©
Hermannsdenkmal Detmold, © Tourismus NRW e.V.

Teu­to­bur­ger­woud


Ge­nees­krach­ti­ge ba­den, Her­man­ns­denk­mal en Ex­tern­stei­ne

Veen, mineralen en een frisse zeelucht - het Teutoburgerwoud doet zijn best om het de bezoekers naar de zin te maken. Met zes officiële geneeskrachtige baden, een kuuroord met een geneeskrachtig klimaat, vier Kneippkuuroorden plus tien luchtkuuroorden en vier revalidatiecentra geldt de regio als ’heilzame tuin van Duitsland‛. Bevorderlijk voor de gezondheid zijn natuurlijk ook de vele fiets-en wandelroutes in het middelgebergtelandschap, die vaak meteen een kijkje bieden in de geschiedenis van het Teutoburger Woud.

©
Externsteine im Teutoburger Wald, © Tourismus NRW e.V.

Ge­zon­de ti­me-out

In Bad Salzuflen doet de heilzame kracht van zout bronwater zijn werking. De gradeerwerken, ooit gebruikt om zout te winnen, zorgen voor een zee-achtig klimaat in de stad. Tot wel 300.000 liter zout water druppelt dagelijks langs de sleedoornwanden. De kracht van het veen is effectief in Bad Driburg en Bad Meinberg. Waardevolle plantendelen, die eeuwenlang op natuurlijke wijze zijn vergaan, geven het zwavelveen zijn werkzame stoffen. In Bad Oeynhausen borrelen minerale bronnen. In de neoclassicistische galerij kunnen bezoekers het geneeskrachtige water proeven dat wordt gewonnen tot een diepte van 600 meter.

Veel historische plaatsen in de regio kun je te voet of per fiets verkennen, zoals het Hermannsdenkmal bij Detmold dat herinnert aan de slacht van Cherusken-leider Arminius of de Externsteine bij Horn-Bad Meinberg, dertien zandsteenrotsen die wel 40 meter hoog zijn. Hier komen de Hermannsweg en de Eggeweg langs. De Weser-Radweg leidt fietsers naar Schloss Corvey, ooit een belangrijk klooster en op de werelderfgoedlijst van Unesco.

 • ©
  Aussicht auf Bielefeld im Teutoburger Wald bei Nacht, © Bielefeld Marketing GmbH
  ©
  Teutoburger Wald, Nähe Horn-Bad Meinberg, Lippischer Velmerstot, © Tourismus NRW e.V.
  ©
  Teutoburger Wald, Altenbeken, Naturerbe-Pfad, © Tourismus NRW e.V.
 • ©
  Blick auf das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald, © Tourismus NRW e.V.
  ©
  Abtei Marienmünster, Teutoburger Wald, © Tourismus NRW e.V.
  ©
  Torfmoor Teutoburger Wald, © Tourismus NRW e.V.

Meer informatie

Nu ontdekken!

Reis­ar­ran­ge­men­ten Teu­to­bur­ger­woud

Sluiten

Wan­de­len op de Vi­a­dukt Wan­der­weg

Büren – Tou­ris­tik­zen­tra­le Pa­der­bor­ner Land e.V.

Wan­de­len langs de spoor­weg­ge­schie­de­nis. Voor trein­lief­heb­bers geldt Al­ten­be­ken, aan de poort van het Eg­ge­ge­berg­te, al lang als pa­ra­dijs: steeds meer gas­ten ko­men hier­heen om de spoor­weg­tra­di­tie van de­ze plaats te ont­dek­ken.

lees meer

Be­zien­waar­dig­he­den Teu­to­bur­ger­woud

Sluiten

We­wels­burg in Bü­ren

Een his­to­ri­sche leer- en er­va­rings­plek voor el­ke leef­tijd

De eni­ge drie­hoe­ki­ge burcht van Duits­land in nog al­tijd ge­slo­ten bouw­wij­ze her­in­nert met twee ten­toon­stel­lin­gen aan ver­ga­ne tij­den. His­to­ri­sche ten­toon­stel­lings­stuk­ken in de zuid- en oost­vleu­gel ma­ken de ont­wik­ke­ling van het prins­bis­dom Pa­der­born. Op het voor­plein van de burcht brengt een her­in­ne­rings- en ge­denk­plaats ver­schei­de­ne gru­we­lij­ke da­den van de na­ti­o­naal­so­ci­a­lis­ten on­der de aan­dacht, die van­af 1933 rond­om het re­nais­san­ce­kas­teel langs de We­ser wer­den ge­pland en uit­ge­voerd.

lees meer

Unes­co-we­rel­derf­goed Cor­vey Höx­ter

Het eer­ste Unes­co-we­rel­derf­goed in West­fa­len

Sinds 2014 heeft ook West­fa­len zijn eer­ste Unes­co-we­rel­derf­goed: De voor­ma­li­ge be­ne­dic­tij­nen­ab­dij Cor­vey met de ge­lijk­na­mi­ge ver­ga­ne kloos­ter­stad mag de­ze ti­tel met trots dra­gen.

