Herfststemming aan de Baldeneysee, © Johannes Höhn

Ma­gi­sche herfst in Noor­drijn-West­fa­len


Na­tuur­lijk, dicht­bij en al­tijd weer span­nend

In NRW kun je een heleboel vakantieplezier verwachten. Drie letters die veel meer betekenen dan alleen de regio achter de grens. Daarachter verbergen zich spannende belevenissen en ervaringen voor elke smaak en elk fitnessniveau. NRW is namelijk veelzijdig, spannend en steeds verrassend. De afkorting NRW kan ook ‘Nu Reizen Wij’ betekenen. En met ‘Nu’ bedoelen we de herfst, het jaargetijde waarin je kracht opdoet om fit in de winter te starten. Verheug je op een vakantieavontuur, bij voorkeur daar, waar het landschap een echt wow-moment in petto heeft. Bijvoorbeeld op kronkelige weggetjes door het bos, op een culturele ontdekkingstocht of op afwisselende routes door bruisende steden. Maar, het kan ook zijn bij ontspanning, waarbij je lichaam tot rust komt en je je geest uitschakelt. Dat is precies de afwisseling die NRW kan bieden. Reden genoeg om in deze herfst je koffer te pakken en op weg te gaan, want wat zeiden we ook al weer: Nu reizen we, liefst naar de Indian summer in het westen van Duitsland.

  • Onontdekte plaatsen, © Tourismus NRW e.V.
  • Verandering van perspectief, © Tourismus NRW e.V.
  • Stedelijke oases van rust, © Tourismus NRW e.V.
  • Stedelijke micro-avonturen, © Tourismus NRW e.V.
  • Muis onder parasol, © Tourismus NRW e.V.

Wan­del­ple­zier

In de herfst is de prach­ti­ge na­tuur in NRW met al­le bon­te kleu­ren nog in­druk­wek­ken­der aan­we­zig. Een heer­lijk jaar­ge­tij­de om te wan­de­len, his­to­ri­sche plaat­sen te ont­dek­ken en ur­ba­ne avon­tu­ren te be­le­ven.

Bottrop Tetraeder, © Jochen Schlutius

Op gro­te hoog­te

Heeft het Ruhr­ge­bied ber­gen? Ze­ker, heel in­druk­wek­ken­de zelfs: De zgn. ‘Hal­den’. De­ze slak­ken­ber­gen zijn over­blijf­se­len van de mijn­in­du­strie en in­mid­dels groen en een pa­ra­dijs voor wan­de­laars. Vaak zijn ze voor­zien van een spec­ta­cu­lair ori­ën­ta­tie­punt. Hier wan­de­len kan een uit­da­ging zijn, maar het is de moei­te waard de stad te ver­la­ten en de na­tuur op te zoe­ken. Bo­ven wacht een ge­wel­dig uit­zicht: De Ruhr­pott ligt aan je voe­ten! Ca­me­ra pak­ken en vast­leg­gen! Wan­de­len in het Ruhr­ge­bied maakt ge­luk­kig!
Details

Groe­ne stad

Trek je wan­del­schoe­nen aan en ga op pad in Es­sen. Hoe groen kan een me­tro­pool zijn! Op de Kett­wi­ger Pa­no­ra­masteig kom je langs de Ru­ther­hof, waar je een pau­ze kunt in­las­sen voor een pot­je swin- en voet­bal­golf en een sel­fie met een struis­vo­gel. Daar­na gaat het ver­der rich­ting zui­den naar de wij­ken Kett­wig en Wer­den, bei­den met een prach­ti­ge Altstadt. Nog zo’n ge­wel­di­ge wan­de­ling is de Bal­de­ney­Steig, die om de Bal­de­ney­see loopt en waar je tot slot een heer­lij­ke boot­tocht maakt.
Details

IJstijd behuizing, © Tourismus NRW e.V.

Spo­ren van de mens­heid

De ne­an­der­land­Steig in in het ne­an­der­land is qua na­tuur­schoon bij­na niet te over­tref­fen. De­ze wan­del­rou­te maakt in­druk met zijn oor­spron­ke­lij­ke na­tuur en span­nen­de land­schap­pen met moe­ras­sen en hei­de. Een bij­zon­de­re etap­pe is die die de spo­ren van de men­se­lij­ke ge­schie­de­nis volgt. Daar­voor loop je langs de Düs­sel tot aan het be­ken­de mu­se­um waar­in je je ge­ne­ti­sche ver­wan­ten treft. Daar­naast ligt het ijs­tijd­ver­blijf, waar die­ren uit oer­tij­den gra­zen: de na­ko­me­lin­gen van de oer­os, de tar­pan en de wi­sent.
Details

Hermannsdenkmal in het Teutoburgerwoud, © Tourismus NRW e.V.

Sprook­jes­ach­tig

Over de Ex­tern­ste­nen in het Teu­to­bur­ger­woud bij Detmold wor­den veel sprook­jes ver­teld. Of je ze ge­looft of niet, als je er voor staat zijn de rot­sen echt heel bi­zar. Net zo in­druk­wek­kend is het 53 me­ter ho­ge Her­man­ns­mo­nu­ment op de berg­kam van het Teu­to­bur­ger­woud. Ook hier kun je van al­les bij fan­ta­se­ren. Hoe angst­aan­ja­gend zag Ar­mi­ni­us die op het voet­stuk staat er in de Va­rus­slag uit? Som­mi­ge ar­ran­ge­men­ten heb­ben wan­de­lin­gen in het pro­gram­ma, die aan bei­de high­lights aan­dacht schen­ken.
Details

Wisent, © Tourismus NRW e.V.

Beest­ach­tig tref­fen

Je staat stok­stijf en houdt je adem in. Het mo­ment waar­op je oog in oog staat met een wi­sent ver­geet je nooit meer. Wan­de­laars kun­nen de ma­jes­tu­eu­ze die­ren te­gen­ko­men op het Wi­sent-pad in Win­ge­shau­sen in de re­gio Sie­gen-Witt­gen­stein waar de die­ren vrij door het bos lo­pen. Ook een be­zoek aan de Wi­sent-wil­der­nis met het be­le­ve­nis­pad bij de Rot­haar­s­teig is ze­ker de moei­te waard. En als je moe bent van al­le op­win­ding, pau­zeer je in de Fo­rel­len­hof of de Wi­sent-Hüt­te voor een drank­je en hap­je.
Details

De tanden van de westelijke muur, © Dominik Ketz

Over his­to­ri­sche we­gen

Wan­de­len met ge­schie­de­nis voor in je ba­ga­ge be­gint in de buurt van Aken bij het ‘Kop­f­chen’, zo heet het grens­huis­je dat ooit de grens tus­sen Duits­land en Bel­gië mar­keer­de. Hier start de Grenz­Rou­te 5, een wan­del­rou­te door im­po­san­te beu­ken­bos­sen, weid­se spar­ren­bos­sen en ge­meng­de bos­sen. De rou­te loopt langs re­lic­ten uit het Duit­se ver­le­den, zo­als de West­wall waar­mee de na­zi’s de wes­te­lij­ke grens van het rijk wil­den ver­de­di­gen, of de Aache­ner Land­gra­ben met de wal met ade­laars­ste­nen.
Details

Bergisches Land, © Dominik Ketz

Zon­der ba­ga­ge

Het is heer­lijk om bij­na zon­der ba­ga­ge het Ber­gis­ches Land te ont­dek­ken. Je trekt door plaat­sen met vak­werk­hui­zen, over licht glooi­en­de heu­vels en door af­ge­le­gen val­lei­en met rui­sen­de beek­jes. Je kunt dit doen tij­dens een wan­del­va­kan­tie op een van de twee lan­ge­af­stand­wan­del­rou­tes of op een van de 24 Ber­gi­sche trek­toch­ten. En de ba­ga­ge? Die wordt la­ter ge­bracht. Om­dat er over­al langs de rou­tes mo­ge­lijk­he­den zijn om heer­lij­ke re­gi­o­na­le spe­ci­a­li­tei­ten te pro­be­ren is zelfs pro­vi­and over­bo­dig.
Details

Cul­tuur high­lights

Als het tijd wordt voor in­spi­ra­tie, wordt het tijd voor NRW. Door de af­wis­se­len­de high­lights krijg je zin in een uit­stap­je in de we­reld van kunst en cul­tuur.

Dortmunder U in de avond, © Dortmund Tourismus

Ur­ba­ne kunst-flair

Waar ooit bier van de Union Brou­we­rij op­ge­sla­gen lag, is te­gen­woor­dig in Dort­mund een ont­moe­tings­plaats van cre­a­tie­ven. Het hui­di­ge Cen­trum voor Kunst en Cre­a­ti­vi­teit Dort­mun­der U, kun je niet mis­sen, want er staat een gi­gan­ti­sche ‘U’ bo­ven op het ge­bouw. Naast het mu­se­um en de kunst­ver­e­ni­ging, be­vindt zich op het dak een res­tau­rant, waar­van­daan je een ge­wel­dig uit­zicht over Dort­mund in herfst­tooi hebt. Ove­ri­gens vind je street art op bij­na el­ke straat­hoek of in de ‘44309 Street//Art Gal­lery’.
Details

Skulpturenmeile Mönchengladbach, © Uwe Riedel

Kunst in open lucht

Soms moet je ze zoe­ken op ver­stop­te bin­nen­plaat­sen. Dan zijn ze weer op­val­lend aan­we­zig op open­ba­re plaat­sen: In Mön­chen­g­lad­bach vin­den kunst­lief­heb­bers als het wa­re een uit­ge­breid mu­se­um in de open lucht. Per­fect voor een lan­ge herfst­wan­de­ling. De eer­ste bla­de­ren rit­se­len on­der je voe­ten en de diep­s­taan­de zon speelt met de kleu­ren van het loof aan de bo­men. In to­taal zijn er 30 ten­toon­ge­stel­de wer­ken op de ‘Kunst­mei­le’ van de stad, die zich uit­strekt over een vijf km lang par­cours.
Details

Democratie fietspad, © Michael Sondermann

Spor­tief met cul­tuur

De po­li­tie­ke top die des­tijds van­uit Bonn het land re­geer­de, had het niet slecht. De wijk waar de re­ge­ring ze­tel­de is met het idyl­li­sche uit­zicht over de Rijn echt mooi. De hoog­te­pun­ten uit de West-Duit­se ge­schie­de­nis kun je in Bonn per­fect ont­dek­ken op de ‘Rad­weg der De­mo­kra­tie’. Voor­al in de herfst als de kleu­ren in de na­tuur ex­plo­de­ren is dit een mooie fiets­tocht. En als het zou gaan re­ge­nen kun je al­tijd het Haus der Ge­schich­te in vluch­ten. Het per­fec­te slecht­weer-al­ter­na­tief.
Details

Beethoven huis, © Johannes Höhn

Hier speelt mu­ziek

Hier heeft hij ge­sla­pen, daar zijn bier­tje ge­dron­ken en in de ka­pel van het keur­vor­ste­lij­ke kas­teel, waar te­gen­woor­dig col­le­ges wor­den ge­ge­ven, speel­de de jon­ge Beet­ho­ven zijn com­po­si­ties. Bij de Beet­ho­ven­stads­wan­de­ling met 22 in­for­ma­tie­pun­ten door Bonn en om­ge­ving kun je zien waar de ge­ni­a­le com­po­nist de eer­ste 22 ja­ren van zijn le­ven heeft door­ge­bracht: Zijn ge­boor­te­huis is te­gen­woor­dig mu­se­um en in de na­tuur bij Bonn bracht de com­po­nist veel tijd door om in­spi­ra­tie op te doen.
Details

Kasteel Münsterland Vischering, © Tourismus NRW e.V.

Adel­lij­ke fiets­tocht

Schil­der­ach­ti­ge park­com­plexen, sta­ti­ge kas­te­len en in­druk­wek­ken­de adel­lij­ke pa­lei­zen. Op de 100-Schlös­ser-Rou­te door het Mün­ster­land val je van de ene in de an­de­re ver­ba­zing. Voor­al van de ve­le wa­ter­burch­ten kun je als fo­to­mo­tief niet ge­noeg krij­gen. Je fietst kris kras door het Mün­ster­land, door idyl­li­sche land­schap­pen met over­al kas­te­len, burch­ten, he­ren­hui­zen, kloos­ters, land­goe­de­ren en adel­lij­ke pa­lei­zen. In het herfst­licht lij­ken ze nog fo­to­ge­nie­ker dan an­ders te zijn.
Details

urban Art Walk in Düsseldorf, © Düsseldorf Tourismus GmbH, Foto Markus Luigs

Ur­ban Art Walk

Hier kom je al­les te­gen, van street art, stic­ke­ring, ur­ban knit­ting tot aan gu­e­r­il­la gar­de­ning. Wat ooit in Düs­sel­dorf il­le­gaal was is te­gen­woor­dig hoogst ge­waar­deer­de kunst. De bon­te Pac­man-gees­ten van Pdot bij­voor­beeld be­ho­ren even­goed tot het stads­beeld als de Zui­len­hei­li­gen van Chris­toph Pög­ge­ler. In de sta­ti­ons van de Wehr­hahn-lijn heeft kun­ste­naar Bar­to zich uit­ge­leefd met zijn plak­kunst. De­ze en an­de­re kunst­wer­ken krijg je te zien tij­dens een lan­ge Ur­ban Art Walk door Düs­sel­dorf.
Details

Lie­ve­lings­plaat­sen

De herfst in NRW is be­to­ve­rend. Tijd voor een span­ning en avon­tuur of juist voor ont­span­ning en rust. Het kan al­le­maal!

Niersfeld Hocheide, goldener Pfad, © Ferienwelt Winterberg

Voer voor de geest

Je kunt hier ge­nie­ten van schoon­heid en stil­te. Bij el­ke stap wordt je rus­ti­ger. Aan­ge­ko­men op de top de ‘Al­ten Grim­me’, dwaalt je blik over het St. Bo­ni­fa­ti­us-land­goed in het dal met de ka­pel en vak­werk­huis­jes. Door een ge­mengd bos wan­del je naar be­ne­den. De­ze bij­zon­de­re plaats straalt in­spi­ra­tie uit. In Win­ter­berg be­vin­den zich ze­ven van de 42 zgn. ‘Sau­er­län­der See­lenor­te’, die voor de be­vol­king van gro­te be­te­ke­nis zijn. De­ze plaat­sen heb­ben een ding ge­meen: Je komt er tot rust!
Details

Wandelaars kijken naar de sterrenhemel, © Rothaarsteigverein e.V., Klaus Peter Kappest

Wel­te­rus­ten!

Was dat een uil? En dat ge­rit­sel? Sluipt daar mis­schien een ree rond? Als je in het Sau­er­land in een tent over­nacht leer je al­le fa­cet­ten van de na­tuur in de re­gio ken­nen. Over­dag fiets of wan­del je door het af­wis­se­len­de land­schap en voor ’s nachts zoek je een van de in to­taal ne­gen in het Sau­er­land daar­voor be­stem­de trek­kers­plaat­sen op. Sla je tent op en luis­ter bij het in­sla­pen en wak­ker wor­den naar de ge­lui­den van de na­tuur. Out­door­fee­ling is ge­ga­ran­deerd!
Details

Lousberg, © ats

Ge­zins­pau­ze

Eerst een speur­tocht langs de Teu­fels­spu­ren op de Lous­berg in Aken en dan aan de noord­kant in de hang­mat­ten uit­rus­ten met uit­zicht over de Soers. Met fris­se moed gaat het dan ver­der in een van de oud­ste par­ken van Aken, het Mü­sch­park, waar je on­der prach­ti­ge bo­men je pick­nick­de­ken uit­spreidt en de kin­de­ren bij de vij­vers kun­nen spe­len. De­ze plaat­sen be­ho­ren tot het Pfer­de­land­park, een grens­over­schrij­dend land­schaps­park dat zich bij uit­stek leent voor ge­zins­uit­stap­jes op zon­ni­ge herfst­da­gen.
Details

Köln Flora, © Felix Brauner, Köln Tourismus GmbH

Op een­za­me hoog­te

De per­fec­te herfst­wan­de­ling door Keu­len be­gint in de Flo­ra met de aan­gren­zen­de bo­ta­ni­sche tuin. Het is al­tijd heer­lijk om in ca­fé ‘Dank Au­gusta’ te pau­ze­ren of om in ie­der ge­val een van de lek­ker­nij­en, zo­als de Kä­se­kuchen in een gla­zen pot, mee te ne­men. Dan ga je op weg naar de Zoo met zijn span­nen­de ar­chi­tec­tuur om ver­vol­gens met de ka­bel­baan naar de an­de­re Rijn­zij­de te zwe­ven. Het uit­zicht van bo­ven over Keu­len met de Dom is in de herfst so­wie­so over­wel­di­gend.
Details

Hohensyburg, © Dortmund Tourismus

Het oog wil ook wat

Zo stel je je een rid­der­burcht in de mid­del­eeu­wen voor: Hoog bo­ven het Ruhr­dal vlak­bij Dort­mund rijst de ru­ï­ne van de Ho­hen­sy­burg op. Niet al­leen het uit­zicht op de burcht, maar ook er van­daan over het ge­lijk­na­mi­ge re­cre­a­tie­ge­bied Ho­hen­sy­bur­gis in al z’n herfst­pracht fe­no­me­naal. Na een om­me­tje langs het im­po­san­te, 7 me­ter ho­ge Kei­zer Wil­helm mo­nu­ment, krijg je vast en ze­ker trek. Goed dat in het ca­si­no het res­tau­rant ‘SYGHT’is ge­ves­tigd. Hier wordt de Duit­se keu­ken in een mo­dern jas­je ge­ser­veerd.
Details

Herfststemming aan het meer, © Rhein-Erft Tourismus

Per­fect herfst­mo­ment

De diep staan­de herfst­zon glin­stert in de Bleib­treu­see die als een bont pa­let is om­ge­ven door de ge­kleur­de bla­de­ren aan de bo­men. Al­le stress valt van je af en je ademt de fris­se lucht diep in. Tij­dens een wan­del­tocht van een paar uur of bij een kor­te­re wan­de­ling aan de Vil­le-See­n­plat­te in Rhein-Erft-Kreis be­leef je mo­men­ten van vol­le­di­ge ont­span­ning. Als je dan daar­na in de Wald­biergar­ten in Erft­stadt-Li­blar zit en de war­me herfst­zon in je ge­zicht schijnt, is het he­le­maal per­fect.
Details

Bielefeld, © Franziska Beckmann

Pu­re Ro­man­tiek!

Wat is er mooi­er dan sa­men met je al­ler­lief­ste op de fiets te klim­men en de tijd met z’n twee­ën door te bren­gen? Ge­wa­pend met pick­nick­de­ken, sekt en hap­jes in je ba­ga­ge fiets je ro­man­tisch door Bie­le­feld en stop je waar het mooi is: in het beel­den­park in de Altstadt of on­der de ou­de bo­men in het Nord­park´. En als per­fect ein­de van de dag be­zoek je het res­tau­rant ‘Glüc­kundSe­lig­keit’ dat haar gas­ten in de vroe­ge­re Mar­ti­ni-kerk in een stem­mings­vol­le am­bi­an­ce ont­vangt. He­le­maal ge­luk­kig? Ja­ze­ker!
Details

Stads­avon­tuur

De Duit­se pop­ster Grö­ne­mey­er zong ooit: “Tief im Wes­ten... ist es viel bes­ser, als man glaubt !” Hij heeft ge­lijk. Meer di­ver­si­teit als in de ste­den van NRW is nau­we­lijks mo­ge­lijk.

Museum Folkwang, Los Carpinteros - Helm, Helmet, Yelmo, © Sebastian Drüen

Clash of cul­tu­res

Is het niet leuk om de dag met Pi­cas­so, Cé­zan­ne en Mo­net in Mu­se­um Fol­kwang te be­gin­nen? De toe­gang tot de per­ma­nen­te ten­toon­stel­ling is zelfs gra­tis. Aan­slui­tend lokt een van de oud­ste snack­bars van Duits­land. ‘Zum Xa­ver’ ser­veert de lek­ker­ste cur­ry­wurst van Es­sen, mis­schien zelfs van het he­le land. Goed ge­voed fla­neer je daar­na over de hip­pe Rüt­ten­schei­der Straße met klei­ne win­kel­tjes en ca­feetjes, om dan ’s avonds in de ‘School of Drin­king’ je te la­ten on­der­wij­zen in de vak­ken gin, whis­ky en rum.
Details

Freudenberg, Alter Flecken, © Tourismus NRW e.V.

Vak­werk in zwart-wit

Mid­den­in bos­sen en groe­ne val­lei­en dui­ken dicht op el­kaar ge­bouw­de zwart-wit­te vak­werk­hui­zen op. De ‘Al­ten Flec­ken’, zo noe­men de be­wo­ners van de stad Freu­den­berg hun ou­de bin­nen­stad, is in de 17e eeuw na een gro­te brand naar voor­beeld van de de si­tu­a­tie in 1540 op­nieuw op­ge­bouwd en tot nu toe be­waard ge­ble­ven. Een fe­no­me­naal uit­zicht over de stad heb je van­af de 12 km lan­ge rond­weg Freu­den­ber­ger Fach­werk­weg. De ca­me­ra om dit bij­zon­de­re mo­tief in zwart en wit vast te leg­gen niet ver­ge­ten!
Details

Kiez-Tour-Siggi , © Bielefeld-Marketing

On­der­weg in de Kiez

Fa­cet­ten­rijk, bont, ei­gen­zin­nig en cre­a­tief – zo ziet het po­pu­lai­re wes­ten van Bie­le­feld er uit. Op de Kiez-Tour be­geef je je ver weg van de druk­te en ver­ken je de on­be­ken­de hot­s­pots, de ca­fé­cul­tuur en de streetart in de wijk. Le­gio in­st­agram­spots. Daar is een goed hu­meur voor­ge­pro­gram­meerd. Niet op zijn laatst om­dat de le­vens­lust die de wijk uit­straalt, ge­woon aan­ste­ke­lijk is. On­der­weg zul je ze­ker ook nog on­ver­wach­te din­gen te­gen­ko­men. Laat je ver­ras­sen!
Details

Beuys Mural, © Johannes Höhn, Street-Art Künstler Philip Kömen

Beuys di­gi­tal

Wat be­ziel­de Jo­seph Beuys bij het ma­ken van zijn kunst­wer­ken? En wie is die ex­cen­trie­ke kun­ste­naar ei­gen­lijk? Ter ge­le­gen­heid van zijn 100ste ver­jaar­dag ont­wik­kel­de Mön­chen­g­lad­bach een app voor een in­ter­ac­tie­ve stadstour in het spoor van de kun­ste­naar. Be­leef in­ter­ac­tie­ve flash­backs per aug­men­ted re­a­li­ty en schrijf een sta­te­ment of maak een cre­a­tie­ve bij­dra­ge op de wand waar Beuys dat ooit ook deed. Dat is mo­ge­lijk met de gra­tis YO­NA app die ook in­for­meert over al­le bij­zon­der­he­den en sta­ti­ons op de tour.
Details

Tecklenburg Haus des Gastes, © Münsterland e.V.  Philipp Fölting

De mooi­ste ver­ge­zich­ten

Niet voor niets wordt Teck­len­burg het ‘bal­kon van het Mün­ster­land’ ge­noemd. Het schil­der­ach­ti­ge vak­werk­plaats­je op de kam van het Teu­to­bur­ger­woud biedt fan­tas­ti­sche per­spec­tie­ven voor een heer­lij­ke va­kan­tie. De mooi­ste pa­no­ra­ma’s en unie­ke be­le­ve­nis­sen in het mid­del­eeuw­se Mün­ster­land ken­mer­ken Teck­len­burg als ro­man­ti­sche va­kan­tie­be­stem­ming. In de om­ge­ving kun je heer­lijk wan­de­len en Teck­len­burg biedt vol­op cul­tuur bij­voor­beeld in het groot­ste open­lucht­the­a­ter van Duits­land.
Details

Zons Altstadtgasse, © Miriam Rippers @1punkt7_design

Stad met cul­tuur

Het mid­del­eeuw­se stad­je Zons is langs de Rijn een van de mooi­ste dat je kunt be­zoe­ken. Klei­ne met kin­der­kop­pen ge­pla­vei­de steeg­jes om­ge­ven door een stads­muur, waar­in je met of zon­der gids veel kunt ont­dek­ken. Als je je uit­rekt kun je de Rijn met zijn oe­vers zien. In de herfst wordt het bij het eve­ne­ment ‘Bur­g­lich­ter Zons’ met een licht­spel, mu­ziek en veel cul­tuur nog le­ven­di­ger. Mee­fees­ten, dan op de fiets sprin­gen en op de Rhein­rad­weg met de mooi­ste ver­ge­zich­ten tot aan Keu­len rij­den.
Details

Beyenburg Reservoir, Bergische Drei, © Johannes Höhn

Ge­luk op twee wie­len

De hoog­ste spoor­weg­brug van Duits­land in So­lin­gen be­won­de­ren, het Duit­se Rönt­gen­mu­se­um in Rem­scheid be­zoe­ken en Wup­per­tal van­uit de zweef­baan be­kij­ken – de mooi­ste ma­nier om de Ber­gi­sche Drie te ont­dek­ken is op de fiets. De 70 ki­lo­me­ter lan­ge, vrij­wel vlak­ke Ber­gi­sche Ra­dring komt langs de mooi­ste be­ziens­waar­dig­he­den. Als je on­der­weg ver­moeid raakt, stopt de vol­gen­de trein niet ver weg. Ide­aal voor ge­zin­nen, re­cre­a­tie­fiet­sers en ook zon­der e-bi­ke in meer­de­re etap­pes goed te doen.
Details

Jugendstil-Wasserkraftwerk Heimbach, © Johannes Höhn

Kunst treft na­tuur

Sche­ve vak­werk­huis­jes, ca­feetjes en ga­le­rie­ën zijn goe­de re­de­nen om Heim­bach in het dal van de Rur te be­zoe­ken. In de be­de­vaarts­plaats woont kunst in Burg Hen­ge­bach. Maar, voor­dat je aan een wan­de­ling in het Na­ti­o­nal­park Ei­fel in herfst­tooi be­gint, zijn er nog een paar ker­ken en de mooi­ste ju­gend­stil wa­ter­kracht­cen­tra­le van Duits­land die je kunt be­zich­ti­gen. Als je geen zin hebt in spor­tie­ve in­span­nin­gen, is een klei­ne boot­tocht op de Rur­see een leuk al­ter­na­tief. Dat is pas echt va­kan­tie!
Details

Wel­zijn

Ener­gie tan­ken voor de ko­men­de win­ter kan in NRW op veel ma­nie­ren: door zelf ac­tief te wor­den of door je te ont­span­nen in een van de kuur­mo­ge­lijk­he­den.

Laad uw batterijen op in het Bergisches Land, © Dominik Ketz

Diep in­a­de­men

In het Ber­gis­ches Land kun je heer­lijk ont­span­nen. Het is bo­ven­dien nog heel een­vou­dig, want al­leen al het in­a­de­men van de lucht in de twee kuur­oor­den Nüm­brecht en Reichs­hof-Ec­ken­ha­gen is heel ge­zond. An­de­re wel­da­di­ge mo­men­ten: een wan­de­ling over het idyl­li­sche ‘Klang­pfad’ en ‘Kaf­fee und Ku­chen’ met uit­zicht op Schloss Hom­burg. Als je eer­der ge­richt bent op ge­zond­heid en pre­ven­tie, kun je voor een herfst- en kuur­va­kan­tie uit­ste­kend te­recht in de na­bu­ri­ge stad­jes Much en Ber­gisch Glad­bach.
Details

Kurpark Xanten, © Christoph van Leyen

Houd van zout

De bei­de plaat­sen Xan­ten en Ke­ve­laer zor­gen er­voor dat ver­moei­de gees­ten weer fit wor­den. In bei­de ste­den wer­den gra­deer­wer­ken ge­bouwd die er door de zout­hou­den­de lucht voor zor­gen dat de door­bloe­ding van de lon­gen en het zuur­stof­trans­port in het bloed wordt ge­sti­mu­leerd. Ook het blo­te-voe­ten-pad en Kneipp-bad in Xan­ten zijn een wel­daad. Wat dacht je va een pau­ze in de so­le­t­uin St. Ja­kob in Ke­ve­laer? Hier kun je ook kneip­pen. Een per­fec­te com­bi­na­tie: Kneipp en zout!
Details

Börde Therme Sauerland, © Börde Therme Bad Sassendorf / Volker Beushausen

Zout op je huid

Een va­kan­tie als aan zee in NRW? Dat kan! In het kuur­oord Bad Sas­sen­dorf, om pre­cies te zijn in de Bör­der Ther­me. Wat dacht je van ‘flo­a­ting’ in het drijf­bad net als bij een bad in de Do­de Zee? Of - ook heel aan­ge­naam – van de zee­zout­grot­ten en de sau­na van het gra­deer­werk, waar het als je in­a­demt, lijkt of je aan de Noord­zee bent. En last but not least een ver­war­mend bad in de mod­der van Bad Sas­sen­dorf om de wel­l­nessdag in de herfst per­fect af te ron­den. Een wel­daad voor li­chaam en geest.
Details

Meer tips voor herfst­avon­tu­ren

Beeld Gewas Herfst , © Asyraf Syamsul @asyrafacha