Herfstwandeling in natuurpark Rothaargebirge, © Leo Thomas

Ma­gi­sche herfst in Noor­drijn-West­fa­len


Na­tuur­lijk, dicht­bij en al­tijd weer span­nend

In NRW kun je een heleboel vakantieplezier verwachten. Drie letters die veel meer betekenen dan alleen de regio achter de grens. Daarachter verbergen zich spannende belevenissen en ervaringen voor elke smaak en elk fitnessniveau. NRW is namelijk veelzijdig, spannend en steeds verrassend. De afkorting NRW kan ook ‘Nu Reizen Wij’ betekenen. En met ‘Nu’ bedoelen we de herfst, het jaargetijde waarin je kracht opdoet om fit in de winter te starten. Verheug je op een vakantieavontuur, bij voorkeur daar, waar het landschap een echt wow-moment in petto heeft. Bijvoorbeeld op kronkelige weggetjes door het bos, op een culturele ontdekkingstocht of op afwisselende routes door bruisende steden. Maar, het kan ook zijn bij ontspanning, waarbij je lichaam tot rust komt en je je geest uitschakelt. Dat is precies de afwisseling die NRW kan bieden. Reden genoeg om in deze herfst je koffer te pakken en op weg te gaan, want wat zeiden we ook al weer: Nu reizen we, liefst naar de Indian summer in het westen van Duitsland.

  • Onontdekte plaatsen, © Tourismus NRW e.V.
  • Verandering van perspectief, © Tourismus NRW e.V.
  • Stedelijke oases van rust, © Tourismus NRW e.V.
  • Stedelijke micro-avonturen, © Tourismus NRW e.V.
  • Fietstochten, © Tourismus NRW e.V.

Wan­del­ple­zier

In de herfst is de prach­ti­ge na­tuur in NRW met al­le bon­te kleu­ren nog in­druk­wek­ken­der aan­we­zig. Een heer­lijk jaar­ge­tij­de om te wan­de­len, his­to­ri­sche plaat­sen te ont­dek­ken en ur­ba­ne avon­tu­ren te be­le­ven.

Neyetalsperre, © Lukas Zecher

Wan­del­toch­ten voor herfst­da­gen

Kleur­rij­ke bos­sen en glan­zen­de vruch­ten, maar ook de laat­ste war­me zon­ne­stra­len ma­ken van wan­de­len in de herfst een bij­zon­de­re er­va­ring. Ont­dek hier on­ze herfst­wan­de­laan­bie­din­gen voor je vol­gen­de va­kan­tie in NRW!
Details

Het Ölberg in de Natuurpark Siebengebirge, © Tourismus NRW e.V.

Na­tuur­park Sie­ben­ge­bir­ge

Ra­vijn­ach­ti­ge da­len, dicht­be­bos­te top­pen, rui­ge klif­fen en een droom­uit­zicht op de Rijn - de com­po­nist Lud­wig van Beet­ho­ven en dich­ters als Hein­rich Hei­ne en Lord By­ron raak­ten al in ver­voe­ring bij het zien van het Sie­ben­ge­bir­ge.
Details

Uitzicht vanaf de Sparrenburg op Bielefeld, © Bielefeld Marketing, Franziska Beckmann

Wan­de­len met (groot-)stads­flair

Wan­de­len en shop­pen, na­tuur en cul­tuur: on­ze kor­te tips voor wan­del­toch­ten met (gro­te) stads­flair zijn ide­aal voor wis­sel­val­li­ge weers­om­stan­dig­he­den en voor ge­zin­nen en an­de­re groe­pen met uit­een­lo­pen­de wen­sen.
Details

Uitzicht op de sparrenbossen op de Rothaarsteig, © Tourismus NRW e.V.

Na­tuur­park Sau­er­land/Rot­haar­ge­bir­ge

Ho­ger. Mooi­er. Ver­der. Het na­tuur­park Sau­er­land Rot­haar­ge­bir­ge is het groot­ste na­tuur­park van Noor­drijn-West­fa­len. Met zijn uit­ste­ken­de wan­del­pa­den, een van de mooi­ste hoog­ge­le­gen burch­ten en de eni­ge vrij­le­ven­de kud­de wi­sen­ten in Mid­den-Eu­ro­pa zit het vol su­per­la­tie­ven.
Details

Cul­tuur high­lights

Als het tijd wordt voor in­spi­ra­tie, wordt het tijd voor NRW. Door de af­wis­se­len­de high­lights krijg je zin in een uit­stap­je in de we­reld van kunst en cul­tuur.

Wallraf-Richartz-Museum, Graphisches Kabinett, © Wallraf-Richartz-Museum

Mu­sea voor kunst

Mu­sea zo­als Mu­se­um Fol­kwang, de Kunst­samm­lung Nor­drhein-West­fa­len of het Mu­se­um Lud­wig pre­sen­te­ren cen­tra­le stuk­ken van de meest in­vloed­rij­ke schil­ders, beeld­hou­wers en fo­to­gra­fen tij­dens hun ten­toon­stel­lin­gen.
Details

Tiger & Turtle grote sculptuur in Duisburg, © Johannes Höhn

Om­hoog en om­laag in het Ruhr­ge­bied

Uit­zich­ten en pa­no­ra­ma's op de rou­te van de in­du­stri­ë­le cul­tuur Je kunt door al­le hoog­ovens het Ruhr­ge­bied niet meer zien? Geen pro­bleem dank­zij de ve­le slak­ken­ber­gen en uit­kijk­pun­ten: Een­maal bo­ven aan­ge­ko­men bie­den zij uit­ge­strek­te pa­no­ra­ma's op het span­nen­de in­du­stri­ë­le land­schap.
Details

Waterburcht Nordkirchen, uitzicht vanuit de tuin, © Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.

Ar­chi­tec­to­ni­sche hoog­stand­jes

Som­mi­ge bouw­wer­ken in het kas­te­len- en burch­ten­land­schap van Noor­drijn-West­fa­len on­der­schei­den zich als ar­chi­tec­to­ni­sche mees­ter­stuk­ken: Soms is het een pres­ti­ge-ob­ject uit een tijd­perk zo­als de ba­rok of re­nais­san­ce, soms is het een glans­punt uit een he­le re­gio.
Details

Blick aus dem Audienzsaal Schloss Augustusburg, © André Menne, Peter Wieler

UNES­CO-we­rel­derf­goed

Noor­drijn-West­fa­lens be­lang­rijk­ste cul­tu­re­le mo­nu­men­ten Kei­zers en keur­vor­sten, pries­ters en gro­te in­du­stri­ë­len heb­ben hun spo­ren ach­ter­ge­la­ten in Noor­drijn-West­fa­len. Vijf van hun prach­ti­ge ge­bou­wen en een his­to­ri­sche grens staan in­mid­dels op de Unes­co We­rel­derf­goed­lijst: in­druk­wek­ken­de ker­ken, luis­ter­rij­ke kas­te­len, mo­nu­men­ten uit de Ro­mein­se tijd, een mach­ti­ge ou­de be­ne­dic­tijn­se ab­dij en de mooi­ste mijn ter we­reld be­ho­ren tot de in­druk­wek­ken­de ge­schie­de­nis.
Details

Lie­ve­lings­plaat­sen

De herfst in NRW is be­to­ve­rend. Tijd voor een span­ning en avon­tuur of juist voor ont­span­ning en rust. Het kan al­le­maal!

De Wiembecke-vijver en de Externsteine in het Teutoburgerwoud, © Tourismus NRW e.V.

Ex­tern­stei­ne in Horn-Bad Mein­berg

De­ze zand­steen gi­gan­ten wa­ren reeds be­kend bij de oer­men­sen: de Ex­tern­stei­ne be­staan sinds de ijs­tijd in het Teu­to­bur­ger­woud. Ont­dek de span­nen­de schoon­heid!
Details

Na­ti­o­naal na­tuur­mo­nu­ment Bruch­hau­ser Stei­ne

Zeld­za­me plan­ten- en die­ren­soor­ten, de ge­o­lo­gi­sche ont­staans­ge­schie­de­nis even­als de wal­com­plexen uit de IJ­zer­tijd ma­ken van de bij­zon­de­re rot­sen bij Ols­berg een na­ti­o­naal na­tuur­mo­nu­ment in Noor­drijn-West­fa­len.
Details

Kudde wilde paarden uit Dülmen, © Tourismus NRW e.V.

Wil­de die­ren

Het mooi­ste is na­tuur­lijk om wil­de die­ren in het wild te be­le­ven. In NRW zijn er plaat­sen waar men met een beet­je ge­luk op wil­de paar­den, arc­ti­sche wil­de gan­zen of in­druk­wek­ken­de bi­zons kan sto­ten. Wij ver­ra­den je waar je die wil­de die­ren vindt.
Details

Der Höhlensee in der Dechenhöhle, © Dechenhöhle und Deutsches Höhlenmuseum Iserlohn

At­tag­rot en De­chen­grot

Neem een duik in de ge­heim­zin­ni­ge we­reld van de druip­steen­grot­ten en breng een be­zoek­je aan de grot­ten­be­ren tij­dens een rond­lei­ding door de At­tag­rot en De­chen­grot in het Sau­er­land.
Details

Stads­avon­tuur

De Duit­se pop­ster Grö­ne­mey­er zong ooit: “Tief im Wes­ten... ist es viel bes­ser, als man glaubt !” Hij heeft ge­lijk. Meer di­ver­si­teit als in de ste­den van NRW is nau­we­lijks mo­ge­lijk.

Essen-Kettwig, © Tourismus NRW e.V., Hannah Förster

His­to­ri­sche stads- en dorps­ker­nen

In de his­to­ri­sche stads- en dorps­ker­nen in Noor­drijn-West­fa­len kun­nen be­zoe­kers een kijk­je in het ver­le­den ne­men en in ori­gi­ne­le ca­fés of op ro­man­ti­sche plei­nen de bij­zon­de­re char­me van de­ze plek­ken be­le­ven.
Details

Street Art van de kunstenaars Majabrothers, Ben Mathis en de Föns Crew in Kiefernstrass in Düsseldorf., © Johannes Höhn

Düs­sel­dorf

Veel­zij­dig, ga­lant en open voor de we­reld: Düs­sel­dorf is de stad van de gro­te kunst, de aan­trek­ke­lij­ke win­kel­mo­ge­lijk­he­den en cu­li­nair ge­nie­ten. .
Details

Kersenbloesem in Bonn, © Johannes Höhn

Bonn

Voor een vol­le­dig week­end of slechts als dag­uit­stap: Ont­dek Bonn aan de Rijn!
Details

Uitzicht op Bielefeld, © Johannes Höhn

Bie­le­feld

In de stad in het Teu­to­bur­ger­woud ont­moe­ten ge­va­ri­eer­de na­tuur­land­schap­pen een mid­del­eeuw­se burcht­flair, een ro­man­ti­sche ou­de stad en een ur­ban sce­ne.
Details

Gevels Merowingerstraße, Keulen, © Johannes Höhn

Be­min­de stra­ten

We kun­nen niet zo­maar door de­ze stra­ten lo­pen: Met hun heel ei­gen ei­gen­aar­dig­he­den heb­ben ze on­ze har­ten ver­o­verd - zo­dat we er het liefst voor al­tijd zou­den wil­len blij­ven.
Details

Fiets­ple­zier

Noor­drijn-West­fa­len is een fiets­land bij uit­stek – een net­werk van on­ge­veer 30.000 ki­lo­me­ter fiets­pa­den loopt dwars door de deel­staat. Daar kun je snel het over­zicht kwijt ra­ken – met de vol­gen­de tips ben je op­ti­maal voor­be­reid.

Vennbahn Reichensteiner Viadukt, © vennbahn.eu

Op ou­de spoor­we­gen

Een zach­te hel­lings­graad, slechts heel zel­den een kruis­punt en vaak ver weg van de open­ba­re weg – voor­ma­li­ge spoor­we­gen zijn ui­ter­ma­te ge­schikt als fiets­pa­den. Zo door­krui­sen fiet­sers he­le­maal ont­span­nen zelfs heu­vel­ach­ti­ge land­schap­pen en kun­nen hier en daar nog wat over de cul­tu­re­le ge­schie­de­nis van die pa­den le­ren.
Details

Flamingos im Wasser , © @iamarux

Ge­hei­me fiets­tocht­tips

Me­nig fiets­rou­te in NRW biedt ver­ras­sen­de er­va­rin­gen en nieu­we in­druk­ken met vaak min­der be­ken­de be­ziens­waar­dig­he­den on­der­weg.
Details

Schloss Berleburg in bad Berleburg in Siegen-Wittgenstein, © Sascha Huettenhain, Kreis Siegen-Wittgenstein

Langs kas­te­len en burch­ten

De­ze fiets­rou­tes in Noor­drijn-West­fa­len lei­den langs ro­man­ti­sche kas­te­len en im­po­san­te burch­ten.
Details

Meer tips voor herfst­avon­tu­ren

Beeld Gewas Herfst , © Asyraf Syamsul @asyrafacha