Gelsenkirchen Halde Rheinelbe, © Ruhr Tourismus, Dennis Stratmann

Aftrap in NRW

Hier klopt het hart van het voetbal

Station op het "Waldfeenpfad", Brilon, © Tourismus NRW

Familietips

Op naar nieuwe avonturen!

Mural, Home Street Home Co-design door Hoker, Oldhaus & Tubuku, © Johannes Höhn

Around the Corner

Luister naar het stadsrumoer en kijk eens om de hoek.

Sarah Morris Wandmosaik Düsseldorf, © Nina Hüpen-Bestendonk

Neem eens een kijke!

Per­soon­lij­ke reis­ver­sla­gen over de mooi­ste plek­ken van de staat

Eifelblick Hirschley Heimbach , © Tourismus NRW e.V.

Micro-avontuur in NRW

Spontaan vakantie om de hoek

  • Verandering van perspectief, © Tourismus NRW e.V.
  • Fietstochten, © Tourismus NRW e.V.
  • Onontdekte plaatsen, © Tourismus NRW e.V.
  • Bomen, © Tourismus NRW e.V.
  • Stedelijke micro-avonturen, © Tourismus NRW e.V.
  • Picknick, © Tourismus NRW e.V.
  • Muis onder parasol, © Tourismus NRW e.V.

Cul­tuur high­lights

In NRW kan men niet om cul­tuur heen. Mu­sea en con­cert­za­len van we­reld­klas­se lok­ken be­zoe­kers met gro­te kunst en be­roem­de ar­ties­ten.


Kunstwerk im K21, © Nina Hüpen-Bestendonk

Top-Ten­toon­stel­lin­gen 2024

De mu­sea in NRW bie­den een gro­te se­lec­tie van span­nen­de ten­toon­stel­lin­gen met heel ver­schil­len­de fo­cus.
Details

Ruhrgebiet Duisburg Landschaftspark , © Tourismus NRW e.V.

In­du­strie­cul­tuur in NRW

To­neel voor kunst, cul­tuur en cre­a­tie­ve eco­no­mie Het in­du­stri­ë­le erf­goed van Noor­drijn-West­fa­len is gi­gan­tisch: geen an­de­re deel­staat heeft een der­ge­lij­ke over­vloed en di­ver­si­teit aan in­du­stri­ë­le mo­nu­men­ten.
Details

Peter-August-Böckstiegel Huis in Werther, © Tourismus NRW e.V.

Cul­tuur­land NRW

Hier vind je Kunst-high­lights en ver­bor­gen schat­ten af­ge­le­gen van de gro­te ste­den
Details

Rheinauhafen Köln, © Tobias Kruse

Ar­chi­tec­tuur

Gro­te bouw­mees­ters en vi­si­o­nai­re ar­chi­tec­ten cre­ë­ren bij­zon­der­he­den Voor ar­chi­tec­tuurfans en fo­to­gra­fen is Noor­drijn-West­fa­len een echt pa­ra­dijs. Be­roem­de ar­chi­tec­ten zo­als Frank Gehry, Karl Frie­d­rich Schin­kel, Lud­wig Mies van der Ro­he ode Bal­t­hasar Neu­mann heb­ben hier hun spo­ren ach­ter­ge­la­ten en de ste­den in het land ver­rijkt met hun soms ex­tra­va­gan­te, soms nuch­te­re, soms luis­ter­rij­ke bouw­wer­ken. Laat je ver­ruk­ken door de ba­rok­ke mees­ter­lij­ke bouw­wer­ken, clas­si­cis­ti­sche zwem­bad­ar­chi­tec­tuur en fu­tu­ris­ti­sche mo­der­ne bouw­wer­ken!
Details

Marta Herford in Herford, buitenaanzicht van bovenaf, © Tourismus NRW e.V.

Mu­sea

Meer dan 1.000 mu­sea wach­ten in Noor­drijn-West­fa­len op nieuws­gie­ri­ge be­zoe­kers. Ont­dek hier de meest be­zoch­te en in­druk­wek­kend­ste mu­sea met hun unie­ke en bui­ten­ge­wo­ne ten­toon­stel­lin­gen.
Details

Kasteel Altena, luchtfoto, © Tourismus NRW e.V.

Kas­te­len en burch­ten

Ont­dek hier de meest in­druk­wek­ken­de kas­te­len en burch­ten in het cul­tuur­land, die span­nen­de ver­ha­len uit ver­schil­len­de tijd­per­ken ver­tel­len.
Details

Blick aus dem Audienzsaal Schloss Augustusburg, © André Menne, Peter Wieler

UNES­CO-we­rel­derf­goed

Noor­drijn-West­fa­lens be­lang­rijk­ste cul­tu­re­le mo­nu­men­ten Kei­zers en keur­vor­sten, pries­ters en gro­te in­du­stri­ë­len heb­ben hun spo­ren ach­ter­ge­la­ten in Noor­drijn-West­fa­len. Vijf van hun prach­ti­ge ge­bou­wen en een his­to­ri­sche grens staan in­mid­dels op de Unes­co We­rel­derf­goed­lijst: in­druk­wek­ken­de ker­ken, luis­ter­rij­ke kas­te­len, mo­nu­men­ten uit de Ro­mein­se tijd, een mach­ti­ge ou­de be­ne­dic­tijn­se ab­dij en de mooi­ste mijn ter we­reld be­ho­ren tot de in­druk­wek­ken­de ge­schie­de­nis.
Details

Fiets­ple­zier

Noor­drijn-West­fa­len is een fiets­land bij uit­stek – een net­werk van on­ge­veer 30.000 ki­lo­me­ter fiets­pa­den loopt dwars door de deel­staat. Daar kun je snel het over­zicht kwijt ra­ken – met de vol­gen­de tips ben je op­ti­maal voor­be­reid.

Vennbahn Reichensteiner Viadukt, © vennbahn.eu

Op ou­de spoor­we­gen

Een zach­te hel­lings­graad, slechts heel zel­den een kruis­punt en vaak ver weg van de open­ba­re weg – voor­ma­li­ge spoor­we­gen zijn ui­ter­ma­te ge­schikt als fiets­pa­den. Zo door­krui­sen fiet­sers he­le­maal ont­span­nen zelfs heu­vel­ach­ti­ge land­schap­pen en kun­nen hier en daar nog wat over de cul­tu­re­le ge­schie­de­nis van die pa­den le­ren.
Details

Flamingos im Wasser , © @iamarux

Ge­hei­me fiets­tocht­tips

Me­nig fiets­rou­te in NRW biedt ver­ras­sen­de er­va­rin­gen en nieu­we in­druk­ken met vaak min­der be­ken­de be­ziens­waar­dig­he­den on­der­weg.
Details

Spring op MTB-parcours in het Ruhrgebied, © Paul Masukowitz

Fiets­rou­tes met spor­tie­ve uit­da­gin­gen

Al­tijd op­nieuw over het vlak­ke land fiet­sen kan voor som­mi­gen wat saai zijn – dan is er nood aan ac­tie en spor­tie­ve top­pres­ta­ties. Geen pro­bleem op de­ze rou­tes want hier gaat het berg­op en berg­af.
Details

Kanzelbrücke über dem Möhnesee, © Tourismus NRW e.V.

Fiets­pa­den langs ri­vie­ren

Of het nu langs de Ruhr, de Rijn, de Lip­pe of de Sieg is: in NRW be­ge­lei­den fiets­pa­den gro­te en klei­ne ri­vie­ren van de bron tot de mon­ding en bie­den ge­va­ri­eer­de fiets­toch­ten met bij­na geen hel­lin­gen.
Details

In­si­der Tips

Op zoek naar tips voor de vol­gen­de uit­stap­je, voor heel bij­zon­de­re over­nach­tin­gen of voor de bes­te fo­top­lek in Noor­drijn-West­fa­len? Dan ben je hier aan het juis­te adres.

Baumhaus V-Hotel, Bonn, © V-Hotel

Bui­ten­ge­wo­ne ac­com­mo­da­ties

Over­nach­ten in een boom­huis bij de Sor­pe­see, kam­pe­ren in de open­lucht in het Na­ti­o­nal­park Ei­fel of sla­pen in een bouw­keet di­rect langs de Ruhr - op on­ze lijst staan 37 bui­ten­ge­wo­ne over­nach­tings­mo­ge­lijk­he­den in jouw Noor­drijn-West­fa­len.
Buitengewone accommodaties

Das Restaurant "Glück und Seligkeit" in Bielefeld ist in einer früheren Kirche untergebracht., © glückundseligkeit.de

Bui­ten­ge­wo­ne gas­tro­no­mi­sche be­le­ve­nis­sen

Ou­de mu­ren of een in­du­stri­ë­le om­ge­ving, al­tijd nieuw of juist heel klas­siek Van een res­tau­rant in een voor­ma­li­ge kerk tot de pit­tig­ste cur­ry­wurst - wij heb­ben de meest on­ge­wo­ne gas­tro­no­mi­sche er­va­rin­gen op een rij­tje ge­zet.
Details

Dingdener Heide drijvende tent, © Tourismus NRW e.V., Johannes Höhn

Cam­ping & Glam­ping

Unie­ke na­tuur­be­le­ve­nis­sen of ex­clu­sief glam­ping - in Noor­drijn-West­fa­len be­vin­den zich heel bij­zon­de­re lo­ca­ties, waar het de moei­te waard is je tent op te zet­ten. Hier vin­den cam­ping-fans bui­ten­ge­wo­ne top-tips voor de vol­gen­de cam­ping-va­kan­tie.
Campings

Imke Feist Stadtfrüchtchen, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.

