Het uiteindelijke vuurwerk maakt deel uit van de Extraschicht. Een vindt plaats in de Henrichshütte, © Ruhr Tourismus, Kreklau

Heel groot: on­ze ster­ren


Ge­ves­tig­de eve­ne­men­ten­klas­sie­ker

Pianofestival Ruhr, lit.Cologne of CHIO in Aachen: In Nordrhein-Westfalen werken wereldbekende evenementen niet alleen als publieksmagneten, maar trekken ook elk jaar weer internationale groten aan die op het podium of in een sportieve wedstrijd hun uitstekende kunnen tonen. Avondvullende vuurwerkevents, grote bezoekersbeurzen en traditionele volksfeesten in een bijzonder decor zorgen eveneens voor onvergetelijke ervaringen.

CHIO Aken

Een con­cours als waar feest: De rui­ter­sport viert ie­der jaar in Aken het we­reld­feest van de paar­den­sport.

lees meer

Ga­mes­com in Keu­len - en in de on­li­ne-we­reld

Kij­ken, pro­be­ren, en be­le­ven: Op de groot­ste beurs voor vi­deo­spel­len ter we­reld stel­len in­ter­na­ti­o­na­le ont­wik­ke­lings­stu­dio's hun nieuw­ste pro­duc­ties voor. Gas­ten kun­nen uit­kij­ken naar li­ve shows, e-sport­kam­pi­oen­schap­pen, re­tro-ga­ming en kos­tuum­voor­stel­lin­gen.

lees meer

Ex­tra­schicht

Be­leef de cul­tuur­nacht die zijn weer­ga niet kent: 500 eve­ne­men­ten op 50 lo­ca­ties in 20 ver­schil­len­de ste­den ma­ken van het Ruhr­ge­bied een unie­ke cul­tu­re­le me­tro­pool

lees meer

Equit­ana viert de paar­den­sport

Top­ster­ren uit de paar­den­sport zijn re­gel­ma­tig te gast op de groot­ste paar­den­sport­beurs ter we­reld: Olym­pi­sche en we­reld­kam­pi­oe­nen to­nen hun kun­nen in het za­del - en dat al meer dan een hal­ve eeuw.

lees meer

In­ter­na­ti­o­na­le spel­len­da­gen in Es­sen

On­ge­veer 200.000 be­zoe­kers per jaar, meer dan 1200 ex­po­san­ten uit meer dan 50 lan­den en meer dan 1500 nieu­we spel­len om te be­kij­ken, pro­be­ren en mee te ne­men: De In­ter­na­ti­o­na­le Spel­len­da­gen in Es­sen zijn elk jaar in ok­to­ber een me­ga-event dat zijn ge­lij­ke niet kent.

lees meer

Dui­ken en ver­won­de­ring op boot

De beurs biedt niet al­leen nieu­wig­he­den om naar te kij­ken, maar ook aan­bie­din­gen om te pro­be­ren. Daar­on­der zijn naast klas­sie­ke wa­ter­spor­ten ook nieu­we trends, zo­als mer­mai­den, i.e. dui­ken met de vin van een zee­meer­min.

lees meer

Win­ter­sport van we­reld­klas­se

Ter­wijl in het win­ter­se Ho­ch­sau­er­land top­sport, zo­als bob­slee­ën en schans­sprin­gen, op de tra­di­ti­o­ne­le plaat­sen wor­den aan­ge­bo­den, trans­for­meert zich elk jaar in het Ruhr­ge­bied een voet­bal­sta­di­on tot uit­val­ba­sis voor een bi­at­lon-wed­strijd van hoog ni­veau. Voor al­le events geldt: Spor­tie­ve top­pres­ta­ties en goe­de ont­span­ning zijn ge­ga­ran­deerd.

lees meer

Cran­ger ker­mis in Her­ne

Vroe­ger nog een klei­ne paar­den­markt, te­gen­woor­dig het groot­ste volks­feest in Noor­drijn-West­fa­len: De ker­mis in het hart­je van het Ruhr­ge­bied is met meer dan 500 ex­ploi­tan­ten een jaar­markt die zijn weer­ga niet kent.

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen

Meer eve­ne­men­ten ont­dek­ken?

Klik in...

Reuzenrad voor de St. Petri Kerk in Soest, © Roland Jung

Events: on­ze ster­re­tjes

lees meer
Paint on Walls-Festival Geldern 2021, Oldhaus, © Tourismus NRW e.V.

Ne­w­co­mer Events

lees meer