Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld

Tocht: Bau­haus in het Rhein­land


In de voet­stap­pen van Mies van der Ro­he

Ludwig Mies van der Rohe behoort tot de meest invloedrijke architecten uit de twintigste eeuw. De uit het Rheinland afkomstige van der Rohe heeft belangrijke architectonische highlights achtergelaten in zijn geboorteland, zoals bijvoorbeeld het villa-ensemble Haus Esters en Haus Lange of het HE-gebouw van de Verseidag in Krefeld. In navolging van het door Mies van der Rohe ontworpen Barcelona-paviljoen bouwde de architect Sep Ruf de bungalow van de Bondskanselier in Bonn. Deze en andere highlights, die in de stijl van het nieuwe bouwen werden gebouwd, kun je ontdekken tijdens je tocht door het Rheinland.

Google Maps wordt hier weergegeven. Als Google Maps wordt geaccepteerd, worden de gegevens doorgestuurd naar Google Maps.

Accepteer Google Maps
Show all spots
Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld

Haus Lan­ge en Haus Es­ters


De naast el­kaar ge­le­gen hui­zen in Kre­feld wer­den aan het ein­de van de ja­ren '20 van de vo­ri­ge eeuw ge­bouwd door de ar­chi­tect Mies van der Ro­he en be­ho­ren tot de voor­beel­di­ge bouw­wer­ken voor de mo­der­ne bouw­stijl. Op­dracht­ge­vers wa­ren de zij­de­fa­bri­kan­ten Dr. Jo­sef Es­ters en Her­mann Lan­ge.

Mies van der Rohe, Straßenansicht Verseidag, Krefeld, © Mies van der Rohe Business Park 2018

HE-ge­bouw van de Ver­sei­dag


Het HE-ge­bouw van de Ver­sei­dag op het ter­rein van het Mies van der Ro­he Bu­si­ness Park werd van­af 1931 ge­bouwd vol­gens de ont­wer­pen van Lud­wig Mies van der Ro­he als diens eni­ge in­du­stri­ë­le ge­bouw. Mies van der Ro­he be­hoort tot de meest in­vloed­rij­ke ar­chi­tec­ten uit de 20e eeuw.

Düsseldorf Ehrenhof, © Düsseldorf Tourismus, U.Otte

Ehren­hof


Het on­der de naam Ehren­hof sa­men­ge­vat­te ge­bou­wen­com­plex be­staan­de uit con­cert­zaal, NRW-Fo­rum, 'Kunst­pa­last' en 'R­hein­ter­ras­se', werd ge­bouwd van 1925 tot 1926 in de buurt van het ou­de cen­trum van Düs­sel­dorf langs de oe­vers van de Rijn. Aan­lei­ding was de gro­te ten­toon­stel­ling Ge­so­l­ei (Gesund­heits­p­fle­ge, So­zi­a­le Fürs­or­ge, Lei­be­sübun­gen (ge­zond­heids­zorg, so­ci­a­le wel­zijns­zorg, be­we­gings­leer)), de toen­ter­tijd groot­ste beurs op Duits grond­ge­bied.

Buchforst Weisse Stadt, © Hatzfeld_ cc by-SA 4.0

Wit­te stad


De ar­chi­tec­ten Wil­helm Rip­hahn en Ca­spar Ma­ria Grod heb­ben de­ze in to­taal on­ge­veer 580 wo­nin­gen even­als kerk en ge­meen­schaps­huis tel­len­de wijk in de hui­di­ge wijk Buch­forst van 1929 tot 1932 la­ten bou­wen. Dit is de een­vou­dig­ste wijk in de­ze stijl in Keu­len en kon op vrij ter­rein wor­den ge­pland en zon­der re­ke­ning te moe­ten hou­den met de aan­we­zi­ge ge­bou­wen.

Butzweilerhof, © Superbass CC BY-SA 3.0

But­zwei­ler­hof


De in 1936 ge­bouw­de But­zwei­ler­hof be­hoort niet al­leen tot de meest op­mer­ke­lij­ke his­to­ri­sche ge­bou­wen bin­nen de lucht­vaart, maar vormt bo­ven­dien naast Ber­lijn-Tem­pel­hof de eni­ge bij el­kaar ho­ren­de lucht­ha­ven uit de ja­ren '30 van de vo­ri­ge eeuw in Duits­land.

Kanzler-Bungalow Bonn, © Stiftung Haus der Geschichte, Axel Thünker

Bun­ga­low van de Bonds­kan­se­lier


De als woon- en ont­vangst­ge­bouw van de Bonds­kan­se­lier ge­plan­de bun­ga­low in Bonn is ge­le­gen in het park rond­om het Pa­lais Schaum­burg en een uit­ste­kend voor­beeld voor de ar­chi­tec­tuur van de na­oor­log­se kunst.