©
Schloss Dyck in Jüchen, © Tourismus NRW e.V.

Kas­te­len


Te gast bij kas­teel­heer of gra­vin

Hon­der­den kas­te­len heb je hier, vaak op be­voor­rech­te plek­ken in het land­schap. Stoe­re burch­ten met dik­ke ves­ting­mu­ren. Pronk­pa­lei­zen vol pracht en praal, aan het eind van een sta­ti­ge op­rij­laan. Ge­wel­dig na­tuur­lijk, maar voor de adel­lij­ke be­zit­ter soms best een op­ga­ve om het al­le­maal in stand te hou­den. Deu­ren die eeu­wen ge­slo­ten ble­ven voor het pu­bliek, gaan daar­om steeds va­ker open. Wat een weel­de! Wij ver­zoe­ken je voor een be­zoek van de lo­ca­tie op de web­si­tes van de res­pec­tie­ve­lij­ke hui­zen en or­ga­ni­sa­to­ren te kij­ken, om te zien of er wij­zi­gin­gen zijn in de da­ta en ope­nings­tij­den. Hier vind je meest­al ook in­for­ma­tie over de gel­den­de ge­drags­re­gels, toe­gang en de hy­gi­ë­ni­sche voor­zorgs­maat­re­ge­len.

Die Barockbrücke, heute auch Hochzeitsbrücke genannt, ist im Park von Schloss Dyck ein beliebtes Fotomotiv., © Tourismus NRW e.V.

Kas­teel Dy­ck Jüchen

Ge­ïn­spi­reerd door En­ge­land en om­ge­ven van wa­ter

Het park met zijn ou­de bo­men ziet er nog net zo uit als in de 19de eeuw. Ge­lij­ker­tijd is kas­teel Dy­ck ook het in­ter­na­ti­o­na­le cen­trum voor tuin­kunst met zijn nieu­we ont­wik­ke­lin­gen...

lees meer
Die Sparrenburg thront auf dem 180 Meter hohen Sparrenberg, © Bielefeld Marketing GmbH

Spar­ren­burg Bie­le­feld

De meest be­ken­de burcht in het Teu­to­bur­ger­woud

Be­leef het Mid­del­eeuw­se avon­tuur en ge­niet van het heer­lij­ke uit­zicht: De Spar­ren­burg to­rent hoog uit bo­ven Bie­le­feld en biedt een fan­tas­tisch uit­zicht op het Teu­to­bur­ger­woud.

lees meer
Schloss Moyland ist ein Wasserschloss bei Bedburg-Hau, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Slot Moy­land in Bed­burg-Hau

Nie­der­r­heins mek­ka voor Beuys-fans

Sinds de res­tau­ra­tie in de ja­ren '90 van de vo­ri­ge eeuw is het nieuw­go­ti­sche wa­ter­kas­teel een be­lang­rijk mu­se­um voor mo­der­ne en he­den­daag­se kunst. De stich­ting Mu­se­um Schloss Moy­land be­zit on­der an­de­re de we­reld­wijd groot­ste ver­za­me­ling van Jo­seph Beuys en is een on­der­zoeks­cen­trum van in­ter­na­ti­o­na­le rang. Rond­om het kas­teel langs de Nie­der­r­hein be­vindt zich bo­ven­dien een his­to­risch tuin­com­plex.

lees meer
Schloss Nordkirchen wird auch „Westfälisches Versailles“ genannt, © Foto Oliver Franke / Tourismus NRW e.V.

Pa­leis Nord­kir­chen Nord­kir­chen

Het Ver­sail­les van Noor­drijn-West­fa­len

Het park be­hoort tot de mooi­ste tui­nen van Eu­ro­pa, sa­men met het prach­ti­ge pa­leis wordt het ge­heel in Mün­ster­land ook wel het “West­faals Ver­sail­les” ge­noemd.

lees meer
Schloss Homburg im Winter, © Tourismus NRW e.V

Slot Hom­burg Nüm­brecht

Een ba­rok ju­weel in het Ber­gis­ches Land

Van de 11de eeuw tot in de 21ste eeuw: Het slot met gro­te ge­schie­de­nis heeft de be­zoe­kers niet al­leen veel te ver­tel­len in het mu­se­um.

lees meer
Das ehemalige Kloster und heutige Schloss Corvey ist heute Wohnort des Herzoglichen Hauses Ratibor und Corvey, © Tourismus NRW e.V.

Unes­co-we­rel­derf­goed Cor­vey Höx­ter

Het eer­ste Unes­co-we­rel­derf­goed in West­fa­len

Sinds 2014 heeft ook West­fa­len zijn eer­ste Unes­co-we­rel­derf­goed: De voor­ma­li­ge be­ne­dic­tij­nen­ab­dij Cor­vey met de ge­lijk­na­mi­ge ver­ga­ne kloos­ter­stad mag de­ze ti­tel met trots dra­gen.

lees meer
Ausblick auf das Schloss Benrath, © Stiftung Schloss und Park Benrath

Slot Ben­rath Düs­sel­dorf

Het prach­ti­ge ge­bouw met park van Düs­sel­dorf

Düs­sel­dorf kan niet al­leen pom­peus op de Kö: Slot Ben­rath geldt als het be­lang­rijk­ste, ar­chi­tec­to­nisch com­ple­te kunst­werk van de hoofd­stad van de deel­staat.

lees meer
Fahrradfahrer vor dem Schloss Anholt, © Thorsten Brönner, www.thorstenbroenner.de

Slot An­holt An­holt

Een wa­ter­kas­teel in het Mün­ster­land

Het kas­teel is één van de mooi­ste wa­ter­kas­te­len in het Mün­ster­land. Bin­nen in het kas­teel treft men fan­tas­ti­sche kunst aan; bui­ten is een wan­de­ling door het ba­rok­ke park een ech­te aan­ra­der.

lees meer

Will je tij­dens je vol­gen­de va­kan­tie een kas­teel be­zoe­ken?


Laat je dan in­spi­re­ren door ons reis­aan­bod

Haus Rüschhaus in Münster, © Münsterland e.V.
©

100 Schlös­ser Rou­te