©
Marta Herford in Herford, Außenansicht von oben, © Tourismus NRW e.V.

Top-Ten­toon­stel­lin­gen 2020


Behrens, Beet­ho­ven und Ba­rok

De mu­sea in NRW bie­den een gro­te se­lec­tie van span­nen­de ten­toon­stel­lin­gen met heel ver­schil­len­de fo­cus.

©
Museum Folkwang, Neubau Foyerr, © Giorgio Pastore

Kunst, de­sign, ar­chi­tec­tuur


Harts­aan­ge­le­gen­heid - Wil­helm Bus­ch malt, Kas­teel Moy­land in Bed­burg-Hau

Er was eens een hu­mo­ris­ti­sche dich­ter, diens ver­ha­len ie­der kind ken­de. Maar het bleef voor bij­na ie­der­een een ge­heim at hij ook in olie een be­to­ve­rend oeu­vre schiep. Het Mu­se­um Schloss Moy­land in Bed­burg-Hau brengt de­ze on­der­be­lich­te zij­de van de uni­ver­seel be­gaaf­de kun­ste­naar nu in de ten­toon­stel­ling aan het licht. Bus­ch is ook bij de meest klei­ne olie­verf­schil­de­rij­en een nauw­keu­ri­ge ob­ser­va­tor. Te zien zijn scè­nes uit het al­le­daag­se le­ven in het dorp, schil­de­rij­en van kin­de­ren en por­tret­ten. Vaak dra­ma­ti­sche weers­om­stan­dig­he­den druk­ken hun stem­pel op zijn land­schaps­schil­de­rij­en. Zijn schil­de­rij­en, die zijn ge­ïn­spi­reerd door de ou­de Ne­der­land­se mees­ters, wijst met koe­ne pen­seel­streek al vroeg naar de mo­der­ne.

Da­ta: 13 oc­to­ber 2019 tot 24 fe­bru­a­ri 2020
www.moy­land.de
 

Rem­brandts graphi­sche Welt & In­si­de Rem­brandt - Wall­raf-Ri­chartz-Mu­se­um & Foun­da­ti­on in Keu­len

Op 4 ok­to­ber is pre­cies 350 jaar ge­le­den de waar­schijn­lijk be­lang­rijk­ste schil­der van de ba­rok, Rem­brandt, ge­stor­ven. Pre­cies op de­ze dag start het Wall­raf-Ri­chartz-Mu­se­um & Foun­da­ti­on de ten­toon­stel­ling "Rem­brandts graphi­sche Welt". Hier wordt een fij­ne keu­ze aan et­sen van de kun­ste­naar ge­toond. De aan­slui­ten­de pre­sen­ta­tie toont met in­druk­wek­ken­de beel­den tus­sen tra­giek en ko­me­die het dra­ma­ti­sche le­ven van de kun­ste­naar. 

Da­ta: 1 no­vem­ber 2019 tot 1 maart 2020, In­si­de Rem­brandt
www.wall­raf.mu­se­um
 

Ed­ward Munch, Kunst­samm­lung K20 in Düs­sel­dorf

De Noor­se schrij­ver Karl Ove Knaus­gård heeft voor de­ze ten­toon­stel­ling rond 140 stuk­ken van zijn land­ge­noot Munch uit­ge­zocht, die zel­den of nog nooit in Duits­land te zien zijn ge­weest. Knaus­gård on­der­zocht de bin­nen­we­reld van de schil­der en ging de ar­tis­tie­ke ge­dach­ten na, waar Munch zich mee be­zig hield. Zijn zeer per­soon­lij­ke vi­sie biedt een nieuw per­spec­tief op de waar­schijn­lijk be­lang­rijk­ste kun­ste­naar van de Scan­di­na­vi­sche Avant­gar­de van de vroe­ge 20e eeuw. 

