©
Panorama Elberndorftal, © Tourismus NRW e.V.

Na­tuur­par­ken in Noor­drijn-West­fa­len


Pa­ra­dij­zen voor dier en mens

In de 12 na­tuur­par­ken in Noor­drijn-West­fa­len kan de schoon­heid van de na­tuur van dicht­bij wor­den ont­dekt. Veel bui­ten­ge­wo­ne en be­dreig­de die­ren en plan­ten heb­ben hier hun ha­bi­tat ge­von­den.

Niet al­leen in het Na­ti­o­nal­park Ei­fel, het eni­ge Na­ti­o­nal­park in Noor­drijn-West­fa­len, kun­nen be­zoe­kers de na­tuur van dicht­bij be­le­ven. Ook in de 12 na­tuur­par­ken in de deel­staat heb­ben zich unie­ke bi­o­sfe­ren ont­wik­keld, want de par­ken be­staan hoofd­za­ke­lijk uit land­schaps- en na­tuur­re­ser­va­ten.

Ve­le be­dreig­de en deels na­ge­noeg uit­ge­stor­ven die­ren- en plan­ten­soor­ten heb­ben zich daar­om hier­heen te­rug­ge­trok­ken en met een beet­je ge­luk kun­nen voor­bij­gan­gers zelfs zeld­za­me of bui­ten­ge­wo­ne exem­pla­ren zo­als de vuur­sa­la­men­der, moef­lons of zwar­te ooi­e­va­ren ob­ser­ve­ren.

Unie­ke na­tuur­par­ken

Ie­der na­tuur­park in de deel­staat heeft daar­bij zijn bij­zon­der­he­den. Zo is het Duits-Bel­gi­sche Na­tuur­park Ho­hes Venn-Ei­fel een voor Eu­ro­pa uniek hoog­veen-ge­bied. Be­zoe­kers kun­nen de Ei­fe­ler na­tuur hier op ver­schil­len­de ma­nie­ren be­na­de­ren, bij­voor­beeld tij­dens een toer over de pa­den of on­der­aards in één van de be­zoe­kersmij­nen.

Ook het Na­tuur­park Schwalm-Net­te is een grens­over­schrij­dend pro­ject, ech­ter aan de Duits-Ne­der­land­se grens. In het ste­den­drie­hoek tus­sen Mön­chen­g­lad­bach aan de Nie­der­r­hein, Ven­lo en Roer­mond vin­den be­zoe­kers hei­den met je­ne­ver­bes­sen, me­ren, die zijn ont­staan door het turf­ste­ken, maar na­tuur­lijk ook de naam­ge­ven­de ri­vie­ren van het na­tuur­park.

Park met wil­de paar­den

Ster­ren van het Na­tuur­park Ho­he Mark zijn de Dül­me­ner wil­de paar­den, de eni­ge kud­de wil­de paar­den, die nog op het Eu­ro­pe­se con­ti­nent leeft. Maar ook voor het ob­ser­ve­ren van de bran­den­de hei­de of de vo­gels aan de Sil­ber­see II is een be­zoek­je aan het Mün­ster­land de moei­te waard.

Ook het Na­tuur­park Düm­mer, dat in het Noord-Oos­te­lij­ke punt­je van Noor­drijn-West­fa­len, in het Teu­to­bur­ger­woud en in Ne­ders­ak­sen ligt, is een ha­bi­tat voor tal­rij­ke plan­ten en die­ren. Hier broe­den on­der an­de­re kraan­vo­gels en pijl­staarteen­den heb­ben het meer- en veen­land­schap als win­ter­ver­blijf uit­ge­ko­zen.

www.duem­mer.de

Zout­op­los­sin­gen, veen en he­lend wa­ter

Het Na­tuur­park Teu­to­bur­ger­woud/Eg­ge­ge­berg­te is ook be­kend als ?Ge­ne­zen­de tuin van Duits­land?, om­dat hier een unie­ke dicht­heid aan na­tuur­lij­ke ge­ne­zen­de mid­de­len zo­als zout­op­los­sin­gen, veen of he­lend wa­ter te vin­den is. Uniek zijn ook de ?Ex­tern­stei­ne? even­als de vul­kaan De­sen­berg, de meest noor­de­lij­ke vul­kaan van Duits­land.

www.na­tur­park-teu­to­bur­ger­wald.de

In het na­tuur- en ge­o­park Ter­ra Vi­ta, dat zich uit­strekt over het Noor­den van Noor­drijn-West­fa­len en het Zui­den van Ne­ders­ak­sen, kan 300 mil­joen jaar ge­schie­de­nis van de aar­de wor­den be­leefd. Hier vin­den de be­zoe­kers on­der an­de­re gro­te steen­gra­ven, spo­ren van di­no­sau­ri­ërs en zwerf­kei­en uit de ijs­tijd.

