De Zeche Hannover (Kolenmijn) in Bochum viert de ExtraSchicht., © RuhrTourismus / Kreklau

Eve­ne­men­ten in Noor­drijn-West­fa­len


Be­ken­de klas­sie­kers, ori­gi­ne­le eve­ne­men­ten, tren­dy nieuw­ko­mers

Span­nen­de events!

De eve­ne­men­ten­ka­len­der in Noor­drijn-West­fa­len biedt het he­le jaar door een he­mels ge­noe­gen – en hel­de­re licht­pun­ten in het grij­ze da­ge­lijk­se le­ven. Wij stel­len we­reld­be­ken­de, ge­re­nom­meer­de klas­sie­kers, or­gi­ne­le eve­ne­men­ten mit unie­ke char­me en ech­te in­si­der­tips voor.

Het uiteindelijke vuurwerk maakt deel uit van de Extraschicht. Een vindt plaats in de Henrichshütte, © Ruhr Tourismus, Kreklau

Events: on­ze ster­ren

In Noor­drijn-West­fa­len wer­ken we­reld­be­ken­de eve­ne­men­ten niet al­leen als pu­blieks­mag­ne­ten, maar trek­ken ook elk jaar weer in­ter­na­ti­o­na­le gro­ten aan die op het po­di­um of in een spor­tie­ve wed­strijd hun uit­ste­ken­de kun­nen to­nen.
Details

Paint on Walls-Festival Geldern 2021, Oldhaus, © Tourismus NRW e.V.

Ne­w­co­mer Events

In Noor­drijn-West­fa­len be­le­ven ook eve­ne­men­ten­ken­ners en reis­profs nog ech­te ver­ras­sin­gen. Een over­zicht geeft ge­hei­me tips, van fan­ta­sy over spor­tief, maar al­tijd ui­terst cre­a­tief.
Details

Reuzenrad voor de St. Petri Kerk in Soest, © Roland Jung

Events: on­ze ster­re­tjes

Fans en ech­te ken­ners be­le­ven in NRW tij­dens heel uit­een­lo­pen­de eve­ne­men­ten unie­ke mo­men­ten. Moun­tain­bi­kers to­nen bij­voor­beeld in Eu­ro­pa’s groot­ste freer­i­de-fes­ti­val in Win­ter­berg top­pres­ta­ties, bij de Duit­se kaas­markt in Nie­heim bren­gen hand­ge­maak­te spe­ci­a­li­tei­ten be­zoe­kers op smaak en het gi­gan­ti­sche Ro­mein­se fes­ti­val in Xan­ten zorgt met zwaar­den, brood en spe­len voor his­to­risch leer­rij­ke ont­span­ning.
Details

Terrein in het avondlicht, © Tourismus NRW e.V.

High­lights 2024

Het he­le jaar door biedt Noor­drijn-West­fa­len steeds weer nieu­we re­de­nen om een be­zoek te bren­gen: veen­be­le­ve­nis­sen, mu­zi­ka­le hoog­stand­jes en gro­te sport­eve­ne­men­ten staan al­le­maal op het pro­gram­ma.
Details

Theaterzaal voor concerten in het landschapspark Duisburg Noord, © Johannes Höhn

Fes­ti­vals

Er is al­tijd wat te be­le­ven in Noor­drijn-West­fa­len. Elk jaar vin­den hier meer dan 200 fes­ti­vals plaats. Scroll door de high­lights in de eve­ne­men­ten­ka­len­der.
Details

Nog meer ont­dek­kin­gen?

Ga met ons mee op ont­dek­kings­tocht door de ste­den in NRW. Tren­dy wij­ken, ca­fés, win­kel­mo­ge­lijk­he­den in his­to­ri­sche stads­cen­tra en nog veel meer in­si­der­tips.

lees meer