©
Ausstellungsansicht im Museum Wilhelm Morgner, © Tourismus NRW e.V.

Mu­se­um Wil­helm Morg­ner


Ex­pres­si­o­nis­me uit West­fa­len

Hij werd slechts 26 jaar. Des­al­niet­te­min geldt Wil­helm Morg­ner als een van de be­lang­rijk­ste ex­pres­si­o­nis­ten uit West­fa­len, die in kor­te tijd meer dan 200 schil­de­rij­en en 2.000 te­ke­nin­gen schiep. Een groot deel van zijn werk be­vindt zich in het be­zit van zijn ge­boor­te­stad Soest, waar reeds in 1962 een ei­gen mu­se­um voor de schil­der werd op­ge­richt: het Mu­se­um Wil­helm Morg­ner.

Wie tij­dens een be­zoek aan de vas­te ten­toon­stel­ling van het Mu­se­um Wil­helm Morg­ner heel goed op­let, zal in het ene of an­de­re schil­de­rij een paar ga­ten ont­dek­ken. Ze her­in­ne­ren aan de tijd van het na­ti­o­naal­so­ci­a­lis­me, toen het werk van de kun­ste­naar uit Soest als 'ont­aar­d' gold. Pas in 1931 uit de er­fe­nis van de schil­der ge­kocht, moest de stad Soest Morg­ners als der­ge­lijk ge­de­cla­reer­de wer­ken slechts en­ke­le ja­ren la­ter op­stu­ren naar Ber­lijn. Tot op he­den is niet dui­de­lijk, wat de re­de­nen wa­ren dat ze in 1943 van daar­uit weer te­rug kwa­men naar hun ou­de plek. Daar wer­den de gro­te schil­de­rij­en ech­ter ge­bruikt om de ra­men die stuk wa­ren ge­gaan in het stad­huis zo goed en zo kwaad mo­ge­lijk te ver­van­gen.

Een groot ge­deel­te van de kunst­wer­ken ble­ven ech­ter be­hou­den en kan weer wor­den ge­pre­sen­teerd aan het pu­bliek. In het Mu­se­um Wil­helm Morg­ner in het pit­to­res­ke ou­de cen­trum van Soest krij­gen de be­zoe­kers een goe­de in­druk over de on­ge­loof­lij­ke cre­a­ti­vi­teit van de in de Eer­ste We­reld­oor­log ge­stor­ven jon­ge man, die er in slechts vijf jaar in is ge­slaagd, meer dan 200 schil­de­rij­en en 2000 te­ke­nin­gen te ma­ken.

In het be­gon nog sterkt be­ïn­vloed door het na­tu­ra­lis­me, ont­wik­kelt zich Morg­ner, be­ïn­vloed door Was­si­ly Kan­d­ins­ky, Franz Marc en de kun­ste­naars­groep 'Der Blau­er Rei­ter', al snel tot een be­lang­rij­ke ex­pres­si­o­nist in West­fa­len die zich soms voor­zich­tig, soms pro­vo­ca­tief be­zig houdt met de re­a­li­teit. De wer­ken­de mens en het land­schap blij­ven naast re­li­gi­eu­ze be­schrij­vin­gen, meest­al zijn het krui­si­gings­scè­nes, steeds zijn cen­tra­le the­ma's. La­ter zijn het voor­al or­na­men­te­le en as­tra­le com­po­si­ties.

In de vas­te ten­toon­stel­ling kun­nen de be­zoe­kers de ont­wik­ke­ling van de kun­ste­naar, die in zijn werk uit­slui­tend tot vol­ko­men ab­strac­tie leidt, goed vol­gen en krij­gen bo­ven­dien en­ke­le kri­ti­sche zelf­por­tret­ten van de schil­der te zien. De ver­za­me­ling van de stad Soest om­vat in to­taal meer dan 60 schil­de­rij­en en meer dan 400 te­ke­nin­gen en gra­fi­sche wer­ken van Wil­helm Morg­ner. Maar ook an­de­re be­lang­rij­ke kun­ste­naars, die in Soest heb­ben ten­toon­ge­steld of ge­werkt, wor­den, naast wis­se­len­de ten­toon­stel­lin­gen van de stad en zijn part­ners, ge­pre­sen­teerd in het mu­se­um. Daar­toe be­ho­ren be­ken­de na­men zo­als Chris­ti­an Rohlfs, Ot­to Mo­der­so­hn en zijn vrouw Pau­la Mo­der­so­hn-Bec­ker even­als Emil Nol­de, Jo­han­nes Mol­zahn, Jo­sef Al­bers, Emil Schu­ma­cher en Gün­ther Uec­ker.

Met de her­nieuw­de ope­ning van het mu­se­um in 2016 werd bo­ven­dien een nieuw ten­toon­stel­lings­op­per­vlak en ruim­te voor over­re­gi­o­na­le kun­sten ge­cre­ëerd. In RAUM SCHROTH, het ver­glaas­de atri­um van het mo­dern ge­re­no­veer­de bouw­werk uit de ja­ren '60, pre­sen­teert het huis wis­se­len­de ten­toon­stel­lin­gen van in­ter­na­ti­o­na­le ver­te­gen­woor­di­gers van de con­cre­te, con­struc­tie­ve en con­cep­tu­e­le kunst van de ver­za­me­ling Schroth.

Ope­nings­tij­den:
Dins­dag tot en met vrij­dag: van 14.00 tot 17.00 uur
Za­ter­dag en zon­dag: van 11.00 tot 17.00 uur

Con­tact:
Mu­se­um Wil­helm Morg­ner met RAUM SCHROTH
Thomä­straße 1
59494 Soest
Te­le­foon: +49 (0) 29 21 / 10 31 131
www.soest.de

Kaart van NRW

Ontdek de geheime hoofdstad van Westfalen

  • De oude Hanzestad Soest ligt in de vruchtbare Soester Börde. 
  • In het Museum Wilhelm Morgner ontdek je spannende tegenstellingen. Naast het werk van de inheemse expressionist Wilhelm Morgner ontdek je in RAUM SCHROTH wisselende tentoonstellingen van moderne, conceptuele en constructieve kunst. 
  • Door de pittoreske steegjes loop je tenslotte tijdens de rondleiding door het oude centrum, wat gelijktijdig een ontdekkingstocht door de geschiedenis van de ooit zo belangrijke Hanzestad is. 
  • In het 'Pilgrimhaus' kun je genieten van regionale specialiteiten. Het is één van de oudste restaurants in Westfalen. In de zomer kun je gezellig genieten van een drankje in de gezellige 'Biergarten'.

Tip voor een uitstapje: Tijdens een uitstapje naar de nabijgelegen Möhnesee staan een korte rondleiding op de dam en een ritje met een stoomboot ook op het programma. Wie sportief is, maakt een fietstocht rondom het meer. Met routes tussen 14 en 35 kilometer is er voor elke conditie iets te vinden.
Een bezoekje aan het nieuwe gradeerwerk in Bad Sassendorf is ideaal om even op krachten te komen en om te ontspannen kun je terecht in de naburige SoleTherme met zeezoutgrot.

Overnachtingstip: Hotel Sasuto tussen het cultuurhuis 'Alter Schlachthof' en de stadshal met een mooi uitzicht op de stad, Deck 8 Design Hotel of vakantiehius 'Fachwerk Soest' midden in het oude centrum. 

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Meer informatie


Nu ontdekken!

Je hebt een aanvraag


Neem graag direct contact op met »Museum Wilhelm Morgner«


Vraag nu af

Jouw contactgegevens

De gegevens worden niet opgeslagen. Gedetailleerde informatie is te vinden in de Privacy Statement.

Velden met een * zijn verplicht.