©
Flughafen Köln Bonn - Eingangsbereich, © Foto Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.

Flug­ha­fen Kö­ln Bonn


Kö­ln

De Kö­ln Bonn Air­port ver­bindt de Rijn-Re­gio met meer dan 100 be­stem­min­gen we­reld­wijd.

Van Kö­ln Bonn Air­port, die de Rijn-re­gio we­reld­wijd met meer dan 100 be­stem­min­gen ver­bindt, is door de gas­ten her­haal­de­lijk ver­ko­zen tot de bes­te re­gi­o­na­le lucht­ha­ven in Eu­ro­pa. De be­oor­de­lin­gen van de World Air­port Awards zijn ge­ba­seerd op een we­reld­wij­de en­quê­te met be­trek­king tot klant­te­vre­den­heid. Be­oor­deeld wor­den on­ge­veer 40 ser­vi­ce- en dienst­ver­le­nings­pun­ten zo­als check-in, vei­lig­heids­con­tro­les, stipt­heid of het shop­ping-aan­bod. Mo­de­ke­tens met de­sig­ner­mo­de, een su­per­markt die 24 uur per dag ge­o­pend is, ca­fés, res­tau­rants, ho­tels, con­fe­ren­tie­ruim­tes en een pi­a­no­bar bie­den zeer ge­va­ri­eer­de re­de­nen, lan­ger dan nor­maal op de lucht­ha­ven te ver­toe­ven.

Maar ook de di­ver­se mo­ge­lijk­he­den van het ver­der rei­zen zijn zeer com­for­ta­bel: van Kö­ln Bonn Air­port, die van­we­ge zijn com­pac­te ar­chi­tec­tuur een lucht­ha­ven van kor­te af­stan­den is, komt de rei­zi­ger al snel en com­for­ta­bel in an­de­re ste­den van Noor­drijn-West­fa­len. Kö­ln/Bonn heeft via de snel­weg 59 en au­to­we­gen uit­ste­ken­de ver­bin­din­gen met de om­ge­ving. Het on­der­grond­se ICE-sta­ti­on ver­bindt de lucht­ha­ven di­rect met de cen­tra­le sta­ti­ons in Keu­len en Bonn maar ook met het beurs­com­plex in Keu­len. Di­ver­se bus­lijn­dien­sten ver­bin­den de lucht­ha­ven met tal van ste­den in Duits­land. Rei­zi­gers die hun reis met de au­to wil­len voort­zet­ten, heb­ben de keus uit di­ver­se au­to­ver­huur­ders en cars­ha­ring-aan­bie­ders. En wie kiest voor de oud­ste voor­be­we­gings­me­tho­de van de mens, kan di­rect te voet van­af het vlieg­veld op weg gaan: tij­dens een wan­de­ling door de Wah­ner Hei­de, een na­tuur­re­ser­vaat in Eu­ro­pa met een zeer gro­te di­ver­si­teit, be­gint de va­kan­tie al di­rect na de lan­ding.

www.koeln-bonn-air­port.de

 

Kaart van NRW

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Abfertigung eines Flugzeugs am Kölner-Flughafen, © Köln Bonn Airport
Flughafen Köln/Bonn aus der Luft, © Köln Bonn Airport
Flughafen Köln/Bonn, © Köln Bonn Airport
Gate am Flughafen Köln/Bonn, © Foto Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.

Meer informatie


Nu ontdekken!

Je hebt een aanvraag


Neem graag direct contact op met »Flughafen Köln/Bonn GmbH«


Vraag nu af

Jouw contactgegevens

De gegevens worden niet opgeslagen. Gedetailleerde informatie is te vinden in de Privacy Statement.

Velden met een * zijn verplicht.