Da­ta: 12 oc­to­ber 2019 tot 1 maart 2020
www.kunst­samm­lung.de
 

Nor­man Seeff - The Look of Sound, MAKK in Keu­len

Zijn shootings wer­den wa­re hap­pe­nings, zijn por­tret­ten van rock­stars, mu­ziek-le­gen­den en so­ci­e­ty-be­roemd­he­den wer­den ico­ni­sche beel­den. Het Mu­se­um für An­ge­wand­te Kunst in Keu­len toont op het mo­ment 170 fo­to­gra­fie­ën van Nor­man Seeff, die reeds sinds meer­de­re de­cen­nia tot de meest be­roem­de por­tret­fo­to­gra­fen van de Ver­e­nig­de Sta­ten be­hoort. Vi­deo-op­na­mes van zijn shootings to­nen hoe hij er in de ja­ren '60 tot '80 in slaag­de, de sfeer op de set los te la­ten ko­men en zo heel dicht­bij de per­soon­lijk­he­den ach­ter de gro­te en klei­ne ster­ren te ko­men.

Da­ta: 13 sep­tem­ber 2019 tot 8 maart 2020
www.makk.de
 

Der mon­tier­te Mensch, Mu­se­um Fol­kwang in Es­sen

De ver­hou­ding tus­sen mens en tech­niek staat cen­traal in de­ze ten­toon­stel­ling, die met schil­de­rij­en, sculp­tu­ren en gra­fie­ken, vroe­ge fo­to­gra­fi­sche ex­pe­ri­men­ten, in­stal­la­ties, films en wer­ken van de Post-In­ter­net-ge­ne­ra­tie een gro­te boog qua tijd en me­dia spant. Te zien zijn bij­voor­beeld kunst­wer­ken van Ot­to Dix, Mar­cel Duchamp, Max Ernst, Nam Ju­ne Paik, Man Ray, Tho­mas Ruff, Os­kar Schlem­mer en Jean Tin­gu­e­ly.

Da­ta: 8 no­vem­ber 2019 tot 15 maart 2020
www.mu­se­um-fol­kwang.de
 

M?bi­us, Max Ernst Mu­se­um in Brühl

Hij wordt ge­zien als een van de bes­te co­mic-te­ke­naars van de 20e eeuw; en voor­al als meest in­vloed­rijk­ste. Het Max Ernst Mu­se­um Brühl des LVR stelt de in 2012 ge­stor­ven Frans­man M?bi­us, die ei­gen­lijk Jean Gi­raud heet­te, de tot nu toe om­vang­rijk­ste ten­toon­stel­ling in Duits­land ten­toon. Rond 450 kunst­wer­ken to­nen in de ten­toon­stel­ling het gro­te ta­lent van de te­ke­naar en sce­na­rist, die zijn stof voor­al in de sfe­ren van de dro­men en de sci­en­ce fic­ti­on vond en daar­mee on­der an­de­re re­gis­seurs zo­als Ge­or­ge Lu­cas, Rid­ley Scott en Hayao Miy­a­za­ki in­spi­reer­de.

Da­ta: 15 sep­tem­ber 2019 tot 29 maart 2020
www.maxernst­mu­se­um.lvr.de
 

An­ge­li­ka Kauff­mann: Kun­ste­na­res, po­wer­vrouw, in­flu­en­cer, Kunst­pa­last in Düs­sel­dorf

De stuk­ken van de meest be­roem­de kun­ste­na­res van de voor­lich­ting en sen­si­bi­li­teit staat cen­traal in een ten­toon­stel­ling in het Kunst­pa­last in Düs­sel­dorf. Rond 100 schil­de­rij­en, te­ke­nin­gen en sculp­tu­ren van de po­wer­vrouw wor­den ten­toon ge­steld in het Mu­se­um in sa­men­wer­king met de Roy­al Aca­de­my of Arts in Lon­den. Ze ge­ven een kijk­je in het werk van de in Zwit­ser­land ge­bo­ren kun­ste­na­res, die in heel Eu­ro­pa roem ver­wierf en al vroeg be­kend werd met por­tret­ten en his­to­ri­sche schil­de­rij­en. Kauff­mann heeft de kunst en mo­de in haar tijd duur­zaam be­ïn­vloed. Ze wist als geen an­de­re roem te ver­ga­ren in een door man­nen ge­do­mi­neer­de we­reld.

