©
Frischgezapftes Pils, © Tourismus NRW e.V.

Bier­spe­ci­a­li­tei­ten uit Noor­drijn-West­fa­len


Pils, Alt, Kölsch en an­de­re bij­zon­de­re re­gi­o­na­le bie­ren

Ons bier is net zo ge­va­ri­eerd als ons land: tra­di­ti­o­ne­le re­cep­ten en steeds weer nieu­we cre­a­ties zor­gen voor af­wis­se­ling in het glas en no­di­gen uit, heer­lijk te ge­nie­ten. Frui­tig, pit­tig, bit­ter, zoet of krui­dig - ie­de­re bier­cre­a­tie uit Noor­drijn-West­fa­len is een ech­te spe­ci­a­li­teit!

Noor­drijn-West­fa­len is niet al­leen de dichtst­be­volk­te deel­staat van Duits­land, maar ook de deel­staat met de mees­te bier­soor­ten. In ie­de­re re­gio van Noor­drijn-West­fa­len vind je brou­we­rij­en, die be­zoe­kers met een voor­lief­de voor het lek­ke­re drank­je heel bij­zon­de­re spe­ci­a­li­tei­ten aan­bie­den en hun een kijk­je in de we­reld van het bier bie­den. De klas­sie­kers zijn Kölsch, Düs­sel­dor­fer Alt en het al­om be­ken­de Pils. Maar wie op zoek gaat, kan nog veel meer spe­ci­a­li­tei­ten ont­dek­ken.
 

De klas­sie­ker
 

Kölsch

In Keu­len is het Kölsch meer dan al­leen een bier­tje - het lich­te, bo­ven­gis­ten­de bier hoort bij de cul­tuur van de Keu­le­naars en is naast de Keul­se Dom een ken­merk van de he­le stad en de om­lig­gen­de re­gi­o's. De ge­schie­de­nis van het Kölsch is al bij­na net zo oud als die van de Dom: er wer­den no­ti­ties uit de 13e eeuw ge­von­den die over het brou­wen van het Kölsch gaan. Te­gen­woor­dig be­staan er meer dan 25 ver­schil­len­de Kölsch-mer­ken: som­mi­gen van hen zijn af­kom­stig uit gro­te brou­we­rij­en, an­de­ren wor­den nog in klei­ne klas­sie­ke huis­brou­we­rij­en ge­brou­wen en meest­al in een ori­gi­ne­le am­bi­an­ce in de aan­gren­zen­de lo­ka­len uit­ge­schon­ken.

De sfeer in een echt Kölsch-Brau­haus is uniek: een vro­lijk met el­kaar, ech­te gast­vrij­heid en de zo­ge­naam­de Kö­bes­se, obers, die het Kölsch aan de lo­pen­de band bij­schen­ken. De tal­rij­ke brouw­hui­zen zijn erg po­pu­lair; niet al­leen bij de toe­ris­ten, maar ook bij de be­wo­ners van Keu­len. En ook in de re­gio rond­om Keu­len kun­nen bier­vrien­den een Kölsch be­stel­len: in het Ber­gis­ches Land zijn even­eens tal van brouw­hui­zen en biergar­ten te vin­den, die de bo­ven­gis­ten­de bier­spe­ci­a­li­teit aan­bie­den. In Bonn moe­ten je als be­zoe­ker ech­ter op­pas­sen als je een Kölsch wilt be­stel­len: hier heet het lich­te bier­tje na­me­lijk Bön­nsch.

Alt­bier

Alt­bier wordt veel­al ge­dron­gen door de be­wo­ners en be­zoe­kers van Düs­sel­dorf en om­ge­ving. Het lek­ker weg­drin­ken­de, don­ke­re bier­tje is on­mis­ken­baar ver­bon­den aan de hoofd­stad van de deel­staat aan de Rijn. Wie van­we­ge zijn naam denkt, dat het Alt­bier een ou­der en lan­ger ge­brou­wen bier is, ligt er he­le­maal naast. ?Al­tus? is af­kom­stig uit het La­tijn en be­te­kent ?hoog? en heeft be­trek­king op de om­hoog stij­gen­de gist van dit bo­ven­gis­ten­de bier.

Naast de in­wo­ners van Düs­sel­dorf we­ten ook de in­wo­ners van de re­gio Mett­mann rond­om de hoofd­stad van de deel­staat en de be­wo­ners aan de Nie­der­r­hein de smaak van het don­ke­re bier te waar­de­ren. In de huis­brou­we­rij­en in het ou­de cen­trum van Düs­sel­dorf, zo­als in het Füch­schen, Schu­ma­cher, Schl­üs­sel of Ue­ri­ge kun­nen de be­zoe­kers ge­nie­ten van een Alt­bier in een ori­gi­ne­le am­bi­an­ce. De mout­ach­ti­ge smaak van de­ze bier­spe­ci­a­li­teit komt in de pas­sen­de om­ge­ving na­tuur­lijk bij­zon­der goed tot zijn recht.

Pils

Ter­wijl Kölsch en Alt­bier toch wel tot de lo­ka­le spe­ci­a­li­tei­ten be­ho­ren, is het pils we­reld­wijd be­kend; en er ko­men ge­lijk een aan­tal be­roem­de pils-brou­we­rij­en uit Noor­drijn-West­fa­len, waar­on­der Krom­ba­cher, War­s­tei­ner, Kö­nig Pil­se­ner en Veltins. Bij­na over­al in Noor­drijn-West­fa­len kun­nen be­zoe­kers ge­nie­ten van een echt en vol­gens de Duit­se zui­ver­heids­eis ge­brou­wen pils; al­leen in de tra­di­ti­o­ne­le brouw­hui­zen in Keu­len en Düs­sel­dorf kun je dan toch be­ter voor een Kölsch of een Alt kie­zen, als je lie­ver geen bo­ze blik­ken van de gas­tro­noom of de be­zoe­kers van de ta­fel naast de jou­we wilt heb­ben.

Het on­der­gis­tend ge­brou­wen bier wordt ge­ken­merkt door zijn lich­te tot goud­ach­ti­ge kleur, waar­om de gas­ten van brouw­hui­zen of biergar­ten ook ge­woon ?ein Hel­les? kun­nen be­stel­len. Pils be­hoort tot de meest ge­dron­ken bier­tjes in Noor­drijn-West­fa­len en naast de be­ken­de soor­ten van de gro­te brou­we­rij­en zijn er ook tal van klei­ne brou­we­rij­en te vin­den in Noor­drijn-West­fa­len, die re­gi­o­na­le spe­ci­a­li­tei­ten brou­wen. Hier kun­nen be­zoe­kers lek­ke­re pils­soor­ten le­ren ken­nen, die met veel pas­sie en vol­gens tra­di­ti­o­ne­le re­cep­ten wor­den ge­maakt.
 

Ver­de­re spe­ci­a­li­tei­ten uit de re­gi­o's
 

Bön­nsch

In Bonn en in de Rhein-Sieg-Kreis kun je de na­bij­heid van Keu­len, wat het bier be­treft, dui­de­lijk mer­ken: in de Brau­häu­ser, res­tau­rants en bars kun­nen gas­ten hier even­eens een koud Kölsch be­stel­len; maar je moet wel op­pas­sen, dat je het niet Kölsch noemt. Hier heet het lich­te, bo­ven­gis­ten­de bier Bön­nsch. Be­hal­ve de­ze spe­ci­a­li­teit wor­den in de re­gio ook tra­di­ti­o­ne­le pils­soor­ten en an­de­re bier­spe­ci­a­li­tei­ten ge­brou­wen.

Ei­fe­ler Land­bier

De Ei­fe­la­ner kie­zen, in te­gen­stel­ling tot de men­sen uit het Rhein­land, lie­ver voor on­der­gis­tend bier. Het lich­te ?Ei­fe­ler Land­bier? wordt hier vol­gens ou­de tra­di­tie ge­brou­wen. Het krijgt zijn ty­pi­sche ka­rak­ter door het brouw­gerst uit de Noor­de­lij­ke Ei­fel en door het zach­te, lek­ke­re wa­ter uit het Na­ti­o­nal­park Ei­fel. Net zo­als de gro­te bie­ren van Veltins en Wah­r­stei­ner uit het Sau­er­land of Krom­ba­cher uit de Re­gio Sie­ger­land-Witt­gen­stein. Ook daar pro­fi­te­ren de brou­we­rij­en van het bij­zon­der scho­ne bron­wa­ter in de re­gio. 
 

Klei­ne brou­we­rij­en, gro­te bie­ren

Veel ste­den en re­gi­o's heb­ben hun heel ei­gen bier en brou­we­rij­en, die wel­is­waar meest­al slechts re­gi­o­na­le be­kend­heid ge­nie­ten, maar even­eens een uit­ste­ken­de kwa­li­teit bie­den. In het Mün­ster­land bij­voor­beeld be­vin­den zich gro­te­re brou­we­rij­en zo­als Pot­t's, maar ook klei­ne­re ge­moe­de­lij­ke brou­we­rij­en zo­als het Step­ha­nus. Ty­pisch voor de re­gio ma­ken de be­zoe­kers hier het bes­te ge­bruik van de ?Lee­ze?, waar de men­sen uit het Mün­ster­land de fiets mee be­doe­len, om ge­zel­lig van de ene brou­we­rij naar de an­de­re te fiet­sen.