Sto­ries uit NRW

Leer bij ons de bij­zon­de­re ver­ha­len van bij­zon­de­re men­sen uit Noor­drijn-West­fa­len ken­nen. Want zij zor­gen er­voor dat #Jouw­Noor­drijn­West­fa­len zo uniek is.
Meer Stories uit NRW

Schacht van de Zollverein kolenmijn, © Johannes Höhn

Ge­woon­ten en tra­di­ties in NRW

In on­bruik ge­raak­te ko­len­mij­nen en ma­chi­ne­fa­brie­ken, mo­lens en maal­de­rij­en, stoom­trei­nen en een zweef­trein die uniek is in de we­reld, zijn be­stem­min­gen die bol staan van ge­schie­de­nis en de be­zoe­ker be­slist uit­no­di­gen om ze aan te ra­ken en zo een au­then­tie­ke in­druk te krij­gen van het da­ge­lijk­se ar­bei­ders­le­ven van de men­sen in de 19e en 20e eeuw.
Details

Bui­ten­ple­zier

Groen, groe­ner, Noor­drijn-West­fa­len: ruim de helft van het land is be­dekt met bos­sen, ri­vie­ren, wei­den en vel­den. Tal­rij­ke na­tuur­high­lights wach­ten er­op ont­dekt te wor­den.

De Struffeltroute in de Eifel, © Johannes Höhn

Na­tuur­par­ken & Na­ti­o­naal Park Ei­fel

Be­leef de twaalf na­tuur­par­ken in NRW en het eni­ge na­ti­o­na­le park: wij pre­sen­te­ren de mooi­ste wan­del- en fiets­rou­tes door de na­tuur, adem­be­ne­men­de uit­zicht­pun­ten en an­de­re tips voor uit­stap­jes.
Details

Eifelblick Hirschley Heimbach , © Tourismus NRW e.V.

Mi­cro-avon­tuur: Spon­taan va­kan­tie om de hoek

Het vol­gen­de avon­tuur is vaak niet eens ver weg! Wie de al­le­daag­se pa­den ver­laat en di­rect om de hoek op ont­dek­kings­tocht gaat, krijgt nieu­we im­pul­sen en kan even al­les ver­ge­ten. Dus: Even ont­snap­pen uit het loop­wiel en op weg naar het vol­gen­de avon­tuur!
Details

Rijnfietsroute NRW , © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.

Uit­stap­jes langs de Rijn

Te voet, met de fiets, in de ka­bel­baan of op de rug van een ezel; in Noor­drijn-West­fa­len kun je de Rijn op heel ver­schil­len­de ma­nie­ren ont­dek­ken.
Details

Stads­avon­tuur

Me­tro­po­len hier, klei­ne win­kel­straat­jes daar. De ste­den in Noor­dr­jin-West­fa­len no­di­gen uit voor ont­dek­kin­gen. Ge­niet van je stads­avon­tuur.

Mural, Home Street Home Co-design door Hoker, Oldhaus & Tubuku, © Johannes Höhn

around­the­cor­ner

Zes ste­den in Nor­drhein-West­fa­len ge­ven zich bloot. Over hoe ze wer­ke­lijk zijn, wat ze on­der­scheidt en wel­ke on­be­ken­de plek­jes ze niet lan­ger ge­heim wil­len hou­den. Soms zijn ze dro­me­rig en ge­voe­lig, soms swin­gend en kleur­rijk. Soms heel an­ders. Maar een ding heb­ben de­ze ste­den in NRW ge­meen: ze no­di­gen je uit voor een heel bij­zon­de­re rond­wan­de­ling.
date?

Ste­den­trip

Van de schit­te­ren­de me­tro­po­len aan de Rijn tot aan Mün­ster, Aken en Wup­per­tal: Het wes­ten biedt vol­doen­de on­be­kend land voor ont­dek­kers van ste­den.
Details

Essen-Kettwig, © Tourismus NRW e.V., Hannah Förster

His­to­ri­sche stads- en dorps­ker­nen

In de his­to­ri­sche stads- en dorps­ker­nen in Noor­drijn-West­fa­len kun­nen be­zoe­kers een kijk­je in het ver­le­den ne­men en in ori­gi­ne­le ca­fés of op ro­man­ti­sche plei­nen de bij­zon­de­re char­me van de­ze plek­ken be­le­ven.
Details

Winkelen Brunnenstraße Düsseldorf, © Johannes Höhn

Win­ke­len

Van shop­ping­cen­ter tot en met luxu­eu­ze win­kel­stra­ten Noor­drijn-West­fa­len is een echt shop­ping-pa­ra­dijs. Je vindt hier luxu­eu­ze win­kel­stra­ten maar ook druk­ke voet­gan­gers­zo­nes, mo­der­ne pas­sa­ges, hip­pe buur­ten met klei­ne boe­tiek­jes en ech­te shop­ping-tem­pels.
Details

Wan­del­ple­zier

Met een rug­zak, pro­vi­and en wan­del­schoe­nen leer je Noor­drijn-West­fa­len van zijn avon­tuur­lijk­ste kant ken­nen. Meer dan 50.000 ki­lo­me­ter wan­del­we­gen lig­gen klaar om ont­dekt te wor­den. Met de­ze tips or­ga­ni­seer je een ge­wel­di­ge wan­del­va­kan­tie.

Ein Sonnenaufgang mit Nebel über dem Rothaarsteig in Siegen-Wittgenstein, © © Tourismus NRW e.V.

Top Trails of Ger­ma­ny

Drie van de mooi­ste lan­ge­af­stands­wan­del­rou­tes in Duits­land lo­pen door NRW Drie van de 13 mooi­ste en span­nend­ste lan­ge­af­stands­wan­del­rou­tes van Duits­land, de 'Top Trails of Ger­ma­ny', lo­pen door Noor­drijn-West­fa­len. Dit ini­ti­a­tief brengt de mooi­ste en span­nend­ste lan­ge­af­stands­wan­del­rou­tes van Duits­land sa­men. Al­le vier de rou­tes in Noor­drijn-West­fa­len bie­den bij­zon­der na­tuur­lij­ke, aan­trek­ke­lij­ke en af­wis­se­len­de wan­del­rou­tes.
Details

Wandelen Urfttalsperre, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Aan­ra­ders Wan­de­len

Wan­de­len kan zo leuk zijn! Weg van de be­ken­de pa­den nieu­we din­gen ont­dek­ken: Dat is mo­ge­lijk met on­ze ge­hei­me tips voor het wan­de­len. Bij de ve­le wan­del­pa­den in Noor­drijn-West­fa­len val­len er nog ve­le, re­la­tief on­be­ken­de pa­den te ont­dek­ken. Wij stel­len ze je hier voor!
Details

Wandelen in het Bergisches Land, © Tourismus NRW e.V.

Over­zicht van al­le wan­del­pa­den

Noor­drijn-West­fa­len is een pa­ra­dijs voor wan­de­laars Lang­za­mer, maar net zo vol van be­le­ve­nis­sen, leidt de reis te voet door Noor­drijn-West­fa­len: Uit­ste­ken­de wan­del­we­gen lo­pen van oost naar west, van zuid naar noord, dwars door het land. Hier kun je de na­tuur, de ge­va­ri­eer­de land­schap­pen en di­ver­se re­gi­o's te voet be­le­ven.
Details

Fa­mi­lie­tips

Dier­lij­ke ver­ras­sin­gen, fiets­pa­den voor de klein­tjes of een be­zoek bij het paard en de ezel. Leu­ke ex­cur­sie­tips voor jong en oud vind het he­le ge­zin.

Zoom Erlebniswelt, Californische zeeleeuw, © ZOOM Erlebniswelt

Die­ren­tui­nen en die­ren­par­ken

Of het nu gaat om klas­sie­ke die­ren­tui­nen met die­ren uit al­le con­ti­nen­ten, wild­par­ken met in­heem­se be­wo­ners of aqua­par­ken die uit­no­di­gen voor een reis in de we­reld van de wa­ter­die­ren – in el­ke die­ren­tuin in Noor­drijn-West­fa­len vindt men heel bij­zon­de­re hoog­te­pun­ten.
Details

Planetarium Bochum, 50 jaar maanlanding 2019, © Stadt Bochum, Planetarium

Mu­sea voor kin­de­ren

Zelfs slecht weer kan de klei­ne en gro­te ont­dek­kers in NRW niet te­gen­hou­den. Als het meer of de ski­pis­te geen op­tie zijn, zijn er nog steeds de pi­ra­mi­des of het pla­ne­ta­ri­um.
Details