Da­ta: 30 ja­nu­a­ri 2020 tot 24 mei 2020
www.kunst­pa­last.de
 

Pe­ter Lin­d­bergh: Unt­old Sto­ries, Kunst­pa­last in Düs­sel­dorf

Op de fo­to's van Pe­ter Lin­d­bergh staat de mens met al zijn fa­cet­ten cen­traal. Soms met een trot­se en ver­he­ven blik, die de waar­ne­mer in zijn ban houdt, soms een in scè­ne ge­steld li­chaam. Nu toont het Kunst­pa­last Düs­sel­dorf 140 wer­ken van de in 2018 ge­stor­ven mo­de­fo­to­graaf, die voor de meest ge­re­nom­meer­de mo­de­tijd­schrif­ten we­reld­wijd werk­te.. Lin­d­bergh, die op­groei­de in Duis­burg, heeft de stuk­ken voor de ten­toon­stel­ling nog zelf uit­ge­zocht. Ze ge­ven een kijk­je in zijn fo­to­gra­fi­sche wer­ken, dat te­rug gaat tot in het be­gin van de ja­ren '80. Een groot deel van de kunst­wer­ken werd tot op he­den nog nooit open­baar ten­toon ge­steld.

Da­ta: 5 fe­bru­a­ri 2020 tot 1 ju­ni 2020
www.kunst­pa­last.de
 

Pi­cas­so, Kunst­samm­lung NRW K20 in Düs­sel­dorf

Schil­de­rij­en, sculp­tu­ren, te­ke­nin­gen en tijd­do­cu­men­ten uit de ja­ren 1939 tot 1945 ver­tel­len in de­ze ten­toon­stel­ling over de per­soon Pa­blo Pi­cas­so en de te­gen­strij­dig­heid van het al­le­daag­se le­ven tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log.

In zijn werk re­a­geer­de de kun­ste­naar op de be­drei­gin­gen van de tijd, op de dood en ver­nie­ti­ging. Het on­der­werp oor­log staat ech­ter niet cen­traal, veel meer ont­ston­den stil­le­vens, por­tret­ten of naakt­schil­de­rij­en, vaak ook met mo­tie­ven uit zijn pri­vé-om­ge­ving.

Da­ta: 15 fe­bru­a­ri 2020 tot 14 ju­ni 2020
www.kunst­samm­lung.de
 

Dicht­bij de schil­de­rin­gen van Mi­che­lan­ge­lo, Kloos­ter Dal­heim in Lich­te­nau

Bij­zon­de­re stuk­ken op een heel bij­zon­de­re plek: De bij­bel­se scè­nes van Mi­che­lan­ge­lo, die de Six­tijn­se ka­pel in Ro­me ver­sie­ren, zijn ge­du­ren­de drie maan­den te zien in de kerk van het voor­ma­li­ge kloos­ter Dal­heim in Lich­te­nau bij Pa­der­born. Tot de hoog­waar­di­ge re­pro­duc­ties van de pla­fond- en wand­schil­de­rin­gen uit Va­ti­caan­stad be­ho­ren bij­voor­beeld het schep­pings­ver­haal met de be­roem­de fres­co 'De schep­ping van Adam' of de com­po­si­tie van "Het laat­ste oor­deel". De ten­toon­stel­ling no­digt uit, de gro­te schil­de­rin­gen, die in de Six­tijn­se ka­pel op een hoog­te van 21 me­ter te zien zijn, van­af een tot op he­den on­ge­ken­de na­bij­heid te ont­dek­ken.

