Blücherpark Keulen, © Johannes Höhn

Zo­mer­tijd


Top tips voor war­me da­gen en mil­de avon­den

  • Outdoor Action, © Tourismus NRW e.V.
  • Muis onder parasol, © Tourismus NRW e.V.
  • Stedelijke micro-avonturen, © Tourismus NRW e.V.

Be­le­ve­nis­sen aan het wa­ter

Zo­mer­tijd is wa­ter­tijd. Als het echt warm is, is vaak het eni­ge wat helpt een sprong in het koe­le wa­ter, een tocht­je in een ka­no of een wan­de­ling rond een dam.

Natuurbelevenis-zwembad Einruhr , © Tourismus NRW e.V.

Bui­ten­ge­wo­ne stuw­me­ren en bui­ten­ba­den

Ge­woon ont­span­nen, tus­sen­door in het koe­le wa­ter sprin­gen en ver­der ge­woon niks doen: In de zo­mer zijn zwem­me­ren ge­woon het bes­te als je even wilt ont­span­nen van de hit­te.
Details

Surfer in Action in der Wasserskianlage Surf Langenfeld, © Johannes Höhn

Ac­tie op het wa­ter

Wa­ter­ski­ën, wa­ke­boar­den, stand-up paddling, rub­ber­bo­ten of ka­no­ën: de ri­vie­ren en me­ren in NRW bie­den wa­ter­spor­ten voor el­ke stem­ming en smaak. Snel of rus­tig, met een mooi uit­zicht of bui­ten­ge­woon swin­gend, zo­als blob­ben op de Big­ge­see.
Details

Kanzelbrücke über dem Möhnesee, © Tourismus NRW e.V.

Fiets­pa­den langs ri­vie­ren

Of het nu langs de Ruhr, de Rijn, de Lip­pe of de Sieg is: in NRW be­ge­lei­den fiets­pa­den gro­te en klei­ne ri­vie­ren van de bron tot de mon­ding en bie­den ge­va­ri­eer­de fiets­toch­ten met bij­na geen hel­lin­gen.
Details

Afkoelen bij de Aggertalsperre in het Bergische Land., © @theolator

Stuw­me­ren in het Ber­gis­ches Land

Twaalf stuw­me­ren in het Ber­gis­ches Land bie­den niet al­leen goed drink­wa­ter, maar ook de bes­te ex­cur­sie­mo­ge­lijk­he­den – en een re­cord: geen en­ke­le an­de­re re­gio in Eu­ro­pa biedt zo­veel stuw­me­ren op zo'n klein op­per­vlak.
Details

Rijnfietsroute NRW , © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.

Uit­stap­jes langs de Rijn

Te voet, met de fiets, in de ka­bel­baan of op de rug van een ezel; in Noor­drijn-West­fa­len kun je de Rijn op heel ver­schil­len­de ma­nie­ren ont­dek­ken.
Details

Luie oa­ses

Bier­tui­nen en de mooi­ste pick­nick­plaat­sen - dit zijn de plaat­sen waar u de tijd in al­le rust voor­bij kunt la­ten vlie­gen.

Biertuin Drie Kleine Vogels Düsseldorf

On­ze mooi­ste ter­ras­jes

Bier drin­ken op een trein­per­ron, mid­den op de bin­nen­plaats van een kas­teel of in een ga­le­rie voor straat­kunst? Of mis­schien een sprit­zer met wit­te wijn mid­den in een wijn­gaard? Bier­tuin­ro­man­tiek kun je in je NRW op zo­veel ma­nie­ren be­le­ven. Be­kijk on­ze se­lec­tie van de mooi­ste en meest bij­zon­de­re bier­tui­nen in Noor­drijn-West­fa­len.
Details

Cultuurgoed Nottebeck , © Johannes Höhn

Open Air Ge­not

Tips voor een pick­nick in NRW We stel­len plaat­sen en ac­ti­vi­tei­ten in Noor­drijn-West­fa­len voor die bij­zon­der mooie pau­ze-mo­men­ten in de open lucht bie­den.
Details

Zo­mer­mo­men­ten

Ma­gi­sche zons­on­der­gan­gen, een tocht door grot­ten en tun­nels - bent u klaar voor zo­mer­mo­men­ten die u zul­len bij­blij­ven?

Uitzicht vanaf de Sparrenburg op Bielefeld, © Bielefeld Marketing, Franziska Beckmann

Ma­gi­sche mo­men­ten

Wij too­nen plaat­sen waar men de mooi­ste zons­op­gan­gen en zons­on­der­gan­gen in Noor­drijn-West­fa­len kan be­le­ven. Pak je ca­me­ra of je vrien­den en ga mee.
Details

Het Stock en Scherenberger Erbstollen in Spockhövel, © Björn Salgert

Grot­ten, tun­nels en ga­le­rij­en

Lang, lang ge­le­den was Noor­drijn-West­fa­len ooit een gro­te zee. Ve­le mil­joe­nen ja­ren la­ter kwam de mijn­bouw. Wat van­daag over­blijft zijn tal­rij­ke grot­ten, tun­nels en ga­le­rij­en voor een reis in de on­der­we­reld.
Details