Langs de Nie­der­r­hein heb­ben be­zoe­kers keu­ze ge­noeg: sinds eeu­wen wor­den hier Alt­bier en Wei­zen­bier ge­brou­wen, maar ook di­ver­se soor­ten pils even­als lo­ka­le spe­ci­a­li­tei­ten zo­als Land­bier wor­den er ge­brou­wen. Ook hier kun je een be­zoek­je aan de Biergar­ten uit­ste­kend ver­bin­den met een fiets­toer.

Het Teu­to­bur­ger­woud staat meer be­kend als een wan­del­re­gio. Maar na­tuur­lijk kun je een wan­de­ling ook ver­bin­den met een be­zoek­je aan een Brau­haus. Gro­te­re brou­we­rij­en vindt je er net zo goed als klei­ne. 

Als het om het bier gaat, kun je het Ruhr­ge­bied niet links la­ten lig­gen. Ter­wijl de gro­te­re brou­we­rij­en het hier vroe­ger nog voor het zeg­gen had­den, zijn er ook tal van klei­ne­re, voor­na­me­lijk re­gi­o­naal be­ken­de pro­du­cen­ten, die er­voor zor­gen dat het glas niet leeg blijft. Som­mi­gen van hen heb­ben een ech­te cult­sta­tus be­reikt, zo­als Fie­ge in Bochum of Mö­lm­sch in Mül­him, dat de­cen­nia­lang van de markt was ver­dwe­nen, tot­dat jon­ge star­ten­de on­der­ne­mers het weer ont­dek­ten.

In het Ber­gi­sche Land pro­fi­te­ren vrien­den van het bier van de na­bij­heid van Keu­len, het Ruhr­ge­bied en het Sau­er­land: Hier kun­nen gas­ten in Brau­häu­ser, Biergar­ten, Bars en con­sor­ten zo­wel pils als­ook Kölsch be­stel­len. Bei­de bier­soor­ten wor­den in de re­gio rond het mid­del­ge­berg­te tus­sen Rijn, Ruhr en Sieg op een tra­di­ti­o­ne­le ma­nier ge­brou­wen.
 

Bier be­le­ven

Op tal van lo­ca­ties in Noor­drijn-West­fa­len kun­nen gas­ten hun bier niet al­leen ge­zel­lig drin­ken, maar ook span­nen­de ver­ha­len rond­om het lek­ke­re ger­ste­nat ho­ren of zelfs zelf een bier­tje brou­wen. In Düs­sel­dorf bij­voor­beeld zijn er tal van Alt­bier­rou­tes met een gids door de brou­we­rij­en van het ou­de cen­trum van Düs­sel­dorf, waar­bij ie­der­een zelf kan tes­ten, welk Alt­bier zijn lie­ve­lings­bier wordt. Tal van brou­we­rij­en, waar­on­der ook de gro­te pro­du­cen­ten in het Sau­er­land en Sie­ger­land, bie­den bo­ven­dien be­le­ve­nis-rond­lei­din­gen aan, waar­bij de be­zoe­ker het ge­he­le brouw­pro­ces tot en met het bot­te­len kan be­le­ven.


In de voor­ma­li­ge Duit­se bier­hoofd­stad Dort­mund geeft het Brau­e­rei­mu­se­um een span­nend kijk­je in het ver­le­den. De Dort­mun­der Union-brou­we­rij heeft vroe­ger een be­lang­rij­ke rol ge­speeld in de ge­schie­de­nis. Te­gen­woor­dig her­in­nert ech­ter al­leen nog het gi­gan­ti­sche U op de voor­ma­li­ge gist- en op­slag­kel­der aan de gro­te brou­we­rij. In het ge­bouw, het Dort­mun­der U, be­vin­den zich te­gen­woor­dig het Zen­trum der Kunst und Kre­a­ti­vität met ten­toon­stel­lin­gen, een bios­coop en an­de­re fa­ci­li­tei­ten.


Wie graag zelf een bier­tje wil brou­wen, kan dat bij­voor­beeld in het Wup­per­ta­ler Brau­haus. Hier wor­den bier­brou­wer-cur­sus­sen en he­le leer­gan­gen rond­om het bier­brou­wen aan­ge­bo­den.

Ge­not in Noor­drijn-West­fa­len