©
Blick entlang des Rheinufers in Düsseldorf, © Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH

Cul­tuur­me­tro­pool Düs­sel­dorf


Mo­de, kunst, mu­ziek en Rhei­ni­sche le­vens­vreug­de

De hoofd­stad van de deel­staat Noor­drijn-West­fa­len, Düs­sel­dorf, is het cen­trum voor mo­de en kunst. Op de Rhein­pro­me­na­de kun­nen be­zoe­kers heer­lijk slen­te­ren en ge­nie­ten van de Rhei­ni­sche ma­nier van le­ven.

De kos­mo­po­li­ti­sche li­fe­sty­le en Rhei­ni­sche le­vens­vreug­de druk­ken hun stem­pel op de hoofd­stad van de deel­staat, Düs­sel­dorf - twee gro­te con­tras­ten, die de stad langs de Rijn bij­zon­der in­te­res­sant ma­ken. De flair van de Kö­nigsal­lee is be­roemd. Hij geldt als één van de meest ele­gan­te win­kel­pas­sa­ges we­reld­wijd. Men vindt hier niet al­leen top-de­sig­ners - ook ju­we­liers, an­ti­qui­tei­ten, ex­tra­va­gan­te boe­tiek­jes en ele­gan­te staca­fés trek­ken na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le gas­ten aan. De ?Kö? en de stra­ten in de om­ge­ving heb­ben een gro­te in­vloed er­op ge­had, dat Düs­sel­dorf te­gen­woor­dig be­kend staat als in­ter­na­ti­o­naal ver­maar­de mo­de­stad.

De lang­ste bar ter we­reld

Van­af de luxu­eu­ze win­kel­pro­me­na­de zijn het slechts een paar me­ter tot naar het ou­de cen­trum, dat be­kend staat voor zijn au­then­tie­ke bars en het bo­ven­gis­tend Alt­bier. Op de ?Lang­ste bar ter we­reld?, zo­als de Düs­sel­dor­fer hun ou­de cen­trum ook wel noe­men, zijn er nog steeds tal van au­then­tie­ke brou­we­rij­en te vin­den; zij tap­pen de meest ver­schil­len­de soor­ten Alt­bier. Vrien­den van het ger­ste­nat kun­nen ook deel­ne­men aan de ?Alt­biersa­fa­ri?. Zij ne­men hier­bij deel aan een pro­fes­si­o­ne­le toer waar­bij al­le vijf Düs­sel­dorf­se brou­we­rij­en wor­den be­zocht en al­les over het Düs­sel­dorf­se drink- en brouw­cul­tuur te we­ten ko­men. Iets ver­der weg brengt u de klas­sie­ke rond­lei­ding door het ou­de cen­trum. De­ze rond­lei­ding brengt de deel­ne­mer van het ou­de cen­trum van Düs­sel­dorf met zijn be­ziens­waar­dig­he­den zo­als het ge­boor­te­huis van Hein­rich Hei­nes en het stad­huis via de Rheinu­fer­pro­me­na­de naar de Me­dien­ha­fen. Hier­bij pak­ken de be­zoe­kers een boot­je en kun­nen het pa­no­ra­ma van de ou­de stad zo­doen­de van­af een heel bij­zon­der in­te­res­sant per­spec­tief ge­nie­ten.

De Rheinu­fer­pro­me­na­de, die de ri­vier ver­bindt met het ou­de cen­trum, geldt als de mooi­ste pro­me­na­de aan de Rijn en is één van de meest fa­vo­rie­te ont­moe­tings­plek­ken in Düs­sel­dorf, van waar­uit men heer­lijk kan slen­te­ren of ook lek­ker ver­toe­ven. Zij brengt u van­af de Schlos­sturm tot naar de nieu­we Me­dien­ha­fen, die be­kend staat voor zijn bui­ten­ge­wo­ne mix van on­der mo­nu­men­ten­zorg staan­de in­du­stri­ë­le ge­bou­wen en de spec­ta­cu­lai­re cre­a­ties van de in­ter­na­ti­o­naal ver­maar­de ar­chi­tec­ten zo­als Frank O. Gehry of Da­vid Chip­per­field. Één keer per jaar ver­an­dert de Rhein­pro­me­na­de in een fla­neer­straat voor Ja­pan­se cul­tuur en leef­wij­ze. Tij­dens de Ja­pan Tag staat heel Düs­sel­dorf in het te­ken van het Land van de rei­zen­de zon.

