©
Monschau, © Oliver Franke / Tourismus NRW e.V.

His­to­ri­sche stads- en dorps­ker­nen in Noor­drijn-West­fa­len


Pit­to­res­ke vak­werk­hui­zen, ge­zel­li­ge steeg­jes en his­to­ri­sche be­ziens­waar­dig­he­den

In de his­to­ri­sche stads- en dorps­ker­nen in Noor­drijn-West­fa­len kun­nen be­zoe­kers een kijk­je in het ver­le­den ne­men en in ori­gi­ne­le ca­fés of op ro­man­ti­sche plei­nen de bij­zon­de­re char­me van de­ze plek­ken be­le­ven; de­ze lig­gen meest­al niet in de cen­tra en nor­ma­le toe­ris­ten­stra­ten. Bij ons vind je een se­lec­tie aan his­to­ri­sche stads­ker­nen in Noor­drijn-West­fa­len.

©
Alter Flecken, Freudenberg in Siegen-Wittgenstein, © Tourismus NRW e.V.

Berg­neustadt

In het his­to­ri­sche cen­trum van Berg­neustadt in het Ber­gis­ches Land staat de ?Lose­mund?-bron. Zijn naam heeft hij te dan­ken aan twee klets­kou­sen waar­van wordt ge­zegd, dat ze hun mond niet kon­den hou­den. Hun beel­den sie­ren de bron.
www.stadt-berg­neustadt.de

Freu­den­berg

Te­mid­den van bos­sen en uit­ge­strek­te wei­des in de re­gio Sie­gen-Witt­gen­stein lig­gen zwart-wit­te vak­werk­huis­jes dicht bij el­kaar en vor­men de ?Al­ten Flec­ken? (ou­de plek) ? zo noe­men de in­wo­ners van Freu­den­berg hun his­to­risch ou­de stads­cen­trum, dat ook zeer po­pu­lair is als fo­to­spot.
www.freu­den­berg-wirkt.de

Soest

Het his­to­ri­sche cen­trum van Soest in het Sau­er­land weet te be­ko­ren met mooie vak­werk­huis­jes en ro­man­ti­sche steeg­jes. Ter­ras­jes, ca­fés en bars no­di­gen uit, even heer­lijk te ont­span­nen. In maart vindt het Soes­ter Knei­pen­fes­ti­val (ca­fé­fes­ti­val) plaats, dat in­mid­dels ook ver bui­ten de stads­gren­zen be­kend­heid heeft ver­wor­ven en in no­vem­ber zijn ?Bil­li­ge Ja­kobs? en ?Bul­le­n­au­ge? te vin­den op de Soes­ter Al­ler­hei­li­gen­kir­mes, de groot­ste ker­mis in een oud stads­cen­trum in heel Eu­ro­pa.
www.soest.de

Monschau

Ty­pisch voor het stad­je in het rots­ach­ti­ge dal bij de Roer in de Ei­fel zijn de to­ren­ho­ge beu­ken­ha­gen, die de in­wo­ners ge­ne­ra­ties ge­le­den ter be­scher­ming van hui­zen heb­ben aan­ge­legd. Wie wil, kan na een stads­wan­de­ling nog een wan­de­ling door de rus­ti­ge na­tuur van het hoog­veen­ge­bied Ho­hes Venn ma­ken of de cu­li­nai­re ge­not­ten in de his­to­ri­sche Senf­m­ühle (mos­terd­mo­len) be­le­ven.
www.monschau.de

Bad Mün­sterei­fel

In het Mid­del­eeuw­se Ei­fel­dorp­je slin­gert de Erft voor­bij aan vak­werk­huis­jes en een ge­res­tau­reer­de stads­wal. Van­we­ge de ge­lij­ke­nis met de klei­ne stad Rot­hen­burg ob der Tau­ber in Bei­e­ren, wordt het Kneipp-kuur­oord ook wel ?Rhei­nis­ches Rot­hen­burg? ge­noemd.
www.nrw-tou­ris­mus.de/a-bad-muen­sterei­fel

Bad Sal­zu­flen

60.000 li­ter zout­op­los­sing zoe­ken ie­de­re dag hun weg over de gra­deer­wer­ken in het hart­je van de stad en zor­gen voor een fris­se zee­lucht. Als één van de meest be­ken­de kuur­oor­den in Duits­land ligt Bad Sal­zu­flen mid­den in het na­tuur­park Teu­to­bur­ger­woud.

