Theaterzaal voor concerten in het landschapspark Duisburg Noord, © Johannes Höhn

Fes­ti­vals in NRW

Mu­ziek, the­a­ter en li­te­ra­tuur

Er is al­tijd wat te be­le­ven in Noor­drijn-West­fa­len. Elk jaar vin­den hier meer dan 200 fes­ti­vals plaats. Scroll door de high­lights in de eve­ne­men­ten­ka­len­der.

Art Co­log­ne

Be­kij­ken, ge­nie­ten, be­won­de­ren, ko­pen: De kunst­beurs ART CO­LOG­NE is een jaar­lijks ver­plich­te ge­le­gen­heid voor in­ter­na­ti­o­na­le kunst­lief­heb­bers ,ver­za­me­laars en ga­le­ris­ten.

lees meer

De Lit.Co­log­ne in Keu­len

Ie­der jaar in de len­te ont­moet op de Lit.Co­log­ne in Keu­len de who is who van de mo­der­ne li­te­ra­tuur. Ook voor kin­de­ren is er een ge­va­ri­eerd pro­gram­ma.

lees meer

Het Kla­vier-Fes­ti­val Ruhr

Hier wis­se­len de ster­ren zich on­der­ling af: Het Kla­vier-Fes­ti­val Ruhr heeft zich ont­wik­keld tot het groot­ste pi­a­no­fes­ti­val ter we­reld.

lees meer

Ruhr­fest­spie­le in Rec­kling­hau­sen

Ster­ren van film en te­le­vi­sie, in­ter­na­ti­o­naal pro­gram­ma van klas­siek tot pro­vo­ca­tief: Het oud­ste The­a­ter­fes­ti­val in Eu­ro­pa is een pu­blieks­lie­ve­ling in het Ruhr­ge­bied.

lees meer

Ruhr­t­ri­en­na­le

Zo moe­dig en on­con­ven­ti­o­neel als het Ruhr­ge­bied zelf: De Ruhr­t­ri­en­na­le be­speelt büh­nes van de in­du­stri­ë­le cul­tuur met een di­vers kunst­zin­nig pro­gram­ma.

lees meer

Düs­sel­dorf Fes­ti­val

Het wordt don­ker op de Burg­platz aan de oe­ver van de Rijn. Klei­ne groep­jes men­sen ver­za­me­len zich voor de gro­te, hel­der ver­lich­te the­a­ter­tent van het Düs­sel­dorf Fes­ti­val. Ze kij­ken al­le­maal reik­hal­zend uit naar de voor­stel­ling in de spe­ci­aal ge­bouw­de the­a­ter­zaal, die sinds het be­gin van de ja­ren ne­gen­tig het hart vormt van het gro­te jaar­lijk­se eve­ne­ment dat ge­du­ren­de 19 da­gen in sep­tem­ber plaats­vindt en wordt ge­ken­merkt door een ge­va­ri­eerd pro­gram­ma per­for­ming arts. Het be­gon als het "Altstad­therbst Kul­tur­fes­ti­val" en heeft in de loop der ja­ren een vas­te plaats ver­wor­ven in het cul­tu­re­le land­schap van de Rijn­me­tro­pool – met on­ge­veer 20.000 gas­ten per jaar.

lees meer

Google Maps wordt hier weergegeven. Als Google Maps wordt geaccepteerd, worden de gegevens doorgestuurd naar Google Maps.

Accepteer Google Maps