©
Skulpturen im Park des Wasserschloss Nordkirchen, © Foto Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.

Par­ken en Tui­nen in NRW


Kas­te­len en vor­sten­hui­zen pre­sen­te­ren be­lang­rij­ke land­schap­pe­lij­ke ar­chi­tec­tuur

In Noor­drijn-West­fa­len no­di­gen de tui­nen van ba­rok­ke kas­te­len, de par­ken van voor­na­me vor­sten­hui­zen en de groe­ne oa­ses van voor­ma­li­ge tuin­ten­toon­stel­lin­gen uit, mooi te wan­de­len en te fla­ne­ren. In ie­de­re re­gio in Noor­drijn-West­fa­len vindt u ge­tui­gen van be­lang­rij­ke land­schap­pe­lij­ke ar­chi­tec­tuur of tuin­kunst en ook het één of an­der bij­zon­de­re ex­cur­sie­doel: bo­ta­ni­sche tui­nen met 1,80 ho­ge bloe­men, par­ken vol met sculp­tu­ren en tui­nen die ge­ïn­spi­reerd zijn door het Ver­re Oos­ten bie­den bij­zon­de­re be­le­ve­nis­sen.

Schloss Burg, Frontansicht vom Innenhof, © Guido Wagner

Kas­teel Burg in So­lin­gen

Cul­tu­re­le lo­ca­tie, be­le­ve­nis­plek­ken en waar­mer­ken

Het hoog­ge­le­gen kas­teel in het Ber­gis­ches Land biedt een uniek pa­no­ra­ma-uit­zicht. Met een smartpho­ne-app kun­nen be­zoe­kers het mu­se­um en an­de­re ver­trek­ken in het kas­teel ont­dek­ken. Het be­zoek is heel com­for­ta­bel met een stoel­tjes­lift mo­ge­lijk. Eve­ne­men­ten zo­als open air-con­cer­ten en rid­der­spe­len no­di­gen het he­le jaar uit om hier te ver­toe­ven.

lees meer
Die Barockbrücke, heute auch Hochzeitsbrücke genannt, ist im Park von Schloss Dyck ein beliebtes Fotomotiv., © Tourismus NRW e.V.

Kas­teel Dy­ck Jüchen

Ge­ïn­spi­reerd door En­ge­land en om­ge­ven van wa­ter

Het park met zijn ou­de bo­men ziet er nog net zo uit als in de 19de eeuw. Ge­lij­ker­tijd is kas­teel Dy­ck ook het in­ter­na­ti­o­na­le cen­trum voor tuin­kunst met zijn nieu­we ont­wik­ke­lin­gen...

lees meer
Schloss Nordkirchen wird auch „Westfälisches Versailles“ genannt, © Foto Oliver Franke / Tourismus NRW e.V.

Pa­leis Nord­kir­chen Nord­kir­chen

Het Ver­sail­les van Noor­drijn-West­fa­len

Het park be­hoort tot de mooi­ste tui­nen van Eu­ro­pa, sa­men met het prach­ti­ge pa­leis wordt het ge­heel in Mün­ster­land ook wel het “West­faals Ver­sail­les” ge­noemd. Be­zoe­kers kun­nen het kost­ba­re stuc, bui­ten­ge­woon mooie pla­fond­schil­de­rin­gen en fij­ne hout­snij­kunst be­won­de­ren.

lees meer
Fahrradfahrer vor dem Schloss Anholt, © Thorsten Brönner, www.thorstenbroenner.de

Slot An­holt An­holt

Een wa­ter­kas­teel in het Mün­ster­land

Het kas­teel is één van de mooi­ste wa­ter­kas­te­len in het Mün­ster­land. Bin­nen kun je je ver­heu­gen over fan­tas­ti­sche kunst in een van de groot­ste en oud­ste mu­sea van Duits­land. Bui­ten is een wan­de­ling door het ba­rok­ke park, dat nog veel gro­ter is dan al­leen de vij­vers, een ech­te aan­ra­der.

lees meer
Schloss Homburg im Winter, © Tourismus NRW e.V

Slot Hom­burg Nüm­brecht

Een ba­rok ju­weel in het Ber­gis­ches Land

Ga op reis door de ge­schie­de­nis van de 11de eeuw tot in het he­den. Slot Hom­burg is een plek met een gro­te ge­schie­de­nis, die zijn be­zoe­kers niet al­leen in het mu­se­um van de Ober­ber­gi­scher Kreis veel ver­telt over de groei en ver­an­de­ring.

lees meer
Schloss Moyland ist ein Wasserschloss bei Bedburg-Hau, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Slot Moy­land in Bed­burg-Hau

Nie­der­r­heins mek­ka voor Beuys-fans

Sinds de res­tau­ra­tie in de ja­ren '90 van de vo­ri­ge eeuw is het nieuw­go­ti­sche wa­ter­kas­teel een be­lang­rijk mu­se­um voor mo­der­ne en he­den­daag­se kunst. De stich­ting Mu­se­um Schloss Moy­land be­zit on­der an­de­re de we­reld­wijd groot­ste ver­za­me­ling van Jo­seph Beuys en is een on­der­zoeks­cen­trum van in­ter­na­ti­o­na­le rang. Rond­om het kas­teel langs de Nie­der­r­hein be­vindt zich bo­ven­dien een his­to­risch tuin­com­plex.

lees meer
Die Sparrenburg thront auf dem 180 Meter hohen Sparrenberg, © Bielefeld Marketing GmbH

Spar­ren­burg Bie­le­feld

De meest be­ken­de burcht in het Teu­to­bur­ger­woud

Be­leef het Mid­del­eeuw­se avon­tuur en ge­niet van het heer­lij­ke uit­zicht: De Spar­ren­burg to­rent hoog uit bo­ven Bie­le­feld en biedt een fan­tas­tisch uit­zicht op het Teu­to­bur­ger­woud. De­len van het ge­bouw zo­als ste­nen mu­ren of ker­kers ver­tel­len ver­ha­len uit een an­de­re tijd. Be­zoe­kers krij­gen tij­dens rond­lei­din­gen meer in­for­ma­tie over het le­ven van de toen­ma­li­ge be­wo­ners.

lees meer
Wewelsburg, Luftaufnahme der Wewelsburg, © Kreis Paderborn

We­wels­burg in Bü­ren

Een his­to­ri­sche leer- en er­va­rings­plek voor el­ke leef­tijd

De eni­ge drie­hoe­ki­ge burcht van Duits­land in nog al­tijd ge­slo­ten bouw­wij­ze her­in­nert met twee ten­toon­stel­lin­gen aan ver­ga­ne tij­den. His­to­ri­sche ten­toon­stel­lings­stuk­ken in de zuid- en oost­vleu­gel ma­ken de ont­wik­ke­ling van het prins­bis­dom Pa­der­born. Op het voor­plein van de burcht brengt een her­in­ne­rings- en ge­denk­plaats ver­schei­de­ne gru­we­lij­ke da­den van de na­ti­o­naal­so­ci­a­lis­ten on­der de aan­dacht, die van­af 1933 rond­om het re­nais­san­ce­kas­teel langs de We­ser wer­den ge­pland en uit­ge­voerd.

lees meer
Familie am Teich, © Grugapark Essen

Gru­ga­park Es­sen

De mooi­ste tuin van Es­sen

Tot rust ko­men maar ook avon­tuur, na­tuur en cul­tuur, sport­mo­ge­lijk­he­den en pick­nick- of bar­be­cue­plaat­sen - dat al­les biedt het mooi­ste park in heel Es­sen; het he­le jaar.

lees meer
Schloss Raesfeld, Blick auf den Turm, © Tourismus NRW e.V.

Kas­teel Raes­feld in Raes­feld

Ge­hei­me tip voor na­tuurfans en we­reld­rei­zi­gers

Een mooie die­ren­tuin met be­le­ve­nis­pad, een idyl­lisch cen­trum met on­der mo­nu­men­ten­zorg val­len­de hui­zen en een ei­gen be­zoe­kers­cen­trum met ten­toon­stel­ling: De ve­le klei­ne at­trac­ties in de na­bije om­ge­ving zor­gen er­voor dat kas­teel Raes­feld een bij­zon­de­re ex­cur­sie­lo­ca­tie is.

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen