©
Lichtinstallation 320 Grad Licht von Urbanscreen, © Thomas Wolf

Gaso­me­ter Ober­hau­sen


Het ruim­te­won­der van de in­du­stri­ë­le cul­tuur

Waar vroe­ger gas werd op­ge­sla­gen, be­weegt nu een pa­no­ra­ma­lift heen en weer: Fan­tas­tisch uit­zicht op een hoog­te van 117 me­ter en fas­ci­ne­ren­de ten­toon­stel­lin­gen we­ten te over­tui­gen in de Gaso­me­ter Ober­hau­sen.

Het ver­bluf­te fluis­te­ren van de be­zoe­kers in de pa­no­ra­ma­lift tij­dens de rit naar de koe­pel hoort men hier ie­de­re dag: De Gaso­me­ter is een mo­nu­men­ta­le ge­tui­ge van de zwa­re in­du­strie en te­ge­lij­ker­tijd een in­spi­re­ren­de ruim­te voor kunst­zin­ni­ge dis­cus­sies. Maar de Gaso­me­ter Ober­hau­sen weet zijn be­zoe­kers niet al­leen met een on­ver­ge­lijk­ba­re ruim­te­lij­ke be­le­ve­nis bin­nen­in het 117 ho­ge voor­ma­li­ge gas­re­ser­voir en met het uit­zicht van­af het uit­zichts­plat­form in al­le rich­tin­gen over het wes­te­lij­ke Ruhr­ge­bied  te be­ko­ren; hij heeft nog veel meer te bie­den.

De bui­ten­wand van de Gaso­me­ter heeft 24 hoe­ken, des­al­niet­te­min ziet hij er van bin­nen en van bui­ten uit als een ron­de ci­lin­der. De­ze in­druk­wek­ken­de leeg­te trekt steeds weer kun­ste­naars en ten­toon­stel­lin­gen van in­ter­na­ti­o­na­le faam naar Ober­hau­sen. Con­cer­ten, die door de bui­ten­ge­wo­ne akoes­tiek zeer bij­zon­der zijn en ten­toon­stel­lings­stuk­ken zo­als de door Chris­to in de hoog­te ge­sta­pel­de kleu­ri­ge va­ten, een ruim­te­vul­lend maan­mo­del, mys­tie­ke vi­deoin­stal­la­ties of een meer dan 40 me­ter ho­ge oer­woud­boom zijn een be­wijs van de di­ver­si­teit van het in­du­stri­ë­le mo­nu­ment.

Hon­derd­dui­zen­den be­zoe­kers la­ten zich fas­ci­ne­ren door de wis­se­len­de ten­toon­stel­lin­gen

In 2013 zet­te Chris­to de Gaso­me­ter nog­maals op spec­ta­cu­lai­re ma­nier in scè­ne. Het ?Big Air Pack­a­ge?, een lucht­pak­ket met ka­bels met een hoog­te van on­ge­veer 90 me­ter, trok meer dan 440.000 be­zoe­kers aan. Sinds 2014 toont de ten­toon­stel­ling ?Der schö­ne Schein? (De scho­ne schijn? met meer dan 150 gro­te fo­to­gra­fie­ën een ca­lei­do­scoop van de schoon­heid in de kunst­ge­schie­de­nis. Van­we­ge de gro­te na­vraag werd de ten­toon­stel­ling ver­lengd tot no­vem­ber 2015. De in­stal­la­tie ?320° Licht? pro­jec­teert in het ka­der van de­zelf­de ten­toon­stel­ling een fas­ci­ne­rend spel met vor­men en licht op de bin­nen­muur. Hij is met een op­per­vlak van bij­na 20.000 m² één van de groot­ste pro­jec­ties in een ruim­te we­reld­wijd.

Vroe­ger werd de Gaso­me­ter, die als groot­ste droog­gas­re­ser­voir in Eu­ro­pa aan het ein­de van de ja­ren 20 van de vo­ri­ge eeuw werd ge­bouwd, als re­ser­voir voor het tus­sen­tijds op­slaan van gas, dat in de kook­sfa­brie­ken en ij­zer­fa­brie­ken ont­stond en dat werd ge­bruikt voor het aan­drij­ven van de wals­ma­chi­nes. Op het gas lag drij­vend een mas­sie­ve schijf, die te­gen­woor­dig op een hoog­te van vieren­half me­ter is be­ves­tigd en het eer­ste ten­toon­stel­lings­vlak van de gro­te bin­nen­ruim­te scheidt. In 1988 werd de Gaso­me­ter bui­ten ge­bruik ge­no­men na­dat de kook­sfa­briek Os­ter­feld werd ge­slo­ten. On­danks tal­rij­ke idee­ën voor een na­vol­gend ge­bruik werd pas door een krap­pe meer­der­heid van een be­stuurs­ver­ga­de­ring van de stad Ober­hau­sen de be­slis­sing tot het be­houd en de her­struc­tu­re­ring tot cul­tu­re­le ruim­te ge­no­men, die in het ka­der van de In­ter­na­ti­o­na­le Bauaus­stel­lung Em­scher­park tot 1994 bouw­kun­dig moest wor­den ver­we­zen­lijkt en die te­gen­woor­dig als voor­beeld voor de trans­for­ma­tie van bui­ten­ge­wo­ne in­du­stri­ë­le in­stal­la­ties geldt.

Ide­a­le ba­sis voor an­de­re (in­du­stri­eel-) cul­tu­re­le be­le­ve­nis­sen

Als cen­traal punt van de Rou­te der In­du­striekul­tur is de Gaso­me­ter Ober­hau­sen deel van uit­ste­ken­de en hoofd­za­ke­lijk on­der mo­nu­men­ten­zorg staan­de plek­ken in het Ruhr­ge­bied. Ober­hau­sen biedt met zijn lo­ca­tie een ide­aal start­punt voor ver­de­re be­zoe­ken aan in­du­stri­ë­le mo­nu­men­ten: Het Land­schafts­park Duis­burg-Nord , het Unes­co we­rel­derf­goed Ze­che Zol­l­ve­rein in Es­sen of de Jah­r­hun­der­thal­le Bochum zijn goed te be­rei­ken met au­to en open­baar ver­voer. Voor gas­ten die lie­ver te voet on­der­weg zijn, is een ex­cur­sie naar de Lud­wig Ga­le­rie een aan­ra­der; hier wor­den in kas­teel Ober­hau­sen steeds weer wis­se­len­de ten­toon­stel­lin­gen ge­toond. Even­eens in de di­rec­te om­ge­ving ge­le­gen is het ter­rein rond­om het win­kel­cen­trum Cen­tro. Hier kun­nen be­zoe­kers niet al­leen win­ke­len, maar ook een uit­stap­je ma­ken naar het Se­a­li­fe Aqua­ri­um, het zwem­bad Aqua­park of het Leg­o­land Dis­co­ve­ry Cen­tre.

www.gaso­me­ter.de

Kaart van NRW

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Lichtinstallation 320 Grad Licht von Urbanscreen, © Thomas Wolf
Lichtinstallation 320 Grad Licht von Urbanscreen im Gasometer Oberhausen, © Thomas Wolf
BIG AIR PACKAGE Gasometer Oberhausen 2013, © Wolfgang Volz
Ansicht auf das Gasometer Oberhausen, © Ruhr Tourismus GmbH / Jochen Schlutius

Meer informatie


Nu ontdekken!