©
Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld

Tocht: Bau­haus in het Rhein­land


In de voet­stap­pen van Mies van der Ro­he

Lud­wig Mies van der Ro­he be­hoort tot de meest in­vloed­rij­ke ar­chi­tec­ten uit de twin­tig­ste eeuw. De uit het Rhein­land af­kom­sti­ge van der Ro­he heeft be­lang­rij­ke ar­chi­tec­to­ni­sche high­lights ach­ter­ge­la­ten in zijn ge­boor­te­land, zo­als bij­voor­beeld het vil­la-en­sem­ble Haus Es­ters en Haus Lan­ge of het HE-ge­bouw van de Ver­sei­dag in Kre­feld. In na­vol­ging van het door Mies van der Ro­he ont­wor­pen Bar­cel­o­na-pa­vil­joen bouw­de de ar­chi­tect Sep Ruf de bun­ga­low van de Bonds­kan­se­lier in Bonn. De­ze en an­de­re high­lights, die in de stijl van het nieu­we bou­wen wer­den ge­bouwd, kun je ont­dek­ken tij­dens je tocht door het Rhein­land.

Show spots in list
Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld
©

Haus Lan­ge en Haus Es­ters


De naast el­kaar ge­le­gen hui­zen in Kre­feld wer­den aan het ein­de van de ja­ren '20 van de vo­ri­ge eeuw ge­bouwd door de ar­chi­tect Mies van der Ro­he en be­ho­ren tot de voor­beel­di­ge bouw­wer­ken voor de mo­der­ne bouw­stijl. Op­dracht­ge­vers wa­ren de zij­de­fa­bri­kan­ten Dr. Jo­sef Es­ters en Her­mann Lan­ge.

Mies van der Rohe, Straßenansicht Verseidag, Krefeld, © Mies van der Rohe Business Park 2018
©

HE-ge­bouw van de Ver­sei­dag


Het HE-ge­bouw van de Ver­sei­dag op het ter­rein van het Mies van der Ro­he Bu­si­ness Park werd van­af 1931 ge­bouwd vol­gens de ont­wer­pen van Lud­wig Mies van der Ro­he als diens eni­ge in­du­stri­ë­le ge­bouw. Mies van der Ro­he be­hoort tot de meest in­vloed­rij­ke ar­chi­tec­ten uit de 20e eeuw.

Düsseldorf Ehrenhof, © Düsseldorf Tourismus, U.Otte
©

Ehren­hof


Het on­der de naam Ehren­hof sa­men­ge­vat­te ge­bou­wen­com­plex be­staan­de uit con­cert­zaal, NRW-Fo­rum, 'Kunst­pa­last' en 'R­hein­ter­ras­se', werd ge­bouwd van 1925 tot 1926 in de buurt van het ou­de cen­trum van Düs­sel­dorf langs de oe­vers van de Rijn. Aan­lei­ding was de gro­te ten­toon­stel­ling Ge­so­l­ei (Gesund­heits­p­fle­ge, So­zi­a­le Fürs­or­ge, Lei­be­sübun­gen (ge­zond­heids­zorg, so­ci­a­le wel­zijns­zorg, be­we­gings­leer)), de toen­ter­tijd groot­ste beurs op Duits grond­ge­bied.

Buchforst Weisse Stadt, © Hatzfeld_ cc by-SA 4.0
©

Wit­te stad


De ar­chi­tec­ten Wil­helm Rip­hahn en Ca­spar Ma­ria Grod heb­ben de­ze in to­taal on­ge­veer 580 wo­nin­gen even­als kerk en ge­meen­schaps­huis tel­len­de wijk in de hui­di­ge wijk Buch­forst van 1929 tot 1932 la­ten bou­wen. Dit is de een­vou­dig­ste wijk in de­ze stijl in Keu­len en kon op vrij ter­rein wor­den ge­pland en zon­der re­ke­ning te moe­ten hou­den met de aan­we­zi­ge ge­bou­wen.

Butzweilerhof, © Superbass CC BY-SA 3.0
©

But­zwei­ler­hof


De in 1936 ge­bouw­de But­zwei­ler­hof be­hoort niet al­leen tot de meest op­mer­ke­lij­ke his­to­ri­sche ge­bou­wen bin­nen de lucht­vaart, maar vormt bo­ven­dien naast Ber­lijn-Tem­pel­hof de eni­ge bij el­kaar ho­ren­de lucht­ha­ven uit de ja­ren '30 van de vo­ri­ge eeuw in Duits­land.

Kanzler-Bungalow Bonn, © Stiftung Haus der Geschichte, Axel Thünker
©

Bun­ga­low van de Bonds­kan­se­lier


De als woon- en ont­vangst­ge­bouw van de Bonds­kan­se­lier ge­plan­de bun­ga­low in Bonn is ge­le­gen in het park rond­om het Pa­lais Schaum­burg en een uit­ste­kend voor­beeld voor de ar­chi­tec­tuur van de na­oor­log­se kunst.