©
Diersfordter Wald, © Tourismus NRW e.V.

Nie­der­r­hein


Weid­se land­schap­pen vol hoog­te­pun­ten

Met zijn weid­se land­schap is Nie­der­r­hein een po­pu­lai­re va­kan­tie­be­stem­ming; en dat zelfs in de win­ter. Want dan strij­ken dui­zen­den wil­de gan­zen neer in de Rijn­oe­vers om er te over­win­te­ren ? een uniek na­tuur­schouw­spel. En niet al­leen de Arc­ti­sche gas­ten hou­den van de re­gio tus­sen Rijn en Maas. Fiets­toe­ris­ten waar­de­ren de ve­le pa­den, die door knoes­ti­ge knot­wil­gen wor­den om­zoomd en langs pit­to­res­ke ri­vier­oe­vers en hoog­veen lo­pen. Voor kunst­lief­heb­bers is Nie­der­r­hein met zijn mu­sea, par­ken en kas­te­len een aan­trek­ke­lijk ex­cur­sie­doel.

©
Zugeschnitten , © Dominik Ketz Tourismus NRW e.V.

Fiet­sen vol­gens num­mers of op het spoor

Fiet­sers kun­nen in de re­cre­a­tie­re­gio Heins­berg fiet­sen met be­hulp van num­mers. In to­taal 90 knoop­pun­ten wij­zen de weg. En zelfs het fiet­sen op het spoor is mo­ge­lijk: met de ?Grenz­land-Drai­si­ne? wordt door stel­len, ge­zin­nen en groe­pen de om­ge­ving rond­om Kle­ve en Kra­nen­burg ver­kend. Wie zich lie­ver zon­der in­span­ning op het spoor voort­be­weegt, kan de Self­kant­bahn ne­men, de laat­ste klei­ne stoom­trein op smal­spoor in Noor­drijn-West­fa­len.

Om de na­tuur van Nie­der­r­hein te voet te ont­dek­ken, is een uit­stap­je naar na­tuur­park Schwalm-Net­te een ech­te aan­ra­der. Te mid­den van pit­to­res­ke veen­ge­bie­den, rus­ti­ge meer­tjes en idyl­li­sche oe­ver­bos­sen kun je puur na­tuur ge­nie­ten en heer­lijk ont­span­nen.

©
Pause am Schloss Moyland beim Radfahren auf dem Rheinradweg., © Tourismus NRW e.V.

Kunst en cul­tuur in Nie­der­r­hein

Veel ex­po­si­tie­ruim­tes in Nie­der­r­hein zijn ge­richt op mo­der­ne kunst. Zo be­schikt Mu­se­um Schloss Moy­land in Bed­burg-Hau on­der an­de­re over het in­ter­na­ti­o­na­le Jo­seph Beuys-ar­chief, maar het is ook een aan­ra­der van­we­ge zijn his­to­ri­sche tuin- en park­land­schap. Wie een kijk­je in de ge­schie­de­nis wil ne­men, kan het groot­ste ar­che­o­lo­gi­sche open­lucht­mu­se­um van Duits­land be­zoe­ken. Op het ter­rein van het Ar­che­o­lo­gisch Park Xan­ten be­vindt zich de eni­ge Ro­mein­se stad ten noor­den van de Al­pen. Mid­del­punt van het park is het LVR-Rö­mer­mu­se­um, waar de 400-ja­ri­ge Ro­mein­se ge­schie­de­nis van Xan­ten uit de doe­ken wordt ge­daan met ori­gi­ne­le vond­sten uit de Ro­mein­se stad en de le­gi­oens­kam­pe­men­ten.

Over het ver­le­den ge­spro­ken: kas­te­len, burch­ten en he­ren­hui­zen zijn op veel plaat­sen ste­nen ge­tui­gen van de Nie­der­r­hein­se ge­schie­de­nis, die een be­zoek waard zijn.

 • ©
  Diersfordter Waldsee Blick See, © Tourismus NRW e.V.
  ©
  Kopfweiden Niederrhein, © Tourismus NRW e.V., Ralph Sondermann
  ©
  Blassgänse am Niederrhein, © Sebastian Hennigs
 • ©
  Schwarm Vögel am Niederrhein, © Tourismus NRW e.V.
  ©
  Stadt Xanten am Niederrhein, © Tourismus NRW e.V.
  ©
  Rheinradweg Niederrhein, © Tourismus NRW e.V., Dominik Ketz
Swipe, um mehr zu erfahren...

Ont­dek­kin­gen in de re­gio Nie­der­r­hein


Die Barockbrücke, heute auch Hochzeitsbrücke genannt, ist im Park von Schloss Dyck ein beliebtes Fotomotiv., © Tourismus NRW e.V.
©

Kas­teel Dy­ck

Gartenseite Haus Esters, © Volker Döhne, Kunstmuseen Krefeld
©

Kunst­mu­sea Kre­feld

Schloss Moyland ist ein Wasserschloss bei Bedburg-Hau, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.
©

Slot Moy­land in Bed­burg-Hau

Museum Insel Hombroich in Neuss, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.
©

Mu­se­um In­sel Hom­broich in Neuss

Blick auf die Niers, © Kreis Viersen
©

Niers-Rad­wan­der­weg

Meer elementen laden

Meer in­for­ma­tie


Nu ontdekken!