Da­ta: 4 april 2020 tot 5 ju­li 2020
www.klos­ter-dal­heim.de
 

Kei­th Ha­ring, Mu­se­um Fol­kwang in Es­sen

Het Mu­se­um Fol­kwang toont voor het eerst een om­vang­rij­ke ten­toon­stel­ling met stuk­ken van de Ame­ri­kaan­se kun­ste­naar Kei­th Ha­ring, die zijn kunst in de con­text van de the­ma's van de ja­ren '80 schiep: de AIDS-cri­sis, de Kou­de Oor­log, ra­cis­me, de in­vloed van het ka­pi­ta­lis­me en de ver­nie­ti­ging van het mi­li­eu. Meer dan 85 stuk­ken, waar­on­der gro­te schil­de­rij­en en te­ke­nin­gen, af­fi­ches, fo­to­gra­fie­ën en vi­deo's, to­nen een breed spec­trum van zijn oeu­vre.

Da­ta: 29 mei 2020 tot 6 sep­tem­ber 2020
www.mu­se­um-fol­kwang.de
 

Ot­fried Preußler: Fi­gu­ren­schöp­fer und Ge­schich­te­ner­zä­hler, Lud­wig­ga­le­rie Schloss Ober­hau­sen

Wie kent ze niet, de fan­ta­sie­vol­le fi­gu­ren uit de span­nen­de ver­ha­len van Ot­fried Preußler? De klei­ne heks, Krabat of de ro­ver Hos­se­klos ko­men tij­dens het le­zen nog al­tijd tot le­ven. De Lud­wig­ga­le­rie Schloss Ober­hau­sen stelt nu het on­mis­ken­ba­re ui­ter­lijk van de per­so­na­ges cen­traal tij­dens een ten­toon­stel­ling. Te­ke­naars en il­lu­stra­to­ren zo­als Franz Jo­sef Tripp heb­ben de­ze ge­du­ren­de de ja­ren ook vorm­ge­ge­ven. Bo­ven­dien kun­nen be­zoe­kers zich ver­heu­gen op ten­toon­stel­lin­gen rond­om de ne­o­lo­gis­men van Preußler. Ook de me­di­a­le aan­pas­sin­gen van de be­ken­de boe­ken wor­den be­han­deld.

Da­ta: 13 sep­tem­ber 2020 tot 10 ja­nu­a­ri 2021
www.lud­wig­ga­le­rie.de
 

Pe­ter Paul Ru­bens en de ba­rok in het Noor­den, Die­zosan­mu­se­um in Pa­der­born 

Het Diö­ze­s­an­mu­se­um Pa­der­born toont in de gro­te spe­ci­a­le ten­toon­stel­ling hoe de in­no­va­tie­ve wer­ken een beel­di­dee­ën van Ru­bens in de 17e eeuw de schil­ders­kunst en beeld­hou­we­rij re­vo­lu­ti­o­neer­den. Uit­gaan­de van de om­vang­rij­ke ba­rok­ke nieu­we in­rich­ting van de Dom van Pa­der­born do­cu­men­teert de ten­toon­stel­ling met schil­de­rij­en, sculp­tu­ren, gra­fie­ken van Ru­bens en an­de­re Vlaam­se mees­ters uit zijn tijd het ver­sprei­dings- en suc­ces­ver­haal van de Vlaam­se ba­rok. 3D-re­con­struc­ties, ani­ma­ties en mul­ti­me­dia-sta­ti­ons stel­len het ver­le­den hier­bij bij­zon­der aan­schou­we­lijk weer. 

