©
Meer "Sechs Seen Platte", Duisburg, © Dennis Stratmann

Zo­mer­se ex­cur­sie­tips

Wij heb­ben de bes­te tips voor he­te da­gen en zwoe­le nach­ten in jouw Noor­drijn-West­fa­len.

Va­kan­tie op het bal­kon? Niet in Noor­drijn-West­fa­len hoor! Bij ons kun je heer­lijk ge­nie­ten in de zo­mer. Aan een meer of op een ge­zel­lig ter­ras­je - er is al­tijd wel wat te doen. Wij heb­ben de bes­te tips voor he­te da­gen en zwoe­le nach­ten in jouw Noor­drijn-West­fa­len.

Wij verzoeken je voor een bezoek van de locatie op de websites van de respectievelijke huizen en organisatoren te kijken, om te zien of er wijzigingen zijn in de data en openingstijden. Hier vind je meestal ook informatie over de geldende gedragsregels, toegang en de hygiënische voorzorgsmaatregelen.

Ma­gi­sche mo­men­ten

Wij too­nen plaat­sen waar men de mooi­ste zons­op­gan­gen en zons­on­der­gan­gen in Noor­drijn-West­fa­len kan be­le­ven. Pak je ca­me­ra of je vrien­den en ga mee.

lees meer

On­ze mooi­ste ter­ras­jes

Een koel bier­tje en an­de­re drank­jes sma­ken in de zo­mer toch het bes­te op een ter­ras­je. Daar­om vind je in Noor­drijn-West­fa­len over­al ter­ras­jes waar je heer­lijk kunt ont­span­nen.

lees meer

Bui­ten­ge­wo­ne cam­pings

Unie­ke na­tuur­be­le­ve­nis­sen of ex­clu­sief glam­ping - in Noor­drijn-West­fa­len be­vin­den zich heel bij­zon­de­re lo­ca­ties, waar het de moei­te waard is je tent op te zet­ten. Hier vin­den cam­ping-fans bui­ten­ge­wo­ne top-tips voor de vol­gen­de cam­ping-va­kan­tie.

lees meer

Open Air Ge­not

We stel­len plaat­sen en ac­ti­vi­tei­ten in Noor­drijn-West­fa­len voor die bij­zon­der mooie pau­ze-mo­men­ten in de open lucht bie­den.

lees meer

Uit­stap­jes langs de Rijn

Te voet, met de fiets, in de ka­bel­baan of op de rug van een ezel; in Noor­drijn-West­fa­len kun je de Rijn op heel ver­schil­len­de ma­nie­ren ont­dek­ken.

lees meer

De stuw­dam­men in het Ber­gi­sche Land

De stuw­me­ren re­ge­len en slaan niet al­leen het wa­ter op. Ze zijn ook fan­tas­ti­sche doe­len voor uit­stap­jes voor wa­ter­sport­vrien­den of men­sen die op zoek zijn naar een beet­je ont­span­ning.

lees meer

Ont­dek de di­ver­si­teit van NRW