www.na­tur­park-ter­ra­vi­ta.de

Het jong­ste na­tuur­park in Noor­drijn-West­fa­len

Het jong­ste en groot­ste na­tuur­park in Noor­drijn-West­fa­len is het Na­tuur­park Sau­er­land-Rot­haar­ge­bir­ge. Het is pas in 2015 ont­staan uit de na­tuur­par­ken Ho­mert, Rot­haar­ge­bir­ge en Eb­be­ge­bir­ge. In het Noor­den van het na­tuur­park be­ho­ren het Rot­sen­meer bij He­mer en de Bal­ver grot, de groot­ste cul­tuur­grot van Duits­land, tot de hoofdat­trac­ties. In sneeuw­rij­ke win­ters kan hier ook wor­den ge­skied.

www.na­tur­park-sau­er­land-rot­haar­ge­bir­ge.de

Een gro­te­re kans op sneeuw is ech­ter het ge­bied rond­om Win­ter­berg, dat in het Rot­haar­ge­bir­ge ligt. Maar ook als er geen sneeuw ligt; een be­zoek­je is al­leen al van­we­ge het ge­zon­de kli­maat op de hoog­tes van het Sau­er­land en Sie­ger­land-Witt­gen­stein de moei­te waard.

Na­tuur­be­le­ve­nis in het Sau­er­land

Het Eb­be­ge­bir­ge in het Sau­er­land wordt voor­al ge­ken­merkt door de ve­le stuw­dam­men. Reeds en­ke­le eeu­wen ge­le­den ver­an­der­de het ge­bied in het wes­ten van het Sau­er­land in een cen­trum van ijs­pro­duc­tie. Des­al­niet­te­min is de char­me van een agra­risch cul­tuur­land­schap tot op he­den ver­re­gaand be­waard ge­ble­ven; en de stuw­dam­men dra­gen er trou­wens toe bij, dat de­ze re­gio een po­pu­lair vrije­tijds- en re­cre­a­tie­ge­bied is ge­wor­den. In het Na­tuur­park Die­mel­see kun je en­ke­le van de hoog­ste ber­gen van het Sau­er­land aan­tref­fen. Hier heeft rood wild en schu­we vaal­wild zijn plek­je ge­von­den. In de na­zo­mer ver­an­dert de hei­de het land­schap in een prach­ti­ge bloe­men­zee.

www.die­mel­see.de

Na­tuur­par­ken in de buurt van ste­den

Deels lig­gen de na­tuur­par­ken van de deel­staat ook in de di­rec­te om­ge­ving van gro­te­re ste­den, zo­als het Na­tuur­park Rhein­land di­rect voor de poor­ten van Keu­len en Bonn ligt. Het na­tuur­park weet te over­tui­gen door een on­ge­loof­lij­ke di­ver­si­teit van me­ren, bos­sen, ui­ter­waar­den en heu­vel­ach­ti­ge vul­k­aan­land­schap­pen, waar klei­ne dorp­jes zich tus­sen heb­ben ge­vleid.

Op een niet al te gro­te af­stand ligt ook het Na­tuur­park Sie­ben­ge­bir­ge, wat trou­wens het eer­ste na­tuur­park van Noor­drijn-West­fa­len is. Met zijn kloof­ach­ti­ge da­len,dicht be­bos­te berg­top­pen, ru­we rot­sen en na­tuur­lijk het on­ver­ge­lijk­ba­re uit­zicht over de Rijn weet het schil­ders, dich­ters maar ook rei­zen­den al eeu­wen­lang te be­ko­ren.

Bos­sen en dam­men

De ber­gen van het Ber­gi­sche Land zijn ook dicht be­bost. Het Na­tuur­park Ber­gis­ches Land wordt naast de heu­vels voor­al door de me­ren en stuw­dam­men be­paald, die reeds eeu­wen ge­le­den wer­den ge­bruikt voor de aan­drij­ving van com­mer­ci­ë­le ma­chi­nes en ook te­gen­woor­dig nog be­lang­rij­ke op­ga­ven als drink­wa­ter­le­ve­ran­cier of lo­ca­ties ter ont­span­ning bie­den.

www.na­tur­park­ber­gis­ches­land.de

Ook de Möh­ne­see is po­pu­lair bij dag­jes­men­sen. Hij be­vind zich mid­den in het Na­tuur­park Arns­ber­ger Wald. Maar niet al­leen men­sen we­ten de­ze plaats te waar­de­ren; het meer is ook een echt pa­ra­dijs voor wa­ter­vo­gels. Wie het com­ple­te na­tuur­park wil le­ren ken­nen, kan het bes­te de Sau­er­land-Wal­d­rou­te ne­men. De­ze loopt 240 ki­lo­me­ter dwars door het com­ple­te ge­bied.

www.na­tur­park-arns­ber­ger-wald.de

Na­tuur­par­ken