Movie Park Germany, © Foto Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.

Avon­tu­ren­land Noor­drijn-West­fa­len

At­trac­tie­par­ken en ski­hal­len bie­den ont­zet­tend veel ac­tie

Bij ons kun je wat be­le­ven: in Noor­drijn-West­fa­len kun je tij­dens een sa­fa­ri ech­te tij­gers en leeu­wen be­kij­ken, film­ster­ren en strip­fi­gu­ren de hand schud­den, wil­de loo­pings draai­en en ge­du­ren­de het he­le jaar ski­ën en snow­boar­den. Di­ver­se at­trac­tie­par­ken en twee ski­hal­len zor­gen voor ge­va­ri­eerd vrije­tijds­ple­zier en een he­le­boel ac­tie.

Fort Fun Aben­teu­er­land

Wild-west avon­tuur in het Sau­er­land

Be­leef een wild-west avon­tuur in het Sau­er­land: De lang­ste zo­mer-ro­del­baan van Eu­ro­pa, de Dra­chen­flie­ger, de lie­ve­heers­beest­jes-acht­baan en nog veel meer lok­ken de at­trac­tie­park-fans naar Fort Fun Aben­teu­er­land.

lees meer

Ker­nie's Fa­mi­lien­park im Wun­der­land Kalkar

Een at­trac­tie­park in de ge­bou­wen van een ou­de elek­tri­ci­teits­cen­tra­le

Kern­ener­gie: nee be­dankt – vrij­tijds­ple­zier, ja graag! Waar vroe­ger bij­na een kern­cen­tra­le aan het stroom­net­werk werd aan­ge­slo­ten, no­di­gen van­daag de dag Ker­nie’s Fa­mi­lien­park en het Wun­der­land Kalkar uit voor een heer­lij­ke dag met ple­zier & ont­span­ning.

lees meer

Mo­vie Park Ger­ma­ny

Snel­le at­trac­ties, 4D-bios­coop en shows boor­de­vol ac­tie no­di­gen de fim­fans uit in de Ruhr­me­tro­pool

Maak je op weg naar het Wil­de Wes­ten! Of breng je toch lie­ver een be­zoek­je aan het strand van San­ta Mo­ni­ca? De gro­te en klei­ne be­zoe­kers kun­nen nu heel dicht bij de film­set ko­men en ge­nie­ten van snel­le at­trac­ties zo­als de acht­baan & co.

lees meer

Phan­ta­sia­land Brühl

Neem een duik in de phan­tas­ti­sche at­trac­tie­park-the­ma­we­rel­den

Uniek voor Phan­ta­sia­land: Afri­ka, Chi­na, Mexi­co en Ber­lijn ont­moe­ten Mys­tery en Fan­ta­sy! Zes the­ma-we­rel­den bie­den een avon­tuur­lij­ke reis met acht­ba­nen, wild­wa­ter­ba­nen & co.

lees meer

Tips voor het he­le ge­zin