Blick aus dem Audienzsaal Schloss Augustusburg, © André Menne, Peter Wieler

UNES­CO-we­rel­derf­goed in NRW

Noor­drijn-West­fa­lens be­lang­rijk­ste cul­tu­re­le mo­nu­men­ten

Kei­zers en keur­vor­sten, pries­ters en gro­te in­du­stri­ë­len heb­ben hun spo­ren ach­ter­ge­la­ten in Noor­drijn-West­fa­len. Vijf van hun prach­ti­ge ge­bou­wen en een his­to­ri­sche grens staan in­mid­dels op de Unes­co We­rel­derf­goed­lijst: in­druk­wek­ken­de ker­ken, luis­ter­rij­ke kas­te­len, mo­nu­men­ten uit de Ro­mein­se tijd, een mach­ti­ge ou­de be­ne­dic­tijn­se ab­dij en de mooi­ste mijn ter we­reld be­ho­ren tot de in­druk­wek­ken­de ge­schie­de­nis.

Dom van Aken

Het eer­ste Unes­co-we­rel­derf­goed in Duits­land

Als eer­ste Duit­se cul­tu­reel erf­goed werd de dom in 1978 uit­ge­roe­pen tot Unes­co-we­rel­derf­goed. Zijn ge­schie­de­nis be­gint bij kei­zer Ka­rel de Gro­te.

lees meer

Dom van Keu­len

De meest fa­vo­rie­te be­ziens­waar­dig­heid in Duits­land

De Dom is niet al­leen het al van ver­re zicht­ba­re her­ken­nings­te­ken van Keu­len, maar ook de meest fa­vo­rie­te be­ziens­waar­dig­heid van Duits­land. Een high­light vormt een tocht over zijn da­ken.

lees meer

Ne­der-Ger­maan­se li­mes in het Rijn­land

Nat­te grens en kiem van ur­ba­ne cen­tra

Het hui­di­ge Unes­co-we­rel­derf­goed vorm­de vroe­ger de grens tus­sen het Ro­mein­se Rijk en Ger­ma­nië. In­mid­dels kun­nen toe­ris­ten aan ve­le sta­ti­ons langs de grens een ver­vlo­gen tijd be­le­ven, his­to­ri­sche mo­nu­men­ten ont­dek­ken en meer over het le­ven van de Ro­mei­nen le­ren. De hoog­te­pun­ten van de­ze tour lig­gen in Keu­len, Xan­ten en Mon­heim.

lees meer

Slot Au­gus­tus­burg en slot Fal­ken­lust in Brühl

Ba­rok­ke bouw­wer­ken met een voor­beel­dig ka­rak­ter

De ba­rok­ke pronk van de kas­te­len in Brühl houdt be­zoe­kers in adem. Wie in het trap­pen­huis staat be­grijpt, waar­om an­de­re vor­sten­hui­zen ooit ja­loers op Brühl wa­ren. Te­gen­woor­dig zijn de ge­bou­wen sa­men met de tui­nen en par­ken op­ge­no­men op de Unes­co-we­rel­derf­goed­lijst.

lees meer

Unes­co-we­rel­derf­goed Cor­vey Höx­ter

Het eer­ste Unes­co-we­rel­derf­goed in West­fa­len

Sinds 2014 heeft ook West­fa­len zijn eer­ste Unes­co-we­rel­derf­goed: De voor­ma­li­ge be­ne­dic­tij­nen­ab­dij Cor­vey met de ge­lijk­na­mi­ge ver­ga­ne kloos­ter­stad mag de­ze ti­tel met trots dra­gen.

lees meer

Ze­che Zol­l­ve­rein

Van de plaats waar ge­zwoegd werd tot Unes­co-we­rel­derf­goed

Vroe­ger werd hier ge­zwoegd, van­daag de dag biedt Zol­l­ve­rein in­du­stri­ë­le cul­tuur van een hoog ni­veau: Kunst, con­cer­ten, fes­ti­vals en spor­tie­ve mo­ge­lijk­he­den in een in­druk­wek­ken­de om­ge­ving.

lees meer

360°-unes­co-pa­no­ra­mas

Welterbe Panorama Aachener Dom, © André Menne, Peter Wieler

Dom van Aken

lees meer
Innenansicht Kölner Dom, © André Menne, Peter Wieler

Dom van Keu­len

lees meer
Schloss Corvey Aussensicht, © André Menne, Peter Wieler

Kas­teel Cor­vey in Höx­ter

lees meer
Blick aus dem Audienzsaal Schloss Augustusburg, © André Menne, Peter Wieler

Kas­te­len Au­gus­tus­burg en Fal­ken­lust in Brühl

lees meer
Zeche Zollverein Aussenansicht, © André Menne, Peter Wieler

Ze­che Zol­l­ve­rein in Es­sen

lees meer