©
Wallraf-Richartz-Museum, Graphisches Kabinett, © Wallraf-Richartz-Museum

Mu­sea voor kunst


Cul­tu­re­le plek­ken to­nen schil­de­rij­en, sculp­tu­ren en fo­to­gra­fie­ën van gro­te na­men

Het zijn kunstenaars als Rembrandt, van Gogh, Picasso of Beuys, die in de meest populaire kunstmusea van de deelstaat worden vereeuwigd. Musea zoals Museum Folkwang, de Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen of het Museum Ludwig presenteren centrale stukken van de meest invloedrijke schilders, beeldhouwers en fotografen tijdens hun tentoonstellingen. Kunstliefhebbers maar ook nieuwelingen kunnen zich tijdens een wandeling door de musea verheugen op een reis door de tijdperken en verschillende stijlen. En bij de meeste musea is alleen al de architectuur een kunst op zich en een bezoekje waard.

Wij verzoeken je voor een bezoek van de locatie op de websites van de respectievelijke huizen en organisatoren te kijken, om te zien of er wijzigingen zijn in de data en openingstijden. Hier vind je meestal ook informatie over de geldende gedragsregels, toegang en de hygiënische voorzorgsmaatregelen.

Show spots in list
Bundeskunsthalle Bonn Ansicht © Peter Oszvald Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, © Peter Oszvald Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn
©

Bun­des­kunst­hal­le in Bonn


Cul­tuur le­ven en cul­tu­re­le uit­wis­se­ling sti­mu­le­ren: De kunst- en ten­toon­stel­lings­hal van de Bonds­re­pu­bliek Duits­land ver­vult een of­fi­ci­ë­le taak. Tot wel vier ten­toon­stel­lin­gen kun­nen ge­lijk­tij­dig wor­den ge­or­ga­ni­seerd in de in­stel­ling. Daar­naast or­ga­ni­seert het huis hoog­waar­di­ge eve­ne­men­ten, me­dia­con­fe­ren­ties en con­cer­ten.

Schloss Moyland ist ein Wasserschloss bei Bedburg-Hau, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.
©

Slot Moy­land in Bed­burg-Hau


Sinds de res­tau­ra­tie in de ja­ren '90 van de vo­ri­ge eeuw is het nieuw­go­ti­sche wa­ter­kas­teel een be­lang­rijk mu­se­um voor mo­der­ne en he­den­daag­se kunst. De stich­ting Mu­se­um Schloss Moy­land be­zit on­der an­de­re de we­reld­wijd groot­ste ver­za­me­ling van Jo­seph Beuys en is een on­der­zoeks­cen­trum van in­ter­na­ti­o­na­le rang. Rond­om het kas­teel langs de Nie­der­r­hein be­vindt zich bo­ven­dien een his­to­risch tuin­com­plex.

Galerie im Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, © Joachim Busch
©

Kunst­mu­se­um Pa­blo Pi­cas­so in Mün­ster


Het Kunst­mu­se­um Pa­blo Pi­cas­so Mün­ster is het eer­ste en eni­ge Pi­cas­so-mu­se­um in Duits­land. In het on­der mo­nu­men­ten­zorg val­len­de ge­bouw in het ou­de cen­trum zijn meer dan 800 li­tho­gra­fie­ën van Pi­cas­so te vin­den en in zijn ver­bin­ding is het een unie­ke ver­za­me­ling we­reld­wijd.

Kunstpalast Düsseldorf, Außenansicht, © Anne Orthen
©

Kunst­pa­last in Düs­sel­dorf


De ruim­tes to­nen gra­fi­sche kost­baar­he­den, schil­de­rij­en uit meer­de­re eeu­wen, kost­baar­he­den van de Düs­sel­dorf­se Ma­ler­schu­le, ico­nen uit de ge­schie­de­nis van de fo­to­gra­fie of uit­ste­ken­de stuk­ken uit am­bacht- en de­sign­kunst even­als be­lang­rij­ke glas­kunst. In­druk­wek­ken­de sculp­tu­ren zul­len de be­zoe­ker ver­steld doen staan. Mu­ziek­lief­heb­bers ko­men aan hun trek­ken in de ka­mer-con­cert­zaal.

Von der Heydt Museum Wuppertal Außenansicht, © VG Bild-Kunst, Bonn 2013
©

Von der Heydt-Mu­se­um Wup­per­tal


Het in­ter­na­ti­o­naal ge­re­nom­meer­de mu­se­um trekt kunst­lief­heb­bers aan met zijn gro­te ver­za­me­ling die in ver­schil­len­de etap­pes wordt ge­toond. De ver­za­me­ling van het mu­se­um om­vat kunst van de 1e eeuw voor Chris­tus tot en met het he­den. Im­pres­si­o­nis­me, ex­pres­si­o­nis­me en de ja­ren '20 vor­men hier­bij de speer­pun­ten.

In dem Museum Kunstsammlung NRW, © Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
©

Kunst­samm­lung NRW in Düs­sel­dorf


In Düs­sel­dorf to­nen de ten­toon­stel­lingslo­ca­ties K20, K21 en F3 Sch­me­la Haus als 'Ort der Kunst' (plaats van de kunst), 'Ort der Künst­ler' (plaats van de kun­ste­naars) en 'Ort der Dis­kus­si­on' (plaats van dis­cus­sie) stuk­ken uit het Mo­der­nis­me en he­den­daag­se kunst. Het K21 in het Stän­de­haus biedt voor­al ruim­te voor wis­se­len­de ten­toon­stel­lin­gen.

Museum Folkwang Essen, Chipperfield Neubau, © Giorgio Pastore
©

Mu­se­um Fol­kwang in Es­sen


Ooit was het het “mooi­ste mu­se­um voor mo­der­ne kunst” en ook te­gen­woor­dig be­hoort het Mu­se­um Fol­kwang tot de meest ge­re­nom­meer­de Duit­se kunst­mu­sea. De be­lang­rij­ke col­lec­tie van het mu­se­um om­vat on­der an­de­re stuk­ken van Cé­zan­ne, van Gogh en Ma­net. Hoog­waar­di­ge wis­se­len­de ten­toon­stel­lin­gen ron­den het re­per­toi­re af.

Wallraf-Richartz-Museum, Lochner, Muttergottes in der Rosenlaube, © Wallraf-Richartz-Museum
©

Wall­raf-Ri­chartz-Mu­se­um & Fon­da­ti­on Cor­boud in Keu­len


De gro­te ten­toon­stel­ling pre­sen­teert Eu­ro­pe­se kunst, die af­kom­stig is uit in to­taal 700 jaar. In drie the­ma­tisch ge­rang­schik­te seg­men­ten kun­nen be­zoe­kers de mid­del­eeuw­se schep­pings­pe­ri­o­de, de ba­rok, het im­pres­si­o­nis­me en de Mo­der­ne be­won­de­ren. Mees­ters als Rem­brandt, Ru­bens, Van Gogh, Dürer en Lie­ber­mann zijn van de par­tij.