Cul­tuur­me­tro­pool Düs­sel­dorf

Met tel­kens meer dan 20 mu­sea en the­a­ters even­als meer dan 100 ga­le­rij­en mag Düs­sel­dorf zich bo­ven­dien kunst- en cul­tuur­me­tro­pool noe­men. De Kunst­samm­lung NRW be­hoort tot de meest ge­re­nom­meer­de mu­sea voor mo­der­ne kunst en het mu­se­um Kunst­pa­last biedt ten­toon­stel­lin­gen van be­roem­de kun­ste­naars, van Ca­ra­vag­gio en Miró tot en met War­hol aan. Spe­ci­a­le kunst-rond­lei­din­gen bren­gen de be­zoe­kers ge­lijk naar meer­de­re mu­sea en ma­ken zo een om­vang­rij­ke blik in de kunst- en cul­tuur­scè­ne van de stad mo­ge­lijk. Van zo­wel kunst als­ook ar­chi­tec­tuur kun­nen be­zoe­kers ge­nie­ten in het Schloss Ben­rath in het zui­den van Düs­sel­dorf. Hier be­vindt zich een we­reld­wijd uniek mu­se­um voor Eu­ro­pe­se tuin­kunst. Het kas­teel uit de 18de eeuw met zijn uit­ge­strek­te tui­nen is ook zon­der een be­zoek aan het mu­se­um te bren­gen een be­zoek­je waard.

Naast mo­de, ar­chi­tec­tuur en kunst ken­merkt Düs­sel­dorf zich ook door zijn mu­ziek­scè­ne. Ge­nies van klas­sie­ke mu­ziek zo­als Schu­mann, maar ook de band Kraft­werk, pi­o­niers op het ge­bied van elek­tro­ni­sche mu­ziek, heb­ben in Düs­sel­dorf mu­ziek­ge­schie­de­nis ge­schre­ven. Gro­te en klei­ne con­certhal­len en de Deut­sche Oper zor­gen er­voor, dat Düs­sel­dorf ook voor mu­ziek­lief­heb­bers een waar high­light is.

In de zo­mer, herfst en win­ter weet Düs­sel­dorf zijn be­zoe­kers te be­ko­ren met tel­kens weer bij­zon­de­re volks­fees­ten: Ie­der jaar in ju­li vindt de groot­ste ker­mis langs de Rijn plaats en ge­du­ren­de de Ad­vent­tijd zorgt de Kerst­markt van Düs­sel­dorf niet al­leen bij kin­de­ren voor gro­te ogen. Heel ro­man­tisch in het ou­de cen­trum ge­le­gen ont­staat hier tus­sen his­to­ri­sche hui­zen en klei­ne steeg­jes ie­der jaar weer een fij­ne Kerst­sfeer. Voor fa­mi­lies met kin­de­ren is een uit­stap­je naar de Aqua­zoo of een be­zoek­je aan het Ma­ri­o­net­ten The­a­ter ge­du­ren­de het he­le jaar de moei­te waard.

www.dues­sel­dorf-tou­ris­mus.de

Kaart van NRW

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Aussicht auf die schöne Altstadt, © Düsseldorf Marketing & Tourismus
Blick entlang des Rheinufers in Düsseldorf, © Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
Königsallee, © DMT
Kögraben an der Königsallee, © DMT
Goldregen bei dem jährlichen Feuerwerk, © Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
Die Abendsonne am Burgplatz in Düsseldorf genießen, © Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
Luftaufnahme vom Zollhof, © Thomas Robbin
Schloss Benrath mit Park, © Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH

Meer informatie


Nu ontdekken!