Lem­go

De flair van de Re­nais­san­ce en de idyl­le van het Lip­per­land ken­mer­ken het his­to­ri­sche cen­trum van Lem­go in het Teu­to­bur­ger­woud. Een be­lang­rijk mo­nu­ment van ste­de­lij­ke ar­chi­tec­tuur is het ?Hexen­b­ür­ger­meis­ter­haus? - de naam is te­rug te voe­ren op de bur­ge­mees­ter Her­mann Coth­mann, die in de 17e eeuw ac­tief heeft mee­ge­werkt aan de hek­sen­pro­ces­sen. En ook het stad­huis van Lem­go staat be­kend als een tijd­perk over­schrij­dend bouw­kun­dig mo­nu­ment met een bij­zon­der be­lang.
www.lem­go-mar­ke­ting.de

Hat­tin­gen

Aan de zui­de­lij­ke over van de Ruhr in het Ruhr­ge­bied ligt Hat­tin­gen met zijn lief­de­vol ge­res­tau­reerd his­to­risch cen­trum. Rond­om de St. Ge­orgskerk staan de oud­ste hui­zen: de ?Wach­zin?-hui­zen en het in 1576 ge­bouw­de ?al­te Rat­haus? (ou­de ge­meen­te­huis). Wie naast vak­werk ook nog de in­du­stri­ë­le cul­tuur in Hat­tin­gen wil be­won­de­ren, moet een uit­stap­je ma­ken naar het LWL-In­du­strie­mu­se­um, de Hen­richs­h­üt­te, .
www.hat­tin­gen.de

Rhe­da-Wie­den­brück

Met zijn oor­spron­ke­lij­ke gas­tro­no­mie en de ve­le ge­res­tau­reer­de huis­jes heeft Rhe­da-Wie­den­brück in het Teu­to­bur­ger­woud zijn his­to­ri­sche char­me be­hou­den. Be­zoe­kers kun­nen het his­to­ri­sche cen­trum van Wie­den­brück ook di­gi­taal met een app op hun smartpho­ne of ta­blet ont­dek­ken. Bij­zon­der aan te be­ve­len is bo­ven­dien een uit­stap­je naar het wa­ter­kas­teel Rhe­da.
www.rhe­da-wie­den­brueck.de

Kre­feld-Linn

In de scha­duw van het kas­teel Linn be­le­ven de be­zoe­kers in de klei­ne steeg­jes van het his­to­ri­sche stads­cen­trum van Linn langs de Nie­der­r­hein oor­spron­ke­lij­ke gast­vrij­heid. Ie­der jaar tij­dens het pink­ster­week­ein­de kun­nen be­zoe­kers op de ?Flachs­markt?, de groot­ste am­bach­te­lij­ke markt in Duits­land, op reis gaan naar de Mid­del­eeu­wen.
www.kre­feld.de

©
Essen-Kettwig, © Hannah Piecha / Tourismus NRW e.V.

Bed­burg Alt-Kas­ter

Tus­sen Aken en Keu­len in de Rhein-Erft-Kreis ge­le­gen ken­nen ve­le gas­ten Bed­burg en zijn his­to­ri­sche cen­trum Alt-Kas­ter ook als de ?Kas­teel­stad langs de Erft?. De ie­der jaar weer ge­or­ga­ni­seer­de Kerst­markt is bij­zon­der be­schou­we­lijk. De be­wo­ners van het stad­je ope­nen huis en erf om hand­ge­maak­te pro­duc­ten aan te bie­den.
www.alt-kas­ter.de

War­burg

Aan de voet van het na­tuur­park Eg­ge­ge­berg­te, om­ringd door bos­sen, ligt de pit­to­res­ke Han­ze­stad War­burg. Van­uit het ou­de cen­trum kun­nen be­zoe­kers een uit­stap­je naar de kas­teel­ru­ï­ne op de na­bij ge­le­gen De­sen­berg ma­ken.
www.war­burg-tou­ris­tik.de

Xan­ten

In de oud­heid was Xan­ten aan de Nie­der­r­hein een van de be­lang­rijk­ste me­tro­po­len van de Ger­maan­se pro­vin­cie van Ro­me. In het LVR-Rö­mer­mu­se­um staan na­boot­sin­gen van een am­fi­the­a­ter en ha­ven­tem­pel, van woon­wij­ken, ther­men en stads­wal­len uit de tijd van de Ro­mei­nen. En ook het cen­trum van Xan­ten is een be­zoek­je waard.
www.xan­ten.de

Es­sen-Kett­wig

Di­rect langs de Ruhr ligt de ge­meen­te Kett­wig. Het is voor­al in de zo­mer een po­pu­lair ex­cur­sie­doel voor wan­de­laars en fiet­sers in het Ruhr­ge­bied. Het ou­de cen­trum is ide­aal om een pau­ze in te las­sen en met een ijs te ge­nie­ten van de ro­man­ti­sche flair van de vak­werk­huis­jes.
www.rhein­ruhron­li­ne.de