Da­ta: 29 mei 2020 tot 25 ok­to­ber 2020
www.di­oe­ze­s­an­mu­se­um-pa­der­born.de
 

An­dy War­hol, Mu­se­um Lud­wig in Keu­len

War­hols werk heeft de gren­zen van schil­ders­kunst, sculp­tuur, film en mu­ziek nieuw ge­de­fi­ni­eerd. De ten­toon­stel­ling An­dy War­hol zet tot nu toe on­der­be­lich­te as­pec­ten in het licht, zo War­hols mi­gra­tie-ach­ter­grond als zoon van Rus­si­sche im­mi­gran­ten in Pitts­burgh en zijn ver­wer­king van re­li­gi­eu­ze mo­tie­ven; bo­ven­dien het le­ven ver weg van de he­te­ro­sek­su­e­le nor­men, die hij veel­vul­dig ver­werk­te en als es­sen­ti­ë­le fac­tor van een ge­va­ri­eer­de sa­men­le­ving pos­tu­leer­de.

Da­ta: 10 ok­to­ber 2020 tot 21 fe­bru­a­ri 2021 
www.mu­se­um-lud­wig.de
 

Pe­ter Behrens - kunst en tech­niek, LVR-In­du­strie­mu­se­um Pe­ter-Behrens Bau in Ober­hau­sen

De nieuw ont­wik­kel­de vas­te ten­toon­stel­ling over de ar­chi­tect en de­sig­ner Pe­ter Behrens pre­sen­teert vol­gens ori­gi­ne­le ont­wer­pen ont­wik­kel­de ar­chi­tec­tuur­mo­del­len maar ook ac­tu­e­le en his­to­ri­sche fo­to's van zijn bouw­wer­ken - be­gin­nend bij zijn vroe­ge woon­huis in Darm­stadt tot en met de ta­bak­fa­briek in Linz. Het LVR-In­du­strie­mu­se­um in Ober­hau­sen is trou­wens een door Behrens zelf ont­wor­pen ge­bouw.
www.in­du­strie­mu­se­um.lvr.de
 

Tomás Sa­ra­ce­no - in or­bit, Kunst­samm­lung NRW in Düs­sel­dorf

Het is een an­de­re soort kunst­ge­not, die be­zoe­kers on­der de gi­gan­ti­sche koe­pel van het K21 Stän­de­haus van de Kunst­samm­lung Nor­drhein-West­fa­len be­le­ven. De ruim­te-in­stal­la­tie in or­bit van de kun­ste­naar Tomás Sa­ra­ce­no mag u be­tre­den, hier mag u zich in een om­vang­rij­ke net­struc­tuur op in to­taal 2.500 vier­kan­te me­ter op drie ni­veaus tus­sen een half do­zijn 's­fe­ren', lucht­ge­vul­de ko­gels van tot wel 8,50 me­ter door­snee vrij be­we­gen. Het net veert door de stap­pen, hoog bo­ven de Pi­az­za van het mu­se­um en daar­mee ook de an­de­re klau­te­raars; een com­mu­ni­ca­tie­ve be­le­ve­nis. Hoe de be­we­ging in de net­con­struc­tie werkt, toont ook de door Sa­ra­ce­no vorm­ge­ge­ven kun­ste­naars­ruim­te in het K21. Hier be­weegt u zich als een ech­te spin in uw ei­gen net.

Da­ta: de in­stal­la­tie maakt deel uit van de vas­te ten­toon­stel­ling van het K21, is ech­ter af en toe ge­slo­ten van­we­ge on­der­houds­werk­zaam­he­den
www.kunst­samm­lung.de

©
Kloster Dalheim in Lichtenau, Außenansicht, Innenhof, © Tourismus NRW e.V.

Mu­ziek, we­ten­schap en maat­schap­pij


Duits zicht op Groot-Brit­tan­nië, Haus der Ge­schich­te in Bonn 

De ten­toon­stel­ling 'Ve­ry Bri­tish. Ein deut­scher Blick', toont dat Groot-Brit­tan­nië meer is dan al­leen maar Brexit. Aan de hand van on­ge­veer 500 stuk­ken laat de ten­toon­stel­ling de Duits-Brit­se re­la­tie zien en de rol van Groot-Brit­tan­nië in Eu­ro­pa van na 1945 op po­li­tiek, his­to­risch, eco­no­misch en cul­tu­reel vlak. Te zien is bij­voor­beeld het ori­gi­ne­le tij­ger­vel uit de ou­de­jaars-sketch 'Din­ner for on­e', de bal uit de le­gen­da­ri­sche WK-fi­na­le van 1966 en een jurk van Queen Eli­sa­beth II, die ze tij­dens een staats­be­zoek in 1965 in Duits­land droeg.

Da­ta: 10 ju­li 2019 tot 8 maart 2020
www.hdg.de
 

Com­plot­the­o­rie­ën - vroe­ger en he­den, Kloos­ter Dal­heim in Dal­heim

Wel­ke mach­ten stu­ren ons ei­gen­lijk? Is niet al­les zo­als het lijkt? Pro­beert ie­mand ons iets wijs te ma­ken? Uit de­ze en soort­ge­lij­ke vra­gen ont­staan com­plot­the­o­rie­ën, en niet pas sinds het be­den­ken van de 'al­ter­na­tie­ve fei­ten'. In het Kloos­ter Dal­heim kun­nen be­zoe­kers in het ont­staan, de func­tie, de in­vloed en ver­sprei­ding van de­ze my­then en se­mi-waar­he­den aan de tand voe­len. De­ze vol­gen­de gro­te spe­ci­a­le ten­toon­stel­ling van het LWL-Lan­des­mu­se­um für Klos­ter­kul­tur in Lich­te­nau brengt op een op­per­vlak van 1200 m² licht in het don­ker wat be­treft de ver­meen­de cir­kel, ge­hei­me ken­nis en ver­bor­gen ma­ni­pu­la­tie.

Da­ta: 18 mei 2019 tot 22 maart 2020
www.klos­ter-dal­heim.de
 

Beet­ho­ven. Welt.Bür­ger.Mu­sik (we­reld.bur­ger.mu­ziek), Bun­des­kunst­hal­le in Bonn 

Ter ge­le­gen­heid van de 250e Ver­jaar­dag van de we­reld­be­roem­de com­po­nist kijkt de­ze cen­tra­le ju­bi­le­um­ten­toon­stel­ling in de Bun­des­kunst­hal­le te­rug op het le­ven, het werk en de uit­wer­king van Beet­ho­ven. Rond 250 unie­ke, deels nog nooit ge­toon­de leen­stuk­ken uit Duit­se en in­ter­na­ti­o­na­le ver­za­me­lin­gen bie­den een veel fa­cet­ten to­nend beeld van de kun­ste­naar en men­sen. Tot de high­lights be­ho­ren ori­gi­ne­le do­cu­men­ten even­als his­to­ri­sche mu­ziek­in­stru­men­ten, die van es­sen­ti­eel be­lang wa­ren voor de com­po­si­ties van Beet­ho­ven. Een bij­zon­de­re ten­toon­stel­lings­be­le­ve­nis be­looft een spe­ci­a­le stoel uit Ca­na­da, die klank in tril­lin­gen om­zet: Met zijn hulp kun­nen be­zoe­kers met hun li­chaam de mu­ziek voe­len, zon­der hem te ho­ren. 