Schacht van de Zollverein kolenmijn, © Johannes Höhn

Ko­len­mij­nen en ij­zer­fa­brie­ken

De mijn­bouw heeft een lan­ge tra­di­tie in Noor­drijn-West­fa­len. Ge­zin­nen kun­nen tij­dens een ex­cur­sie naar ko­len­mij­nen en ij­zer­fa­brie­ken er­va­ren hoe zwe­te­rig het werk on­der de grond was en wat er al­le­maal naar bo­ven is ge­bracht.
Details

Het PanoramaRadweg niederbergbahn, © BWS, Patrick Gawandtka

Fiet­sen met kin­de­ren

Ver weg van de druk­ke we­gen, gaat het tij­dens een fiets­tocht met het ge­zin door ver­schil­len­de land­schap­pen. On­der­weg valt er niet al­leen veel te zien, maar wach­ten er ook span­nen­de avon­tu­ren en ex­tra mo­ge­lijk­he­den om stoom af te bla­zen.
Details

Kudde wilde paarden uit Dülmen, © Tourismus NRW e.V.

Wil­de die­ren

Het mooi­ste is na­tuur­lijk om wil­de die­ren in het wild te be­le­ven. In NRW zijn er plaat­sen waar men met een beet­je ge­luk op wil­de paar­den, arc­ti­sche wil­de gan­zen of in­druk­wek­ken­de bi­zons kan sto­ten. Wij ver­ra­den je waar je die wil­de die­ren vindt.
Details

Nationaal Park Eifel, kind kijkt door verrekijker met boswachter , © Tourismus NRW e.V.

Wan­de­len met kin­de­ren

Op na­tuur­ont­dek­kings­pa­den, een ge­lei­de rond­lei­ding met zoek­tocht of met een dier als be­ge­lei­der aan de zij­de: in NRW be­le­ven de klein­ste wan­de­laars gro­te avon­tu­ren. De kin­der­wan­del­pa­den zijn ook voor vol­was­se­nen een ge­noe­gen en bie­den zo leu­ke avon­tu­ren voor het he­le ge­zin.
Details

Achtbaan in de thema wereld "Rookburgh", Phantasialand, © Phantasialand

Pret­par­ken

Acht­ba­nen, wa­ter­glij­ba­nen of ket­ting­car­rou­sel: De pret­par­ken in NRW bie­den vol­op show, ac­tie en sen­sa­tie. Maar ook de al­ler­klein­sten ko­men aan hun trek­ken in min­der snel­le rit­ten.
Details

Bier­tra­di­tie

Als Duits­land be­kend staat als de he­mel voor bier­drin­kers, dan moet Noor­drijn-West­fa­len wel de Hof van Eden zijn. Geen en­kel an­der deel van het land heeft zo'n di­ver­se en uit­ge­brei­de bier- en brouw­cul­tuur. Veel ple­zier!

Vrienden toosten op elkaar met Vrienden toosten op elkaar met Altbier in de oude binnenstad van Düsseldorf., © Johannes Höhn, Tourismus NRW e.V.

Bier­ple­zier in NRW

In de brou­we­rij­en en bre­w­pubs in NRW wordt een gro­te ver­schei­den­heid aan bie­ren ge­dron­ken door zeer ver­schil­len­de men­sen in ge­zel­li­ge bij­een­kom­sten. Kölsch, Alt­bier en Pils zijn de klas­sie­kers.
Details

Biertuin Drie Kleine Vogels Düsseldorf

On­ze mooi­ste ter­ras­jes

Bier drin­ken op een trein­per­ron, mid­den op de bin­nen­plaats van een kas­teel of in een ga­le­rie voor straat­kunst? Of mis­schien een sprit­zer met wit­te wijn mid­den in een wijn­gaard? Bier­tuin­ro­man­tiek kun je in je NRW op zo­veel ma­nie­ren be­le­ven. Be­kijk on­ze se­lec­tie van de mooi­ste en meest bij­zon­de­re bier­tui­nen in Noor­drijn-West­fa­len.
Details

Bierkrans met Kölsch, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.

Bier-Rou­te

Road­trip door NRW Ont­dek bier in NRW en be­zoek Keu­len, Düs­sel­dorf en het Ruhr­ge­bied.
Details

Biertuin Johann Schäfer Keulen, © Johannes Höhn

FAQ Bier

Vra­gen en ant­woor­den Hoe­veel soor­ten zijn er in NRW en wel­ke zijn het po­pu­lairst? Hier vind je veel­ge­stel­de vra­gen en ant­woor­den.
Details