Woonboten op de Diersfordter Waldsee aan de Nederrijn, © Tourismus NRW e.V.

Ver­ras­sen­de plek­jes & ver­ha­len


Tips voor va­kan­ties en dag­toch­ten in NRW

In­si­der-tips ...

Wil je geen een­vou­di­ge ho­tel­ka­mer, maar sla­pen in een boom­hut? Geen klas­siek res­tau­rant, maar di­ner met uit­zicht? Geen een­vou­di­ge cam­ping, maar een bed on­der een ster­ren­he­mel? Laat ons jouw ver­ras­sen!

Baumhaus V-Hotel, Bonn, © V-Hotel

Bui­ten­ge­wo­ne ac­com­mo­da­ties

Over­nach­ten in een boom­huis bij de Sor­pe­see, kam­pe­ren in de open­lucht in het Na­ti­o­nal­park Ei­fel of sla­pen in een bouw­keet di­rect langs de Ruhr - op on­ze lijst staan 37 bui­ten­ge­wo­ne over­nach­tings­mo­ge­lijk­he­den in jouw Noor­drijn-West­fa­len.
Buitengewone accommodaties

Dingdener Heide drijvende tent, © Tourismus NRW e.V., Johannes Höhn

Cam­ping & Glam­ping

Unie­ke na­tuur­be­le­ve­nis­sen of ex­clu­sief glam­ping - in Noor­drijn-West­fa­len be­vin­den zich heel bij­zon­de­re lo­ca­ties, waar het de moei­te waard is je tent op te zet­ten. Hier vin­den cam­ping-fans bui­ten­ge­wo­ne top-tips voor de vol­gen­de cam­ping-va­kan­tie.
Campings

Das Restaurant "Glück und Seligkeit" in Bielefeld ist in einer früheren Kirche untergebracht., © glückundseligkeit.de

Bui­ten­ge­wo­ne gas­tro­no­mi­sche be­le­ve­nis­sen

Ou­de mu­ren of een in­du­stri­ë­le om­ge­ving, al­tijd nieuw of juist heel klas­siek Van een res­tau­rant in een voor­ma­li­ge kerk tot de pit­tig­ste cur­ry­wurst - wij heb­ben de meest on­ge­wo­ne gas­tro­no­mi­sche er­va­rin­gen op een rij­tje ge­zet.
Details

Imke Feist Stadtfrüchtchen, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.

Sto­ries uit NRW

Leer bij ons de bij­zon­de­re ver­ha­len van bij­zon­de­re men­sen uit Noor­drijn-West­fa­len ken­nen. Want zij zor­gen er­voor dat #Jouw­Noor­drijn­West­fa­len zo uniek is.
Meer Stories uit NRW

Schacht van de Zollverein kolenmijn, © Johannes Höhn

Ge­woon­ten en tra­di­ties in NRW

In on­bruik ge­raak­te ko­len­mij­nen en ma­chi­ne­fa­brie­ken, mo­lens en maal­de­rij­en, stoom­trei­nen en een zweef­trein die uniek is in de we­reld, zijn be­stem­min­gen die bol staan van ge­schie­de­nis en de be­zoe­ker be­slist uit­no­di­gen om ze aan te ra­ken en zo een au­then­tie­ke in­druk te krij­gen van het da­ge­lijk­se ar­bei­ders­le­ven van de men­sen in de 19e en 20e eeuw.
Details