lees meer

Spar­ren­burg Bie­le­feld

De meest be­ken­de burcht in het Teu­to­bur­ger­woud

Be­leef het Mid­del­eeuw­se avon­tuur en ge­niet van het heer­lij­ke uit­zicht: De Spar­ren­burg to­rent hoog uit bo­ven Bie­le­feld en biedt een fan­tas­tisch uit­zicht op het Teu­to­bur­ger­woud. De­len van het ge­bouw zo­als ste­nen mu­ren of ker­kers ver­tel­len ver­ha­len uit een an­de­re tijd. Be­zoe­kers krij­gen tij­dens rond­lei­din­gen meer in­for­ma­tie over het le­ven van de toen­ma­li­ge be­wo­ners.

lees meer

Fiets- en Wan­del­rou­tes Teu­to­bur­ger­woud

Sluiten

Eu­ro­pa­rad­weg R1

Met de fiets dwars door Eu­ro­pa

Unes­co-we­rel­derf­goed, Her­man­ns­denk­mal, fla­mingo's en mooie ste­den zo­als Mün­ster - De Eu­ro­pa­rad­weg R1 ver­bindt ve­le West­faal­se high­lights met el­kaar.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Klos­ter-Gar­ten-Rou­te

Een be­zoek in de tui­nen van Schloss Cor­vey & Co.

Met de fiets de Mid­del­eeuw­se schoon­he­den ont­dek­ken: Te gast in de kloos­ter­tui­nen van Schloss Cor­vey, het Rhe­der Wei­den­pa­lais en an­de­re mys­te­ri­eu­ze plek­ken.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Her­man­ns­weg

Een high­light on­der de Duit­se Höhen­we­gen

De Her­man­ns­weg heeft rij­ke­lijk mooie uit­zich­ten te bie­den. Het is niet voor niets dat dit wan­del­pad één van de mooi­ste hoog­ge­le­gen wan­del­we­gen in Duits­land is.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Han­sa­weg

Tij­dens het wan­de­len in het Teu­to­bur­ger­woud ge­nie­ten van pa­no­ra­ma's en zout­bron­nen

Pa­no­ra­ma-uit­zicht, zout­bron­nen en Mar­ta Her­ford: De Han­sa­weg in het Teu­to­bur­ger­woud biedt wan­de­laars na­tuur, rust en cul­tu­re­le hoog­te­pun­ten.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Pa­der­bor­ner-Land-Rou­te

Hei­de en vo­gel­re­ser­va­ten, kloos­ter­cul­tuur en spoor­vi­a­duct

De rou­te ver­bindt op een af­stand van ruim 250 ki­lo­me­ter in­druk­wek­ken­de na­tuur, be­lang­rij­ke ge­schie­de­nis en uit­ste­ken­de cul­tuur - meest­al ver weg van de nor­ma­le we­gen.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Vi­a­dukt-Wan­der­weg

De per­fec­te rou­te voor trein­fans

Hier staat het spoor cen­traal: Wie op de Vi­a­dukt-Wan­der­weg wan­delt, wordt be­loond met fan­tas­ti­sche uit­zich­ten op het in­druk­wek­ken­de trein­tra­ject.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer

We­ser-Rad­weg

Langs de ri­vier door het We­ser­berg­land tot aan de Noord­zee

Op weg naar het noor­den! Idyl­li­sche we­gen langs de ri­vier en rou­tes door het mid­del­ge­berg­te bren­gen de fiet­sers van het We­ser­berg­land tot aan de Noord­zee.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer

Ems­rad­weg

Met de fiets van de bron tot aan de Noord­zee

Van de bron tot aan de mon­ding: De Ems­rad­weg brengt de fiet­sers door idyl­li­sche land­schap­pen, voor­bij aan ste­den, kas­te­len en bos­sen tot aan de zee.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer

Pa­der­bor­ner Höhen­weg

Ma­jes­tu­eu­ze vi­a­duc­ten en fan­tas­ti­sche uit­zich­ten

Pest-kerk­hof, ma­jes­tu­eu­ze vi­a­duc­ten en fan­tas­ti­sche uit­zich­ten; de Pa­der­bor­ner Höhen­weg heeft en­ke­le ver­ras­sin­gen te bie­den.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Her­man­ns­höhen

Wan­de­len in het land van de Che­rus­ken­vorst

Te­gen­woor­dig vin­den er geen sla­gen meer plaats op de Her­man­ns­höhen. In plaats daar­van wordt er ont­span­nen ge­wan­deld. Van het cen­trum van het Teu­to­bur­ger­woud uit krijgt u fan­tas­tisch mooie uit­zich­ten te zien.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Teu­to­schlei­fen

Uit­stap­jes bij de Her­man­ns­weg

Dor­pen met vak­werk­hui­zen en ru­we rot­sen, stei­le hel­lin­gen en fan­tas­ti­sche uit­zich­ten - een wan­de­ling op de Teu­to­schlei­fen bij de Her­man­ns­weg wordt al­les be­hal­ve saai.

lees meer

Eg­ge­weg

Wan­del­pad voor na­tuur­lief­heb­bers

Zo veel mooie uit­zich­ten krij­gen wan­de­laars niet al te vaak te zien: Op de kam van het Eg­ge­ge­berg­te gaat het ver­der door het Teu­to­bur­ger­woud tot in het Sau­er­land.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer