Park Nordkirchen Kasteel Münsterland, © Johannes Höhn

Par­ken en Tui­nen in NRW

Kas­te­len en vor­sten­hui­zen pre­sen­te­ren be­lang­rij­ke land­schap­pe­lij­ke ar­chi­tec­tuur

In Noor­drijn-West­fa­len no­di­gen de tui­nen van ba­rok­ke kas­te­len, de par­ken van voor­na­me vor­sten­hui­zen en de groe­ne oa­ses van voor­ma­li­ge tuin­ten­toon­stel­lin­gen uit, mooi te wan­de­len en te fla­ne­ren. In ie­de­re re­gio in Noor­drijn-West­fa­len vindt u ge­tui­gen van be­lang­rij­ke land­schap­pe­lij­ke ar­chi­tec­tuur of tuin­kunst en ook het één of an­der bij­zon­de­re ex­cur­sie­doel: bo­ta­ni­sche tui­nen met 1,80 ho­ge bloe­men, par­ken vol met sculp­tu­ren en tui­nen die ge­ïn­spi­reerd zijn door het Ver­re Oos­ten bie­den bij­zon­de­re be­le­ve­nis­sen.

Ar­che­o­lo­gisch Park Xan­ten

Xan­ten

In het Ar­chae­lo­gisch Park Xan­ten (APX) kun­nen be­zoe­kers een reis ma­ken door de 400-ja­ri­ge Ro­mein­se ge­schie­de­nis van Xan­ten: Het groot­ste ar­che­o­lo­gi­sche open­lucht­mu­se­um van Duits­land ligt op het ter­rein van de Ro­mein­se stad Co­lo­nia Ulpia Trai­a­na.

lees meer

Gru­ga­park Es­sen

Es­sens tuin voor het he­le jaar

Re­cre­a­tie en avon­tuur, na­tuur en cul­tuur, sport­fa­ci­li­tei­ten en pick­nick- of bar­be­cue­plaat­sen – het mooi­ste park van Es­sen heeft dit al­les het he­le jaar door te bie­den.

lees meer

Kas­teel Burg in So­lin­gen

Cul­tu­re­le lo­ca­tie, be­le­ve­nis­plek­ken en waar­mer­ken

Het hoog­ge­le­gen kas­teel in het Ber­gis­ches Land biedt een uniek pa­no­ra­ma-uit­zicht. Met een smartpho­ne-app kun­nen be­zoe­kers het mu­se­um en an­de­re ver­trek­ken in het kas­teel ont­dek­ken. Het be­zoek is heel com­for­ta­bel met een stoel­tjes­lift mo­ge­lijk. Eve­ne­men­ten zo­als open air-con­cer­ten en rid­der­spe­len no­di­gen het he­le jaar uit om hier te ver­toe­ven.

lees meer

Kas­teel Dy­ck Jüchen

Ge­ïn­spi­reerd door En­ge­land en om­ge­ven van wa­ter

Het park met zijn ou­de bo­men ziet er nog net zo uit als in de 19de eeuw. Ge­lij­ker­tijd is kas­teel Dy­ck ook het in­ter­na­ti­o­na­le cen­trum voor tuin­kunst met zijn nieu­we ont­wik­ke­lin­gen...

lees meer

Kas­teel Raes­feld in Raes­feld

Ge­hei­me tip voor na­tuurfans en we­reld­rei­zi­gers

Een mooie die­ren­tuin met be­le­ve­nis­pad, een idyl­lisch cen­trum met on­der mo­nu­men­ten­zorg val­len­de hui­zen en een ei­gen be­zoe­kers­cen­trum met ten­toon­stel­ling: De ve­le klei­ne at­trac­ties in de na­bije om­ge­ving zor­gen er­voor dat kas­teel Raes­feld een bij­zon­de­re ex­cur­sie­lo­ca­tie is.

lees meer

Pa­leis Nord­kir­chen Nord­kir­chen

Het Ver­sail­les van Noor­drijn-West­fa­len

Het park be­hoort tot de mooi­ste tui­nen van Eu­ro­pa, sa­men met het prach­ti­ge pa­leis wordt het ge­heel in Mün­ster­land ook wel het “West­faals Ver­sail­les” ge­noemd. Be­zoe­kers kun­nen het kost­ba­re stuc, bui­ten­ge­woon mooie pla­fond­schil­de­rin­gen en fij­ne hout­snij­kunst be­won­de­ren.

lees meer

Slot An­holt

Is­sel­burg-An­holt

De burcht geldt als een van de mooi­ste wa­ter­kas­te­len in het Mün­ster­land. In de Haupt­burg wach­ten groot­se kunst­col­lec­ties om ont­dekt te wor­den. Bui­ten lokt een wan­de­ling door de ba­rok­ke tuin en het groot­se, En­gel­se land­schaps­park.

lees meer

Slot Ben­rath Düs­sel­dorf

Prach­tig ge­bouw met land­huis, jacht­park vij­vers en ka­na­len

Düs­sel­dorf kan niet al­leen pom­peus op de Kö: Slot Ben­rath geldt als het be­lang­rijk­ste, ar­chi­tec­to­nisch com­ple­te kunst­werk van de hoofd­stad van de deel­staat. El­ke ruim­te in het slot is ge­kop­peld aan een tuin­ruim­te van de gro­te tuin. Het in­druk­wek­ken­de slot­park is een trek­pleis­ter voor on­der­hou­den­de eve­ne­men­ten.

lees meer

Slot Hom­burg Nüm­brecht

Een ba­rok ju­weel in het Ber­gis­ches Land

Ga op reis door de ge­schie­de­nis van de 11de eeuw tot in het he­den. Slot Hom­burg is een plek met een gro­te ge­schie­de­nis, die zijn be­zoe­kers niet al­leen in het mu­se­um van de Ober­ber­gi­scher Kreis veel ver­telt over de groei en ver­an­de­ring.

lees meer

Slot Moy­land in Bed­burg-Hau

Nie­der­r­heins mek­ka voor Beuys-fans

Sinds de res­tau­ra­tie in de ja­ren '90 van de vo­ri­ge eeuw is het nieuw­go­ti­sche wa­ter­kas­teel een be­lang­rijk mu­se­um voor mo­der­ne en he­den­daag­se kunst. De stich­ting Mu­se­um Schloss Moy­land be­zit on­der an­de­re de we­reld­wijd groot­ste ver­za­me­ling van Jo­seph Beuys en is een on­der­zoeks­cen­trum van in­ter­na­ti­o­na­le rang. Rond­om het kas­teel langs de Nie­der­r­hein be­vindt zich bo­ven­dien een his­to­risch tuin­com­plex.

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen