©
museum-haus-lange-westansicht-fotovolker_doehne-head-kunstmuseenkrefeld, © Tourismus NRW e.V.

Kunst­mu­sea Kre­feld


Drie plek­ken voor he­den­daag­se kunst

In het Ne­der­rijn­se Kre­feld vindt kunst niet al­leen in mu­sea plaats, maar ook de ge­bou­wen zelf zijn on­der­deel van de kunst­ge­schie­de­nis; en kun­nen niet di­ver­ser zijn. Hier het Kai­ser Wil­helm Mu­se­um, een prach­tig ge­bouw uit de la­te 19e eeuw, daar de mu­sea Haus Lan­ge en Haus Es­ters, twee oor­spron­ke­lijk als pri­vé­hui­zen ge­bouw­de ob­jec­tie­ve vil­la's uit de Bau­haus-pe­ri­o­de van de ja­ren '20 van de vo­ri­ge eeuw. Drie span­nen­de lo­ca­ties voor mo­der­ne beel­den­de en toe­ge­pas­te kunst met cen­tra­le pun­ten in de 20e en 21e eeuw, die het ver­band van de Kunst­mu­sea Kre­feld vor­men.

De pa­leis­ar­chi­tec­tuur van de Ita­li­aan­se re­nais­san­ce as het voor­beeld toen men aan het ein­de van de 1890 in Kre­feld ter ere van kei­zer Wil­helm I een ge­bouw liet bou­wen, dat mo­nu­ment, kunst- en kunst­am­bachts­mu­se­um ge­lijk­tij­dig zou moe­ten zijn. Een mar­me­ren stand­beeld van de kei­zer ont­ving toen­ter­tijd de be­zoe­kers, die via een vrije trap in het ge­bouw te­recht kwa­men. Al­hoe­wel de trap reeds ver­dween tij­dens de ver­bou­wing in de ja­ren '60 van de vo­ri­ge eeuw, ble­ven de ge­vels van het ge­bouw uit de 'Grün­der­zeit' be­hou­den. 

Daar­ach­ter be­vin­den zich te­gen­woor­dig mo­der­ne ten­toon­stel­lings­ruim­tes, waar­in de kunst­mu­sea Kre­feld de­len van hun om­vang­rij­ke ver­za­me­ling met be­lang­rij­ke stuk­ken uit het mo­der­nis­me, pop en mi­ni­mal art tot tot en met de be­lang­rij­ke stuk­ken van de mo­der­ne kunst sinds de ja­ren '80 maar ook de toe­ge­pas­te kunst en de­sign in af­wis­se­len­de ten­toon­stel­lin­gen pre­sen­te­ren. Sinds de her­nieuw­de ope­ning van het Kai­ser Wil­helm Mu­se­um in de zo­mer van 2016 kan voor het eerst sinds veer­tig jaar ook de wand­schil­de­ring 'Die Leb­en­sal­ter' van Johan Thorn Prik­ker (1868-1932) weer wor­den be­won­derd. De cy­clus des le­vens, die de Ne­der­land­se schil­der in 1923 in Sec­co-tech­niek schiep in het mu­se­um, werd in het ka­der van een om­vang­rij­ke sa­ne­ring van het mu­se­um weer bloot­ge­legd.

Met de hui­zen Lan­ge en Es­ters kre­gen de kunst­mu­sea Kre­feld in 1955 en 1981 twee bij­ge­bou­wen er­bij, die ge­lijk­tij­dig tot de be­lang­rijk­ste ico­nen van de ar­chi­tec­tuur van het nieu­we bou­wen in de ja­ren '20 van de vo­ri­ge eeuw be­ho­ren. Nie­mand min­der dan Lud­wig Mies van der Ro­he is ver­ant­woor­de­lijk voor de ra­ti­o­ne­le, com­pac­te bouw­wij­ze van het vil­la-en­sem­ble. Oor­spron­ke­lijk ge­bouwd als woon­hui­zen voor de fa­mi­lies van de tex­tiel­on­der­ne­mers Her­mann Lan­ge en Dr. Jo­sef Es­ters lij­ken de streng recht­hoe­kig ge­bouw­de hui­zen wel­is­waar op el­kaar maar zijn niet iden­tiek, waar­door voor ar­chi­tec­tuurfans bij­zon­der in­te­res­san­te ver­ge­lijks­mo­ge­lijk­he­den tus­sen de hui­zen wor­den ge­bo­den. Ook al bie­den de don­ke­re bak­steen­ge­vels in eer­ste in­stan­tie een ge­slo­ten en dis­cre­te in­druk, zo do­mi­neert het bin­nen­ste met open­heid van de ruim­tes en diens trans­pa­ran­tie naar de de tuin. Gro­te ra­men bie­den een kijk­je in de ruim aan­ge­leg­de tui­nen, die trou­wens ook wer­den ge­pland door Mies van der Ro­he. Sculp­tu­ren van be­roem­de kun­ste­naars zo­als Ul­rich Rück­riem, Ri­chard Ser­ra, Claes Ol­den­burg of Mi­chael Craig Mar­tin ron­den dit beeld af. In 2019 viert ook Kre­feld met dit unie­ke vil­la-en­sem­ble het Duits­land­wij­de ju­bi­le­um Bau­haus 100. 

Ope­nings­tij­den:
Din­stag en don­der­dag tot en met zon­dag: van 11.00 tot 17.00 uur
Woens­dag: van 15.00 tot 21.00 uur
De mu­sea Haus Lan­ge en Haus Es­ters zijn al­leen ge­o­pend tij­dens de ten­toon­stel­lin­gen.

Con­tact:
Kai­ser Wil­helm Mu­se­um
Jo­seph-Beuys-Platz 1
(voor­ma­lig Karls­platz 35)
47798 Kre­feld

Mu­sea Haus Lan­ge en Haus Es­ters
Wil­helm­s­hofal­lee 91-97
47800 Kre­feld
(tot me­dio maart 2019 ge­slo­ten van­we­ge re­no­va­tie­werk­zaam­he­den)
Te­le­foon: +49 (0) 21 51 / 97 558 137
kunst­museen@kre­feld.de
www.kunst­museen­k­re­feld.de

 

Kaart van NRW

Bauhaus, verzamelaars en ondernemer-persoonlijkheden

  • Krefeld staat ook wel bekend als 'Fluweel- en zijdestad'.
  • In opdracht van de industriëlen in Krefeld ontwierp Bauhaus-directeur Ludwig Mies van der Rohe twee villa's. Tijdens een bezoek aan de musea Haus Esters en Haus Lange proef je de sfeer van de Bauhaus-gedachte, die de architectonische en esthetische begrippen precies 100 jaar geleden wist te revolutioneren. Maar niet alleen de eenvoudige baksteen gebouwen zelf zijn een bezoekje waard. Dankzij een donatie van Ulrich Lange kan de stad Krefeld in de tentoonstellingshal een uitstekende verzameling van moderne en hedendaagse kunst presenteren.
  • Ter gelegenheid van het jubileum 100 jaar Bauhaus presenteren de kunstmusea Krefeld vanaf 17 maart 2019 de tentoonstelling 'Anders wonen. Ontwerpen voor Haus Lange en Haus Esters'.
  • In oorspronkelijke sfeer geniet je in het restaurant Nordbahnhof van specialiteiten van de Nederrijn. De Stadtwaldhaus-Biergarten met een groene natuuroase is bekend tot buiten de grenzen van de regio.
  • Achter de prachtige gevel van het centraal gelegen Kaiser Wilhelm Museum uit de 19e eeuw kom je direct terecht in het heden van de kunst. Onder andere belangrijke werken van de Informel, de Pop en Minimal Art evenals ruimtelijke werken van moderne kunstenaars behoren tot de omvangrijke verzameling van het museum.

Tip voor een uitstapje: Met strandsfeer en Urban Art kun je 's avonds de dag afsluiten in een van de 'Biergärten' van de Rhine Side Gallery in de haven van Krefeld.

Overnachtingstip: Villa Medici in Krefeld 

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Meer informatie


Nu ontdekken!

Je hebt een aanvraag


Neem graag direct contact op met »Kunstmuseen Krefeld«


Vraag nu af

Jouw contactgegevens

De gegevens worden niet opgeslagen. Gedetailleerde informatie is te vinden in de Privacy Statement.

Velden met een * zijn verplicht.