außenansicht, © LWL/G. Biedermann

LWL-Mu­se­um für Ar­chäo­lo­gie in Her­ne

lees meer
Bundeskunsthalle Bonn Ansicht © Peter Oszvald Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, © Peter Oszvald Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

Bun­des­kunst­hal­le in Bonn

lees meer
Kunstpalast Düsseldorf, Außenansicht, © Anne Orthen

Kunst­pa­last in Düs­sel­dorf

lees meer
LWL-Museum für Naturkunde, Riesenammonit, © LWL/Oblonczyk

LWL-Mu­se­um für Na­tur­kun­de in Mün­ster

lees meer
Deutsches Sport & Olympia Museum, Innenansicht, Zeitstrahl mit wichtigen Ereignissen, © Deutsches Sport & Olympia Museum

Deut­s­ches Sport & Olym­pia Mu­se­um in Keu­len

lees meer