Düs­sel­dorf-Kai­sers­werth

Het pit­to­res­ke cen­trum van Kai­sers­werth met zijn ba­rok­ke hui­zen uit de 17e en 18e eeuw is een po­pu­lair ex­cur­sie­doel, ook voor de men­sen uit Düs­sel­dorf zelf. Di­rect langs de Rijn ligt de ru­ï­ne van de kei­zer­palts van Frie­d­rich Bar­ba­ros­sa. Hier kun je in één van de tal­rij­ke ca­fés en ter­ras­jes ge­nie­ten.
www.dues­sel­dorf-tou­ris­mus.de

So­lin­gen-Gräfrath

Een uit­stap­je naar Gräfrath is als een reis naar het ver­le­den: het his­to­ri­sche cen­trum met zijn ge­res­tau­reer­de vak­werk­hui­zen, een idyl­li­sche markt en een in­druk­wek­ken­de kloos­ter­kerk heb­ben het ty­pisch Ber­gi­sche zwart-wit-groe­ne ui­ter­lijk.
www.die-ber­gi­schen-drei.de

Telg­te

Ie­der jaar be­zoe­ken ca. hon­derd­dui­zend be­de­vaart­gan­gers de on­ge­veer 1200 jaar ou­de be­de­vaarts­stad Telg­te langs de Ems in het Mün­ster­land. In het Mid­del­eeuw­se ou­de cen­trum vind je zo­wel tra­di­ti­o­ne­le West­faal­se gas­tro­no­men als­ook klei­ne spe­ci­aal­za­ken. De be­de­vaarts­stad werd li­te­rair ver­eeu­wigd door het ver­haal ?Das Tref­fen in Telg­te? (de ont­moe­ting in Telg­te) van Gün­ter Grass.
www.telg­te.de

Stein­furt-Burg­stein­furt

Naast het his­to­ri­sche stads­cen­trum van Stein­furt is een uit­stap­je naar Bag­no, één van de mooi­ste par­ken van het Mün­ster­lan­des ook de moei­te waard. In de zo­ge­naam­de ?Lust­gar­ten? kun­nen be­zoe­kers een reis naar de 18e eeuw ma­ken. Er kun­nen his­to­ri­sche plek­ken, re­gi­o­na­le bouw­ste­nen, mo­nu­men­ten en mo­der­ne sculp­tu­ren wor­den ont­dekt.
www.stein­furt-tou­ris­tik.de

Wa­ren­dorf

De stad van het paard be­hoort tot de mooi­ste ste­den in het Mün­ster­land. His­to­ri­sche koop­mans­hui­zen uit di­ver­se tijd­per­ken sie­ren de markt, Mid­del­eeuw­se stra­ten en steeg­jes slin­ge­ren door het cen­trum.
www.muen­ster­land-tou­ris­mus.de

Win­deck

De wijk Alt-Win­deck met zijn ve­le vak­werk­huis­jes werd reeds meer­maals uit­ge­roe­pen tot het mooi­ste dorp in de Rhein-Sieg-Kreis. Bo­ven­dien is Win­deck om­ringd met kas­te­len, de ou­de kas­teel­ru­ï­ne Win­deck heeft haar naam ge­leend aan de ge­meen­te en geldt bo­ven­dien als her­ken­nings­te­ken van de stad.
www.hei­mat­mu­se­um-win­deck.de

 

Wie nog meer vak­werk wil zien, kan nog meer stads- en dorps­ker­nen ont­dek­ken: www.his­to­ri­sche-orts­ker­ne-nrw.de

 • ©
  Krefeld-Linn, © Stadt Krefeld Presse und Kommunikation
  ©
  Marktplaats Lemgo, © Lemgo Marketing
  ©
  Alter Flecken Freudenberg in Siegen-Wittgenstein., © Tourismus NRW e.V.
 • ©
  Bedburg Alt-Kaster, © Rhein-Erft Tourismus e.V.
  ©
  Warburg, © H. Roesel / Hansestadt Warburg
  ©
  Historischer Ortskern Hattingen Weihnachtsmarkt, © Sandra Glomb / Hattingen Marketing
Swipe, um mehr zu erfahren...

His­to­ri­sche stads- en dorps­ker­nen


Laat je in­spi­re­ren!

Ser­vi­ce­be­reik voor reis­pro­fes­si­o­nals


Reis­tips, Pers­aan­vra­gen en Re­search-Hulp

lees meer