Da­ta: 17 de­cem­ber 2019 tot 26 april 2020
www.bun­des­kunst­hal­le.de
 

Sur­vi­vors. Fa­ces of Li­fe af­ter the Ho­lo­caust, Wel­ter­be Zol­l­ve­rein in Es­sen

Ge­zich­ten ver­tel­len ver­ha­len over het le­ven. Ook ver­ha­len over angst en ver­schrik­kin­gen, ge­loof en hoop druk­ken hun stem­pel op de ge­zich­ten. Dat laat de ten­toon­stel­ling 'Sur­vi­vors. Fa­ces of Li­fe af­ter the Ho­lo­caust' zien. De ge­re­nom­meer­de fo­to­graaf Mar­tin Schoel­ler heeft 75 over­le­ven­den van de Ho­lo­caust ge­por­tret­teerd. De op­na­mes zijn nu te zien in de meng­in­stal­la­tie van de Ko­ke­rei Zol­l­ve­rein. De ten­toon­stel­ling wordt ter ge­le­gen­heid van de 75e her­den­kings­dag van de be­vrij­ding van het con­cen­tra­tie­kamp Auschwitz-Bir­ke­nau in sa­men­wer­king met de Ho­lo­caust-ge­denk­plaats Yad Vas­hem in Je­ru­za­lem en diens Duit­se vrien­den­kring even­als de Stif­tung für Kunst und Kul­tur Bonn en het Ruhr Mu­se­um ge­or­ga­ni­seerd.

Da­ta: 22 ja­nu­a­ri 2020 tot 26 april 2020
www.zol­l­ve­rein.de
 

De ge­schie­de­nis van de pest, LWL-Mu­se­um für Ar­chäo­lo­gie in Her­ne

Over­al ter we­reld eis­te de epi­de­mie mil­joe­nen slacht­of­fers, maar het is geen ver­schrik­king van het ver­le­den - ze be­staat nog al­tijd. De spe­ci­a­le ten­toon­stel­ling 'Pest!' pre­sen­teert aan de hand van on­ge­veer 300 ar­che­o­lo­gi­sche en cul­tuur­his­to­ri­sche stuk­ken de ge­schie­de­nis van de ziek­te en zijn ge­vol­gen. Elf the­ma­ge­bie­den be­han­de­len de ar­che­o­ge­ne­tiek tot en met de mo­der­ne waar­ne­ming van de epi­de­mie. 

Da­ta: 20 sep­tem­ber 2019 tot 10 mei 2020
www.pest-aus­stel­lung.lwl.org
 

Lud­wig leeft! Beet­ho­ven in de pop, rock'n'pop­mu­se­um Gro­nau in Gro­nau 

Wel­ke spo­ren Beet­ho­ven in de mo­der­ne pop­cul­tuur tot op he­den heeft ach­ter­ge­la­ten, vormt het cen­tra­le on­der­werp van de­ze ten­toon­stel­ling. De op drie eta­ges lo­pen­de mul­ti­me­di­a­le ten­toon­stel­ling laat zien, waar Beet­ho­ven nog al­tijd te­rug te vin­den is, on­der an­de­re in de re­cla­me, als bel­me­lo­die voor mo­bie­le te­le­foons of in lied­jes van de Be­at­les, de To­ten Ho­sen, van Hel­ge Schnei­der of Ju­dith Holo­fer­nes. Ook in films als A Clock­work Oran­ge of in co­mics zo­als Pea­nuts is het bui­ten­ge­wo­ne mu­zi­ka­le ta­lent te vin­den.

Da­ta: 17 mei 2020 tot 25 ok­to­ber 2020
www.rock-pop­mu­se­um.de

 • ©
  Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau am Niederrhein, Außenansicht, © Tourismus NRW e.V.
  ©
  Max Ernst Museum in Brühl, Außenansicht, © Tourismus NRW e.V.
  ©
  Marta Herford in Herford, Außenansicht von oben, © Tourismus NRW e.V.
 • ©
  Kloster Dalheim in Lichtenau, Außenansicht, Innenhof, © Tourismus NRW e.V.
  ©
  Blick auf die Bundeskunsthalle Bonn, © Tourismus & Congress GmbH Region Bonn,Rhein-Sieg,Ahrweiler
  ©
  Gasometer Oberhausen in der Dämmerung, © Ruhr Tourismus GmbH Jochen Schlutius
Swipe, um mehr zu erfahren...