Reuzenrad voor de St. Petri Kerk in Soest, © Roland Jung

Lich­tend hel­der: on­ze ster­re­tjes


Een­ma­li­ge eve­ne­men­ten, unie­ke mo­men­ten

Fans en echte kenners beleven in NRW tijdens heel uiteenlopende evenementen unieke momenten. Mountainbikers tonen bijvoorbeeld in Europa’s grootste freeride-festival in Winterberg topprestaties, bij de Duitse kaasmarkt in Nieheim brengen handgemaakte specialiteiten bezoekers op smaak en het gigantische Romeinse festival in Xanten zorgt met zwaarden, brood en spelen voor historisch leerrijke ontspanning.

Vlas­markt op Burg Linn

Tra­di­ti­o­ne­le be­roe­pen, zo­als zeep­zie­der, tou­wen­ma­ker of kal­li­graaf krij­gen op de vlas­markt van Linn hoog aan­zien. Be­zoe­kers kun­nen bij de vak­lui tij­dens hun werk over de schou­ders kij­ken wan­neer ze kunst­zin­ni­ge voor­wer­pen, zo­als ver­sierd aar­de­werk, mu­zi­ka­le in­stru­men­ten en mooie stof­fen pro­du­ce­ren. Rid­der­tor­nooi­en en vlieg­shows zor­gen daar­naast ook aan de stands voor een uit­ge­la­ten sfeer.

lees meer

Rö­mer­fest Xan­ten

Bij het groot­ste Rö­mer­fest in Eu­ro­pa wer­ken el­ke twee jaar on­ge­veer 500 per­for­mers, am­bachts­lui en han­de­laars mee om de Ro­mein­se ge­schie­de­nis tast­baar te ma­ken. Ze be­li­cha­men le­gi­o­nairs, gla­di­a­to­ren of ge­wo­ne bur­gers en voe­ren de be­zoe­kers in het Ar­che­o­lo­gisch Park Xan­ten naar een an­de­re tijd.

lees meer

Kas­te­len- en Burch­ten­dag

On­ge­veer 40 his­to­ri­sche ge­bou­wen vor­men zich op de Kas­te­len- en Burch­ten­dag in het Mün­ster­land om tot cul­tu­re­le cen­tra met een be­le­ve­nis­pro­gram­ma. Meer­de­re in­stel­lin­gen ne­men deel die an­ders niet voor het pu­bliek toe­gan­ke­lijk zijn. Spor­tie­ve gas­ten kun­nen zich aan­slui­ten bij een wan­del- of fiets­groep die van de ene naar de an­de­re büh­ne rei­zen.

lees meer

Moord op de Hel­l­weg

Met we­reld­be­roem­de au­teurs op zoek gaan naar spo­ren in een spook­ach­ti­ge kas­teel­ru­ï­ne. In ou­de in­du­stri­ë­le mo­nu­men­ten een fic­tie­ve moord re­con­stru­e­ren. Of toch maar de ach­ter­vol­ging op de da­der in­zet­ten op de Trap­pren­n­bahn? Dat is al­le­maal mo­ge­lijk bij „Moord op de Hel­l­weg“.

lees meer

Pützchens Markt in Bonn

Tra­di­tie en nos­tal­gie ont­moe­ten mo­der­ne ker­mis­tech­niek en span­nen­de at­trac­ties: Meer dan een mil­joen be­zoe­kers ko­men ie­der jaar weer af op Pützchens Markt in Bonn.

lees meer

Dag van de Tui­nen en Par­ken

Gas­ten kun­nen langs een zelf­ge­ko­zen rou­te won­der­baar­lij­ke plaat­sen in de na­tuur ver­ken­nen. Elk jaar ne­men on­ge­veer 150 open­ba­re en pri­va­te do­mei­nen deel aan het ac­tie­week­end. Rond­lei­din­gen en een cul­tu­reel pro­gram­ma ma­ken het bon­te aan­bod com­pleet.

lees meer

Al­ler­hei­li­gen­ker­mis in Soest

“Bil­li­ger Ja­kob” (han­de­la­ren met goed­ko­pe goe­de­ren) en “Bul­le­n­au­gen” (ori­gi­ne­le li­keur) in het ou­de cen­trum: De tra­di­ties van de Soes­ter Al­ler­hei­li­gen­ker­mis zijn nog steeds te­rug te vin­den en zor­gen voor bij­zon­de­re be­le­ve­nis­sen.

lees meer

Meer eve­ne­men­ten ont­ek­ken?

Klik in...

Het uiteindelijke vuurwerk maakt deel uit van de Extraschicht. Een vindt plaats in de Henrichshütte, © Ruhr Tourismus, Kreklau

Events: on­ze ster­ren

lees meer
Paint on Walls-Festival Geldern 2021, Oldhaus, © Tourismus NRW e.V.

Ne­w­co­mer Events

lees meer