©
Burg Vischering, Münsterland, © Tourismus NRW e.V.

Mün­ster­land


Fiet­sen, paard­rij­den en 100 kas­te­len

Het Mün­ster­land staat be­kend als park­land­schap en paar­den­re­gio van Noor­drijn-West­fa­len. Maar niet al­leen te paard kan de re­gio ver­kend wor­den. Hon­der­den ki­lo­me­ters aan fiets­rou­tes slin­ge­ren door de wij­de en vlak­ke land­schap­pen; tal­rij­ke kas­te­len, burch­ten en de bij­be­ho­ren­de par­ken en kas­teel­tui­nen dra­gen bij aan het idyl­li­sche ka­rak­ter.

©
Wilde paarden, Dülmen, © Tourismus NRW e.V.

Een pa­ra­dijs voor fiet­sers en rui­ters

Het Mün­ster­land is als fiets­re­gio be­kend en po­pu­lair, om­dat de fiets­toch­ten zijn on­der­ver­deeld in een uni­form ho­ning­raat­net­werk. Zo kun­nen hob­by­fiet­sers lan­ge rou­tes op­de­len in ont­span­nen dag­toch­ten of kor­te etap­pes. High­lights in de re­gio zijn de 100-Schlös­ser-rou­te en de Fla­mingo­rou­te. De­ze voert naar het Zwill­broc­ker Veen, een be­schermd na­tuur­ge­bied waar wil­de fla­mingo's le­ven.

Het Mün­ster­land is voor­al een ech­te paar­den­re­gio dank­zij de stoe­te­rij van de deel­staat Noor­drijn-West­fa­len, die is ge­ves­tigd in Wa­ren­dorf. Bij be­zoe­kers zijn de Pa­ra­de van de Heng­sten en de Sym­fo­nie van de Heng­sten erg in trek. Hier la­ten de mooi­ste die­ren hun ca­pa­ci­tei­ten zien. In de paar­den­re­gio Mün­ster­land ver­blij­ven ook nog an­de­re vier­be­ni­ge pu­blieks­lie­ve­lin­gen, die niet bij sport­eve­ne­men­ten aan­tre­den, maar mid­den in de na­tuur le­ven. In het Na­tur­park Ho­he Mark West­m­ün­ster­land le­ven bij­na 400 wil­de paar­den min of meer zelf­stan­dig. Een pu­blieks­trek­ker is de jaar­lijk­se paar­den­vangst, waar­bij de kud­de van de paar­den­wild­baan wordt voort­ge­dre­ven in de Mer­fel­der Bruch bij Dül­men, zo­dat men de een­ja­ri­ge heng­sten kan van­gen.

©
Blick auf das historische Rathaus in Münster., © Tourismus NRW e.V.

His­to­risch Mün­ster


Mid­den in de park­land­schap­pen en tus­sen de on­ge­rep­te bos- en veen­ge­bie­den van het Mün­ster­land kun­nen be­zoe­kers door klei­ne stad­jes met his­to­ri­sche cen­tra slen­te­ren. De groot­ste stad van de re­gio is Mün­ster. Hier zijn er twee keer zo­veel fiet­sen als in­wo­ners. Het ve­le groen en de Aasee, het ou­de cen­trum met de Dom en Prin­zi­pal­markt en het prins-bis­schop­pe­lij­ke kas­teel ma­ken de uni­ver­si­teits­stad tot een schil­der­ach­ti­ge en leef­ba­re om­ge­ving.

 • ©
  St. Lamberti Münster aus Sicht des Prinzipalmarktes, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.
  ©
  Münsterland Reiten, © Matthias Duschner
  ©
  Burg Vischering im Münsterland, © Tourismus NRW e.V.
 • ©
  Wildgehege Wildpferde auf der Wiese, © Tourismus NRW e.V.
  ©
  Schloss Nordkirchen im Münsterland, © Tourismus NRW e.V., Oliver Franke
  ©
  Münsterland Bauernhof, © Tourismus NRW e.V., Oliver Franke
Swipe, um mehr zu erfahren...

Fiets­re­gio Mün­ster­land


Ont­dek­kin­gen in de re­gio Mün­ster­land

Haus Rüschhaus in Münster, © Münsterland e.V.
©

100 Schlös­ser Rou­te

Idyllische Parks bieten sich auf dem Töddenland-Radweg für Pausen an, © Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
©

Töd­den­land-Rad­weg

Der Aasee in Münster, © Ralf Emmerich / Münster Marketing
©

Ont­span­nen fiet­sen in het Mün­ster­land

Getreidefeld auf der Genussroute, © Münsterland e.V.
©

De na­tuur-ge­not rou­te

Münsterland Dülmen Wildpferde Herde, © Tourismus NRW e.V.
©

Het na­tuur­park Ho­he Mark

Meer elementen laden

Cul­tuur en in­druk­wek­ken­de kas­te­len


Ont­dek­kin­gen in de re­gio Mün­ster­land

Aussenansicht Burg Hülshoff, Havixbeck, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.
©

Burg Hüls­hoff

Die Klosteranlage in Rheine im Münsterland direkt am Ufer der Ems, © Tourismus NRW e.V.
©

Kloos­ter Bent­la­ge

Schloss Nordkirchen wird auch „Westfälisches Versailles“ genannt, © Foto Oliver Franke / Tourismus NRW e.V.
©

Pa­leis Nord­kir­chen

Fahrradfahrer vor dem Schloss Anholt, © Thorsten Brönner, www.thorstenbroenner.de
©

Slot An­holt

Dr. Jörg Albrecht - Gründungsdirektor und künstlerischer Leiter des „Center for Literature“, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.
©

Jörg Al­brecht - Stad, Land, Burcht

Blick auf die St. Lambertikirche, © Oliver Franke / Tourismus NRW e.V.
©

Fiets­stad Mün­ster

Meer elementen laden

Meer in­for­ma­tie


Nu ontdekken!

Martje Saljé Türmerin, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.