Kasteel Drachenburg in Königswinter, luchtfoto, © Tourismus NRW e.V.

Rijk ge­scha­keer­de be­le­ve­nis­plek­ken


Pit­to­res­ke plaat­sen no­di­gen uit tot een cul­tu­re­le ont­moe­ting

Kastelen en burchten zijn tegenwoordig kunstcentra, culturele ontmoetingsplekken of plekken voor pelgrims voor wandelaars en fietsers. De rijk geschakeerde belevenisplekken bieden bezoekers bijvoorbeeld concerten, crime-diners of culinaire wandelingen. Uitgestrekte gebieden zijn aangelegd als recreatieve parken en delen van huizen zijn omgebouwd tot buitengewone galerijen of een jeugdherberg. Met de belevenislift gaat het op een andere manier naar boven naar het hooggelegen kasteel. De dubbele kabelbaan brengt gasten op andere plekken van de ene wijk naar de andere. Festivals, ambachtelijke markten en ridderspelen sieren bovendien de kleurrijke kalender, die het hele jaar door kortstondig amusement belooft.

Google Maps wordt hier weergegeven. Als Google Maps wordt geaccepteerd, worden de gegevens doorgestuurd naar Google Maps.

Accepteer Google Maps
Show all spots
Lange war Burg Altena eine Ruine. Dann entschied Kaiser Wilhelm II. den Streit: er ließ die Burg im historisierenden Stil wieder aufbauen, © Tourismus NRW e.V.

Burg Al­te­na


Burg Al­te­na is één van de mooi­ste hoog­ge­le­gen burch­ten van Duits­land. Ge­bouwd in de 12e eeuw, steekt hij hoog uit bo­ven de draad­trek­kerstad in het Mä­r­ki­sche Sau­er­land. Hij ver­wierf in­ter­na­ti­o­na­le be­kend­heid door de eer­ste per­ma­nen­te jeugd­her­berg, die werd op­ge­richt door Ri­chard Schir­r­mann in 1914 en dat te­gen­woor­dig als Mu­se­um Wel­t­ju­gend­her­ber­ge nog in ori­gi­ne­le toe­stand kan wor­den be­won­derd.

Schloss Drachenburg liegt idyllisch am Drachenfels. Die Rheinromantik ist hier spürbar, © Johannes Höhn

Kas­teel Dra­chen­burg Kö­nigs­win­ter


Met de tand­rad­spoor­weg gaat het steil berg­op. Van de Dra­chen­fels bij Kö­nigs­win­ter, de meest 'be­klom­men' berg van Duits­land, heb je een groots uit­zicht op de Rijn. Al hal­ver­we­ge is een stop bij kas­teel Dra­chen­burg de moei­te waard.

Die Barockbrücke, heute auch Hochzeitsbrücke genannt, ist im Park von Schloss Dyck ein beliebtes Fotomotiv., © Tourismus NRW e.V.

Kas­teel Dy­ck Jüchen


Het park met zijn ou­de bo­men ziet er nog net zo uit als in de 19de eeuw. Ge­lij­ker­tijd is kas­teel Dy­ck ook het in­ter­na­ti­o­na­le cen­trum voor tuin­kunst met zijn nieu­we ont­wik­ke­lin­gen...

Die Klosteranlage in Rheine im Münsterland direkt am Ufer der Ems, © Tourismus NRW e.V.

Kloos­ter Bent­la­ge Rhei­ne


Aan de lin­ker oe­ver van de Ems, mid­den­in een be­schermd land­schap­ge­bied ligt een van de best be­hou­den ge­ble­ven mid­del­eeuw­se kloos­ter­com­plexen van West­fa­len. Reeds in 1803 ge­se­cu­la­ri­seerd en door een Bel­gi­sche adel­fa­mi­lie om­ge­bouwd tot kas­teel, is kloos­ter Bent­la­ge te­gen­woor­dig een plek van kunst en cul­tu­re­le ont­moe­ting. Naast de be­lang­rij­ke ver­za­me­ling over de kloos­ter­ge­schie­de­nis her­bergt het de 'West­fä­li­sche Ga­le­rie' en is een ont­moe­ting­plek voor be­roem­de he­den­daag­se kun­ste­naars - en fiet­sers.

Schloss Moyland ist ein Wasserschloss bei Bedburg-Hau, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Slot Moy­land in Bed­burg-Hau


Sinds de res­tau­ra­tie in de ja­ren '90 van de vo­ri­ge eeuw is het nieuw­go­ti­sche wa­ter­kas­teel een be­lang­rijk mu­se­um voor mo­der­ne en he­den­daag­se kunst. De stich­ting Mu­se­um Schloss Moy­land be­zit on­der an­de­re de we­reld­wijd groot­ste ver­za­me­ling van Jo­seph Beuys en is een on­der­zoeks­cen­trum van in­ter­na­ti­o­na­le rang. Rond­om het kas­teel langs de Nie­der­r­hein be­vindt zich bo­ven­dien een his­to­risch tuin­com­plex.

Die Sparrenburg thront auf dem 180 Meter hohen Sparrenberg, © Bielefeld Marketing GmbH

Spar­ren­burg Bie­le­feld


Be­leef het Mid­del­eeuw­se avon­tuur en ge­niet van het heer­lij­ke uit­zicht: De Spar­ren­burg to­rent hoog uit bo­ven Bie­le­feld en biedt een fan­tas­tisch uit­zicht op het Teu­to­bur­ger­woud. De­len van het ge­bouw zo­als ste­nen mu­ren of ker­kers ver­tel­len ver­ha­len uit een an­de­re tijd. Be­zoe­kers krij­gen tij­dens rond­lei­din­gen meer in­for­ma­tie over het le­ven van de toen­ma­li­ge be­wo­ners.